پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – مهندسی زلزله

افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها

استاد راهنما :

دکتر محمد قاسم وتر

1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
سازه های با قاب های دارای مهاربندهای هم محور مانند سیستم های مقاوم در برابر زمین لرزه می باشند. این سازه ها به گونه گسترده ای در ساختمان های کوتاه تا ساختمان های بلند به دلایلی مانند محاسبات نسبتا” ساده، اجرای راحت وهزینه های مربوطه پائین کاربرد دارد. اما به دلیل وجود اعضای مستعد کمانش در مهار بند منجر به شکل پذیری کم و افت چشمگیر در حلقه های هیسترزیس بعد از چند دوره بارگذاری میشود. برای جلوگیری از پیش آمد این وضعیت نامطلوب تحقیقات بسیاری در زمینه ارائه عضو شکل پذیر در مهار بند های هم محور ارائه شده می باشد. ایده این پروژه بهره گیری از عضو مستعد جاری شدن در قسمتی از باد بند می باشد که از آن به عنوان فیوز نام برده می گردد. در این مطالعه از فولاد با تنش تسلیم پائین و آلومینیوم در قسمتی از عضو بهره گیری شده تا با جلوگیری از کمانش عضو منجر به چرخه های هیسترزیس کامل ، شکل پذیری و ظرفیت زوال انرژی بیشتر گردد.
 
 
کلمات کلیدی
مهاربندی هم محور، شکل پذیری، فولاد تنش تسلیم پائین، آلومینیوم
 
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                                               صفحه

فصل اول – کلیات.. 1
1-1- مقدمه.. 2
1-2- هدف.. 7
1-3- روش پژوهش.. 7
1-4- مراحل پژوهش.. 7
1-5- تبیین فصول.. 8
فصل دوم  مرور ادبیات فنی و مطالعات گذشته.. 9
2-1- مقدمه.. 10
2-2- مطالعه پارامترهای لرزه ای.. 11
2-2-1- معادله حرکت دینامیکی تحت اثر نیروی زلزله (رفتار مصالح خطی)   11
2-2-2- معادله حرکت دینامیکی تحت اثر نیروی زلزله (رفتار مصالح غیر خطی)   13
2-2-3- انرژی مستهلک شده.. 14
2-3- مفهوم غیر خطی شدن مصالح و رفتار سازه.. 16
2-3-1 مطالعه رفتار فولاد.. 16
2-3-1-1- رفتار خطی وغیر خطی  16
2-3-1-2- رفتار فولاد در بارهای رفت و برگشتی(منحنی هیسترزیس)  17
2-3-1-3- اثر بوشینگر  18
2-3-2- مفهوم غیر خطی شدن رفتار سازه و شکل پذیری.. 19
2-3-3- سختی.. 20
2-3-4- مدلهای  مرسوم جهت مدل کردن رفتار غیرخطی سازه.. 22
2-3-4-1- مدل دو خطی  22
2-3-4-1-1 دو خطی الاستو- پلاستیک  22
2-3-4-1-2 دو خطی با سخت شدگی کرنشی  22
2-3-4-1-3- دو خطی با نرم شدگی کرنشی  23
2-3-4-2- مدل سه خطی  23
2-4- پدیده ناپایداری.. 24
2-4-1- بار بحرانی عضو فشاری دو سر مفصل.. 24
2-4-2- نا پایداری غیر الاستیک عضو فشاری.. 26
2-4-3- مقاطع جدار نازک استوانه ای تحت بار محوری فشاری.. 27
2-5- معیار شکست در سازه ها.. 31
2-5-1- نظریه تنش برشی ماکزیمم.. 31
2-5-2- نظریه حداکثر انرژی برشی.. 33
2-5-3- نظریه حداکثر تنش عمودی.. 34
2-6- مطالعات گذشته.. 36
2-6-1- مقدمه.. 36
2-6-2- مهاربند های هم محور دارای اتصالات اصطکاکی.. 36
2-6-2-1- مقدمه  36
2-6-2-2- سیستم میراگر اصطکاکی پال  38
2-6-2-3- اتصال اصطکاکی SBC  پوپوف  39
2-6-2-4- اتصال اصطکاکی SBJ(Slotted Bolted Connection) 40
2-6-2-5- اتصال اصطکاکی FDD(Friction Damper Device) 41
2-6-2-6- اتصال اصطکاکی FBP(Friction Brake Pad) 42
2-6-3- مهاربندهای غلاف شده.. 43
2-6-3-1- مقدمه  43
2-6-3-2- مهار بند کمانش تاب فولادی وتر و رضائیان  44
2-6-3-3- مهار بند غلاف شده اربابی وکریمی  44
2-6-3-3- مهار بند کمانش تاب تمام فولادی Kim&Park  48
2-6-3-4- مهار بند کمانش تاب فولادی Mazzolani et al. 49
2-6-3-5- مهار بند کمانش تاب فولادی Korzekwa & Tremblay. 50
2-6-4- مهاربندهای هم مرکز متصل به یک المان شکل پذیر.. 52
2-6-4-1- مقدمه  52
2-6-4-2- مهاربندهای زانوئیKBF(Knee Braced Frame) 53
2-6-4-3- مهاربندهای ضربدری با عضو شکل پذیر میانی  54
2-6-4-4- مهاربندهای واگرا EBF  55
2-6-4-4-1- مهاربندهای شورن با عضو شکل پذیر قائم  55
فصل سوم راستی سنجی نرم افزار.. 56
3-1- مقدمه.. 57
3-2- راستی سنجی بر اساس کار بلاک.. 57
3-3- محاسبه مقدار تغییر مکان حداکثر تیر طره با بار متمرکز.. 60
 فصل چهارم مطالعه تحلیلی حلقه.. 61
4-1- مقدمه.. 62
4-2 روابط نیرو وتغییر مکان حلقه.. 62
4-3- مطالعه تحلیلی حلقه فولادی .. 64
4-4 مطالعه تحلیلی حلقه ساخته شده از فولاد تنش تسلیم پائین در یک قاب یک دهانه   74
4-5- مقایسه نتایج تحلیلی حلقه ساخته شده از فولاد تنش تسلیم پائین با نتایج حاصل از حلقه ساخته شده از فولاد متداول.. 81
4-5-1- مقایسه ضریب شکل پذیری.. 81
4-5-2-مقایسه نسبت انرژی آخرین چرخه غیرالاستیک به آخرین چرخه الاستیک   82
4-5-3- مقایسه متوسط انرژی جذب شده در هر چرخه بارگذاری غیرالاستیک.. 83
4-5-4- مقایسه انرژی جذب شده درطول کل چرخه بارگذاری.. 84
فصل پنجم مطالعه تحلیلی فیوز محوری.. 85
5-1- مقدمه.. 86
5-2- مطالعه تحلیلی لوله فولاد تنش تسلیم پائین.. 86
5-3- مطالعه تحلیلی لوله آلومینیومی.. 93
5-4- نتیجه گیریی.. 93
103 …………………………………………………………….. فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات
 مراجع.. 106


فهرست اشکال
 عنوان                                                                                                                                               صفحه

شکل (1-1) : انواع مهار بندهای هم محور.. 3
شکل (1-2) : موقیعت المان در مهاربند.. 6
شکل (2-1) : مقایسه رفتار مصالح شکل پذیر و غیر شکل پذیر.. 11
شکل (2-2) : معادله تعادل سیستم های یک درجه آزادی.. 11
شکل (2-3) : معادله تعادل سیستم های چند درجه آزادی.. 12
شکل (2-4) : منحنی تنش-کرنش فولاد.. 16
شکل (2-5) : منحنی تنش- کرنش ایده آل.. 16
شکل (2-6) : رفتار فولاد در بارهای رفت وبرگشتی در شاخه الاستیک.. 17
شکل (2-7) : رفتار فولاد در بارهای رفت و برگشتی.. 17
شکل (2-8) : اثر بوشینگر.. 18
شکل (2-9) : منحنی رفتار غیر خطی سازه.. 20
شکل (2-10) : انرژی تلف شده در سیستم.. 21
شکل (2-11) : مدل دو خطی الاستو پلاستیک.. 22
شکل (2-12) : مدل دو خطی با سخت شدگی کرنشی.. 22
شکل (2-13) : مدل دو خطی با نرم شدگی کرنشی.. 23
شکل (2-14) : مدل سه خطی.. 23
شکل (2-15) : ستون با دو تکیه گاه مفصلی تحت اثر بار محوری.. 25
شکل (2-16) : مقطع جدار نازک تحت با محوری.. 27
شکل (2-17) : انواع کمانش موضعی در مقاطع جدار نازک.. 30
شکل (2-18) : معیار تسلیم طبق تنش برشی ماکزیمم.. 32
شکل (2-19) : معیار تسلیم طبق حداکثر انرژی تغییر شکل برشی.. 33
شکل (2-20) : معیار تسلیم طبق حداکثر تنش عمودی.. 35
شکل (2-21) : : نمودار نیرو-تغییر مکان اتصالات اصطکاکی.. 37
شکل (2-22) : جزئیات میراگر اصطکاکی پال.. 38
شکل (2-23) : محل نصب میراگر اصطکاکی پال.. 38
شکل (2-24) : جزئیات میراگر اصطکاکی پوپوف.. 39
شکل (2-25) : محل نصب میراگر اصطکاکی  پوپوف.. 39
شکل (2-26) : جزئیات میراگر اصطکاکی لغزشی چرخشی باترود.. 40
شکل (2-27) : جزئیات میراگر اصطکاکی لغزشی باترود.. 40
شکل (2-28) : جزئیات میراگر اصطکاکی مولا.. 41
شکل (2-29) : محل نصب میراگر اصطکاکی مولا.. 41
شکل (2-30) : جزئیات میراگر اصطکاکی تهرنی زاده.. 42
شکل (2-31) : محل نصب میراگر اصطکاکی تهرانی زاده.. 42
شکل (2-32) : جزئیات مهاربندهای غلاف شده.. 43
شکل (2-33) : جزئیات نمونه اول مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان.. 44
شکل (2-34) : جزئیات نمونه دوم مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان.. 45
شکل (2-35) : جزئیات نمونه سوم مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان.. 45
شکل (2-36) : چگونگی قرار گیری مهاربند در قاب، نمونه 1:4 (سمت راست) و نمونه 1:2 (سمت چپ).. 46
شکل (2-37) : نمونه 1:4 با هسته صلیبی شکل.. 47
شکل (2-38) : نمونه1:2 با هسته مستطیلی شکل.. 47
شکل (2-39) : جزئیات مهار بند کمانش تاب معمولی.. 48
شکل (2-40) : جزئیات مهار بند کمانش تاب تمام فولادی.. 48
شکل (2-41) : چگونگی قرارگیری مهار بند ها در آزمایش Mazzolani و همکارانش در سازه اول   49
شکل (2-42) : مهار بند بهره گیری شده در آزمایش Mazzolani و همکارانش.. 49
شکل (2-43) : نمونه مورد مطالعه توسط Korzekwa و Tremblay. 50
شکل (2-44) : مدل سه بعدی المان محدود Korzekwa و Tremblay. 50
شکل (2-45) : انواع مهار بندهای زانوئی.. 53
شکل (2-46) : مهار بند ضربدری با قاب میانی.. 54
شکل (2-47) : مهار بند با تیر پیوند قائم.. 55
شکل (3-1) : عضو مورد نظر پس از کمانش.. 58
شکل (3-2) : نمودار تغییر مکان- نیرو براساس مدل سازی عددی در Abaqus. 58
شکل (3-3) : منحنی هیسترزیس بدست آمده از نتایج آزمایش.. 59
شکل (3-4): منحنی هیسترزیس بدست آمده از مدل سازی عددی درAbaqus. 59
شکل (4-1) : چگونگی بار گذاری حلقه.. 62
شکل (4-2) : مفاصل پلاستیک.. 63
شکل (4-3) : حلقه مش بندی شده در Abaqus. 64
شکل (4-4) : منحنی تنش تغییر طول نسبی در نرم افزار Abaqus. 64
شکل (4-5) : منحنی هیسترزیس نیرو- تغییر قطر حلقه ی فولادی.. 66
شکل (4-6) : منحنی پوش هیسترزیس نیرو- تغییر قطر قائم حلقه.. 67
شکل (4-7) : منحنی انرژی چرخه بارگذاری.. 69
شکل (4-8) : پوش نیرو- چرخه بارگذاری.. 69
شکل (4-9) : منحنی پوش تغییر قطر قائم حلقه – چرخه بارگذاری.. 72
شکل (4-10) : منحنی تجمعی انرژی جذب شده – چرخه بارگذاری.. 72
شکل (4-11) : توزیع تنش فون میسز حلقه.. 73
شکل (4-12) : قاب مفصلی با مهار بند قطری و حلقه ی فولادی.. 75
شکل (4-13) : منحنی هیسترزیس نیرو – تغییر مکان افقی قاب.. 76
شکل (4-14) : پوش منحنی نیرو- تغییر مکان افقی قاب.. 77
شکل (4-15) : منحنی انرژی-چرخه بارگذاری قاب.. 78
شکل (4-16) : منحنی انرزی تجمعی- چرخه بارگذاری قاب.. 79
شکل (4-17) : توزیع تنش فون میسز قاب با حلقه.. 80
شکل (4-18) : مقایسه ضریب شکل پذیری  حلقه فولاد LY وحلقه فولاد متداول.. 81
شکل (4-19) : نسبت انرژی آخرین چرخه غیر الاستیک به آخرین چرخه الاستیک.. 82
شکل (4-20) : مقایسه متوسط انرژی جذب شده در هر چرخه بار گذاری غیر الاستیک   83
شکل (4-21) : متوسط انرژی جذب شده در طول کل چرخه بارگذاری.. 84
شکل (5-1) : لوله فولادی مش بندی شده درAbaqus. 86
شکل (5-2) : منحنی هیسترزیس نیرو- تغییر طول  لوله فولاد LY. 87
شکل (5-3) : منحنی پوش هیسترزیس نیرو- تغییر طول محوری لوله.. 88
شکل (5-4) : منحنی انرژی چرخه بارگذاری.. 90
شکل (5-5) : پوش نیرو- چرخه بارگذاری.. 90
شکل (5-6) : منحنی تجمعی انرژی جذب شده – چرخه بارگذاری.. 92
شکل (5-7) : لوله آلومینیومی مش بندی شده درAbaqus. 93
شکل (5-8) : منحنی هیسترزیس نیرو- تغییر طول لوله آلومینیومی.. 94
شکل (5-9) : منحنی پوش هیسترزیس نیرو- تغییر طول محوری لوله.. 95
شکل (5-10) : منحنی انرژی چرخه بارگذاری.. 97
شکل (5-11) : پوش نیرو- چرخه بارگذاری.. 97
شکل (5-12) : منحنی پوش تغییر قطر قائم حلقه – چرخه بارگذاری.. 100
شکل (5-13) : منحنی تجمعی انرژی جذب شده – چرخه بارگذاری.. 100
شکل (5-14) : توزیع تنش فون میسز لوله آلومینیومی.. 101


فهرست جداول
 عنوان                                                                                                                                               صفحه

جدول (4-1) : مقایسه تغییر قطر بدست آمده از Abaqus و روابط مقاومت مصالح   65
جدول (4-2) : مشخصات مقاطع قاب.. 75


 
 
 
 

  • فصل اول
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

 
 
 
 
 

کلیات

 
 
 
 

  • مقدمه

مانند سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی، قابهای مهار بندی شده هم محور می باشد.  درصورتیکه اتصال  بین اعضای مختلف این نوع قاب به صورت مفصلی باشد از آن با نام قاب ساده (قاب مفصلی) با مهار بندی هم محور نام برده می گردد. در قابهای با مهار بندی هم محور، محور تیرها ستونها و اعضای مهاری در یک نقطه مشترک با هم تلاقی می کنند. هسته مقاوم خرپایی یا شبکه مقاوم خرپایی عامل پایداری سیستم قاب ساده می باشد. ملزومات تشکیل شبکه خرپایی عناصر قائم یا همان ستون ها، عناصر قطری مورب یا همان مهار بندها و تیرها اگر سیستم مهار بندی دارای مهار بندی هایی باشد که با تیر اندر کنش دارند مانند سیتم مهار بندی هفتی وهشتی می باشد. در این نوع از قاب ها اعضای مقاوم در برابر بارهای جانبی، نیروی جانبی را از طریق عملکرد محوری اعضاء به زمین انتقال می دهند و به دلیل همین عملکرد محوری اعضاء این نوع از قاب ها دارای سختی زیاد و تغییر مکان کم می باشند.
مهار بندهای هم محور به گونه گستردهای جهت تأمین سختی و مقاومت در ساختمانهای کوتاه و متوسط جهت مقاومت در برابر باد و زلزله به کار می طریقه. جهت پاسخهای لرزه ای مناسب این مهار بندها بایستی به گونه ای طراحی شوند که به مقاومت و شکل پذیری مناسبی دست یابند. در روشی که سازگار با فلسفه طراحی لرزه ای مقاوم می باشد توقع بر پاسخهای غیر الاستیک در مهار بندهای هم محور در خلال زلزله های شدید می باشد. طراحی مهاربندهای قطری هم محور بایستی به نحوی  باشد که توانایی تحمل تغییر شکلهای پلاستیک و قابلیت اتلاف انرژی در حالتی پایدار به صورت کمانش در فشار و تسلیم در کشش را داشته باشد. طراحی صحیح به نحوی می باشد که اطمینان حاصل گردد که تغییر شکلهای پلاستیک تنها در مهار بندها اتفاق می افتد و اتصالات هیچ گونه آسیبی نمی بینند. پس اجازه داده می گردد که سازه قادر به تحمل زمین لرزه های قوی بدون از دست دادن مقاومت ثقلی خود باشد. زلزله های گذشته نشان داده می باشد که رفتار تبیین داده شده شکل گیری پیدا نخواهد نمود مگر آنکه قابهای مهار بندی و اتصالات آنها به گونه صحیح طراحی شوند.
 
 
 
 
مهار بندهای هم محور مطابق شکل (1-1) به شکل ضربدری، قطری، K، هفتی (شورن) و هشتی (شورن) می باشند.
 

  • انواع مهار بندهای هم محور

 
مطابق آئین نامه 2800 ایران ]1[، بهره گیری از مهاربندهای هم محور در ساختمانهای تا ارتفاع 50 متر، در قابهای با اتصالات مفصلی و برای ساختمانهای بلندتر در قابهای مختلط مجاز می باشد. سهولت اجرا و هزینه های پائین اتصالات مفصلی  نسبت به اتصالات گیردار  موجب بهره گیری افزون تر این نوع از مهاربندی ها به عنوان عناصر مقاوم در برابر بارهای جانبی شده می باشد.  پائین بودن اندازه مصرف فولاد در هر متر مربع این سازه ها در مقایسه با سازه های خمشی از دیگر مزیت آنها می باشد. بعلاوه حساسیت کمتر این قابها به اندازه و کیفیت جوش یکی دیگر از محاسن این قابها نسبت به سازه های قاب خمشی می باشد.
در کنار محاسن سازه های با مهاربندی هم محور بایستی از شکل پذیری کم آنها در مقایسه با سازه های قاب خمشی، به عنوان نقطه اشکال اصلی این نوع از قابها دانست. سیستم مهار بندی هم محور با تحریک جانبی تغییر می سازد در این حالت یکی از قطرها در فشار قرار می گیرد و در خلال زلزله با افزایش سطح انرژی وارد بر سیستم زمانیکه نیرو در قطری تحت فشار به حدود R برابر نیروی زمان طراحی می رسد این المان دچار تسلیم و کمانش می گردد. با تشکیل مفصل پلاستیک روی این عضو سختی و ظرفیت باربری آن کاهش می یابد، زمانیکه  در سیکلهای بعدی این المان مجدداً در فشار قرار می گیرد به دلیل آسیبهای ایجاد شده قبلی و کاهش سختی و مقاومت ناشی از آن دچار کمانش بیشتری می گردد و تغییر شکلهای خمیری در محل مفصل پلاستیک ایجاد شده تشدید می گردد. براساس تستهای بار گذاری لرزه ای سیستم های مهاربندی هم محور عنوان می گردد سختی و مقاومت این مهاربندها پس از چند سیکل سنگین بارگذاری لرزه ای به 25% تا 35% شرایط اولیه تنزل می یابد. با اتکا به به موردها مشروح اگرچه مهاربندهای هم محور تحت بارهای نه چندان بزرگ و در محدوده جابه جایی های کوچک مقاومت مناسبی از خود نشان می دهند اما در بارگذاریهای سنگین لرزه ای استعداد زیادی به کمانش و ناپایداری دارند.  به تعبیری قابلیت اعتماد پذیری لرزه ای آنها مناسب نمی باشد. شکل پذیری از رفتار غیر الاستیک اعضا و اتصالات سازه حاصل می گردد. رفتار غیر الاستیک در سازه های خمشی با تسلیم شدن دورترین تارمقطع شروع شده و تا تشکیل کامل مفصل پلاستیک ادامه پیدا می کند. تشکیل مفاصل پلاستیک در نقاط مختلف سازه موجب جذب انرژی و تامین شکل پذیری سازه می گردد. پیش روی در سازه های با مهار بندی هم محور انتقال نیرو جانبی از طریق نیروی محوری اعضاء انجام می گردد. نیروی محوری موجب کمانش مهار بندهای فشاری قبل از رسیدن آن به مرحله غیرالاستیک و جذب انرژی می باشد. در نتیجه منحنی هیسترزیس سازه های با مهاربندی هم محور کم عرض و اندازه شکل پذیری آنها پائین می باشد.
سرعت باز سازی مانند فاکتورهای مهم در ارزیابی سیستم های مقاوم در برابر زلزله می باشد که در سالهای اخیر مورد مورد توجه فراوان قرار گرفته می باشد. سازه های با مهاربندی هم محور، بدلیل محدود شدن خسارات سازه ای آنها به اعضاء و اتصالات مهاربندها، در مقایسه با سازهای خمشی از سرعت بازسازی بالا و هزینه پایینی برخوردارند. به عنوان جمع بندی محاسن سازه های با مهاربند هم محور را می توان به تبیین زیر اظهار نمود:
بازسازی و تعمیر این سازه ها، عموماً به اعضاء و اتصالات مهاربند اختصار می گردد و در نتیجه نواحی بازسازی آنها محدود، کم هزینه و سرعت بازسازی زیاد می باشد.
حساسیت عملکرد این سازه ها به اندازه و کیفیت جوش نسبت به دیگر سازه های فولادی کمتر می باشد و در نتیجه قابلیت اعتماد آنها بیشتر خواهد بود.
خسارات غیر سازه ای  این سازه ها در مقایسه با سازه های خمشی کمتر و بهره برداری آنها بلافاصله بعد از زلزله امکان پذیر خواهد بود.
مقاوم سازی سازه های فولادی یا بتنی با مهاربند هم محور به عنوان یک راه حل ساده و اقتصادی همیشه مورد توجه می باشد. فراوانی این سازه ها باعث شده می باشد که تجربه پیمانکاران ساختمانی در ساخت این سازه ها بیشتر باشد. اندازه کمتر مصرف فولاد در هر متر مربع این سازه ها در مقایسه با سازه های قاب خمشی نیز مانند نکات مثبت این سازه ها می باشد.
علیرغم محاسن زیاد سازه های با مهار بند هم محور، شکل پذیری کم آنها موجب شده می باشد که بهره گیری از آنهامحدود باشد. بدیهی می باشد، هر گونه اصلاحی که منجر به افزایش شکل پذیری این سازه ها گردد، امکان بهره مندی از ویژگیهای مثبت آنها را فراهم خواهد نمود. در دو دهه اخیر تحقیقات و پژوهشهای گسترده ای به مقصود افزایش شکل پذیری مهار بند های هم محور انجام شده می باشد. در هریک از این تحقیقات کوشش شده می باشد، که با اصلاح اتصالات یا تعبیه عضو شکل پذیر در مهار بندهای هم محور شکل پذیری آنها افزایش یابد. به اختصار پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف- بهره گیری از اتصالات اصطکاکی در مهاربندهای هم محور.
ب- بهره گیری از غلاف به مقصود افزایش بار کمانش مهاربند.
ج- بهره گیری از عضو شکل پذیر در محلی از مهار بند.
تعداد صفحه : 124
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران