دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران«M. Sc»

گرایش: آب

عنوان:

مطالعه طریقه تغییرات حداکثر بارش در ایران

 استاد راهنما:

دکتر حسن ترابی‌زاده

 استاد مشاور:

دکتر عباس ملکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                   صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه. 2
ساختار کلی پژوهش …….5
1-1 اظهار مسأله. 6
1-2 اهمیت وضرورت پژوهش.. 7
1-3 اهداف پژوهش.. 8
1-4 پرسش اصلی پژوهش.. 8
1-5 فرضیه‌های پژوهش.. 8
1-6 تعاریف عملیاتی پژوهش.. 8
1-6-1 بارش…. 8
1-6-1-1 عوامل وقوع بارش…. 9
1-6-1-1-1 عامل صعود. 9
1-6-1-1-2 منابع رطوبتی.. 11
1-6-1-2 عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران با تآکید بر عنصر بارش…. 12
1-6-1-2-1 عوامل محلی.. 12
1-6-1-2-1-1 موقعیت جغرافیایی.. 12
1-6-1-2-1-2 ناهمواریها 12
1-6-1-2-2 عوامل بیرونی.. 14
1-6-1-2-2-1 اثر همسایگان.. 14
1-6-1-2-2-2 اثر سرزمین‌های دور 18
1-6-2 اقلیم.. 20
1-6-2-1 گازهای گلخانه‌ای.. 20
1-6-2-2 الگوهای ارتباط از دور 21
1-6-3 پارامترهای متأثر از تغییرات اقلیمی.. 22
1-6-3-1 بارندگی و بخار آب… 22
1-6-3-2 درجه حرارت… 23
1-6-3-3 تغییر در اندازه یخ و برف… 24
1-6-3-4 سطح آب دریاها 24
1-6-3-5 الگوهای پیوند از دور 25
1-6-3-5-1 چرخه اتمسفری.. 25
1-6-3-5-2 النینو نوسانات جنوبی ENSOو نوسانات اطلس شمالیNAO… 26
1-6-4 تغییر در اکوسیستم.. 27
1-6-5 سوانح طبیعی متأثر از تغییرات آب و هوایی.. 27
1-6-6 مطالعه اندازه همبستگی سری زمانی بارش طولانی مدت با ناهنجاری‌های بارش جهانی به عنوان شاخصی برای مطالعه تغییر اقلیم.. 28
 
فصل دوم:  پیشینه­ی پژوهش
2-1 پیشینه­ی پژوهش در ایران.. 30
2-2 پیشینه­ی پژوهش در جهان.. 38
 
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 منطقه مورد مطالعه. 50
3-2 ایستگاههای مورد مطالعه. 50
3-3 اقلیم وهواشناسی منطقه. 54
3-4 تجزیه وتحلیل داده‌ها 57
3-5 روش پژوهش.. 58
3-6 آزمون‌های آماری جهت مطالعه طریقه. 58
3-6-1 آزمون من کندال روش اول.. 60
3-6-2 آزمون آماری من –کندال روش دوم. 64
3-6-3 تخمین گر سِن.. 67
 
فصل چهارم: نتایج وبحث
4-1 مشخصات کلی بارش منطقه. 70
4-2- مطالعه طریقه بارش منطقه در دوره 44 ساله (2008-1965 ) 71
4-2-1 مطالعه آماری تغییرات زمانی.. 71
4-2-2 مطالعه نتایج آزمون ترسیمی من کندال روش اول.. 76
4-2-3- پهنه‌بندی نتایج آزمون من-کندال   دوره 44 ساله. 90
4-2-4- مطالعه آماری تغییرات مکانی.. 92
4-3  ارتباط بین دما با بارش…. 95
 فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه‌گیری.. 96
5-2 پیشنهادات ………. 97
منابع و مآخذ. 99
الف) منابع فارسی.. 99
ب) منابع لاتین.. 102
ضمائم.. 111
چکیده
هدف از انجام این پایان‌نامه، مطالعه طریقه تغییرات بارش سالانه 37 ایستگاه منتخب در کل ایران با بهره گیری از روش ناپارامتری می‌باشد. دو آزمون من کندال و تخمین گر سن که جزء متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌طریقه، جهت تحلیل رونده داده‌های بارندگی و دما در مقیاس‌های سالانه به کار گرفته شدند. 37 ایستگاه سینوپتیکی واقع در حوزه ایران که در بازه زمانی 1965 تا 2008 دارای آمار بودند انتخاب، و دو آزمون فوق بر روی داده‌های آنها اعمال گردید، و نتایج حاصل از این دو روش با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کارایی دو روش فوق در تحلیل طریقه بارندگی‌ها ودما در بیشتر مواردشبیه هم می باشد. و نشان دهنده وجود طریقه کاهشی معنی‌دار برای مجموع بارش سالیانه و طریقه مثبت معنی‌دار برای دمای متوسط سالیانه می‌باشد.
کلید واژه­ها:  تحلیل طریقه، بارش، روش ناپارامتری، من کندال، تخمین گرسن
 
مقدمه
یکی از روشهای متداول جهت تحلیل سری‌های زمانی هیدرومتئورولوژیکی، مطالعه وجود یا عدم وجود طریقه در آنها با بهره گیری از آزمونهای آماری می‌باشد. اصولاً وجود طریقه در سری‌های زمانی هیدرومتئورولوژیکی ممکن می باشد ناشی از تغییرات تدریجی طبیعی و تغییر اقلیم یا اثر فعالیتهای انسانی باشد(بروک و کارتز 1953،414). اثبات وجود طریقه معنی‌دار در یک سری زمانی بارندگی به تنهایی نمی‌تواند دلیل قاطع بر وقوع تغییر اقلیم در یک منطقه باشد، بلکه فرض رخداد آن را تقویت می‌نماید(سیرانو و همکاران 1999، 86).
همانند بسیاری از پدیدههای طبیعت، آب و هوا نیز متغیر می باشد. اقلیم تأثیر مستقیم در شدت و توزیع بارش‌ها دارد، که این به نوبه خود اثر زیادی برروی فرسایس خاک، نوسانهای سطح سفره‌های آب زیرزمینی و وقوع سیل بجا می‌گذارد، انجام پژوهش‌های مرتبط باتغییر اقلیم برای آمادگی هرچه بیشتر جهت مقابله با هزینه‌های خسارت بار ناشی از این تغییر بسیار ضروری می‌باشد.
ایران با مساحتی در حدود 1648000 کیلومتر مربع در جنوب غرب آسیا قرار گرفته و تقریبا از 25 تا 40 درجه شمالی و 24 تا 64 درجه شرقی گسترش دارد.
رشته کوههای اصلی ایران، البرز و زاگرس می‌باشند که به ترتیب از غرب به شرق و از شمال به جنوب شرق امتداد دارند. این رشته کوهها تأثیر بسیار مهمی در توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارندگی در کل کشور اعمال می کند.
آگاهی ازروند تغییرات بارش یک مکان می‌تواند بسیاری از مدیران و دست‌اندرکاران مرتبط با آب را نسبت به تصمیم‌گیری‌های آینده خود در ارتباط با اجرای پروژه‌های عمرانی یاری دهد. اقلیم ایران به استثنای سواحل شمالی و منطقه کوهستانی غرب کشور، خشک و نیمه خشک می باشد.
قرارگیری بخش‌های زیادی از ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان ازیک سو و داشتن تأثیر تعیین کننده‌ای که نزولات جوی در تأمین آب کشور برعهده درند از سوی دیگر، باعث شده که آگاهی بیشتر نسبت به طریقه تغییرات بارش ایران از اهمیت چشم‌گیری برخوردار باشد.
آب و هوای ایران با تابستان‌های گرم و خشک و زمستان های سرد به ویژه در قسمتهای داخلی کشور، بی‌نهایت قاره‌ای می باشد. دامنه تغییرات دمای هوا در ایران در حدود 22 تا 26 درجه سانتی‌گراد می باشد. دوره بارندگی در بخش‌های عمده ایران از آبان تا اردیبهشت به طول منجر می گردد و در پی آن دوره خشک و گرم فرا می‌رسدکه از اردیبهشت تا آخر مهرماه ادامه دارد. میانگین بارندگی در ایران در حدود 240 میلی‌متر می باشد که بیشترین اندازه آن در دشتهای حاشیه دریای‌خزر و دامنه‌های البرز و زاگرس به ترتیب با 1800 و 480 میلی‌متر روی می‌دهد. با وارد شدن به دشتهای داخلی شرق و مرکز ایران مقدار بارندگی با پیروی از توپوگرافی محل به کمتر از 100 میلی‌متر کاهش می‌یابد.
از نظر سینوپتیکی اب و هوای بیشتر بخش‌های ایران به ویژه در دوره گرم سال، تحت تأثیر سامانه پرفشار جنب حاره قرار دارد. این پدیده باعث به وجود آمدن تابستانهای بسیار گرم و خشک در این مناطق می گردد.
قسمت عمده بارندگی در گستره ایران به وسیله سامانه‌های مدیترانه‌ای تولید می شوند که از غرب به شرق در بستر بادهای غربی به ایران وارد می شوند. تغییرات سامانه‌های سینوپتیکی و تغییرات سال به سال در تعداد سامانه‌های که به ایران وارد می شوند، عامل اصلی ضریب تغییرات بزرگی سالانه در کشور به شمار می‌رود.
سامانه‌های جبهه مدیترانه‌ای که در ارتباط با جریانهای هوای غربی وارد کشور می شوند، بخش اصلی بارندگی‌های کل کشور را در انتها پاییز و فصل زمستان تأمین می‌کنند. علاوه بر سامانه‌های جبهه‌ای مدیترانه‌ای، سامانه‌های باران‌آور سودانی نیز که از جنوب‌غرب وارد ایران می شوند، سهم عمده‌ای از بارندگی‌های غرب و جنوب‌غرب ایران را تشکیل می‌دهند. در منطقه کوهستانی شمال‌غرب کشور رگبارهای تندری و همرفتی از فرآیندهای اصلی جوی هستند که موجب بروز بارندگی در فصل بهار و ابتدای تابستان می شوند. این سامانه‌های باران‌آور تنها در بخش‌های غربی کشور فعال هستند و زمانی که به مرکز و شرق کشور می‌رسند، رطوبت کافی برای تولید ابر و بارش ندارند، از این رو منطقه مرکزی و شرقی کشور مستعدترین منطقه برای بروز خشکسالی می باشد. زیرا تغییرپذیری درون سالی و بین سالی بارندگی در این منطقه بسیار زیاد می باشد و مقدار بارندگی سالانه و ماهانه از ضریب تغییرات بزرگی برخورداراست. این منطقه که بیش از نیمی از کشور را در بر می گیرد، به وسیله کوههای البرز و زاگرس احاطه شده می باشد.
کوههای زاگرس همانند یک دیوار، رطوبت سامانه‌های باران‌آور را می‌گیرد؛ در نتیجه هوایی که به این منطقه می‌رسد، پتانسیل لازم را برای ایجاد بارندگی ندارد. این پدیده موجب بی‌نظمی بسیار زیادی، در بارندگی این منطقه می گردد. نبود بارندگی از اردیبهشت تا مهر ماه به همراه دمای زیاد موجب تبخیر و تعرق شدید و در نتیجه کمبود شدید آب می گردد.
نوسانات بارندگی عموماً بیشترین تأثیر را بر اقتصاد کشورهای غنی و فقیر داشته و خواهد داشت. اهمیت و دامنه این تغییرات به حدی می باشد که می‌تواند موجبات بحران‌های سیاسی اجتماعی را فراهم نموده و حتی سقوط یا دوام دولت ها را موجب می گردد.
بیشتر انرژی مصرفی بشر سوخت‌های فسیلی مانند روغن، بنزین و موردها مشابه می‌باشد. مصرف این سوخت‌ها سبب می گردد غلظت گاز دی‌اکسیدکربن که از گازهای گلخانه‌ای اصلی به شمار می رود در اتمسفر افزایش یابد. این گازها اتمسفر و فضای اطراف زمین را به صورت یک محفظه درآورده به طوری که طول موجهای بلند منعکس شده از زمین نمی‌توانند از آن خارج شوند و این عمر باعث گرم شدن لایه سطحی زمین و لایه‌های زیرین اتمسفر و در نهایت گرم شدن زمین و اتمسفر می گردد. تغییر در زمان و مقدار بارش موثر، به نحوی که در زمستان بارش بیشتر و در تابستان بارش کمتر می گردد، تغییر مقدار بیشینه ،کمینه و میانگین بارش، تغییر در بیشینه و کمینه درجه حرارت، به طوری که تابستان‌ها گرمترو زمستان‌ها سردتر می شوند، که این مسئله موجب می گردد اقلیم منطقه تحت تأثیر این پدیده، به سمت اقلیم خشک حرکت کند. تغییر در زمان ذوب برف، تغییر طول دوره رشد و زمان برداشت گیاهان، افزایش ارتفاع از سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها، نازک شدن و کاهش مساحت یخ ها در قطب شمال، تغییر در اندازه و کیفیت منابع آبی را می‌توان به عنوان اثرات مهم این پدیده ذکر نمود.
از طرفی افزایش گازهای گلخانه‌ای در هر منطقه اثر یکسانی ندارد و در بعضی نواحی سبب افزایش و در بعضی نواحی موجب کاهش بارش می گردد. تغییر الگوی دمایی و نوسان‌های محسوس در اندازه بارندگی که از علائم قابل توجه پدیده تغییر اقلیم می‌باشد، اثرات نامطلوبی همچون کاهش منابع آب، افزایش سطح دریا، تخریب جنگل‌ها، تناوب و تشدید خشکسالی و تهدید سلامت بشر‌ها را به دنبال خواهد داشت و این امر به صورت غیر مستقیم منجر به آسیب‌های اقتصادی به کشورها در اثر مقابله با این اثرات خواهد گردید.
دو نوع اسیب‌پذیری به خاطر افزایش بارش مورد توجه می‌باشد:1-تغییراتی در نرخ بارش میانگین در مناطقی که کشاورزی دیم دارند. 2-تغییراتی در فراوانی وقایع غیرمترقبه  بارش در مناطقی که مساعد سیل و طوفان می‌باشند. در مورداول افزایش بارش در مناطق وابسته به بارش می تواند سودآور داشته باشد.
درحالی که کاهش بارش می تواند تأثیر منفی داشته باشد در مناطق خشک و نیمه خشک که فراهم کردن آب شرب مشکل اساسی می‌باشد، تغییر اقلیم باعث معضلات جدی در زمینه تأمین آب شرب در این مناطق خواهد گردید. همچنین افزایش سیل و طوفان در مناطقی که مستعد این پدیده‌ها می‌باشد، باعث افزایش آلام مردم می گردد. اجرای طرح‌های کنترل سیلاب در این مناطق آسیب‌پذیری جامعه را کاهش می‌دهند. از آنجایی که این گونه طرح ها مستلزم صرف بودجه هنگفتی می باشد، اطلاع در زمینه تغییر اقلیم در آینده در مناطق مورد نظر ضروری می‌باشد. غیر محتمل می باشد که تمامی تغییرات هیدرولوژیکی ناشی از تغییر اقلیم سودمند باشد. برای نواحی گوناگون تأثیر تغییر اقلیم و اندازه خسارت و سودمندی آن متفاوت می‌باشد.
مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر، که در فصل سوم تبیین داده می گردد، نشان دادند که پدیده النینیو نوسانات جنوبی[1] ( ENSO)به عنوان یک عامل مهم جهت توجیه واریانس بارندگی در نواحی گوناگون جهان و مانند ایران به کار رفته می باشد.
شاخص بارش نوسانات جنوبی ESPI[2] که به عنوان معیاری برای وقوع النینیوولانینا می‌باشد، با در نظر گرفتن دوره 1990-1961 میلادی(مطابق با طولانی ترین دوره بارش) به صورت ماهانه مورد استفاه قرار می‌گیرد. تغییرات در نوسانات اطلس شمالی (NAO)[3] برای تبیین افزایش و کاهش بارش در سال‌های تغییر در ایستگاههای مورد مطالعه به کارگرفته می گردد.
این پژوهش تغییرات بارش سالانه در تمام ایستگاههای کشور را از سال 1965 تا 2008 را مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از این مطالعه، به گونه کلی مطالعه طریقه تغییر خصوصیات بارش در کل کشور به لحاظ تغییرات زمانی و مکانی آن، وارتباط ان با دمای منطقه و شناسایی آستانه‌های تغییر اقلیم و ارتباط این تغییرات با ناهنجارهای جهانی به همراه تعیین مناطقی که این تغییرات حداکثر بوده، به مقصود مدیریت منابع آب بلند مدت منطقه می باشد.
روش آماری مورد بهره گیری شامل روش ناپارامتری من – کندال وتخمین گر سن می‌باشد.
ساختار کلی پایانامه
1ـ در فصل اول پس از ارائه تعاریف کلی به تشریح مسئله بارش وتغییر اقلیم وجوانب مختلف پرداخته میشود.
2ـ در فصل دوم پیشینه پژوهش در ایران وجهان مورد مطالعه قرار میگیرد.
3ـ در فصل سوم داده‌ها وایستگاه‌های مورد مطالعه معرفی واز لحاظ اقلیمی مورد مطالعه قرار گرفته ودر مورد روش‌های پژوهش به صورت کامل اورده شده می باشد.
4- نتایج به دست امده برای همه ایستگاه‌ها بحث شده ودر پایان نتیجه‌گیری وپیشنهادات ارائه گردیده می باشد.
1-1 اظهار مسأله
افزایش سریع جمعیت که از قرن گذشته شروع شده می باشد همراه با افزایش نیاز به مواد غذایی و نیاز به انرژی که خود از توسعه شتابان صنعتی ناشی می گردد باعث بهره گیری از منابع سوخت فسیلی و افزایش اندازه گازهای گلخانه‌ای گردیده‌ می باشد. افزایش غلظت این گازها که اکثرا شامل  CO2،CH4  ، H2O و N2O می‌گردند باعث به تله افتادن انرژی بازتاب شده توسط کره زمین و در نتیجه افزایش تدریجی دما می گردد.
هوگتون و همکاران (1996) عقیده دارند که اگر افزایش گازکربنیک با همین شدت ادامه یابد دمای کره‌ی زمین به گرمترین اندازه در چهل میلیون سال گذشته خواهد رسید. او گرمایش زمین در اثر پدیده‌ی گلخانه‌ای را باعث تاثیر بر دمای آب، الگوی بارندگی، شدت تبخیر و تعرق، زمانبندی و بزرگی سیلابها و فراوانی و شدت طوفانها می داند.
هیات بین دول تغییر اقلیم (IPCC) با برگزاری نشستها وتهیه نشریاتی نسبت به تعیین سناریوهای آینده کره‌ی زمین ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای در حالات مختلف و با بهره گیری از مدلهای عمومی گردش جو (GCM) پرداخته می باشد.
بی‌شک تغییر در دمای هوا علاوه بر تاثیر بر تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه بعلت تغییراتی که بر ذخیره سطحی و زیر سطحی آب در خاک ایجاد می کند، می تواند اثر مستقیمی بر روی اندازه سیلاب و فراوانی آن بجا گذارده و آبنمود سیلابها را با تغییرات اساسی روبرو کند. نظر به اهمیت سیلابها در طراحی مخازن سدها و سرریز احداثی اثر مستقیم تغییر در سیلابها در طراحی و هزینه‌های احداث سدها خواهد بود که ریسک خطر را افزایش می‌دهد و تبعا هزینه مقابله با خطر را افزایش خواهد داد. چراکه تغییر در اندازه سیلابها باعث تغییر در دبی سیلابهای با دوره بازگشت مشخص می گردد و از طرف دیگر تغییر در آبنمود سیلاب ورودی مخزن می‌تواند باعث تغییر در پاسخ مخزن ودرنتیجه تغییر در حجم تعدیل طغیان و منحنی فرمان سد گردد. از سوی دیگر رخداد خشکسالی با دوره بازگشت بالا که ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند باشد نیازمند نوعی سازگاری جدید در بهره برداری از منابع آب و خاک تحت شرایط جدید برای تطابق نیازها و منابع می‌باشد. وقوع خشکسالی با تداوم بالا پتانسیل سیل‌خیزی حوضه را بخصوص در اولین بارندگیها بمیزان قابل توجهی بالا می‌برد.‌ در حوضه‌های با بارشهای بشکل برف جبهه‌های گرم باران‌زا می‌تواند حجم عظیمی از سیلاب را در اثر ذوب ناگهانی برف ذخیره شده در حوضه تشکیل دهد که سیلابهای زمستان سالهای 1383 و 1384 در استان چهارمحال و بختیاری نمونه‌ای از این سیلابها بود.
بستر مناسب از عنصر بارش و دما برای مطالعه تغییر اقلیم در کشور، داده‌های شبکه ایستگاه‌های سینوپتیک سازمان هواشناسی می باشد که به گونه عمده از سال 1951 کار دیدبانی عناصر اقلیمی جوی را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان هواشناسی جهانی شروع کرده‌اند.‌ گرچه در ایران تعداد محدودی ایستگاه با سنوات آماری حدود 100 سال و آن هم با داده‌های ناقص هست، اما از میان این ایستگا‌‌‌هها نیز ایستگاه بوشهر دارای طولانی‌ترین آمار از سال 1878 به بعد می‌باشد که در مقایسه با بعضی از کشورها که بیش از 200 سال آمار داده‌های هواشناسی دارند، کم می باشد. مسلم می باشد مطالعه تغییرات بارش و سایر عناصر اقلیمی در دوره‌های طولانی‌تر می‌تواند نتایج قابل قبول‌تری را به دنبال داشته باشد.(عسگری ورحیم زاده ،1385).
تغییر اقلیم و متعاقب آن تغییر در منابع آب به لحاظ پراکندگی مکانی و زمانی در تطابق با تغییر در الگوی مصارف (ازنظر اندازه و توزیع زمانی نیازها) مدیران را ناچار به اتخاذ تصمیمات جدید مبتنی بر رویکرد سازگاری با اقلیم می کند که در این رویکرد جدید هدف اولیه به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم و حداکثر بهره گیری از شرایط جدید جهت نیل به توسعه پایدار می باشد.
اصولاً وجود طریقه در سری‌های زمانی هیدرولوژیکی، ممکن می باشد ناشی از تغییرات تدریجی طبیعی و تغییر اقلیم یا اثر فعالیت‌های انسانی باشد (بروک و کارتز، 1953). اثبات وجود طریقه معنی‌دار در یک سری زمانی بارندگی به تنهایی نمی‌تواند دلیلی قاطع بر وقوع تغییر اقلیم در یک منطقه باشد بلکه فرض رخداد آن را تقویت می‌نماید (سیرانو و همکاران، 1999).
در این پایان‌نامه طریقه تغییرات حداکثربارش ومجموع بارش ودمای سالیانه در ایستگاههای هواشناسی کل کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
1-2 اهمیت وضرورت پژوهش
1ـ انجام پژوهش‌های مرتبط با تییر اقلیم برای آمادگی هرچه بیشتر جهت مقابله با هزینه‌های خسارت بار ناشی از این تغییر بسیار ضروری می‌باشد.
2ـ آگاهی ازروند تغییرات بارش یک مکان می تواند بسیاری از مدیران و دست اندرکاران مرتبط با آب را نسبت به تصمیم‌گیری‌های آینده خود در ارتباط با اجرای پروژه‌های عمرانی یاری دهد.
3ـ قرارگیری بخش‌های زیادی از ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان ازیک سو و داشتن تأثیر تعیین کننده‌ای که نزولات جوی در تأمین آب کشور برعهده درند از سوی دیگر ، باعث شده که آگاهی بیشتر نسبت به طریقه تغییرات بارش ایران از اهمیت چشم گیری برخوردار باشد.
1-3 اهداف پژوهش
به گونه کلی مطالعه طریقه تغییر خصوصیات بارش در کل کشور به لحاظ تغییرات زمانی و مکانی آن، وارتباط ان با دمای منطقه و شناسایی آستانه‌های تغییر اقلیم و ارتباط این تغییرات با ناهنجارهای جهانی به همراه تعیین مناطقی که این تغییرات حداکثر بوده، به مقصود مدیریت منابع آب بلند مدت منطقه می باشد.
1-4 پرسش اصلی پژوهش
آیا بارش در ایران دارای طریقه معنی‌دار هست یا نه وچه ارتباطی بین بارش ودما هست.
1-5 فرضیه‌های پژوهش
     1ـ داده‌های هواشناسی وهیدرومتری وتراز زیرزمینی دارای طریقه می‌باشد.
     2ـ طریقه داده‌ها یکسان می‌باشند وکاهش منابع آب قابل دسترسی منطقه بواسطه وجود تغییرات اقلیمی می باشد .
1-6 تعاریف عملیاتی پژوهش
1-6-1 بارش
      بارش هرگونه رطوبت متراکمی می باشد که به سطح زمین فرو می ریزد(علیزاده وهمکاران،1384). برای وقوع این عنصر آب و هوایی در هر زمان و مکانی مانند گسترۀکشور ایران به دو عامل اساسی وقوع بارش یعنی عامل صعود و رطوبت لازم می باشد. هرگونه تغییر در وجود این دو عامل موجب تغییرات و نوساناتی در ویژگی‌های بارش نواحی گوناگون کشور می گردد،اما بر اساس فراهمی عوامل وقوع بارش گویا مقادیر بارش ایستگاه‌های ایران عموماً هماهنگی زمانی- مکانی نشان دهند.از این رو( قاضی پور ،1386) ایستگاه‌های که طی دوره آماری 2003-1964 در بارش آنها چنین هماهنگی زمانی درکاهش وافزایش بارش آنها رخ می دهد مناطق متناسب بارش نامیده می شوند.

تعداد صفحه :161
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                [email protected]

دسته‌ها: عمران