دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 دانشکده کشاورزی

گروه مهندسی آب

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب گرایش سازه های آبی

بهینه سازی فرآیند لجن فعال

استاد راهنما :

پروفسور محمد جواد خانجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
صنعت تصفیه آب و فاضلاب، از صنایع زیربنایی هرکشور به شمار می رود، که در دهه های اخیر، توجه دولت ها را بیش از پیش به خود معطوف کرده می باشد. به علت تنزل کیفیت عمومی منابع آب، ضرورت بهره گیری از سیستم های تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب، دغدغه بسیاری از این کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) می باشد. چالش های زیست محیطی فراوانی، در زمینه تصفیه فاضلاب، به ویژه سیستم لجن فعال هست. این چالش ها اغلب در زمینه مقدار حجم هوای مورد نیاز جهت حذف مواد آلی فاضلاب، تولید و دفع لجن مازاد می باشد. بزرگ ترین عیب سیستم های تصفیه فاضلاب، بعد از تولید بو، تولید لجن مازاد می باشد. دفع این لجن مستلزم صرف هزینه زیاد خواهد بود. در این مطالعه با معرفی دو مدل، به بهینه سازی فرایند لجن فعال خواهیم پرداخت. در مدل اول، هدف،کمینه کردن مقدار حجم هوای مورد نیاز جهت  حذف  مواد آلی فاضلاب وکاهش لجن تولیدی می باشد. بهینه سازی مدل با بهره گیری از روش بهینه سازی هوک جیوز انجام شده می باشد. با مقادیر بهینه این متغیرها، یک سیستم لجن فعال با بهترین کارآیی وکمترین مقدار حجم هوای مورد نیاز جهت حذف BOD5 و کمترین سرعت تولید لجن، طراحی خواهد گردید. مدل دوم، مدل زیست محیطی، بر پایه معادلات مونود و تئوری تعادل توده ها استوار می باشد. در مدل زیست محیطی، مینیمم حجم حوضچه هوادهی، تابع هدف مسئله می باشد. براساس مقدار فاضلاب و خصوصیات میکروبیول ها، حجم حوضچه هوادهی در این مدل، به عنوان یک پارامتر قاطع برای طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب، که تاثیر ویژه ای روی زمان ماند و مقدار فاضلاب برگشتی دارد، معرفی شده می باشد. در نهایت، ارزیابی نتایج نشان می دهد،  که مدل زیست محیطی یک مدل خوب برای پیش بینی عملکرد صحیح سیستم تصفیه لجن  فعال و بهینه سازی این سیستم می باشد.
واژه های کلیدی:  فرآیند لجن فعال، لجن مازاد، هوک جیوز، مدل زیست محیطی، حجم حوضچه هوادهی. 
 فهرست مطالب           
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
 فصل اول: کلیاتی درمورد تغییر و تحول در طرز جمع آوری و تصفیه فاضلاب
1-1- مقدمه                                                                                                                                   2                                                                                                                                   
1-2- تاریخچه مختصری درمورد تغییر و تحول در طرز جمع آوری و تصفیه فاضلاب                         2
1-3- هدف از تصفیه فاضلاب                                                                                                        4   
1-4- انواع و خواص فاضلاب                                                                                                        6      
          1-4-1-  فاضلاب خانگی                                                                                                    6
          1-4-2-  فاضلاب صنعتی                                                                                                     8
          1-4-3-  فاضلاب سطحی                                                                                                    8
1-5- تصفیه فاضلاب                                                                                                                     9
         1-5-1- تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری های هوازی                                                       9
         1-5-2- تصفیه و تجزیه فاضلاب در مجاورت باکتری های غیر هوازی                                    9          
1-6- لزوم آزمایش فاضلاب                                                                                                        13
 1-7- آزمایش تحلیلی فاضلاب                                                                                                     13
          1-7-1- آزمایشات فیزیکی                                                                                                 13 
         1-7-2- مطالعات بهداشتی                                                                                                  13        
         1-7-3- آزمایشات شیمیایی                                                                                                13      
1-8- معیار شدت آلودگی                                                                                                           14
1-9- تعیین مقدار بی- او- دی      (BOD)                                                                                   15 
1-10- درجه آلودگی فاضلاب های خانگی در شهر های ایران                                                      15      
فصل دوم: واحد هایی بکارگیری در تصفیه خانه فاضلاب
2-1- مقدمه                                                                                                                                 17   
2-2- هدف تصفیه مقدماتی                                                                                                          17
2-3- تصفیه مقدماتی فاضلاب                                                                                                      18
2-4- آشغال گیری و آشغالگیرها                                                                                                 18
        2-4-1- آشغالگیرهای دستی                                                                                                19     
  2-4-2- آشغالگیرهای مکانیکی                                                                                           20
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
         2-4-3- بازده آشغالگیرها                                                                                                   22         
         2-4-4- دفع آشغال                                                                                                            22       
2-5- آشغال خردکن ها                                                                                                               23  
       2-5-1- انواع آشغال خردکن و طرز کار با آنها                                                                    23
2-6- حوض های دانه گیر                                                                                                           26
         2-6-1- تعریف دانه                                                                                                            26  
         2-6-2- اهداف احداث حوض های دانه گیری                                                                    26
         2-6-3- تثبیت سرعت جریان                                                                                              27
         2-6-4- دفع مواد دانه ای                                                                                                    27
2-7- ته نشینی                                                                                                                             27 
        2-7-1- ته نشینی ساده                                                                                                         28
       2-7-2- ته نشینی شیمیایی                                                                                                     29
2-8- حوض های ته نشینی                                                                                                           29
2-9- انواع حوض های ته نشینی                                                                                                   29
         2-9-1- حوض های ته نشینی نخستین                                                                                 30
          2-9-2- حوض های ته نشینی نهائی                                                                                    30
2-10- کلر زنی                                                                                                                           31
2-11- حوض کلر زنی                                                                                                                31
2-12- تصفیه و دفع لجن                                                                                                              32
2-13- هضم لجن                                                                                                                        33
2-14- مخازن هاضم                                                                                                                    33
2-15- حوض تغلیظ لجن                                                                                                             34        
2-16- دفع لجن هضم شده                                                                                   34
2-17- بسترهای لجن خشک کن                                                                                                 34
2-18- انتخاب محل تصفیه خانه                                                                                                   35
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
 فصل سوم: انواع فرایندهای تصفیه زیستی فاضلاب
3-1- مقدمه                                                                                                                                 37
3-2- پخش فاضلاب در زمینهای زراعی                                                                                       37
3-3- صافیهای ماسه ای متناوب                                                                                                    37  
3-3-1- بازده صافیهای ماسه ای متناوب                                                                                       38             
3-4- برکه های تصفیه فاضلاب                                                                                                    38
3-5- صافیهای چکنده                                                                                                                 39
             3-5-1- تصفیه فاضلاب در صافیهای چکنده                                                                    39
             3-5-2- معایب و محاسن صافیهای چکنده                                                                       39
3-6- تصفیه زیستی فاضلاب با کمک لجن فعال شده                                                                    41
            3-6-1- لجن فعال شده                                                                                                    41
            3-6-2- تصفیه فاضلاب با کمک لجن فعال شده                                                               41 
            3-6-3- مایع مخلوط                                                                                                       41
            3-6-4- حوض هوارسانی                                                                                                42
            3-6-5- مشخصات ظاهری لجن فعال شده                                                                        42   
3-7- حوض های هوارسانی                                                                                                         42 
           3-7-1- هوارسانی به فاضلاب و طرق مختلف آن                                                              42
3-8- مکانیسم های اساسی فرایند لجن فعال                                                                                  42
3-9- وظایف اصلی فرایند لجن فعال                                                                                            44
3-10- اهمیت بهینه سازی فرایند لجن فعال                                                                                   44  
3-11- مروری بر تحقیقات گذشته                                                                                               44     
فصل چهارم:بهینه سازی
4-1-  مقدمه                                                                                                                                47
4-2- ارتباط سازی طرح بهینه                                                                                                        47
4-3- تاریخچه بهینه سازی                                                                                                           49
4-4- تابع هدف                                                                                                                           49     
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
      4-5- روش بهینه سازی هوک جیوز                                                                                       50
     4-5-1- الگوریتم هوک جیوز                                                                                          50
     4-5-2- محاسبات عددی روش بهینه سازی هوک جیوز                                                    51
فصل پنجم: معرفی مدل ها جهت بهینه سازی تصفیه خانه لجن فعال
5-1- فرایند های رشد معلق                                                                                                   58
5-2- اصول و قواعد کلی سیستم های رشد معلق                                                                    58
5-3- محاسبات عددی                                                                                                          62
5-4- معرفی مدل                                                                                                                  63
         5-4-1- حل مدل با روش هوک جیوز                                                                          65
             5-4-2- ورودی های برنامه                                                                                          65
         5-4-3- برنامه روش هوک- جیوز به زبان فرترن                                                           65
         5-4- 4- خروجی های برنامه                                                                                        65 
         5-4-5- نتایج و محاسبات                                                                                            65
5-5- بهینه سازی فرایند لجن فعال بر پایه مدل زیست محیطی                                                  71
         5-5-1-  معادلات حاکم بر فرایند لجن فعال                                                                  72
                5-5-2-  مواد و روش ها                                                                                              75
        5-5-3- معادلات ریاضی مدل زیست محیطی                                                                 76           
        5-5-4- چگونگی محاسبات بهینه سازی مدل زیست محیطی                                          83
              5-5-5- برنامه مدل EBM به زبان فرترن                                                                         79
              5-5-6- نتایج و محاسبات                                                                                              79
              5-5-7- مقایسه بین نتایج محاسباتی با داده های مرجع                                                     80 
      5-6- بحث و نتیجه گیری                                                                                                       83
     منابع                                                                                                                                       85                
    پیوست                                                                                                                                    88
مقدمه
 آب شرط وجود حیات می باشد. اکثر واکنشهای شیمیایی در محیط آبی انجام می شود. آب به علت خواص ویژه، تأثیر تنظیم کننده ای در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می کند.آب بعد از مصارف گوناگون (خانگی، کشاورزی، صنعتی و …) تبدیل به پساب  می گردد. برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست، توسط این پساب ها، بایستی راهکارهایی برای تصفیه و بهره گیری مجدد از آن اتخاذ نمود( امیر زمانخانی، 1388). لزوم اجرای طرح های آب و فاضلاب و درک معضلات ناشی از آن از دیر باز برای بشر مطرح بوده و در این راه طی قرون متمادی پیشرفتهای عظیمی نیز نصیب معماران و مهندسانی که علوم را از طریق تجربه و ممارست آموخته بودند، گردید( آصف خلدانی، 1356).
1-2-  تاریخچه مختصری درمورد تغییر و تحول در طرز جمع آوری و تصفیه فاضلاب
قدیمی ترین کانالیزاسیون را می توان در آثار تمدن هندیان نظاره نمود. در خرابه های شهر بابل و نینوا و نیز در جزیره کرت، آثاری از مجراهای فاضلاب و آبریزگاههای همگانی دیده شده اند. در شهرهای یونان و روم قدیم آثار فاضلاب روهایی به قطر های 2 تا 3 متر دیده شده اند، که ساختمان آنها را به 2000 سال پیش از میلاد نسبت می دهند. در بمبئی، باقیمانده گندآبروهایی نظاره می گردد، که ساختمان آنها را به حدود 1900 سال پیش مربوط می دانند. تا حدود یکصد سال پیش، بیشتر گندآبروها و به ویژه کانال های فرعی فاضلاب به صورت روباز ساخته می شدند. پس از عیان شدن اثر این قبیل کانالها در پخش بیماریهای واگیردار، کوشش به اقدام آمد، که تمام گندآبروها و فاضلابروها در زیر زمین ساخته شوند. کانال های اصلی شبکه های فاضلاب(اگو) شهر پاریس به طول 36 کیلومتر، در سال 1789 میلادی ساخته شده اند. شهر لندن پس از کشتاری که بیماری وبا در آن انجام داد و طی آن 25000 نفر تلف شدند، در سالهای 1832 تا 1848، دارای شبکه زیر زمینی جمع آوری فاضلاب گردید. هامبورگ در سال 1842 و برلن در سال 1852 دارای شبکه های کانالیزاسیون گردیدند(محمد تقی منزوی،1360). در ایران نیز در زمینه آبرسانی و فاضلاب کارهایی بزرگ و ابداعاتی جالب به چشم می خورد. احداث هزارن کیلومتر قنات و همچنین بنای سد و تونل انتقال آب و بالاخره دفع فاضلاب در چاه، از ابتکارات معماران و مهندسان ایرانی می باشد. از اواخر قرن هیجدهم که انقلابات صنعتی مردم را با سرعتی غیر قابل کنترل به شهر نشینی وادار ساخت، تامین آب سالم و دفع فاضلاب خانگی به صورت دو موضوع حاد از نظر امکان زندگی، ولو با حداقل بهداشت ممکن، بروز نمود. برای دفع آب باران اولین بار طرح جوی سازی به وجودآمد، تا بدین ترتیب آبهای سطحی در خیابانهای شهر جمع آوری و به اولین منبع طبیعی آب نظیر نهر، رودخانه و یا دریا هدایت و دفع گردد. فاضلاب خانه ها نیز به صورت منفرد در زمینهای پشت منازل یا چاهها و در پاره ای موردها مستقیما به داخل رودخانه دفع میشد. به تدریج با توسعه و تورم ناگهانی شهرها، وضع شهرنشنی بکلی دگرگون گردید. این تغییرات و تحولات دو مشکل جدید در شهرها به همراه داشت، اول تامین آب و به خصوص آب سالم برای مصرف اهالی و دوم جلوگیری از دفع فاضلاب خانگی به داخل جوی ها بود. به وجود آمدن محیطی کاملا غیر بهداشتی در شهرها، مهندسان و معماران را وادار به تجدید نظر در طرز جمع آوری فاضلاب ساخت، تا آنکه مجبور به جدا کردن شبکه فاضلاب از آب بارا ن، یعنی ابداع شبکه مجزا شدند. این راه حل نیز اگرچه تا مدتی کوتاه مسئله را پایان یافته جلوه میداد، اما با در نظر داشتن کم شدن فواصل بین شهرهای صنعتی که اکثرا در کنار رودخانه ها و سواحل دریا گسترش می پیدا نمود، عملا مجالی برای تصفیه طبیعی فاضلاب دفع شده در رودخانه باقی نمی ماند. به این ترتیب مشکل تامین آب سالم در شهرهای پایین دست به وجود آمد. بر اساس همین معضلات بود، که اولین بار برای تامین آب مصرفی شهر لندن، مهندسی به نام چلسی) (Chelsea به این فکر افتاد، که با حفر چاه هایی در امتداد مسیر رودخانه تایمز آب سالم تهیه نماید. این اقدام بزودی نتایج رضایتبخشی به بار آورد و در نتیجه تصفیه آب با عبور دادن آن از لایه های ماسه ای در همه جا تحت عنوان تصفیه آب با صافیهای ماسه ای معمول گشت. به وجود آمدن امکاناتی در زمینه تصفیه آب تا حدودی مشکل دفع فاضلاب خام در منابع طبیعی را به گونه موقت برطرف نمود، اما با افزایش مقدار پساب صنعتی و تراکم منازل و ازیاد جمعیت در شهر، آب رودخانه ها آنچنان آلوده گردید، که بوی تعفن حاصل از تجزیه مواد در کنار رودخانه ها در فصول گرم و بعلاوه خطر شیوع امراض واگیر مردم شهرها را سخت نگران ساخت. از این به بعد بود، که شهرداریها پیش روی فشار افکار عمومی، علیرغم مخارج زیادی که بایستی در اجرای طرح های فاضلاب متحمل می شدند، اقدام به یافتن راه حل های اساسی نمودند. در اواخر قرن  نوزدهم  جمع آوری و به خصوص تصفیه فاضلاب به صورت مسئله ای جدی در امر نوسازی شهرها و اجرای طرح های شهرسازی مطرح گردید( آصف خلدانی، 1356). صنعت تصفیه آب، از صنایع زیر بنایی هر کشور به شمار می رود. در دهه های اخیر، توجه دولت ها را پیش از پیش به خود معطوف کرده می باشد. به علت تنزل کیفیت عمومی منابع آب، ضرورت بهره گیری از سیستم های تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب دغدغه بسیاری از این کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) می باشد. علاوه بر کوشش در حفظ و بهبود کیفیت منابع آب، با افزایش طریقه پژوهش و توسعه و بهره گیری از فناوری جدید در صنعت تصفیه آب در صدد رسیدن به نقطه مطلوب بوده و در این راه قدم های اساسی را نیز برداشته اند (از کشور مالزی و کره جنوبی، می توان به عنوان نمونه های موفق در این زمینه دانست). اما در کشور ما اغلب نظاره می گردد، هنوز در اجرای طرح های مختلف صنعت تصفیه آب و فاضلاب، از فناوری های قدیمی بهره گیری می گردد. به طوری که بایستی اذعان داشت واقعا تصفیه خانه های آب در کشورمان مظلوم واقع شده اند. متاسفانه حتی در مورد هایی نظاره می گردد، با در نظر داشتن تغییر کیفیت آب خام و افزایش مواد آلی خطرناک در آب ورودی تصفیه خانه های قدیمی، روش بهره برداری از تاسیسات هنوز دستخوش تغییر و بازنگری نشده می باشد. حدود 40 سال می باشد، که در دنیا صافی های دو لایه و مخلوط در تصفیه خانه های آب شرب وارد مدار شده اند. حتی صافی های موجود تک لایه تبدیل به دو لایه شده اند. اما هنوز،  ما، در بکارگیری این فناوری تردید داریم. بایستی باور نمود، دنیا شتابان و
به سرعت در حال حرکت می باشد، اما ما غافل مانده ایم. نه مشاور قادر می باشد تحولی در این زمینه ایجاد کند، نه سازندگان، توانایی این کار را دارند. علت هم این می باشد، که در صنعت آب و فاضلاب ما، کمتر علم گرایی هست. ما فقط تولید می کنیم و به فکر کنترل کیفیت نیستیم. تا وقتی صنعت تصفیه آب و فاضلاب، علم گرا نشود، پژوهش به وجود نمی آید و تا پژوهش به وجود نیاید، توسعه ای در کار نیست و طبیعتا سنت گرایی باقی می ماند( امیر زمانخانی، 1388).

1-3- هدف از تصفیه فاضلاب
حدود69% آب مصرفی جهان صرف کشاورزی و عموما آبیاری می گردد. 23% به مصرف صنایع  می رسد و مصارف خانگی تنها حدود 8% را شامل می شوند. در کشورهای توسعه یافته، کشاورزی و صنایع، بیشترین مصرف آب و بالاترین تأثیر را در آلودگی آب ها دارند. وجود فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و پس بایستی آن ها را جمع آوری و از شهرها بیرون آورد. نخست، آن را پالایش و تصفیه نمود و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید. پس هدف از تصفیه فاضلاب عبارتست از:
– گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب
– اکسیداسیون مواد ناپایدار آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آ نها به موادی پایدار مانند نیترات ها، سولفات ها و فسفات ها و سپس ته نشین ساختن و جداسازی آن مواد.
– جدا سازی مواد سمی محلول و نا محلول از فاضلاب، نظیر ترکیبات فلزی سنگین.
– گندزدائی و کشتن میکروب ها در فاضلاب.
تمام کارهای نامبرده در طبیعت، در زمانی نسبتا طولانی و بالغ بر چندین روز، خود به خود انجام  می گیرند. هدف از ساختن تاسیسات تصفیه خانه( پالایشگاه) فاضلاب، سرعت بخشیدن به کارهای نامبرده و کوتاه کردن مدت زمان پالایش تا حدود چند ساعت می باشد و از سوی دیگر جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.
جمع آوری گندابها و پسابها از محیط زیست در شهرها از دیدگاههای زیر، لازم و ضروری می باشد:
– بهداشت همگانی
فاضلابها همیشه دارای مقدار بسیاری مواد خارجی هستند، که به صورت های گوناگون برای زندگی موجودات زنده زیان آور می باشند. وجود باکتری ها و میکروب های بیماری زا  در فاضلابها، عاملی می باشد که بیش از صد سال گذشته زیان آن بر مردم عیان گشته می باشد. کشتارهائیکه در گذشته بیماری های واگیرداری مانند وبا ، طاعون، اسهال خونی و غیره در نقاط گوناگون جهان انجام داده می باشد، مردم را به خطرهای ناشی از آلودگی آب ها با این میکروب ها آگاه کرده اند. علاوه بر باکتریهای بیماری زا که تنها جزء کوچکی از موجودات زنده پساب ها را تشکیل می دهند، هزاران نوع باکتری دیگر نیز در فاضلاب وجود دارند. ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست و منابع طبیعی آب ، چه آن هایی که روی زمین و چه آنهایی که در زیر زمین قرار دارند، موجب آلوده شدن این منابع به میکروب های بیماری زا می گردد و در اثر تماس بشر با این منبع ها خطر گسترش این بیماری ها بین مردم افزایش می یابد. نمک های سمی بعضی فلزها مانند آرسنیک و سرب و نیز ترکیب های شیمیایی ویژه ای مانند دترجنتها(Detergent) را می توان جزء این گروه ها دانست. همچنین بایستی از آب های آلوده به مواد رادیو اکتیو که با تشعشع امواج رادیواکتیو سلامتی موجودات زنده را به خطر می اندازند، نیز نام برد.
– نظم محیط زیست و سالم نگهداشتن آن
بر هم خوردن نظم محیط زیست بیشتر ناشی از فاضلاب های سطحی(Surface water) می باشد. در نتیجه بارندگی های شدید و به علت کاهش نفوذ پذیری سطح خیابان ها و پشت بامها در شهر نسبت به زمینهای بیرون آنها، آب های ناشی از بارندگی پس از شستشوی خیابان ها و آلوده شدن به مواد آلی و معدنی، به صورت فاضلاب های سطحی، خیابان ها را می پوشانند. بیرون راندن چنین فاضلاب هایی توسط کانالهای مخصوص به بیرون شهرها لازم می باشد. همچنین وارد کردن فاضلاب های تصفیه نشده به محیط زیست، علاوه بر آلودگی این محیط، نتایجی دیگری  از قبیل ایجاد مناظر زشت، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید حشرات، به خصوص مگس و  پشه به همراه دارد. این حشرات خود وسیله ای برای جابه جا شدن میکروب های بیماری زا و آلوده سازی محیط زیست می باشند.
– کاربرد دوباره فاضلاب
موضوع کاربرد دوباره فاضلاب ها به علت نیاز روز افزون به آب روز به روز بیشتر مورد توجه  قرار می گیرد. به ویژه در ایران به علت کمبود آب و گرانی آب آشامیدنی بهره گیری از فاضلاب های پالایش شده برای مصارف غیر خانگی مانند آبیاری فضاهای سبز درون شهرها، پارکها، جنگل کاری و شستشوی خیابان ها و کانال های فاضلاب اهمیت ویژه ای را پیدا می کند. کاربرد  فاضلاب های تصفیه شده برای مصارف آشامیدنی به علل اقتصادی و روانی، در جهان، جنبه گسترده و عملی به خود نگرفته می باشد. در صورتیکه بهره گیری دوباره از فاضلاب تصفیه شده و فرستادن آن در شبکه شهری برای آبیاری فضا های سبز و مصارف صنعتی از سال 1928 در آریزونای آمریکا شروع و روز به روز در نقاط بیشتری از جهان انجام می گیرد(محمد تقی منزوی،1360).
– آلودگی سفره های آب زیر زمینی
جمع آوری فاضلاب های شهری توسط شبکه کانالیزاسیون (Sewerage)در پایین بردن سطح آب زیرزمینی و پاک نگهداری منابع طبیعی آبهای زیر زمینی، اثر چشم گیری دارند. موضوع آلوده نکردن آب های زیرزمینی در کشور ما، که سیستم تخلیه فاضلاب در آن به صورت سنتی و با بهره گیری از چاه های جذب کننده(Leaching Pit) انجام می گیرد، اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر آلوده کردن سفره های آب زیرزمینی، کاربرد چاه های جذب کننده فاضلاب، بیشتر وقتها  بر روی سطح آب زیرزمینی نیز موثر بوده و مشکلاتی از نظر ساختمانی، به وجود می آورد. در صورتیکه کاربرد چاه، تنها راه دفع فاضلاب باشد، بایستی نخست آن را پالایش مقدماتی کرده وسپس وارد چاه نمود، تا آب های زیر زمینی کمتر آلوده شده و خلل و فرج زمین دیرتر گرفته شوند(محمد تقی منزوی،1360).
1-4- انواع و خواص فاضلاب
فاضلابی که به تصفیه خانه شهر می رسد، مجموع فاضلابهایی می باشد، که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد میشود. فاضلاب ها، بسته به شکل پیدایش و خواص آن ها، به سه گروه تقسیم می گردند:
1-4-1-  فاضلاب خانگی) (Domestic waste water
1-4-2-  فاضلاب صنعتی) (Industrial waste water
1-4-3-  فاضلاب سطحی) (Surface water
بنابر تعریف مجموع فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهری یا فاضلاب بهداشتی Sewage)  (Sanitaryخوانند.
1-4-1 فاضلاب های خانگی
فاضلاب های خانگی خالص، تشکیل شده اند، از فاضلاب دستگاههای بهداشتی خانه ها، مانند:  توالت ها، دستشویی ها، حمام ها، ماشین های لباسشویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه ها و یا فاضلاب بدست آمده از شستشوی قسمت های مختلف خانه. خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ی آب در شهرها تغییر می کند. آن چیز که در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری به نام فاضلاب خانگی جریان دارد، علاوه بر فاضلاب خانگی خالص، دارای مقداری فاضلاب بدست آمده از مغازهها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، کارگاهها، رستورانها که اجبارا در سطح شهر و به گونه پراکنده وارد کانال های جمع آوری فاضلاب می گردند. چنین فاضلابی را فاضلاب خانگی ناخالص می نامند.
تعداد صفحه :112
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران