دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران 

عنوان :

رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده::
رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای به گونه مستقیم وابسته به عملکرد اتصالات آنها در انتقال نیروهای برشی و خمشی می باشد. برای طراحی اتصالات خمشی تیر به ستون در سازههای فولادی از تئوری کلاسیک تیرها بهره گیری می گردد، که بر آن اساس، در مقاطع H شکل مقدار عمدهای از نیروهای خمشی به وسیله بالهای تیر و مقدار نسبتاً کمی از طریق جان تیر به ستون منتقل می گردد. در انتقال برش در این نوع اتصالات، بخش عمدهای از برش توسط جان تیر انتقال می یابد و مقدار کمی که حدوداً زیر 10 درصد می باشد، توسط بالها انتقال پیدا می کند. پس اتصال جان تیر به ستون برای انتقال برش در اتصالات خمشی تیر به ستون از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد. به بیانی دیگر، اگر اتصال جان تیر به ستون حذف گردد، مقدار زیادی از ظرفیت برشی سیستم کاسته می گردد. از سوی دیگر، تجارب زلزله های گذشته مورد هایی از اتصالات تیر به ستون را نشان داده می باشد، که درحالیکه تنها بین بال تیر و ستون اتصال قابل قبولی وجود داشته، و اتصال جان تیر به صورت مطلوب نبوده، پیش روی زلزله عملکردی بهتر از حد مورد انتظار، از خود نشان داده اند. در نتیجه، این ایده که اشکال اتصال در قسمت جان تیر سبب تضعیف قابل توجه ظرفیت باربری سیستم می گردد، ممکن می باشد با واقعیت انطباق کمتری داشته باشد. در این پژوهش کوشش شده با مقایسه اتصالات متفاوت به یک نوع اتصال مناسب که رفتاری بهینه داشته باشد، رسید.برای این مقصود 7نوع اتصال تیر به ستون با ورقهای اتصال متفاوت مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته اند. پنج عدد از آنها اتصالات رایج و مورد بهره گیری در بازار می باشد و دو عدد دیگر اتصالات بهینه اظهار شده در مقالات پیشین می باشند که ورد مطالعه قرار گرفته اند. اتصالات در نرم افزار ANSYS مدلسازی شده و پس از طراحی با مقایسه خروجی های نرم افزار اتصال بهینه بدست آمده می باشد. مطالعه های انجام شده نشان می دهد اتصالات پیشنهادی در مقالات دارای گیرداری در حد بالایی می باشد و در محاسبات نیز با دقت زیادی می توان آنها را به صورت گیردار فرض نمود.
فصل  1.. 6
1-1    مقدمه. 6
1-2    هدف از پژوهش.. 7
1-2-1  اهداف کلی: 7
1-2-2  اهداف اختصاصی: 7
1-3   فرضیه های پژوهش…. 8
1-4    روش پژوهش.. 8
1-5   سوالات پژوهش…. 8
فصل  2.. 9
2-1   مقدمه. 9
2-2   حامد صفاری, رضا رهگذر و امیر احمد هدایت در مقاله ای به مطالعه تاثیر سخت کننده ها بر روی مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصالات صلب تیر به ستونهای زوج ساخته شده از بست موازی پرداخته اند[16]. 11
2-2-1  مدل محاسباتی.. 11
2-2-2  تحلیل غیر خطی هندسی و مصالح.. 12
2-2-3  بارگذاری   12
2-2-4  انواع سخت کننده های مورد مطالعه.. 13
2-2-5  منحنیهای ممان-دوران اتصالات… 14
2-2-6    نتیجه گیری   15
2-3   ابوالفضل مختاری حسن ابادی, جواد مکاری رحم دل و سپیده کیانی در مقاله ای به مطالعه بهره گیری از سخت کننده های بیرونی به جای ورقهای پیوستگی در اتصالات تیر به ستون فولادی با مقطع قوطی پرداخته اند[17]. 16
2-3-1  مدل آزمایشگاهی.. 16
2-3-2  فرضیات در مدل سازی.. 17
2-3-3  نتایج مدل آزمایشگاهی با مدل عددی.. 18
2-3-4  مطالعه سخت کنندههای بیرونی به جای اجرای ورق پیوستگی.. 19
2-3-5  فرضیات مدل سازی و معرفی مدل های دارای سخت کننده 20
2-3-6  نتایج ارزیابی سخت کنندهها 21
2-3-7  نتیجه گیری   25
2-4    مهبان ارغوانی ، مسعود خزایی پول  و منصور ضیائیفر در مقاله ای به مطالعه تحلیلی چگونگی انتقال برش در ناحیه اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی جوشی پرداخته اند[18]. 26
2-4-1    انتقال برش بر اساس تئوری کلاسیک تیرها 27
2-4-2    مطالعه تحلیلی.. 28
2-4-3    مطالعه تأثیر جان بر روی انتقال برش…. 31
2-4-4    تفسیر نتایج   34
2-4-5    نتیجه  40
2-5    محسن گرامی، وحید صابری و حمید صابری در مقاله ای به مطالعه و مقایسه تحلیلی عملکرد تناوبی اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال با تغییرآرایش افقی پیچهای ستونی پرداخته اند[19]. 41
2-5-1    هدف و طریقه انجام پژوهش.. 42
2-5-2    شیوه مدلسازی و معتبرسازی آن.. 42
2-5-3    معرفی نمونه های تحلیلی اجزاء محدود. 47
2-5-4    مطالعه نتایج حاصل از تحلیل نمونه ها 52
2-5-5    اختصار و نتیجه گیری.. 60
فصل  3.. 62
3-1   مقدمه: 62
3-2   طرح پژوهش.. 66
3-3    انواع اتصالات در ساختما نهای فولادی.. 67
3-4    اتصال تیر به ستون.. 67
3-4-1    اتصال ساده تیر به ستون )مفصلی(hinge connection) ( 68
3-4-2    اتصال صلب تیر به ستون:(Rigid Connection) 79
3-4-3    اتصال نیمه صلب تیر به ستون (Semi-rigid-Connection) 83
3-4-4    اتصال کنسول ها به ستون.. 84
3-4-5    اتصال مهاربند به قاب فولادی.. 86
3-4-6    اتصال پای ستون.. 89
3-4-7    وصله ها 92
3-5   طراحی اتصالات تیر به ستون: 101
3-5-1  انواع اسکلت فولادی: 101
3-5-2  اتصال ساده 102
3-5-3  اتصالات نیمه صلب… 103
3-5-4  اتصالات صلب (طراحی الاستیک) 105
3-5-5  اتصالات برای طراحی خمیری.. 105
3-5-6  عوامل مهم در طرحی اتصالات… 106
3-6   روشها و دتایلهای اجرایی.. 111
3-6-1  اتصال ساده تیر به ستون توسط جفت نبشی جان : 111
3-6-2  اتصال ساده تیر به ستون توسط نبشی نشیمن انعطاف پذیر : 113
3-6-3  اتصال ساده تیر به ستون با نبشی نشیمن تقویت شده (سخت شده): 113
3-6-4  اتصال صلب تیر به ستون : 114
3-6-5  اتصال قیچی (خورجینی) 115
3-7    نرم افزار ANSYS. 116
فصل  4.. 120
4-1   مقدمه. 120
4-2   مدل اجزاء محدود. 123
4-3   مدل ها 124
4-3-1  تحلیل غیر خطی هندسی و مصالح.. 125
4-3-2  بارگذاری   126
4-3-3  اشکال مختلف  سخت کننده های مدلسازی شده 126
4-3-4  خروجی های نرم افزار 128
فصل  5.. 144
5-1   منحنی های ممان-دوران اتصالات… 144
5-2   منحنی های تنش…. 145
5-3    تجزیه و تحلیل نتایج.. 146
5-4   نتیجه گیری.. 148
5-5   پیشنهادات… 149
فصل  6.. 150
1مقدمه و کلیات
1-1   مقدمه
معمولا از اتصالات تیر به ستونهای زوج با صفحات اتصال بالا و پایین (شکل ١)به عنوان اتصالات صلب دانسته می گردد .
در سازه های معمولی این اتصالات بدلیل سادگی اجرا و هزینه کم نسبت به سایر اتصالات بیشتر مورد بهره گیری قرار میگیرند . از عوامل اشکال این اتصال جدا شدن صفحه تقویتی ستون از بال ستون و کمانش جان ستون میباشد . به همین دلیل از یک سری سخت کننده در محل اتصال بهره گیری می گردد .
اتصالات صلب با صفحات اتصال بالا و پایین رفتار بسیار پیچیده ای دارند و عوامل زیادی بر رفتار آنها اثر میگذارند از مهمترین آنها شکل وآرایش سخت کننده ها میباشد . بهترین روش برای مطالعه این اتصالات انجام آزمایش می باشد اما این آزمایشات اغلب پرهزینه و وقتگیر هستند. در این مقاله با بهره گیری از نرم افزار    ANSYS  که توانایی تحلیل غیر خطی مسائل را به روش اجزا ء محدود دارد , نخست اتصالات صلبی مدلسازی شده می باشد. برای واکاوی اتصالات از تحلیل غیر خطی هندسی و مصالح بهره گیری شده می باشد به همین مقصود در آغاز نمونه هایی از ورقها و پروفیل های اتصال بریده شده و تحت آزمایش کشش قرار گرفته اند . با تغییر در شکل و آرایش سخت کننده ها , یک سخت کننده که تاثیر مناسبتری در افزایش سختی و مقاومت نهایی اتصال , نسبت به سخت کننده ها دارد معرفی شده می باشد . منحنی های ممان -دوران اتصالات با در نظر داشتن انواع سخت کننده ها (سخت کننده های متداول و پیشنهادی)ارائه شده و سختی و مقاومت نهایی آنها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
شکل ‏1‑1 اتصال صلب جوشی
1-2   هدف از پژوهش
1-2-1                   اهداف کلی:

  • رسیدن به مدل مطلوب با مقاوت وشکل پذیری مناسب.

1-2-2                   اهداف اختصاصی:

  • مدلسازی سخت کننده ها با اندازه های متفاوت
  • تحلیل غیر خطی مدلهای بند 1 با بهره گیری از نرم افزار ANSYS
  • مقایسه نتایج حالات مختلف برای رسیدن به مدل مطلوب با مقاوت وشکل پذیری مناسب.

1-3   فرضیه های پژوهش

  • مدل سخت کننده بهینه ای برای اتصالات تیر به ستون از نظر مقاومت نهایی و شکل پذیری هست.
  • انواع مختلف سخت کننده ها تاثیر گوناگونی دارد.

1-4   روش پژوهش
در این پروژه از نرم افزار  ANSYS برای مدل کردن چگونگی های مختلف سخت کننده هادر اتصال تیر به ستون بهره گیری شده می باشد تا به مدل بهینه ای از سخت کننده ها برسیم. مدلی که دارای مقاومت و شکل پذیری مطلوب تری نسبت به سایر موردها باشد.
1-5   سوالات پژوهش

  • نوع مختلف سخت کننده ها چه تاثیری بر مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصالات تیر به ستون دارد؟
  • آیا حالت بهینه ای برای سخت کننده های از لحاظ مقاومتی وشکل پذیری هست؟

تعداد صفحه : 153
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته عمران: ارائه مدل عرضه و تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران