دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc.

مهندسی عمران   سازه

عنوان :

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III

استاد راهنما:

دکتر محمود حسینی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب                                   
                                                                                          
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….20
1-1- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-2- اهمیت مطالعه پلان های نامتقارن………………………………………………………………………………………………………..21
1-3- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت………………………………………………………………………………………………22
1-4- اهمیت بهره گیری از سازه های بتنی………………………………………………………………………………………………………..22
1-5- تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-6- مراحل اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-6-1- شناسایی الگوهای پر بهره گیری چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………24
1-6-2- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با در نظر داشتن چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….24
1-6-3- مقایسه کارائی چیدمان های مختلف دیوارهای برشی……………………………………………………………………….24
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..25
1-7-1- برش منفی در دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………..25
1-7-2- ساختمان مرتفع و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………………………25
1-7-3- تغییر مکان نسبی طبقه………………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-4- مرکز سختی……………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-5- ساختمان منظم و نامنظم…………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-5-1- ساختمان منظم……………………………………………………………………………………………………………………27
1-7-5-2- ساختمان نامنظم…………………………………………………………………………………………………………………28
1-8- روش تحلیل طیفی……………………………………………………………………………………………………………………..28
1-9- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی………………………………………………………………………………………….29
1-10- دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………………….30
فصل دوم: ادبیات فنی…………………………………………………………………………………………………………………………31
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-2- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران……………………………………………………………………………………….33
2-3- دیوار برشی در پلان نامتقارن……………………………………………………………………………………………………..36
2-4- پیش نیازهای آیین نامه ای طراحی ساختمان با پلان نامتقارن………………………………………………………….39
2-5- بتن در ساختمان های بلند و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………40
2-5-1- پیشرفت در قالب بندی بتن……………………………………………………………………………………………………40
2-5-2- پیشرفت در تحویل بتن…………………………………………………………………………………………………………41
2-5-3- پیشرفت در تکنولوژی بتن…………………………………………………………………………………………………….41
2-6- پیشرفت در سیستم های سازه ای……………………………………………………………………………………………….44
2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….46
2-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………47
2-9- اختصار تحقیقات پیشین در ارتباط با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48
فصل سوم: شناسایی الگوهای پر بهره گیری چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….52
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2- مطالعه پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-1- چیدمان شماره 1…………………………………………………………………………………………………………………56
3-2-2- چیدمان شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………57
3-2-3- چیدمان شماره 3…………………………………………………………………………………………………………………58
3-2-4- چیدمان شماره 4…………………………………………………………………………………………………………………59
3-2-5- چیدمان شماره 5………………………………………………………………………………………………………………..59
3-2-6- چیدمان شماره 6………………………………………………………………………………………………………………..60
3-2-7- چیدمان شماره 7………………………………………………………………………………………………………………..60
3-2-8- چیدمان شماره 8………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل چهارم: مدلسازی ساختمان های مورد مطالعه………………………………………………………………………………62
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-2- پلان ذوزنقه ای نامتقارن…………………………………………………………………………………………………………64
4-2-1- چیدمان های ساختمان 15 طبقه………………………………………………………………………………………….64
4-2-1- چیدمان ساختمان های 15 طبقه………………………………………………………………………………………….65
4-2-1-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………………66
4-2-1-1-1- مشخصات مفاصل پلاستیک……………………………………………………………………………………….68
4-2-1-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………….71
4-2-1-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..74
4-2-1-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..77
4-2-1-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….80
4-2-1-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….83
4-2-1-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….86
4-2-1-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………89
4-2-2- چیدمان های ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………………..89
4-2-2-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………90
4-2-2-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………93
4-2-2-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………96
4-2-2-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………..99
4-2-2-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 12 طبقه………………………………………………………………………….102
4-2-2-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………105
4-2-2-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………108
4-2-2-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………111
4-2-3- چیدمان های ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………………….114
4-2-3-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..115
4-2-3-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 10 طبقه…………………………………………………………………………118
4-2-3-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..121
4-2-3-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 10 طبقه……………………………………………………………………….124
4-2-3-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………127
4-2-3-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………130
4-2-3-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………133
4-2-3-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………136
4-2-4- چیدمان های ساختمان 7 طبقه…………………………………………………………………………………..139
4-2-4-1- چیدمان شماره 1 ساختمان  7 طبقه……………………………………………………………………….140
4-2-4-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..143
4-2-4-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….146
4-2-4-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….149
4-2-4-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….152
4-2-4-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….155
4-2-4-7-چیدمان شماره 7 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..158
4-2-4-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………161
فصل پنجم: نتایج و مقایسه چیدمان ها………………………………………………………………………………….164
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………165
5-1-1- تحلیل های تاریخچه زمانی غیر خطی…………………………………………………………………….165.
5-1-1-1- مشخصات شتاب نگاشت های ورودی جهت انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی…………165
5-1-2- مطالعه پارامترهای سازه ای……………………………………………………………………………………165
5-1-2-1- جابجایی طبقه آخر……………………………………………………………………………………….. 172
5-1-2-1-1- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 7 طبقه……………………………………………….172
5-1-2-1-2- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 10 طبقه……………………………………………..172
5-1-2-1-3- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 12طبقه………………………………………………173
5-1-2-1-4- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 15 طبقه…………………………………………….174
5-1-2-2- زمان تناوب سازه ها………………………………………………………………………………………174
5-1-2-3- اندازه جابجایی نسبی طبقات……………………………………………………………………………178
5-1-2-4- اندازه شتاب بام……………………………………………………………………………………………..179
5-1-3- محدودیت های معماری……………………………………………………………………………………..184
5-1-4- مقایسه کلی چیدمان ها و مدل های مطالعه شده…………………………………………………….186
فصل ششم: نتایج وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………..190
6-1- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….. .191.
6-2- پیشنهادات برای مطالعات بعدی……………………………………………………………………………….192
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….193
 
 
 
 
                                       فهرست اشکال                                   
 
شکل 1) شکل های هندسی سیستم دیوار برشی   31
شکل 2)  سیستم های سازه ای بتنی مناسب برای محدوده های مختلف طبقات   47
شکل 3 )چیدمان های مختلف پانل های برشی   51
شکل 4)اشکال مختلف دیوار برشی   52
شکل 5) پلان برج سوث- واکر،شیکا گو   55
شکل 6 ) پلان برج میگلین-بیتلر، شیکا گو   55
شکل 7) پلان برج 29 طبقه ای در خیابان پنجم بروکلین، نیویورک   56
شکل 8) پلان شماره 1، ذوزنقه نامتقارن   57
شکل 9) چیدمان شماره یک   58
شکل 10) چیدمان شماره دو   58
شکل 11) چیدمان سوم   59
شکل 12) چیدمان چهارم   59
شکل 13) چیدمان پنجم   60
شکل 14) چیدمان شش   61
شکل 15) چیدمان هفتم   62
شکل 16) چیدمان هشتم   62
شکل 17) نمای سه بعدی چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه   66
شکل 18) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه   66
شکل 19) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه   67
شکل 20) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه   68
شکل 21) نمای سه بعدی چیدمان دوم در ساختمان 15 طبقه   69
شکل 22) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه   69
شکل 23) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه   70
شکل 24)چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه   71
شکل 25)نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه   72
شکل 26) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه   72
شکل 27)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم در ساختمان 15 طبقه   73
شکل 28)چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه   74
شکل 29) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   75
شکل 30) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   75
شکل 31)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   76
شکل 32) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   77
شکل 33)نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه   78
شکل 34) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه   78
شکل 35 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه   79
شکل 36)چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان پنجم در ساختمان 15 طبقه   80
شکل 37) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه   81
شکل 38)پیچش سازه در مد سوم چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه   81
شکل 39) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در ساختمان 15 طبقه   82
شکل 40) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه   83
شکل 41) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   84
شکل 42) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   84
شکل 43) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   85
شکل 44) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   86
شکل 45) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   87
شکل 46) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   87
شکل 47) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   88
شکل 48) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   89
شکل 49) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   91
شکل 50) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   91
شکل 51) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   92
شکل 52) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   93
شکل 53) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   94
شکل 54) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   94
شکل 55 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   95
شکل 56) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   96
شکل 57) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   97
شکل 58) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   97
شکل 59) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   98
شکل 60) توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و سنون چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   99
شکل 61) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   100
شکل 62) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   100
شکل 63) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   101
شکل 64) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   102
شکل 65) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   103
شکل 66) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   103
شکل 67) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   104
شکل 68) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   105
شکل 69) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه   106
شکل 70) پیچش سازه در مد ششم چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه   106
شکل 71) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه   107
شکل 72) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان ششم ساختمان 12  108
شکل 73) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   109
شکل 74) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   109
شکل 75) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   110
شکل 76) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   111
شکل 77) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 12 طبقه   112
شکل 78) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه   112
شکل 79) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه   113
شکل 80) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه   114
شکل 81) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 10 طبقه   116
شکل 82) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 10 طبقه   116
شکل 83) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 10 طبقه   117
شکل 84) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 10 طبقه   118
شکل 85) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   119
شکل 86) پیچش سازه در مد سوم چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   119
شکل 87) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   120
شکل 88) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   121
شکل 89) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه   122
شکل 90) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه   122
شکل 91) نسب نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه   123
شکل 92) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم در ساختمان 10 طبقه   124
شکل 93) نمای سه یعدی چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   125
شکل 94) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   125
شکل 95) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   126
شکل 96) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   127
شکل 97) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   128
شکل 98) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   128
شکل 99) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   129
شکل 100) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   130
شکل 101) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   131
شکل 102) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   131
شکل 103) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   132
شکل 104) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   133
شکل 105) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   134
شکل 106) پچیش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   134
شکل 107) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   135
شکل 108) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   136
شکل 109) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 10 طبقه   137
شکل 110) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه   137
شکل 111) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه   138
شکل 112) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه   139
شکل 113) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   141
شکل 114) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   141
شکل 115) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   142
شکل 116) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر ستون چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   143
شکل 117) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   144
شکل 118) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   144
شکل 119) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   145
شکل 120) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   146
شکل 121) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   147
شکل 122) پیچش سازه در مد سوم چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   147
شکل 123) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   148
شکل 124) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   149
شکل 125) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه   150
شکل 126) پیچش سازه در مد سوم چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه   150
شکل 127) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه   151
شکل 128) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم در ساختمان 7 طبقه   152
شکل 129) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   153
شکل 130) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   153
شکل 131) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   154
شکل 132) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   155
شکل 133) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   156
شکل 134) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   156
شکل 135) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   157
شکل 136) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   158
شکل 137) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   159
شکل 138) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   159
شکل 139) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   160
شکل 140) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   161
شکل 141) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   162
شکل 142) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   162
شکل 143) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   163
شکل 144) چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   164
شکل 145) اطلاعات زمین لرزه San Fernado  167
شکل 146) اطلاعات زمین لرزه Northridge  168
شکل 147) اطلاعات زمین لرزه Cape Mendocino. 168
شکل 148) اطلاعات زمین لرزه Whittier Narrows. 168
شکل 149)خروجی تاریخچه جابجایی بام در  چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه در راستای Y  176
شکل 150) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه در راستای Y  176
شکل 151) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه در راستای X  177
شکل 152) خروجی تاریخچه بام در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه در راستای X  177
شکل 153) خروجی تاریخچه بام در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه در راستای Y  178
شکل 154) خروجی تاریخچه بام در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه در راستای Y  178
شکل 155) تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای X  185
شکل 156)تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای Y  186
                                                فهرست جدول ها                                          
                                                                                            
جدول 1) مقاطع به کار رفته در ساختمان 15 طبقه   65
جدول 2) مقاطع به کار رفته در ساختمان 12 طبقه   90
جدول 3) مقاطع به کار رفته در ساختمان 10 طبقه   115
جدول 4) مقاطع به کار رفته در ساختمان 7 طبقه   140
جدول 5)مشخصات شتاب نگاشت های ورودی   167
جدول 6) اندازه جابجایی طبقه آخر چیدمان های 7 طبقه   174
جدول 7) اندازه جابجایی طبقه آخر چیدمان های 10 طبقه   174
جدول 8) اندازه جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 12 طبقه   175
جدول 9) اندازه جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 15 طبقه   175
جدول 10) اندازه زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 15 طبقه   179
جدول 11) اندازه زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 12 طبقه   179
جدول 12) اندازه زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 10 طبقه   180
جدول 13) اندازه زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 7 طبقه   180
جدول 14) اندازه جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 7 طبقه   181
جدول 15) اندازه جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 10 طبقه   181
جدول 16) اندازه جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 12 طبقه   182
جدول 17) اندازه جابجایی نسبی طبقات در چیدمان ساختمان 15 طبقه   182
جدول 18) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 7 طبقه   188
جدول 19) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 10 طبقه   188
جدول 20) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 12 طبقه   189
جدول 21) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه   189
جدول 22) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه تحت زلزله حوزه نزدیک با مولفه قائم   190
 
                                                فهرست نمودارها                                          
                                                                                                                    
نمودار 1)جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله Cape Mendosino در ساختمان 7 طبقه چیدمان 2  183
نمودار 2) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله San Fernado ساختمان7 طبقه چیدمان 3  183
نمودار 3) جابجایی نسبی طبقات نحت زلزله Whittier Narrows در ساختمان 10 طبقه چیدمان 7  184
نمودار 4) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزلهCape Mendocino  در ساختمان 12 طبقه چیدمان   184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
گاهی شرایط محیطی و منطقه ای سازه ای را مجبور به داشتن پلانی نامتقارن می ‌کند. در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن و خصوصا پاسخ پیچشی آنها انجام شده می باشد. سازه های نامتقارن ویژگی های خاصی در محدوده غیرخطی دارند که سبب شده می باشد پیش بینی رفتار آنها در زمان زلزله پیچیده باشد. همچنین مطالعه عملکرد ساختمانها در زلزله های گذشته نشان میدهد که معمولا ساختمان های نامتقارن نسبت به ساختمان های متقارن در برابر زلزله آسیب پذیرترند.
سیستم دیوار بررشی یکی از متداول ترین سیستم های مقاوم جانبی در ساختمان های بلند مرتبه و با ارتفاع متوسط می باشد.اشکال مختلف دیوارهای برشی و نوع مناسب جانمایی آنها، میتواند به مقابله با نیروی زلزله و کمک به پخش منظم سختی در این گونه سازه ها، و همچنین به طریقه پاسخگویی منطقی و قابل پیش بینی سازه کمک شایانی کند. مطالعات بسیاری در ارتباط با طراحی و واکاوی دیوارهای برشی پیش از این انجام شده می باشد، با این تفاصیل تصمیم گیری در مورد محل دیوار برشی در سازه های با ارتفاع متوسط بخصوص در ساختمان هایی با پلان های نامنظم چندان مورد بحث قرار نگرفته می باشد.
در این پایان نامه کوشش برآن شده می باشد تا با 8 مدل چینش دیوارهای برشی در پلان نامتقارن ذوزنقه ای شکل در 4 ارتفاع متفاوت 7و 10و 12و 15 طبقه که شامل دیوارهای مستطیلی رایج ودیوارهای اصطلاحا L شکل و Tشکل و Uشکل و Zشکل می باشد، بهترین پاسخ را در جهت بهبود عملکرد سازه های نامتقارن در پلان نامنظم بدست آورد. نتایج این پژوهش از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی با بهره گیری از 4 رکورد زلزله در نرم افزار SAP2000 بدست آمده می باشد. دیوارهایی که بتوانند هسته مرکزی ساختمان را به شرط قرار گیری در محل مناسب آن، مهار کنند توانایی بالایی در افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله خواهند داشت ،اصطلاحا دیوارهای Uشکل نامیده می شوند و همچنین دیوار Z  شکل هم در بالا بردن سختی و کاهش شتاب از دیگر چیدمان های موثر میباشد. در این پژوهش پارامترهای سازه ای همچون اندازه شتاب بام و جابجایی طبقه آخر و همچنین اندازه جابجایی نسبی طبقات و رفتار مفاصل پلاستیک در تیر و ستون ها و اندازه دوره تناوب سازه ها مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد.
کلید واژه: پلان نامتقارن، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، دیوار برشی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب

فصل اول- مقدمه و کلیات

 
 
 
مقدمه و کلیات

 
 
 

1-1-اهمیت موضوع

در این بخش از پایان نامه به اهمیت مطالعه موضوعات پلان نامتقارن، صنعت ساختمان و رشد کلان شهر ها در ارتفاع می پردازیم.
تعداد صفحه : 205
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران