دانشگاه هرمزگان 

پردیس دانشگاهی قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مهندسی عمران- سازه های دریائی

عنوان:

بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی

استاد راهنما:

دکتر مسعود دهقانی

 

استاد مشاور:

…………………….

شهریور ماه  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در این پژوهش ضمن به کاربردن نتایج آزمایشات SPTو CPTانجام شده در 4نقطه مختلف از سایت پروژه طرح توسعه بندر شهید رجائی و بهره گیری از روشهای سید ادریس و رابرتسون راید  به ارزیابی پتانسیل روانگرائی منطقه پرداخته می گردد.در این ارزیابی  مقادیر بزرگی و شتاب زلزله را به ترتیب 7و  0/37g در نظر گرفتیم .با مقایسه نتایج حاصل از این ارزیابی در می یابیم که به ازای چنین عامل تحریکی خاک منطقه روانگرا خواهد گردید ، پس ضروریست جهت جلوگیری از روانگرائی یک روش مناسب جهت بهبود خاک منطقه ساختگاه پروژه ارائه گردد.با در نظر داشتن اینکه در فازهای قبلی،جهت بهبود خاک  از عملیات تراکم دینامیکی بهره گیری شده می باشد و تجهیزات لازمه در کارگاه موجود می باشد پیشنهاد میگردد از تراکم دینامیکی بهره گیری گردد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات  
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………….. 4
1-3- هدف از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4- قلمرو پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5- روش پژوهش:………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-6-جنبه جدید و نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………. 5
1-7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 5
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :…………………………………………………………………………………. 5
فصل دوم: مطالعه تئوری روانگرائی با در نظر داشتن عامل محرک زلزله و روشهای بهسازی زمین جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی  
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-2- مطالعه شکل گیری پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله……………………………………….. 7
2-3- تحلیل علل کاربرد روانگرائی به عنوان یک پدیده مهم در ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……….. 9
2-3-1-زلزله آلاسکا 1347……………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-2-زلزله کوبه[1](1374)……………………………………………………………………………………………….. 12
2-4-پیامدهای  پدیده  روانگرائی در  اثر عوامل محرکی همچون زلزله…………………………………………. 13
2-4-1-مطالعه کلی شواهد مربوط به نمود پدیده روانگرائی جهت  ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……… 14
2-4-1-1-جوشش ماسه……………………………………………………………………………………………………… 14
2-4-1-2-گسیختگی جریانی………………………………………………………………………………………………. 14
2-4-1-3-گسیختگی جانبی………………………………………………………………………………………………… 15
2-4-1-4-نوسان زمین……………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-1-5-از دست رفتن ظرفیت باربری…………………………………………………………………………………. 17
2-4-1-6-نشست زمین………………………………………………………………………………………………………. 18
2-5-بهسازی زمین به عنوان یکی از راهکارهای کاهش پتانسیل روانگرائی در منطقه……………………… 19
2-5-1-روشهای بهسازی ساختگاه پروژه از دید ون  ایمپ و همکاران……………………………………….. 20
2-5-2-عوامل موثر در انتخاب روش مناسب جهت بهسازی خاک……………………………………………. 21
2-5-3- روشهای مختلف بهسازی زمین با بهره گیری از تراکم عمیق به روش دینامیکی…………………….. 21
2-5-3-1-تراکم انفجاری…………………………………………………………………………………………………. 21
2-5-3-2-تراکم ارتعاشی…………………………………………………………………………………………………. 23
2-5-4-تراکم دینامیکی…………………………………………………………………………………………………… 24
2-6-آزمایشهای مورد نیاز جهت کنترل بهسازی خاک………………………………………………………….. 24
فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته  
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 26
3-2-موثرترین عوامل در روانگرائی خاکها…………………………………………………………………………. 26
3-2-1-شناخت  عوامل قید شده در بخش 3-1 به صورت اجمالی…………………………………………… 27
3-3-مطالعه استعداد روانگرائی خاکهای ریزدانه(رس و سیلت)………………………………………………. 32
3-3-1-معیار چینی……………………………………………………………………………………………………….. 32
3-3-2-معیار اندرو و مارتین(2000)…………………………………………………………………………………. 33
3-3-3-معیار سید وهمکاران 2003………………………………………………………………………………….. 34
3-4-روشهای مطالعه ارزیابی پتانسیل روانگرائی…………………………………………………………………. 35
3-4-1-روش تنش دوره ای…………………………………………………………………………………………… 36
3-4-2-روش کرنش دوره ای………………………………………………………………………………………… 38
3-4-2-1-تعیین کرنش برشی دوره ای ایجاد شده در اثر زلزله………………………………………………. 38
3-4-2-2تعیین ظرفیت خاک………………………………………………………………………………………… 40
3-4-3-روش انرژی………………………………………………………………………………………………………. 40
3-4-3-1-روش ………………………………………………………………………. 43
3-4-3-1-1 –عامل تحریک…………………………………………………………………………………………… 44
3-4-3-1-2–عامل ظرفیت……………………………………………………………………………………………… 44
3-4-3-1-3- ضریب اطمینان…………………………………………………………………………………………… 45
3-5- مطالعه کلی روشهای ارائه شده ………………………………………………………………………………… 45
فصل چهارم: انتخاب روش ساده شده تنش جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی ودستیابی به معیار لازم جهت  طراحی دیواره دیافراگمی  
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-2-ضریب تنش دوره ای…………………………………………………………………………………………….. 47
4-3-ضریب مقاومت دوره ای………………………………………………………………………………………… 49
4-3-1-محاسبه عامل مقاومت با بهره گیری از نتایج آزمایشات  عدد نفوذ استاندارد (روش سید و ادریس) 51
4-3-2-محاسبهCRRبا بهره گیری از نتایج تست نفوذ مخروط(روش روبرتسون و راید)2………………. 57
4-3-2-1-طریقه نمائی تعیین مقاومت دوره ای  براساس روش یود و همکاران………………………….. 62
4-4-تصحیح مربوط به تنش سربار برای CRR7.5 به دست آمده بر مبنای تستهای  نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط 63
4-5-ضریب اطمینان……………………………………………………………………………………………………… 64
4-6-واکاوی نشست مربوط به روانگرائی………………………………………………………………………………
 
65
4-7-تراکم دینامیکی به عنوان یکی از راههای بهبود در صورت وقوع روانگرائی……………………… 65
4-7-1-  ارزیابی اولیه…………………………………………………………………………………………………… 65
4-7-1-1-مطالعات ژئوتکنیکی……………………………………………………………………………………… 65
4-7-2-برآوردی از نیازمندی های طراحی………………………………………………………………………. 66
4-7-2-1-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ استاندارد…………………………………………………… 66
4-7-2-2-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ مخروط……………………………………………………. 67
فصل پنجم: ارزیابی ساختگاه پروژه اسکله شهید رجائی و سیستم سازه ای آن از دیدگاه ژئوتکنیکی  
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-2-سایت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. 70
5-3-بارگذاری و تغییر شکل………………………………………………………………………………………… 73
5-4-نشست……………………………………………………………………………………………………………. 74
5-4-1 جرثقیل کشتی به ساحل…………………………………………………………………………………… 74
5-4-2- مسیرهای دسترسی………………………………………………………………………………………….. 74
5-4-3- محوطه ذخیره سازی کانتینر……………………………………………………………………………… 74
5-4-4-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی………………………………………………………………………. 78
5-4-5-ساختمان:………………………………………………………………………………………………………. 78
5-5-بارهای طراحی…………………………………………………………………………………………………… 78
5-5-1-جرثقیل کانتینربر از دریا  به ساحل……………………………………………………………………… 78
5-5-2-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی………………………………………………………………………. 78
5-5-3- بارهای خارج از اسکله منطقه محموله………………………………………………………………… 79
5-5-4- محوطه بار اندازی کانتینرها……………………………………………………………………………… 79
5-5-5- ساختمان……………………………………………………………………………………………………… 80
5-5-6- بارهای دیگر………………………………………………………………………………………………… 80
5-6- اطلاعات ژئوتکنیکی…………………………………………………………………………………………. 80
5-7- ضرورت تقویت زمین………………………………………………………………………………………… 84
5-8- ارزیابی روانگرایی…………………………………………………………………………………………….. 85
5-9- تعیین  نوع خاک مشکوک به روانگرایی……………………………………………………………….. 85
5-10-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 86
5-10-1-ارزیابی پتانسیل روانگرائی با بهره گیری از روش سید و ادریس…………………………………… 86
5-10-1-1- حفر گمانه و انجام تست نفوذ استاندارد………………………………………………………….. 86
5-10-2- ارزیابی پتانسیل روانگرائی با بهره گیری از روش روبرتسون و راید……………………………….. 87
5-10-2-1- انجام تست نفوذ مخروط……………………………………………………………………………… 87
5-10-3-واکاوی نشست در سایت مورد مطالعه……………………………………………………………………. 87
5-10-4-عمق نهائی لازم جهت بهبود زمین……………………………………………………………………… 88
5-10-5-انتخاب کوبش دینامیکی جهت بهبود زمین…………………………………………………………. 90
5-10-6- رقوم سطح محوطه قبل از کوبش دینامیکی………………………………………………………… 93
5-10-7-تاثیر سقوط وزنه بر روی زمین………………………………………………………………………….. 94
5-10-8-پهنه بندی محوطه جهت کوبش………………………………………………………………………… 94
5-10-9- کوبش دینامیکی در مجاورت سازه در حال احداث……………………………………………… 95
5-10-10- به دست آوردن مبنای مقایسه ای با در نظر داشتن آزمایشات ژئوتکنیکی………………………… 95
5-11-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 97
5-11-1-تمهیدات لازم جهت تراکم بخش بالائی…………………………………………………………….. 97
5-11-2-سطح آزمایشی ابتدائی قبل از کوبش پهنه……………………………………………………………. 98
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………….. 104
پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………. 129
پیوست پ………………………………………………………………………………………………………………….. 154
پیوست ت………………………………………………………………………………………………………………….. 176
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان

 
 
 
مقدمه
با در نظر داشتن اینکه ساختگاه بعضی سازه ها زمینهای سست با مقاومت و ظرفیت باربری پایین می باشد پس مقوله کنترل ساختگاه سازه به لحاظ پدیده هائی همچون روانگرائی و در نتیجه مقاوم سازی سازه با شرایط محل، جابجایی مصالح سست و جایگزین کردن مصالح مناسب بجای آن و یا اصلاح خاک در محل مطرح می گردد.
اولین مرحله در اجرای هر پروژه ای مخصوصا پروژه های ساحلی شناخت کامل لایه های خاک زیرین می باشد. جهت رسیدن به این مهم مطالعات ژئوتکنیکی وسیعی با حفر گمانه های تا 45 متر بیشتر و اخذ نمونه های مختلفی جهت مطالعات آزمایشگاهی انجام می گیرد. با در نظر داشتن اینکه در پروژه های ساحلی خاک منطقه اشباع بوده پس اخذ نمونه های دست نخورده جهت به دست آوردن مقاومت برشی خاک با بهره گیری از آزمایشهای برش سه محوری و برش مستقیم عملا غیر ممکن می باشد، پس در این زمینه روشهائی ارائه گردید که طی آزمایشاتی که به صورت درجا یا صحرائی انجام میگیرد، میتوان مقاومت خاک را به دست آورد. از مهمترین این روشها میتوان به  آزمایش نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط تصریح نمود که در آن طی اصلاحاتی که به صورت کامل تبیین داده شده می باشد مقاومت  خاک در عمق های مختلف به دست می آید. در آغاز ضمن شناخت لایه های خاک، استعداد روانگرائی منطقه مطالعه می گردد. در صورتیکه خاک منطقه به لحاظ روانگرائی مستعد باشد، محل ساختگاه سازه به لحاظ وقوع پدیده روانگرائی در اثر عامل محرکی همچون زلزله با شتاب و بزرگی  و 7 ریشتر  مطالعه و کنترل میگردد. در صورت رخداد پدیده روانگرائی روشهای لازم جهت بهسازی ساختگاه ارائه میگردد. ضمن بهسازی ساختگاه ضروریست با ارائه روشهای آزمایشگاهی لازم نسبت به تقویت بستر سازه و اجرای عملیات اجرائی آن اطمینان حاصل نمود.
در این پژوهش ساختگاه یک پروژه عملی بنام اسکله بندر شهید رجائی بندرعباس مطالعه و به صورت علمی و با اعمال عامل محرک زلزله به لحاظ روانگرائی به عنوان یکی از مهمترین پدیده های لرزه ای ارزیابی شده می باشد. در فصل اول به کلیاتی در مورد پژوهش و روش آن و ضرورت موضوع پرداخته میشود، در فصل دوم علل مطالعه این پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله با در نظر داشتن تاریخچه آن اظهار میگردد، در ادامه این فصل، انواع روشهای بهسازی خاک ارائه میگردد. در فصل سوم به صورت کلی به نظریه ها و روشهای  مختلف ارائه شده در این زمینه پرداخته می گردد و با ارائه علت های و توضیحاتی از میان روشهای ارائه شده، روش لازم جهت ارزیابی پتانسیل روانگرائی به مقصود تفسیر کاملتر در فصل چهارم انتخاب میگردد. در فصل چهارم ضمن ارائه کامل دو روش ذکر گردیده در فصل سوم جهت ارزیابی پتانسیل روانگرائی، به تفسیر کامل آنها پرداخته شده می باشد. در نهایت روشهای لازم جهت کنترل بهبود ساختگاه پروژه ارائه میگردد. در فصل پنجم ساختگاه بندر شهید رجائی با بهره گیری از دو روش تبیین داده شده در فصل چهارم و با بهره گیری از آزمایشات در جای نفوذ مخروط و نفوذ استاندارد و سایر آزمایشات آزمایشگاهی به لحاظ پتانسیل روانگرائی ارزیابی میگردد. و نشست در اثر روانگرائی در  عمق های مشخص به دست می آید. با در نظر داشتن شرایط کارگاهی پروژه طرح توسعه شهید رجائی و امکانات موجود، بهترین روش جهت بهبود یا تقویت زمین، تراکم دینامیکی میباشد که با  عنایت به ارائه طرح الگوهای کوبش مختلف در فازهای قبلی کار، طی آن انرژی لازم به زمین منتقل و لایه های سست زیرین متراکم میگردند و در ادامه  روشهای لازم جهت کنترل سطح بهبود یافته ارائه میگردد.
 
 
 
فصل اول
 
 
 
کلیات

  • مقدمه

با توجه باینکه ساختگاه بعضی سازه ها زمینهای سست با مقاومت و ظرفیت باربری پائین می باشد پس مقوله کنترل ساختگاه سازه به لحاظ پدیده هائی همچون روانگرائی و در نتیجه مقاوم سازی سازه با شرایط محل،    جابجائی مصالح سست و جایگزین کردن مصالح مناسب به جای آن و یا اصلاح خاک در محل مطرح می گردد.
این پژوهش  مطالعه وضعیت ژئوتکنیکی تحت اثر عامل محرک زلزله (با بزرگی 7 ریشتر و ماکزیمم شتاب  و چگونگی بهبود خاک در محدوده ساحلی خلیج فارس جهت ساخت اسکله دیافراگمی صورت گرفته می باشد، در این پژوهش سطوح مختلف سایت و کاربردهایشان و نیز موردها مورد نیاز بهبود زمین جهت دستیابی به معیارهای طراحی برآورد شده می باشد ، مبنای طراحی محدوده مورد بحث بر اساس مطالعه ژئوتکنیکی خاک منطقه با  ارزیابی پتانسیل روانگرائی تحت اثر عامل محرک زلزله و راهکار لازم جهت کاهش آن می باشد.
در فازهای قبلی سایت مورد نظر  عملیات مختلفی جهت مطالعه  سایت صورت گرفته می باشد که در نتیجه  اطلاعات خوب و ارزشمندی برای قضاوت بر روی شرایط خاک پشت دیوارهای اسکله و محوطه سایت موجوداست . هرچند از اطلاعات فازهای قبلی بهره گیری کردیم لیکن ضروریست یکسری اطلاعات ژئوتکنیکی جهت مشخص کردن عمق بهبود انجام گردد، پس این پژوهش   بر مبنای اطلاعات فازهای قبلی و حال می باشد. در نهایت یکسری الگوهای کوبش جهت بهبود خاک محل ساختگاه پروژه در راستای جلوگیری از خرابی و نشست ناشی از  زلزله ارائه شده می باشد.
[1]– Kobe
تعداد صفحه : 203
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران