عنوان : مطالعه معضلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات واحد یزد

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته عمران(M.Sc)

گرایش:مدیریت پروژه و ساخت

عنوان:

مطالعه معضلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکار

استادراهنما:

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

استاد مشاور:

دکتر علی رضامیرجلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده …………………………………………………………… 1
1 فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………. 2
1-1 مقدمه………………………………………………………. 3
1-2 اهمیت موضوع…………………………………………….. 3
1-3 اظهار مساله………………………………………………… 4
1-4 هدف………………………………………………………… 5
1-5 فرضیه ها و سوالات……………………………………….. 6
1-6 روش کار……………………………………………………. 6
1-7 تعریف واژه ها واطلاعات………………………………….. 7
2 فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………. 8
2-1  بخش اول:مبانی نظری پژوهش…………………………. 9
2-1-1 مقدمه…………………………………………………… 9
2-1-2  سازمان آموزش وپرورش…………………………….. 10
2-1-3  سازمان نوسازی مدارس……………………………. 11
2-1-4  مقاوم سازی…………………………………………. 12
2-1-4-1   قیمت………………………………………………. 12
2-1-4-2   کاربری……………………………………………….12
2-1-4-3   زیبایی……………………………………………….13
2-1-4-4   لرزه خیزی منطقه………………………………….13
2-1-5  بهسازی لرزه ای……………………………………… 14
2-1-6  مطالعات بهسازی لرزه ای………………………….. 16
2-1-6-1  ارزیابی آسیب پذیری……………………………… 16
2-1-6-2   تهیه طرح بهسازی………………………………. 18
2-1-6-3   اجرای طرح بهسازی لرزه ای……………………. 19
2-1-7  تدوین الگوهای جدید در مقاومسازی مدارس ایران..19
2-1-7-1   بهسازی نسبی مدارس کشور توسط دیوار برشی….21
2-1-7-2   بهسازی نسبی مدارس کشور به روش شاتکریت پیرامونی….21
2-1-7-3   بهسازی نسبی مدارس کشور به روش ایجاد کلاس ایمن….22
2-1-7-4   روشهای بهسازی مدارس کشور –روش تسلیح مغزه…..22
2-1-8  جمع بندی مطالب…………………………………. 23
2-2  ادبیات پژوهش…………………………………………. 23
2-2-1  مقدمه………………………………………………. 23
2-2-1-1   تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان…24
2-2-1-2   تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران…24
2-2-2  اختصار تحقیقات انجام شده……………………… 25
2-3  جمع بندی…………………………………………….. 34
3 فصل سوم:روش شناسی پژوهش ……………………..37
3-1 مقدمه………………………………………………….. 38
3-2 روش پژوهش………………………………………….. 38
3-3 جامعه آماری…………………………………………. 41
3-4 حجم نمونه وروش اندازه گیری…………………….. 41
3-5 ابزارگردآوری داده ها…………………………………..42
3-6 روایی وپایایی ابزارپژوهش…………………………. 43
3-6-1  روایی…………………………………………….. 43
3-6-2  پایایی…………………………………………….. 43
3-7 روشهای آماری……………………………………… 44
4 فصل چهارم:نتایج وبحث………………………………. 45
4-1  مقدمه………………………………………………. 46
4-2 چگونگی اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس…46
4-2-1 تصویب پروژه وتخصیص اعتبار……………………. 46
4-2-2  طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی………….. 47
4-2-3  انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد…………………. 47
4-2-4  اجرای پروژه………………………………………. 47
4-2-5  اتمام قراردادوتحویل پروژه……………………….. 48
4-3 استخراج  چالش ها وراهکارهابا در نظر داشتن نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع…48
4-4 تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده ……..48
4-4-1  مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی………… 49
4-4-1-1   مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات….49
4-4-1-2   مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی….51
4-4-1-3   مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس….53
4-5 آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها…….55
4-5-1  فراوانی هریک از چالش ها…………………. 57
4-5-2  میانگین اولویتهای استان یزد………………. 66
4-5-3  فراوانی چالشهای کارشناسان مقاومسازی سایر استانها…68
4-5-4  میانگین اولویتهای کشوری………………… 74
4-6 مطالعه پایایی پرسشنامه……………………. 76
4-6-1  آزمون نسبت برای مطالعه وضعیت هر چالش…..76
5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………… 82
5-1 مقدمه……………………………………………. 83
5-2 چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی….83
5-2-1  عدم وجود فهرست بهای تخصصی………… 83
5-2-2  عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرای مقاومسازی….84
5-2-3  عدم  تسلط کارشناسان بر مسایل فنی….84
5-2-4  عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش…..84
5-2-5  نبود سیستم مناسب ارزیابی وانتخاب پیمانکاران….85
5-2-6  تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی………85
5-3  جمع بندی……………………………………. 86
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………. 86
6 منابع وماخذ……………………………………… 87
7 پیوست………………………………………….. 90
چکیده:
اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب نمود که بهسازی ساختمانهای آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی می باشد که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی کشور که متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. پس این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف کشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی کشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده کشورگردید. درراستای شکل گیری این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده می باشد.
این پژوهش به مقصود شناسایی چالش های پیش روی این سازمان در ارتباط با اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها، انجام گرفته می باشد. در آغاز با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده پیرامون موانع و معضلات پروژه ها و نیز عوامل موفقیت و شکست سازمان ها در دستیابی به اهداف کیفی و همچنین با در نظر داشتن نظر تعدادی از کارشناسان و خبرگان، چندعامل به عنوان چالش های اصلی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی گردید. پس از آن، از طریق پرسشنامه نظرات تعدادی از دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی ادارات  نوسازی مدارس یزد وسایر استانها  جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس معضلات اولویت بندی شده و چندین راهکاربا در نظر داشتن نظر خبرگان جهت برطرف کردن اولویتهای اولیه  این چالش ها پیشنهاد  و ارایه گردید.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
زلزله یک پدیده طبیعی می باشد که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی بشری دارد.  متأسفانه کشور ایران در حال حاضر درصدر کشورهایی می باشد که وقوع زمین‌لرزه در آن با تلفات بالایی همراه می باشد. زلزله خیز بودن اکثر نقاط کشور و بالا بودن اندازه خطر لرزه پذیری نواحی گوناگون، مساله دیگری می باشد که اهمیت مساله کیفیت را در ساخت و سازها دو چندان می کند.در کشور ما در فاصله زمانی هر 10 سال، یک زلزله با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر رخ می دهد و این خود زنگ خطری برای همه دست اندرکاران ساخت و ساز می باشد.آیین نامه2800، مدارس را در زمره ساختمان های با اهمیت زیاد در نظر گرفته و ضریب ایمنی بالاتری را برای فضاهای آموزشی، نسبت به ساختمان های دیگر، اعمال می کند.[1]با در نظر داشتن حضور هزاران معلم و دانش آموز در این فضاها، در نظر داشتن استحکام سازه ای ساختمان مدارس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می­رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب نمود که بهسازی ساختمانهای آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی می باشد که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی کشور که متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. پس این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف کشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی کشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده کشورگردید. درراستای شکل گیری این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده می باشد[2]. با در نظر داشتن اهمیت بالای این موضوع , مطالعه معضلات پیش آمده در مسیر بهسازی لرزه ای(مقاومسازی) واولویت بندی کردن آنان وارائه راهکار در مورد آن از ضروریات امر می باشد که مادر این پژوهش برانیم به این مهم دست یابیم.
2-1- اهمیت موضوع
از اقدامات مهم و تأثیرگذار در کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله،تخریب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای ( مقاوم‌سازی) ساختمان‌های موجود می باشد که  چند سالی می باشد که در دستور کار قرار گرفته و با طرفداری دولت  و مجلس شورای اسلامی، اعتبار مناسبی برای مقاوم‌ سازی و بازسازی مدارس خطرآفرین کشور اختصاص یافته می باشد .تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعیت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را عیان نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد بهره گیری قرار گیرد.با این اوصاف بودجه ای در اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفت تا برای تخریب وبازسازی ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند.
از سال 85  سازمان نوسازی مدارس  بعنوان متولی این امر قدم به میدان گذاشته وتاکنون ساختمانهای آموزشی زیادی رادر سطح کشور مقاوم نموده که گاها” بعلت عوامل مختلفی این امر متوقف ویا به کندی پیش رفته می باشد.با در نظر داشتن اهمیت بالای این موضوع عنوان پژوهش مطالعه معضلات پیش آمده در این مسیر وارائه راهکار در مورد آن می باشد.   در ریشه یابی علت این مساله، عموما هر یک از طرفین درگیر در ساخت پروژه، دیگری را مقصر می داند. کارفرما و مشاور، پیمانکار را مسئول این مساله می دانند و پیمانکار آن دو را. اما برای اصلاح این وضعیت بایستی همه جوانب را در نظر گرفت. مسائل اساسی و بنیادینی نیز هست که از حیطه اختیارات طرفین خارج می باشد. برای گرداوری معضلات از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی نوسازی های مراکز استان ومسئولین وپیمانکاران دست اندرکار بهره گیری وبه تفسیر و ارائه راهکار جهت آن می پردازیم.
3-1- اظهار مسأله
در حال حاضر متولی اصلی طرح مقاومسازی ,تخریب بازسازی  مدارس کشور سازمان نوسازی,توسعه وتجهیز مدارس کشور به شمار میرود.در طی سالهای گذشته از سال1385فعالیتهای مختلفی در خصوص اجرای مقاومسازی توسط آن سازمان صورت پذیرفته که به صورت اختصار در ادامه آمده می باشد. 
در این پژوهش برآنیم تا از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی ادارات نوسازی استا نها و مسئولین و پیمانکاران دست اندرکاربهره مند شده تا در مورد معضلات این طرح ؛به گونه مثال همکاری بهره برداران مدارس، عدم تخصیص بودجه، معضلات اجرایی، عدم تجربه پیمانکاران آگاهی کاقی بدست آوریم.در این مطالعه مطمئنا  معضلات در شرایط جغرافیایی و زمانی متفاوت و برای همه مدارس یکسان نخواهد بود وحتی نوع اسکلت و اجرای طرح بهسازی لرزه­ای نیز باعث مغایرتهایی خواهد شدکه بایستی به آن توجه نمود.
در ضمن در حین مراحل اجرایی پروژه از مطالعه تا اجرا نیز مسائل غیر قابل پیش بینی به وجودخواهد آمد که کل مسیر پروژه را تحت الشعاع قرار خواهد دادکه با مطالعه آن می توان به برنامه ریزی دقیقی دست پیدا نمود.
در این پژوهش کوشش شده می باشد با نگاهی جامع نگر، چالشها و معضلات پیش روی اجرای مقاومسازی  فضاهای آموزشی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی  واولویت بندی نماید. این پژوهش می تواند به مسئولین سازمان نوسازی مدارس کشور، ادارات کل نوسازی مدارس استانها و بخصوص اداره کل نوسازی مدارس استان یزد کمک کند تا با شناسایی و اولویت بندی معضلات فراروی مقاومسازی و بکارگیری تمهیدات لازم، از بروز آنها پیشگیری نموده و یا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.
نتایج این پروژه همچنین می تواند به مدیران سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و… که در آینده به سمت مقاومسازی پروژه های مهم دولتی پیش میروند ؛یاری رسانده و در راستای بالابردن کیفیت پروژه ها و دستیابی به اهداف کیفی با حداقل هزینه و در کمترین زمان، یاری رساند.
4-1- هدف
بدلیل نیاز مبرم کشور به انجام پروژه های مقاومسازی وحجم سرمایه گذاری دولتی وخیرین در نوسازی  مدارس ؛بایستی به معضلات پیشروی این سیستم واقف شده وجهت رفع آنان اهتمام بورزیم .در واقع این مورد تأثیر حیاتی وکلیدی  در پیشبرد پروژه های مقاومسازی آتی را به سوی موفقیت اعمال می ‌کند.باتوجه به موردها فوق با اجرای این پژوهش می توان به موردها زیر دسترسی پیدا نمود:
– شناسایی عوامل موثر در اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی
– مطالعه وشناخت چالشها ومشکلات اجرای مقاومسازی مدارس
– اولویت بندی عوامل موثر در بروز معضلات با در نظر داشتن عوامل بیرونی ودرونی سازمانی
– ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع معضلات وچالشهای به وجودآمده در مقاومسازی مدارس
تعداد صفحه : 118
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران