دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران « M.Sc. »

گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت

عنوان:

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی

چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

 

استاد راهنما:

دکتر امید رضائی فر

 

استاد مشاور:

دکتر علی خیرالدین

 

سال تحصیلی1392-1391

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه
چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • اظهار مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………….4
 • اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..5
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش ……………………………………………………………………………….6
 • سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….7
 • فرضیه‏های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….7
 • محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………7
 • بهره وران پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………8
 • تعریف واژه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………..8
  • بهره وری …………………………………………………………………………………………………………8
  • پروژه ……………………………………………………………………………………………………………….8
  • مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
  • منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
  • مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
  • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ………………………………………………… 10
  • چرخه حیات پروژه   PLC…………………………………………………………………………………11
  • فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
  • ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
 • مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………13
 • ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
 • تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
  • تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
  • تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
  • تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
  • تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
 • انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
  • بهره وری جزئی ………………………………………………………………………………………………..22
  • بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
 • بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………..23
  • واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
  • روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
   • روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24

2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ………………………………………… 27
2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA……………………………………………………………… 28

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه
2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29

 • نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • روش پژوهش در مطالعه کیفی …………………………………………………………………………………………35
 • روش پژوهش در مطالعه کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
 • دیاگرام روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم: مطالعه بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری
4-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39

4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
4-2-2- بهره گیری از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
  • عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
  • عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
  • نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
 • اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
 • خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
 • دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
 • روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
 • پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48

4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
4-9-2- روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ……………………………………………………………………………………….50
4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ……………………………………………………………………….51
4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52

 • نرم افزار مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
 • توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
 • توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
 • رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57

4-13-1- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62

 • تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62

4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73

 • مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          شماره صفحه
فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی
5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………76
 • آزمون مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..77
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….77

5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………..77

 • معرفی پارامترهای جدول N.HR …………………………………………………………………………77
 • مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل N.HR ………………………………………………………81
 • تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………84

فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی
6-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….87

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..87
 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………87
 • آزمون مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..88
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….88

6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………..88
6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ………………………………………………………………………..88

 • معرفی پارامترهای مدل. P.S……………………………………………………………………………………90
 • روش محاسبه ماتریس P.S ………………………………………………………………………………….91

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………93

فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….98
7-2- اختصار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..98
7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………99
7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری …………………101

 • عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………101
 • عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ………………………………………………………………………………103
 • عوامل مهم توسعه تیم پروژه ………………………………………………………………………………104
 • عوامل مهم مدیریت تیم پروژه …………………………………………………………………………….105

7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور …………………………………………………….108
7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ……………………………………………………………………..109
7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..112
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………113
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….115
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..116
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..123
فهرست جداول
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری  ………………………………………………………………………………………………………………………..20
(جدول 4-1): ارتباط t با درصد احتمال صحت گفتار ………………………………………………………………………………………………………….40
(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز  ……………………………..44
(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری …………………………………………………………………………………..47
(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی …………………………………………………………………………………..52
(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ……………………………………………………….53
(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده …………………………………………………55
(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ………………………………………………………………………………55
(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………55
(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس اندازه تجربه در هر گروه ………………………………………………………………………………….56
(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس اندازه سن در هر گروه ……………………………………………………………………………………56
(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه …………………………………………………………………………56
(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..57
(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی ……………………………………………………………………………..57
(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………………..58
(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………61
(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………62
(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری …………………………………………..62
(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ……………………………………………………65
(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ……………………………………………………….68
(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران …………………………………………………..70
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………73
(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه 1 ……………………………………………………………………………………..77
(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی  P.N.HR …………………………………………………………………………………………78
(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ………………………………………………………………………..88
(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی)…………………88
(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) ……………………………89
(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ……………………………..89
(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) ……………………………90
(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………….92
(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………..92
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت …………………………………………………………………………………………..55
(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………………….56
(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..57
(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ………………………….82
(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ……………………………………….82
(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) ………………………………………….83
(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ………………………………………..83
(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ………………………………..84
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………….10
(شکل1-2):  نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………………………..11
(شکل1-3):  چرخه حیات پروژه های عمرانی ………………………………………………………………………………………………………………….13
(شکل3-1):  سلسله مراتبی از فرایند پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..37
(شکل4-1):  منابع اطلاعاتی جهت تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..42
(شکل 4-2): دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………46
(شکل 4-3): شکل فرمول مثلثی ………………………………………………………………………………………………………………………………………51
(شکل 4-4): طیف لیکرت در حالت فازی ………………………………………………………………………………………………………………………..52
(شکل 6-1): ماتریس  HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………………….91
(شکل6-2) : وضعیت کیفیت بهره وری 3 شرکت بر روی ماتریس HR.P.S  ……………………………………………………………………..93
(شکل 6-3): وضعیت بهره وری تهاجمی …………………………………………………………………………………………………………………………94
(شکل 6-4): وضعیت بهره وری محافظه کارانه …………………………………………………………………………………………………………………95
(شکل 6-5): وضعیت بهره وری رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………95
(شکل 6-6): وضعیت بهره وری تدافعی …………………………………………………………………………………………………………………………..96


چکیده :
هدف اصلی این پژوهش، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده می باشد. که پس از مطالعه های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با بهره گیری از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، اندازه تاثیر این عوامل مورد مطالعه قرار گرفت. با بهره گیری از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام P.N.HR ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می نمود. در مرحله سوم همان عوامل که به ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1و3 قرار گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام HR.P.S ارائه گردید. این مدل وضعیت بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می نمود. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
 
 
 
 
واژه های کلیدی :
بهره وری منابع انسانی، پروژه، ساخت و ساز شهری، عدد فازی، استاندارد PMBOK
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات  پژوهش
 
 
 
 

 • مقدمه
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : تکنیک ساخت سد های بتن غلتکی (RCC)

تا به حال هیچ فرآیند تولیدی اختراع و انجام نشده می باشد، که به کار انسانی نیازمند نباشد. بنابر این هیچ تولیدی بدون مشارکت بشر صورت نمی گیرد. تأثیر منابع انسانی از کار بدنی به پیشرفته ترین مرحله رسیده می باشد، یعنی بشر بیشتر فکر کند و ماشین کار کند.
صنعت ساخت و ساز شهری در ایران یکی از بخش های صنعت ساخت به شمار می رود که در دهه های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته می باشد، که این رشد در سال های پس از انقلاب بیشتر خود را نشان داده می باشد. این طریقه نشان می دهد که متخصصان و مهندسین کشورمان به پیشرفت های قابل توجهی در این صنعت دست یافته اند و کارفرمایان، مهندسین مشاور و نیز پیمانکاران توانسته اند به تجربیات خوبی در این زمینه دست پیدا کنند.
گرچه گفته می گردد هر پروژه ساخت و سازی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر موقعیت محلی، طراحی و اجرا می باشد، اما بسیاری از عوامل موثر بر بهره وری ساخت در همه
پروژه ها یکسان می باشد، که البته ممکن می باشد اندازه تاثیر آنها در هر پروژه ای متفاوت باشد. پس نکته ای که نباید از آن غافل گردید بهره گیری از تجربیات گذشته در پروژه های آتی می باشد.
در این پژوهش با موضوع ” بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری” ، همان گونه که از عنوان پژوهش نیز مشخص می باشد، فقط عامل منابع انسانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد تا براساس تجربیات پروژه های گذشته فاکتورهای موثر بر این عامل در بهره وری ساخت و ساز شهری شناسائی، طبقه بندی و اولویت دهی شده و با در نظر گرفتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این فاکتورها قدمی در جهت بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری و در نتیجه رشد این صنعت در کشور در برداشته گردد.

 • اظهار مسأله

در اهمیت منابع انسانی همین بس که گفته اند:” امروزه سرمایه اصلی پروژه های عمرانی منابع انسانی می باشد.” برای دست یابی به اهداف پروژه و رسیدن به بهره وری معقول در پروژه ها لازم می باشد که عوامل بهره ور در منابع انسانی شناسایی و مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرند. از آنجا که مطالعه عملکرد و یافتن عوامل موثر بر بهره وری در پروژه ها امری مهم و ضروری می باشد، پس بهتر می باشد این وظیفه بر عهده مدیران عمرانی که همان مدیران پروژه هستند، قرار گیرد.
در این پژوهش به مطالعه عوامل تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری پرداخته می گردد. با در نظر داشتن اهمیتی که منابع در پروژه های عمرانی دارند، منابع انسانی نسبت به سایر منابع همچون زمان، هزینه، مواد و مصالح کمتر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و یا اگر مطالعه شده با سرعت و به صورت مختصر بوده می باشد. در مورد صنعت ساخت نیز، اهمیت منابع انسانی کمتر از سایر صنایع نمی باشد.
از آنجایی که کشور ایران جزء کشورهای در حال توسعه می باشد و نیروی کار فراوان هم در آن هست، بنابراین نیاز می باشد که تامل بیشتری بر حوزه مدیریت منابع انسانی انجام گردد. اثرات مثبت و منفی که منابع انسانی بر سایر منابع و بهره وری پروژه می گذارد در موقعیت پروژه تأثیر مهمی دارد، که اغلب از دید مسئولین و مدیران پروژه ها نادیده گرفته می گردد .
در این راستا با ایجاد ارتباطی بین رشته های مدیریت و عمران علم جدیدی حاصل شده می باشد که مهندسی مدیریت ساخت نامیده می گردد، که یکی از محدوده های وظایف این مدیریت، مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی می باشد.
تعداد صفحه : 150
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران