نحوهء اجرای حاکمیت ملی و جایگاه آن در حقوق ایران

رسالهء حاضر دربرگیرندهء فصول سه‌گانه‌ای است که در هر یک به فراخور ضرورت ، اهمیت و ترتیب مسائل موردنظر به تشریح و تبیین یکی از مسائل پرداخته می‌شود. در فصل نخستین که از دو گفتار و چند بند گردآوری یافته است ، موضوع حکومت ملی مطرح گردیده و با آغاز در توضیح مفاهیم کلی، به تقسیم‌بندی و جستجو منشا حاکمیت و تشریح انواع آن می‌انجامد. فصل دوم در قالب دو گفتار، تشریح و گسترش اساس نمایندگی به اسم وسیله و عمال حاکمیت ملی را از جهات مختلف ، ارائه می‌نماید. طی فصل سوم و گفتارهای واپسین، حاکمیت ملی در حقوق ایران از حیث تاریخی، شیوه‌های اعمال و رهیافتهای آن مورد جستجو قرار می‌گیرد و در نهایت این مجموعه با شلوغی‌بندی و تحلیل فرجامین از آنچه به تفصیل مورد تبیین و توضیح قرار گرفته است ، پایان می‌یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *