تاثیر خصوصیات خاک بر پویایی و عرضه پتاسیم در چند خاک آهکی انتخابی ایران

پتاسیم بعد از نیتروژن اضافه از هر عنصر معدنی دیگر کشش گیاه میگردد. درصورتی که چه همگی مقدار پتاسیم موجود در خاک معمولا چندین روبرو بیشتر از مقدار برداشت آن توسط گیاه در طول یک فصل رشد است ولی در بیشتر موارد فقط قسمت کوچکی از آن در طول فصل رشد قابل استفاده می باشد. خواص ویژه یون پتاسیم مثل شعاع یونی نسبتا مسن تر و انرژی آب زدایی کم به این یون قابلیت ویژه ای داده است که میتواند علاوه بر جلوه در لایه پخشیده اطراف ذرات کلوئیدی خاک، درون حفرات بین لایه های رسهای 2:1 خاک جای گیرد. اثر متقابل یون پتاسیم و کلوئیدهای خاک از یک طرف و نیاز گیاه به کشش فعال این عنصر از طرف دیگر پویایی این عنصر و عرضه آن به ریشه گیاه در حال رشد را با پیچیدگیهایی مواجه مینماید که با وجود انجام تحقیقات بسیا در این زمینه همچنان پیچیدگیهای رفتار متقابل خاک و گیاه بخوبی مشخص نشده است. در این تحقیق با انجام تحقیقات بسیا در این زمینه همچنان پیچیدگیهای رفتار متقابل خاک و گیاه به خوبی مشخص نشده است. در این تحقیق با انجام آزمایش سوا از سال 1380 تا 1382 در کرج و شهر گوتینگن آلمان سعی گردید پویایی این عنصر و نیز چگونگی عرضه آن به ریشه های گندم و چغندرقند بررسی گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *