سیاست ایران در همکاری با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر فائو

مطالب این پایان‌نامه مستمل بر پنج فصل و نتیجه‌گیری است که: در فصل اول به لحاظ اهمیت مسائل تئوریک و تقدم طبیعی و تاریخی آن، به بررسی مبانی نظری شکل‌گیری و تکوین سازمان‌های بین‌المللی (سیاسی و غیرسیاسی) پرداخته شده است . فصل دوم تخصیص به شیوه تاریخی تکوین سازمان‌های بین‌المللی دارد. در این فصل به طور گذرا مراحل مهم تاریخی نهضت سازمان‌سازی از مبداء قرارداد صلح وستفالی تا تشکیل سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . در فصل سوم، کارگزاری‌های تخصصی طفیل به سازمان ملل متحد از حیث تاریخچه تشکیل، اهداف ، تشکیلات و فعالیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در پایان مطالب مربوط به هر کارگزاری، روابط متقابل ایران با آن نهاد مورد بررسی قرار گرفته است . جایگاه و نقش سازمان‌های بین‌المللی در نظام کنونی بین‌المللی موضوع مباحث مطروحه در فصل چهارم این تحقیق است . مباحث این فصل که بیشتر جنبه تئوریک دارد، اطراف میزان تاثیر و نفوذ سازمان‌های بین‌لمللی بر نظام حاکمیت دولت‌هاست . فصل پنجم پایان‌نامه به بررسی روابط ایران با سازمان‌های بین‌المللی تخصیص دارد. در این فصل پس از ذکر پیشینه‌ای مختصر از روابط ایران با این مجامع در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست و خطه و مشی جمهوی اسلامی به شکل تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *