بازنگری تاکسونومیکی جنسهای ‏‎Petiniotia‎‏ و‏‎Sterigmostemum‎‏ در ایران

جنس ‏‎Sterigmostemum‎‏ متعلق به خانواده ‏‎Hesperideae‎‏ از تیره شب بو ‏‎( Brassicaceae )‎‏ است . تحقیقات انجام شده وجود پنج گونه از این جنس را به نام ها زیر در ایران امضا می کند :‏‎S.incanum‎‏ ,‏‎ ,S.sulphureum‎‏‏‎S.ramosissimum ‎‏‏‎, S.acanthocarpum‎‏ , و. ‏‎S.longistylum‎‏ گونه ‏‎S.laevicaule‎‏ مترادف گونه ‏‎Erysimum crassicaule‎‏ قرار گرفت . با مطالعات انجام شده ترکیب امروزی ‏‎Petiniotia purpurascens‎‏ امضا شد . کلید شناسایی جنسهای ‏‎Petiniotia‎‏ و‏‎Sterigmostemum‎‏ و همچنین کلید شناسایی امروزی برای گونه های ایرانی جنس ‏‎Sterigmostemum‎‏ جمع آوری شد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *