طرح‌ریزی کالبدی

عملکرد نیم قرن تجربه کشور در زمینه برنامه‌ریزی‌های توسعه با نگرشی، اقتصاد محوری و به عبارتی صمیمی‌تر "اقتصاد سنجی" به مقدمه هوا و مکان، هم الان منجر به اختراع ساختار فضایی و ناهمگون در سطح ملی، ناحیه‌ای و نقاط شهری - روستایی و جابجایی بی‌رویه جمعیت ، علاوه تمرکز، نابسامانی فضایی - کالبدی در سلسله مراتب سکونت و زیست بوم و در نهایت گسستگی در کلیت یکپارچه هوا گردیده است . در این میان تنوع و گوناگونی در عرصه محیط طبیعی و فرهنگی - اجتماعی و نادیده انگاشتن پیامدهای فضایی طرحهای بخشی اعمال شده، بر شدت نابسامانیها و نابرابریها افزوده است . با اتکاء بر مطالب فوق، واقعیتهای فضایی موجود نشان دهنده نگرش بخشی و فقدان طرح‌ریزی آگاهانه سیستم برنامه‌ریزی کشور است . الان این تفکر که مدیریت بهینه هوا در سایه آینده‌نگری و نظام‌بخشی در خصوص اسکان مطلوب جمعیت ، فعالیت ، نقاط، کانال‌ها و کاربریها به صحنه ظهور میرسد را تقویت نموده و آنچه که به این تفکر یا رویکرد را به گونه‌ای مطلوب ، جنبه عینی میبخشد همان طرح‌ریزی کاربردی در عرضه ملی و به ویژه "نواحی" است . زیرا با استعانت از آن می‌توان به تمرکزهای بی‌مورد فضایی - کالبدی، ناهنجاریهای زیست محیطی، جابجایهای بی‌مورد کاربرد نامطلوب از اراضی و مقوله‌هایی از این قبیل فایق آمد.

تحقیق در مورد تهیه واکسن زنده آگالاکسی با سویه تخفیف حدت یافته جهت پیشگیری بیماری آگالاکسی در ایران

چون بیماری آگالاکسی درمناطق مختلف ایران وجوددارد وهرساله باعث زیانهای اقتصادی برای دامداران میگردد وازطرفی واکسن کشته ای که درحال حاضر درموسسه رازی جمع آوری میشود شامل ایمنی مطلوبی نمیباشد،عمل درجهت جمع آوری واکسن موثرتری برای جلوگیری وکنترل بیماری الزامی به نظر میرسد.

بررسی تحولی خود پنداشت در کودکان 6 تا 12 ساله ایرانی و رابطه آن با جنس و طبقه اجتماعی اقتصادی

تحقیق حاضر با هدف تبیین روند تحولی خود در کودکان 6 تا 12 ساله ایرانی و بر اساس الگوی تحولی ویلیام دیمون و دانیل هارت انجام گرفته است. تصاویر پراکنده انسان از خود، به تدریج گردیک کلیت منسجم، توحید می تابند و خود پنداشت فرد را می سازند. این پژوهش در پی جواب دادن به این سوال واقعی برآمده است که سطوح سازمان یافتگی خود پنداشت در کودکان ایرانی چگونه است و تا چه حد تحت تاثیر کالا و طبقه اجتماعی اقتصادی و یا مستقل از آنها می باشد؟ در این خصوص سوالهای دیگری نیز مطرح شده اند. آیا بین انواع خود و کالا و طبقه اجتماعی اقتصادی، رابطه معنی داری وجود دارد؟ دیگر آنکه ، کودکان 6 تا 12 ساله مورد نظر، خود را به عنوان موضوعی و فاعل فعل، چگونه توصیف می کنند؟

تاریخچه تلگراف و تلفن در ایران و جهان

تلگراف : از دو کلمه یونانی (( تله )) به معنی دور و ((گراف )) به معنی نگاشتن تشکیل شده است . تلگراف دستگاهی است الکتریکی که پیامها را به صورت علایم رمزی یا قرار دادی به فاصله دور می فرستند . به عبارتی آن وسائل را امروزه تله کومونیکاسیون ( ارتباط از اسلوب دور ) می نامند. تلفن : لغتی است مرکب از دو کلمه یونانی (( تله )) بهمعنی دور و (( فون )) به معنی بانگ که ظاهرا بوسیله سرچارلس ویتوسن ساخته و از 1256 ه.ق کم کم استفاده می شده .

تولید رادیو داروی گالیم (Ga) – 67 در ایران/

گالیم 67- برای بازشناسی ضایعات و تومورهای موجود در ریه و بافتهای نرم با شیوه سنتی گرافی بکار می‌نهر. این رادیوایزوتوپ یکی از رادیوداروهایی است که در قسمت سیکلوترون این مرکز ساخته می‌شود. گالیم 67- از بمباران روی غنی شده (68Zn) در سیکلوترون بدست می‌آید. از آنجا که روی غینی شده بیشتر گران می‌باشد، بر آن شدیم تا در زمینه تولید این رادیولیزوتوپ از روی طبیعی مطالعاتی انجام دهیم. مطالعاتی نظری و بررسیهای انجام پذیر نشان داد که ذره دوترون برای تولید این رادیودارو مناسب می‌باشد. ساخت ازن فرآورده در طی دو مرحله صورت می‌گیرد که دربردارنده: 1- تولید گالیم توسط سیکلوترون -2 خالص سازی شیمیایی آن به اسم یک فر آورده رادیو دارویی می‌نباشد. گالیم 67- پس از انجام کنترل کیفیت بصورت استریل و آپیروژن به شکل محلول سیتراته عرضه می‌گردد.

رابطه انقلاب با توسعه سیاسی با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران

متاسفانه عواملی که در تشدید اختلافات و تضعیف انقلابیون نقش اصلی و اساسی را داشته و در آینده هم اگر برطرف نشود، خواهد داشت بدین قرار است : هر شخص یا گروهی تصور می کند که تنها و تنها بینش و شیوه فکر و برداشت اوست که صحیح است و نجات تحول در تبعیت از این بینش می باشد و لاغیر. آنچنان مطلق فکر می کند که عازم برای ان نظریه که میسر است احتمالا او هم در اشتباه باشد باز نمی گذارند و جالب توجه اینکه خط و بینش خود را دقیقا مطابق با مکتب اسلامی و خط امامت فقیه می داندو و تقابلا جناح مقابل را منحرف و مخالف تحول و امامت فقیه داسته و فراهم کردن هر نوع امکانی برای تفوق آن جناح در حاکمیت را موجب کجی و ضایع شدن تحول می داند و از آنجا که خود را حق می پندارد و جناح مخالف را باطل، در رسیدن خود به حاکمیت و طرح جناح مخالف اکثراً از توسل به هر شیوه میسر فروگذار نمی کند و بازار تهمت و افترا و بر چسب زدن در چنین آشفته بازاری به شدت شایع دارد. شواهد تاریخی بیانگر این واقعیت هستند که نخبگان بعد از تحول عموما تجربه مملکت داری نداشته اند که این امر خود ضعف ابهت در مسیر پیشرفت بوده است، اساسا احتمال رشد و پیشرفت و توسعه یافتگی در سایه نهادسازی است که این امر مستلزم رشد فرهنگ عوم مردم اجتماع و ایجاد محیطی یواش و با ثبات و ایجاد روحیه کار دستجمعی بکارگرفتن اشخاص متخصص و مجرب می باشد که عموما این مسایل بعد از تحول اسلامی ضعیف بوده است. لیکن با همه این مسائل ذکر این نکته حائز اهمیت است که اجتماع ای همچون ایران که اسلامی را به طور جدی تهدید می کند و آن کاهش میزان مشارکت جدی و آگاهانه توده های مردم است. این آفت را رهبر تحول بارها گوشزد کرده بود که ملت را باید همیشه در صحنه نگهداشت. امام خمینی (ره) در این زمینه می فرمایند : آن چیزی که برای همه ما لازم است این است که ما در فکر این باشیم که مردم را در صحنه نگاه داریم و این یک سرش بسته به دولت است و رئیس جمهور و جلسه است، یک سرش هم مربوط به خود مردم اگر این طرف را شما نگه دارید ما از ملت مان مطئمن هستیم که به حسب غالب و بیشترین ها، آن طرف را حفظ می کنند.