بررسی جرم هتک حرمت منزل غیر در حقوق ایران

دراین رساله تلاش شده مهمترین مسائل مربوط به جنایت هتک حرمت مسکن غیر مورد بحث قرار گیرد. در فصل اول تلاش در شناخت کلیات (جایگاه جنایت، تحسین واژه‌ها، تاریخچه و ...) این جنایت شده است . فصل دوم به مبانی این جنایت از دید شریعت اسلام، حقوق بشر و حقوق بنیادین و حقوق مدنی اختصاص داده شده است . بررسی جنایت و عناصر آن و مسائل مورد بحث در این زمینه، ایرادات موجود و پاکیزه ورود قانونی از هتک حرمت منزل غیر در فصل سوم گنجانده شده است . در فصل چهارم به مسائل مربوط به این جنایت از جمله عوامل موجهه (دفاع از منزل، ورود اضطراری به منزل غیر و...) و تعدد این جنایت با جرائمی نظیر سرقت و نیز مساله صلاحیت دادگاه بررسی کننده مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل پنجم نیز در حد بضاعت ، جنایت فوق را در چهار کشور انگلستان، کانادا، مصر، سوریه مورد بررسی قرار داده‌ایم، حال به بررسی اطلاعات مربوط به پایان‌نامه می‌پردازیم

بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مورد ایران (1350-1375)

هدف این تحقیق جستجو تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375 می‌باشد. برای این منظور، دو سری سیستم معادلات همزمان نقشه ریزی و بااستفاده از روال برآوردگر سه مرحله‌ای اقلاً مربعات (3SLS) برآورد گردیده است . نتایج حاصل نشان می‌دهد که کشش تولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج همگی دولت و اجزای آن در اقتصاد ایران مثبت می‌باشد. همچنین کشش سهم سرمایه‌گذاری قسمت خصوصی نسبت به سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده داستان از ضرورت حضور دولت در سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و زیربنایی به منظور اختراع بستر مناسب برای فعالیت بیشتر قسمت خصوصی دارد.

محاسبه کارایی سیستم بانکی در ایران به روش تحلیل فراگیر داده ها(‏‎DEA‎‏)

در این تحقیق بدنبال محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانکها در اقتصاد ایران بوده و برای این کار از الگو برنامه ریزی خطی ‏‎DEA‎‏ ‏‎=‎‏ ‏‎Data Envelopment Analysis‎‏ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده دربردارنده ده بانک کشور برای دوره زمانی 78-1376 می باشد.در این تحقیق نهاده ها دربردارنده نیروی کار، میزان سپرده و دارایی های برقرار و ستانده ها دربردارنده تسهیلات در قالب عقود اسلامی ، وامها و اعتبارات پرداختی و تسهیلات در قالب قانون تجارت (مشارکت ها و سرمایه گذاری مستقیم) می باشد. طبق نتایج بدست آمده در سه سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سه بانک ملی ، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارا و بانک توسعه صادرات فقط از لحاظ فنی کارا می باشند. میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74درصد می باشد. به بیان دیگر میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب 8/15 درصد، 5/13درصد و 7/25درصد می باشد. در طی سالهای مذکور میزان کارایی بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری بالاتر بوده است.

مطالعات تحولات اخیر اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی زنان در 5 کشور اسلامی ( ایران ، مصر ، ترکیه ، پاکستان ، الجزایر )

وضعیت زنان ونهضتها وجنبشهای ایشان در 5 کشوراسلامی جستجو میشود ونقش زنان در ابتکار حرکات انقلابی وفعالیت های سیاسی موردتوجه قرار میگیرد،انگیزه زنان برای کمپانی دراین نهضتها نیزبررسی میشود وباانگیزه سایر زنان مسلمان درانقلابهای اسلامی مقایسه میگردد.سپس ریشه ومعنای جنبشها واهداف تشکیل سازمانهای زنان دراین کشورها اعم ازآنکه تحت تاثیر فرهنگ غرب ویاشرق یافرهنگ اسلامی تشکیل شده باشند،جستجو و تبیین میشود.

اقتصاد ایران در سده نوزدهم میلادی (زمینه‌های فروپاشی اقتصادی – اجتماعی ایران در قبل از انقلاب مشروطه)

در قرن 19 کشور ایران در وضعیت نیمه استعماری، که حاصل رقابت و کشاکش دو نیروی متخاصم استعماری بود، قرار گرفت این وضعیت آثار و نتایج پراهمیتی از نظر ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی در کشور ابداع کرد که می‌توان آنها را مهمترین علل اقتصادی نهضت مشروطیت دانست و چنین برشمرد: رشد تجارت خارجی به نفع بیگانه، تخصص در تولید و صدور مواد خام، رکود صنایع دستی، پاشیدگی بازارهای کوچک محلی، گرایش به صمرف مصنوعات غربی بین پایه ها مرفه، بر هم خوردن توازن پرداختها، علاوه قرضه‌های خارجی، سلطه قدرتهای استعماری بر موسسات اقتصادی و بازارهای محلی، وابستگی اقتصادی، وضع مالیاتهای کمرشکن که در حکم غارت روستائیان بود. سرمایه‌داری تجاری راهی برای تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی پیش رو نداشت . همه این فشارها را طفیل با تیره‌روزی روزافزون همه مردم و به خصوص قشرهای فرودست می‌توان از علل اقتصادی دگرگونی مشروطیت ایران به شمار آورد. بدین سان، در پایان قرن نوزدهم میلادی و آستانه قرن بیستم، راهی جز دگرگونی باقی نمانده بود.