آثار کارگران کشاورزی افغان برجامعه روستایی ایران

به طور کلی، نتایج به دست آمده ناظرند بر اینکه در نمونه مورد پژوهش، حضور کارگران کشاورزی افغانی در روند تغییر سازمان کار و نیروی انسانی، امر مهاجرت و تغییر در کیفیت زندگی آثارمعنی داری بر جای نهاده است. به عبارت دیگر حضور کارگران مهاجر افغانی در اجتماع روستایی، هم به تغییراتی در خود آنها و هم به تغییراتی در اجتماع روستایی منجر شده است.

بررسی علل نهادینه‌نشدن احزاب در ایران (تجربه سالهای 1320-32)

همانگونه که ذکر شد، جهد این رساله بر این است تا پدیده تحزب ایران را در بستر زمانی خاصی مورد مطالعه قرار دهد، به این منظور در بخش اول، شروط سیاسی - اجتماعی و اقتصادی ایران در دهه 1320، بررسی می‌گردد و به منظور درک بهتر این شروط، نگاهی نیز به دوره‌های قبل از آن یعنی مقطع بین دگرگونی مشروطه تا ظهور رضاخان و عصر رضاخان افکنده می‌شود. در طی این بخش جهد شده است تا بیان اوضاع و احوال اجتماعی با دیدی جامعه‌شناسانه انجام گیرد و صرف تاریخ نگاری نباشد. در قسمت دوم این بخش ، برخی از احزاب ایران در دهه 1320، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که بعلت طولانی‌گشتن مطلب ، از بیان سابقه حزبی ایران از مشروطه تا پایان حکومت رضاخان، ابا می‌شود. در بخش دوم مباحث نظری ارائه شده از سوی دانشمندان مختلف ، در باب احزاب سیاسی، بطور مختصر آورده شده است . این بخش که تحت اسم چهار دیدگاه در جامعه‌شناسی احزاب آورده شده است ، تنها به خاطر آشنایی با مباحث نظری موجود در این زمینه نبوده، بلکه از این نظریات در بررسی نظام حزبی ایران در دهه 1320، نیز استفاده شده است . که فصل پایانی این رساله مشخصا در این مورد می‌باشد. بخش سوم که مهمترین قسمت این رساله می‌بشاد به بررسی علل نهادینه نشدن احزاب در ایران می‌پردازد که به سه فصل علل اقتصادی - اجتماعی، فرهنگ سیاسی و عوامل کوتاه مدت و خاص دهه 20، تقسیم شده است . بررسی علل اقتصادی - اجتماعی، براساس این دو فرض انجام گرفته است : اول اینکه احزاب پدیده جوامع مدرن هستند و شکل‌گیری نظامهای حزبی بعنوان آخرین مرحله از شیوه توسعه سیاسی جوامع غربی بوده است . و دوم، احزاب سیاسب نوع خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و در واقع شرح شکافهای اجتماعی موجود در متن جامعه می‌باشند. در این جهت ابتدا به سیر تحول جوامع غربی از سنتی به مدرن ایما مختصر شده است و سپس به متن اجتماعی جامعه ایران و نیروهای اجتماعی جامعه پرداخته شده است . در این قسمت همچنین به برخی نظریات اقتصادی نیز اشاراتی می‌شود. سپس در فصل بعدی عامل فرهنگ سیاسی و نتایج سیاسی ناشی از آن بر کارایی نظام حزبی و همچنین ریشه‌های پیدایش این نوع فرهنگ خاص ایما می‌گردد. و در نهایت در فصل پایانی برخی علل کوتاه مدت و خاص این عصر را بر پدیده تحزب ایران مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین تطبیق نظریات سیاسی با وضعیت حزبی ایران در دهه 1320، در این فصل آمده است . در پایان نیز، یک نتیجه‌گیری کلی از مباحث مطرح شده در پایان‌نامه آورده شده است .

ارائه مجموعه سیاست های اقتصادی (طرح تحقیقاتی مطالعه سیاست های بخشی و کلان اقتصاد ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تحلیل و تبیین وضعیت اقتصادی کشور ایران در چارچوب نظریات اقتصادی زمینه مناسبی را فراهم خواهد آورد تا بتوان رشد و توسعه اقتصادی کشور را از طریق اعمال سیاست های اقتصادی مناسب تسریع نمود. شکی نیست که جدای از عوامل برون زا و خارج از کنترل، مهم ترین عوامل بازدارنده را می توان در وجود قوانین و مقررات نادرست و کارکرد سازمان های اجرایی جستجو کرد. با این وصف عوامل فوق الذکر که به نحوی ساختار اقتصادی را در جامعه شکل می دهند، به آسانی و در کوتاه مدت و حتی میان مدت قابل اصلاح نمی باشند و همین امر است که سیاست گذار اقتصادی را در ارائه مناسب ترین سیاست ها با توجه به محدودیت های موجود رهنمون می سازد. مطالعه حاضر درصدد بوده تا حاصل و نتایج مطالعات انجام شده.

دفاع مشروع در حقوق جزای ایران

تدافع، امری فطری و اصلی است که در نهاد انسان و حیوانات وجود دارد. تدافع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی هیکل است و مدافع در مقام تدافع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است . هرگاه کسی در مقام تدافع از جان، عرض و ناموس و مال و آزادی هیکل خود یا دیگری مرتکب احتمال پذیر شود که در شرایط عادی گناه است با رعایت شرایط تدافع قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد و عمل او تدافع مشروع محسوب می‌شود. مدافع در تدافع از دیگری علاوه بر رعایت شرایط کلی تدافع، ملزم به رعایت شرایط خاص تدافع از دیگری نیز می‌باشد. تدافع مشروع از علل موجهه گناه است بنابراین با اثبات آن مدافع فاقد مسئولیت جزائی و مدنی است . اثبات تدافع مشروع بر عهده مدافع است ، زیرا اساس ضمان است و او گناه اساس ادعا می‌کند.