اثر منابع مختلف ازتی بر روی توان گاوهای شیری

بمنظور پژوهش اثر منابع مختلف ازتی در عملکرد گاوهای شیری، تعداد هشت راس گاوهاهلشتاین در یک نمودار " تناوبی تیمار با دو تکرار در مربع لاتین " Change over design " به چهار گروه دوتائی تقسیم و بمدت 119 روز مورد تست قرار گرفتند . جیره جذر روزانه هر گاو شامل هفت کیلوگرم ذرت مخزن شده و دو کیلوگرم یونجه براساس ماده خشک در طول دوره تست بود. چهار تیمار آزمایشی عبارتند از کنسانتره‌های دربردارنده کنجاله پنبه دانه با 22ˆ18 درصد پروتئین خام، اوره با 31ˆ18 درصد پروتئین خام کود مرغ با 08ˆ18 درصد پروتئین خام، زیر حد مقیاس با 7ˆ8 درصد پروتئین خام که سو اطعام دامها بکار گرفته شد. گاوها در طی 4 دوره 28 روز با جیره‌های فوق اطعام گردیدند. بطوریکه 21 روز اول هر دوره بعنوان دوره عادت پذیری و هفت روز آخر هر دوره صرف جمعیت‌آوری و ثبت اطلاعات گردید. بعد از هر دوره 28 روزه جیره غذایی گاو براساس الگو تست تغییر می‌نمود علاوه بر چهار دوره فوق یک دوره هفت روزه اضافات سو بدست با خود حمل کردن اثر باقیمانده تیمار قبلی " Residual Effect " نیز بکار گرفته شد که دامها در این دوره با جیره مشابه با دوره قبل اطعام گردیدند . آنالیز داده‌ها نشان داده است که اثر باقیمانده تیمار قبلی در تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده بی‌معنی بوده است . میزان خورش مصرفی در تیمار کنجاله پنبه دانه بطور معنی‌داری بیشتر (P< 5) و در زیر حد مقیاس کمتر (P< 5) از سایر تیمارها بوده است . در صورتیکه تیمار اوره و کود مرغ با یکدیگر اختلاف معنی‌داری را نشان نداده است . تداوم شیر تولیدی در گروه کنجاله پنبه دانه از سایر تیمار بیشتر بود. و تفاوت آن با سایر تیمارهای معنی‌دار (P< 5) می‌باشد. ولیکن در بین سه تیمار دیگر اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. ترکیبات شیر به استثناء پروتئین در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهد، پروتئین شیر در گروه کنجاله پنبه دانه و زیر حد مقیاس کمتر از دو تیمار اوره و کود مرغ می‌باشد و اختلاف بین آنها معنی‌دار است (P< 5) گاوها در گروه زیر حد مقیاس بیشترین کاهش وزن را داشته‌اند و در گروه کنجاله پنبه دانه افزایش وزن مشاهده می‌شود و اختلاف آن با سایر تیمارها معنی‌دار می‌باشد . (P< 5) ولیکن بین سه تیمار دیگر اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی‌شد. بازده خورش مصرفی در بین سه تیمار اختلاف معنی‌داری را نشان نداده است ولیکن بازده انرژی خالص شیردهی در گروه کنجاله پنبه‌دانه بیشترین مقدار بوده و در گروه زیر حداستاندارد کمترین مقدار بوده است . و اختلاف آنان با یکدیگر معنی‌دار می‌باشد. (P< 5) . تولید همگی چربی پروتئین و مواد جامد بودن چربی شیر تابعیتی از میزان تولید شیر داشته و اختلافات مشاهده شده در تولید شیر در این پارامترها نیز مشاهده می‌گردد .

فهرست کامپیوتری قسمتی از آفات ایران و دشمنان طبیعی آنها

این فهرست حدود 5000 گونه از آفات کشاورزی ، دامی و طبابت را دربرمی‌گیرد که دربردارنده مهره‌داران ، نرم‌تنان و بندپایان می‌باشد. این معلومات به صورت بانک اطلاعاتی به طرز نرم‌افزار d Base III Plus و با کامپیوتر سازگار با IBM XT and AT مدل سازی و اجرا شده است و اخیرا" نیز سیستم به صورت Faxpro جانشین شده است . هر رکورد بانک اطلاعاتی محتوی مشخصات طبیعی مربوط به آفت دربردارنده : شاخه ، رسته ، راسته ، خانواده ، جنس ، گونه ، زیرگونه ، واریته ، فرم و همچنین اساسمی نویسندگان ، سینونیمها ، میزبانها ، مناطق انتشار و منابع مورد استفاده (حاوی علاوه از 560 مقاله و کتاب داخلی و خارجی) می‌باشد. کلیه معلومات موجود به زبانهای لاتین و انگلیسی می‌باشد. این سیستم قادر به انجام کارهای زیر می‌باشد: - امکان ازدیاد‌کردن کلیه مشخصات یک آفت نوگرا به بانک اطلاعاتی - امکان تحریف هر یک از مشخصات یک آفت . - امکان مرتب‌سازی آلفابتیک کلیه آفات برحسب یکی از کاتگوریها - امکان بازیابی کلیه آفات با یک مشخصه و یا مشخصات ویژه - امکان گرفتن آمار و لیست گیری مختلف . - امکان افزودن ، حذف و یا اصلاح کلیه مشخصات مربوط به فایل معلومات فهرستهای میزبانها ، مناطق انتشار و منابع مورد استفاده و نیز لیست‌گیری آنها. کلیه معلومات فوق در 33 عدد فلاپی دیسک 4ˆ1 5 ثبت شده و به طفیل آن نسخه‌ای از راهنمای جامع استفاده از سیستم به زبان انگلیسی ضمیمه می‌باشد.

بررسی مقررات تامین خواسته در نظام قضائی ایران

تامین خاصته عبارت است از توقیف مدعی به، یا معادل آن، از سوی مراجع قضائی، به درخواست مدعی. هدف از تاسیس تامین خواسته همانا تضمین حقوق احتمالی مدعی و اضافه ضریب ایمان کسان در مبادلات اقتصادی و در نتیجه عجله مناسبات تجاری، که لازمه رونق اقتصادی هر جامعه است ، بوده است . اما باید توجه داشت که تضمین حقوق احتمالی مدعی نباید موجبات حقوق مدعی علیه را فراهم سازد، بدین مناسبت است که پردخت خسارت احتمالی از سوی مدعی متقاضی تامین در غالب موارد، شرط لازم صدور قرار تامین خواسته شناخته شده است . در فقه اسلامی مکانیسم تامین خواسته پیش‌بینی نشده است ، با این توصیف تاسیس مزبور نه تنها هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد بلکه بوسیله قاعده لاضرر براحتی قابل توجیه است . در صورت احراز شروط گروهی و اختصاصی تقاضای صدور قرار تامین خواسته محاکم مکلف بصدور قرار مزبور می‌باشند. پس از صدور قرار مذکور، مدعی باید شروط اجرای تامین را فراهم سازد، لذا صندوق به نوع مالی مورد تامین و مکان آن نحوه اجرای قرار مربوطه متفاوت است . مدت ارزش قرار تامین تا صدور حکم نهایی یا مرتفع گشتن موجبات تامین و یا فسخ قرار مزبور می‌باشد. پس از صدور قرار تامین، مدعی مدعی علیه می‌توانند تنها یکبار تقاضای تبدیل تامین نمایند گ در این صورت میسر است مال یا ضامن دیگر سو جایگزینی مال مورد تامین پیشنهاد شود که هر یک مستلزم رعایت شروط خاص قانونی است . در این پایان‌نامه تلاش شده است تا با کاربرد از شریعت استنادی و کتابخانه‌ای نظریات مختلف حقوقدانان در هر زمینه مطرح شده و رویه عمل محاکم نیز در آن خصوص مداقه و ارجح‌ترین شریعت پیشنهاد گردد. مطالب این پایان‌نامه در پنج فصل به قرار زیل مطرح شده است . فصل اول: مقدمه، فصل دوم: کلیات ، شروط و موارد تامین خواسته، فصل سوم: مراسم صدور قرار تامین خواسته و آثار آن، فصل چهارم: اجرای قرار تامین خواسته و تبدیل تامین، فصل پنجم: نتیجه‌گیری.

کاربرد تحلیل هیلبرت در پردازش سیگنال های زلزله ( ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران)

در این پژوهش به منظور مشخص کردن هر چه بهتر روابط منطقی بین دامنه و فاز و یا به عبارت دیگر مقادیر حقیقی و غیر حقیقی طیف سیگنال های زلزله از تحلیل هیلبرت کاربرد و با بکارگیری سیگنال های زلزله 23/03/2001 ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران به کاربرد این تحلیل ایما شده است. زلزله مورد نظر با بزرگای ‏‎Ms=5.1‎‏ در منطقه ‏‎(DFD)‎‏ پیش بوم زاگرس به وقوع پیوسته و سیگنال های آن در ایستگاههای کاوش و نایین ثبت گردیده است.

بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره‌وری کارکنان بانکهای کشور

واضح است که نیروی انسانی کارا، مهمترین سرمایه هر سازمانی می‌باشد. در توجیه اهمیت نقش کسان در مقایسه با سرمایه و تکنولوژی که هر سه از عوامل عمده افزایش بهره‌وری هستند، تقریبا تمامی صاحبنظران، منابع انسانی را بعنوان بنیادین‌ترین عامل قلمداد کرده و معتقدند که در صورت نیاز می‌توان از کروشهای دیگر سرمایه را بصورت وام گردآوری نمود و یا به خرید تکنولوژی از آنها پرداخت اما در خصوص نیروی انسانی نمی‌توان همانند سرمایه و تکنولوژی عمل نمود بلکه منابع انسانی باید بعنوان سرمایه‌های طبیعی اجتماع پرورش داده شوند و با بکارگیری سیاستهای مناسب ، انگیزه جدیت و کوشش را در آنها ابتکار نمود. استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت بدن و روح کارکنان سازمان بعمل می‌آید. این اقدامات که شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی، طرحهای تشویقی، تناسب شغلی، ایمنی شغلی، طراحی شغل (غنی‌سازی و توسعه شغلی)، اهمیت به نقش و مکان فغرد در سازمان، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان، تحصیل و مواردی از این قبیل می‌باشد مجموعا تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می‌شوند و سوال این است که این اقدامات در جانب رضایت شغلی و دلبستگی به کار و بهره‌وری کارکنان تا چه حد موثر می‌باشند؟ آیا مدیریت به اهمیت و نقش کیفیت زندگی کاری توجه کافی دارد؟ و در نهایت کیفیت زندگی کاری در مقایسه با دیگر ابزارهای مدیریتی از چه جایگاهی برخوردار است ؟ کارائی و اثربخشی هر سمازان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی آن بستگی دارد. قدر مسلم هر اندازه سازمانها و موسسات گسترش یافته و متنوع‌تر شوند مشکلات و اهمیت اداره این نیروی عظیم علاوه‌تر می‌گردد. بنابراین مدیران باید به دانش و بینش لازم جانب مواجه گشتن و جواب مشکلات این عامل پیچیده و حساس مجهز باشند. هم‌اکنون نظام اداری ایران گرفتار معضلات بیشتر بوده که رهائی از آن نیازمند تحولی فرهنگی است بدین معنی که باید به کار بعنوان یک ارزش نگریسته شود و کار بیشتر و بهتر از سوی کارکنان ملاک تقدم آنان در سازمان بشمار آید. باید به خدمات کشوری هویت بخشیده شود و موقعیت و منزلت کارکنان دولت بهبود و ارتقاء یابد و تنها در این صورت است که می‌توان از کارکنان انتظار داشت تا خدمات رضایتبخش ارائه دهند. بمنظور ارتقاء موقعیت و منزلت کارکنان دولت ، در سازمانها و موسسات دولتی زمینه وسیعی برای ارضای نیازهای کارکنان وجود دارد و مدیریت سازمان باید در جستجوی این مهم برآم‌ده و رضایت کارکنان را احضاریه نماید. اما حصول به این هدف شاق می‌باشد زیرا در شناخت نیازهای جوراجور انسان یک زمینه عینی و مشهود وجود ندارد. بنابراین بر ما دانش‌پژوهان مدیریت دولتی واجب است که با بررسی آگاهانه در این جانب گام برداریم و پیشنهادهاد و راههای انجام پذیر خود را جانب جواب معضلات در اختیار مدیران و مسئولان این سازمانها قار دهیم. تحقیق حاضر که به بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره‌وری کارکنان بانکهای کشور می‌پردازد در این جانب گردآوری گردیده است .

بررسی موانع فکری، اجتماعی، فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه‌شناختی

در تحقیق حاضر، تلاش بر این است که موانع فکری، فرهنگی، اجتماعی گسترش توریسم در ایران از دید سیاحان بررسی گردد. منظور از موانع فکری و فرهنگی همان ذهنیتهای منفی و پیشداوریهای سیاحان است که قبل از سفر به ایران داشته‌اند. برای اندازه‌گیری این مقوله به نقش تبلیغات ، میزان آگاهی آنان نسبت به جاذبه‌های ایران، میزان آگاهی ایشان از قوانین و مقررات اسلامی، و نگرش ایشان نسبت به مردم ایران پرداخته خواهد شد.