اختلاس در حقوق ایران، مصر و آمریکا

اختلاس ، از جمله جرائم بر ضد آسایش جمعی است که وصف و خصوصیت مرتکب ، آن را به تصاحب غیرقانونی در دارایی دولتی پیوستگی می‌دهد و شرط تحویل دهی قبلی مال به مرتکب ، این دو را با خیانت در امانت نظیر می‌سازد. موضوع جنایت اختلاس مال منقولی است که دارای کیان مادی بوده و به سبب اشتغال و وظیفه تحویل دهی مرتکب شده باشد. رفتار مجرمانه آن بصورت برداشت و یا تصاحب بروز و ظهور پیدا می‌کند و هر دو به معنای تملک و از آن خود ساختن مال دیگری است ، منتهی برداشت اصولا ناظر به تملک وجوه نقدی و تخلیه حساب دولتی است و تصاحب در مورد سایر دارایی بکار برده می‌شود و مصادیق متنوعی می‌تواند داشته باشد. از آن‌جا که در این جنایت مال قبلا در اختیار و تصاحب مرتکب قرار می‌گیرد، غالبا نمی‌توان برای آن شروع بجرم تصور کرد ولی نباید اینگونه پنداشت که این جنایت دارای شروع نیست . از جهت رکن معنوی این جنایت علاوه بر علم و آگاهی مرتکب به موضوع و سوءنیت عام، نیاز به سوءنیت خاص نیز دارد. سوءنیت خاص در این جنایت، قصد و نیت تملک مال است ، بنابراین احراز چنین قصدی برای محکومیت لازم و الزامی است . نگرش به جنایت اختلاس در هر یک از نظامهای حقوقی ایران، مصر و آمریکا تقریبا به گونه‌ای است که فوقا بیان شد، منتهی در حقوق آمریکا معنا و مفهومی از آن اراده می‌شود که خیانت در امانت و اختلاس در معنای خاص را در برمی‌گیرد، ولی در حقوق ایران و مصر آن را اخص از خیانت در امانت می‌دانند و تنها بر خیانت مامورین دولتی و جمعی در اموالی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است ، اطلاق می‌شود. از همین رو در حقوق آمریکا آن را در زمره جرائم علیه دارایی می‌دانند و گرایشهای نوگرا با الگوپذیری از حقوق انگلیس به این جهت است که آنرا مصداقی از سرقت به حساب آوردند. تجمیع و یکی ساختن نام ها جزائی از جمله روشهایی است که در قانونگذاری کیفری نوگرا آمریکا بر آن تاکید می‌شود. در حالیکه در حقوق ایران و مصر به تجزیه و تفکیک نام ها جزائی از یکدیگر تمایل بیشتری نشان داده می‌شود. رویکرد قانون‌گذار ایران در مورد این جزم تنها به جهت تشدید کیفر بوده است و از بکارگیری ابزارهای غیرکیفری و اعمال سیاست جلوگیری از جنایت کاملا غفلت شده است . لذا با افزایش نگران‌کننده ارتکاب آن در دو سطح خرد و کلان، به ویژه در سالهای تازه مواجه بوده‌ایم.

رویکرد تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور

توسعه و پیشرفت آرمانی است که همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است همه مردم از داشتن اجتماع ای توسعه یافته با مردمانی آزاد و رها از موانع توسعه یافتگی خوش آمد می کنند بدون ظن تحقق چنین هدفی با توجه به موج تورم جمعیت، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... و به طور کلی عدم میانه روی ها و دوگانگی هایی که در سطح کلی گریبانگیر کشورها است مستلزم برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و محلی است از این رو ضرورت توجه به برنامه ریزی های منطقه ای در کشور ایران به طور احتراز ناپذیری احساس شده که با توسل به این برنامه ریزی ها و از راه رشد و شکوفایی مناطق مختلف کشور براساس استعدادها وتوانمندی های انها می توان شاهد رشد و توسعه سریع تر کشور بود دراین مقاله کوشش بر این است که عملکرد و کارایی استانها از لحاظ توسعه یافتگی به روشی مقایسه ای با استفاده از مدلهای تاکسونومی و موریس و همچنین پژوهش وضعیت استانها از لحاظ میزان نابرابری در برخورداری از مواهب توسعه با استفاده از روال برتری مقیاس بپردازد. نتایج حاکی از آن است که استان سیستان و بلوچستان در هر سه روال مورد پژوهش پایین ترین سطح توسعه یعنی رتبه سی ام در بین استانهای 30 گانه کشور را دارا بوده است با توجه به وجود برخی موانع و عدم رختخواب سازی های مناسب، توجه و بازنگری و برنامه ریزی هایی اصولی دراین زمینه ضرورتی احتراز ناپذیر می باشد.

بررسی و شناسائی گونه‌های تریکوگراما و سوشهای مربوط روی آفات مهم محصولات زراعی و باغی

نمونه‌های دانه پرازیته آفات مختلف از روی محصولات متفاوت در سراسر کشور جمعیت‌آوری شد و زنبورهای پارازتیوئید خارج شده از دانه‌ها با روال‌های مرفولوژیک ، بیولوژیک و آنزیماتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 11 گونه شناسائی شد که 5 گونه اولین گزارش برای ایران محسوب می‌شود. گونه غالب در نقاط مختلف Trichogramma brassicae B. می‌باشد. نقشه نشر گونه‌های مختلف سطح کشور گردآوری شد و توصیه‌های لازم برای رهاسازی گونه مناسب در هر منطقه صورت گرفت .

پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی در ایران

محدودیت منابع انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، توجه کشورهای مختلف عالم را به منابع تجدیدپذیر معطوف کرده است. یکی از این منابع مهم انرژی، بیوگاز است. بیوگاز از تخمیر بیهوازی منابعی چون فضولات دامی در یک محفظه تخمیر به وجود می آید. کاربرد از فناوری بیوگاز از جنبه های مختلفی دارای اهمیت است؛ اول آن که بیوگاز به دلیل داشتن ارزش حرارتی بالا، می تواند به نام سوخت مورد کاربرد قرار گیرد و جانشین مناسبی برای مصارف گاز طبیعی باشد. دوم آن که کاربرد از این فناوری اثرات اجتماعی قابل توجهی در حوزه ی حفظ محیط زیست و کمک به سلامت انسان خواهد داشت و سوم آن که لجن خروجی از واحد بیوگاز، کودی غنی شده خواهد بود که می تواند بازده محصولات کشاورزی را به شدت افزون دهد. در این مقاله پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی در ایران محاسبه شده است. بدین منظور آغاز انواع دام بر اساس مکان های مختلف نگهداری آنها تفکیک شده، سپس با اعمال ضرایب قابل استحصال فضولات دامی، میزان فضولات قابل شلوغی آوری در کشور و میزان بیوگاز حاصل از آن محاسبه گردید. نتایج حاصل از پتانسیل سنجی نشان می دهد که اگر از همه فضولات دامی قابل شلوغی آوری در کشور (حدود 97.5 میلیون جسم در سال) کاربرد شود، حجم قابل توجهی از بیوگاز برابر با 23.8 میلیارد متر مکعب درسال تولید خواهد شد که با در نظر گرفتن ارزش حرارتی، می تواند حدود 18 درصد از مصرف نهایی گاز طبیعی در کشور را پاسخ گو باشد.

تجزیه و تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران براساس ساخت و بکارگیری شاخص ترکیبی پیشرو

اهمیت اطلاع داشتن از اینکه اقتصاد در آینده وارد دوره رونق و یا رکود می‌شود. نیاز اساسی برای پژوهش ادوار تجاری است . گرچه کمیتی چون تولید ناخالص داخلی (GDP)، که رفتار کلی اقتصاد را نشان می‌دهد، می‌تواند دربردارنده اطلاعات مفیدی برای بدست با خود حمل کردن درک درستی از وضعیت اقتصادی باشد، لیکن عملا استفاده از این متغیر به منظور وسیله سیاستی غیرممکن است زیرا دوره دسترسی به این متغیر در کشورهای در حال توسعه و منجمله ایران یک دوره یکساله است ، پس این متغیر نمی‌تواند، به عنوان شاخص برای درک وضعیت کلی اقتصاد و به عنوان سیگنالی جهت اعمال سیاستهای مناسب استفاده شود. بهمین منظور کوششهایی در جهت ساختن شاخصهایی صورت گرفته است ، که براساس این شاخصها (همزمان - پیشرو)، می‌توان اطلاعات دقیقی از آینده اقتصاد و همچنین از نقاط برگشت اقتصاد بدست آورد. مجموعه حاضر آغاز با ارائه ادبیات ادوار تجاری، متغیرهای تاثیرگذار بر وقوع ادوار را از جنبه نظری - معرفی کرده، سپس متدلوژی ساخت شاخصهای همزمان و پیشرو را مورد محاسبه قرار داده و با بهره‌گیری از تکنیکهای پیشرفته سریهای زمانی در جهت فیلتر کردن سریهای زمانی اقتصادی ایران، که مبتنی بر الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن و فیلتر هدریک پرسکات و همچنین استفاده از وصلت متقابل است ، زمینه شناسایی متغیرهای پیشرو و همزمان را برای ایران فراهم آورده است . سپس با بکارگیری سه طریقه مجزا، متغیرهای ترکیبی همزمانی را جهت پژوهش تحولات وضعیت کلی اقتصاد فراهم آورده و نهایت اینکه برای اکتساب به یک متغیر ترکیبی پیشرو، از نمونه اتورگرسیوبرداری نامقید (VAR) بهره گرفته شده و متغیرهای تاثیرگذار بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران را شناسایی کرده است .

تحلیل و ارزیابی تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از نگاه حقوق بین الملل

پس از پیروزی تحول اسلامی ایران و با صاحب شدن کردن سفارت کشور آمریکا توسط ایران، منع های ایالات متحده آمریکا علیه ایران آغاز شد. در طول دهه های بعد این منع ها گسترش روزافزونی یافت. با طرح شدن مساله هسته ای، منع ها وارد دور جدیدی شد. هر چند منع بر ریشه حقوق بین الملل و شرایطی خاص، مشروع می باشد؛ ولی منع های یکجانبه علیه ایران به نوعی ناقض اصول اساسی حقوق بین الملل و مولفه های اساسی حقوق بشری می باشد. در واقع مشروعیت منع به همه جانبه بودن و رعایت شاخص های اساسی حقوق بشر مهمان ناخوانده می باشد. در این پژوهش با توجه به ماهیت و نوع موضوع، رسم کتابخانه ای مورد کاربرد قرار گرفته است. بر ریشه رسم کتابخانه ای به فیش برداری از منابع و متون چاپی و اینترنتی پرداخته شده و سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. همچنین از شیوه توضیحی – تحلیلی در این پژوهش کاربرد شده است.