پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

دانشگاه قم دانشکده­ فنی و مهندسی پایان نامه­ دوره­ کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی عنوان: مطالعه آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیخانی استاد مشاور: جناب آقای دکتر رستمی برای رعایت ادامه مطلب…