کاربست استاندارد ابرداده ای متس در نظام اطلاعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقومی

هدف: هدف از انجام این پژوهش، کاربست مقیاس ابرداده‌ای متس در نظام اطلاعاتی آرشیوی باز در قسمت اسناد رقمی فارسی از دیدگاه صاحب‌نظران بود.
شیوه‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و به شیوه پیمایشی انجام شد. اجتماع آماری دربردارنده صاحب‌نظران حوزه حفاظت رقمی در داخل و خارج از ایران بود. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. برای روایی از روایی محتوا استفاده گردید و به منظور سنجش جاودانگی از دو شیوه تنصیف و آزمون آلفای کرونباخ (98/.) استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه صاحب‌نظران، مقیاس ابرداده‌ای متس مقیاس مناسبی برای مدیریت اسناد رقمی در بسته‌ها و قسمت‌های مختلف نظام اطلاعاتی آرشیوی باز بوده است. از میان 145 گویه‌ای که بسته‌ها و قسمت‌های مختلف نظام اطلاعاتی آرشیوی باز به وسیله آن‌ها توصیف شدند 63 گویه در مجموع از دیدگاه صاحب‌نظران با اهمیت تشخیص داده شده است.

مطالعه تطبیقی صنعت گردشگری ترکیه، مالزی، دبی و ایران و تدوین راهکارهای بهبود گردشگری ایران

پژوهش حاضر با هدف پژوهش مقایسه وضعیت صنعت گردشگری در بین کشورهای ایران، دبی،
ترکیه و مالزی انجام شده است. اجتماع آماری تحقیق را کارشناسان سازمان میراث فرهنگی
کشور تشکیل میدهند. که این تعداد دربردارنده 011 نفر میباشند که نمونه مورد مطالعه براساس
جدول مورگان 01 نفر تعیین شد. و رسم نمونه گیری صورت اتفاقی ابله بوده است. رسم
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری معلومات توضیحی است. در این پژوهش از
پرسشنامه توسعه گردشگری ترزا ریان کاربرد شد ، که پس از محاسبه روایی و جاودانگی، بین اشخاص
نمونه توزیع و جمعآوری گردید. نتایج یافته های کمی و کیفی پژوهش نشان داد که وضعیت
صنعت گردشگری چهار کشور )ایران، مالزی، دبی و ترکیه( بالاتر از حد متوسط است.

استراتژی امنیتی روسیه در خاورمیانه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل تحت تاثیر مختصات ساختارهای خویش و نیز کیفیت ساختار نظام بین‌الملل از الگوهای رفتاری خاصی پیروی می‌کنند که میان یکدلی و پیوند‌، همکاری‌، رقابت و تعارض در نوسان است‌.
شروط دگرگون‌کننده محیط داخلی و بین‌المللی سبب می‌شود تا ضمن به هم ریختن رابطه تعاملی مبانی ساختارهای جوراجور و محیط داخلی و بین‌المللی تفاسیر و تعاریف جدیدی از هدف‌ها‌، ایمنی‌، مشروعیت و منافع ملی ارائه شود‌. تحت این شروط مفاهیم و مصادیق روابط بین‌الملل دستخوش تغییر می‌شوند‌. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که کلیه بازیگران از قابلیت سازواری یکسان در ارائه تعاریف مجدد از مفاهیم بین‌المللی برخوردار باشند‌.
در اینجا میان تحمل برای گسترش روابط با سایر بازیگران و درجه توسعه یافتگی اقتصادی‌، سیاسی و فرهنگی رابطه‌ای را مشاهده می‌کنیم؛ پس از فروپاشی شوروی‌، خاورمیانه علاوه از مناطق دیگر‌، رقابت میان قدرت‌های بزرگ را انعکاس داد‌. خاورمیانه به واقع علاوه از هر منطقه دیگری پذیرای ظهور و نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است‌. یکی از این قدرت‌ها روسیه است که در سال‌های تازه‌، نقش و ظهور خود را در منطقه پررنگ کرده و می‌توان گفت یکی از بازیگران تأثیرگذار در منطقه محسوب می‌شود.
لذا در این رابطه بازیگرانی تأثیرگذارتر هستند که تصمیمات صحیح و حساب شده‌ای را به اجرا می‌گذارند‌. لازمه این شناخت صحیح نیز شناخت درست از عوامل شکل‌دهنده به سیاست خارجی و همچنین منافع ملی کشورها می‌باشد‌. بر این اساس در پژوهش پیش رو به استراتژی امنیتی روسیه در خاورمیانه و تأثیر آن بر ایمنی ملی ایران پرداخته شده است‌.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش ریسک اقتصادی و مالی

این مطالعه به پژوهش عوامل موثر بر کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر نقش ریسک مالی و ریسک اقتصادی در ایران با استفاده از مدل تحریف رژیمی مارکوف پرداخته است. برای این منظور از متغیرهای کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ریسک مالی، ریسک اقتصادی، اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز، بهره وری همگی عوامل تولید و تورم برای دوره زمانی 1350 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تبعیت رفتار متغیرها از یک الگوی تحریف رژیمی توسط آزمون نسبت درست راستنمایی تأیید شد و سپس کفایت یک مدل دو رژیمی مارکوف بر بن معیاراطلاعات آکائیک احراز گردید. نتایج محاسبه مدل دو رژیمی مارکوف نشان میدهند که متغیرهای بهبود ریسک اقتصادی، بهبود ریسک مالی، افزایش بهره وری همگی عوامل تولید، افزایش اندازه بازار و افزایش باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی داری در کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در طرف مقابل،افزایش نرخ ارز و تورم تأثیر منفی و معنی داری دارند. ریسک اقتصادی و ریسک مالی در رژیم اول به
0 تأثیر معنیداری دارند. در رژیم دوم نیز ریسک اقتصادی و ریسک مالی / 4 و 59 / ترتیب با ضرایب 81 3 تأثیر معنی داری دارند. همچنین بیشترین ماندگاری دوره رکود در / 2 و 94 / به ترتیب با ضرایب 87 کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای 1362 تا 1366 به مدت پنج سال است. در طرف مقابل، بیشترین ماندگاری دوره رونق در کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز معادل پنج سال طی دوره زمانی 1371 تا 1375 میباشد.

عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه ای

در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل موثر در تبدیل‌شدن ایران به قدرت منطقه‌ای در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، و امکان‌ها و چالش‌های موجود در این اسلوب می‌باشیم. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و وجود منابع عظیم انرژی، بحرانی‌بودن منطقه‌ی جنوب غرب آسیا و نیز حاکم‌بودن رقابت‌های شدید ایدئولوژیک، اقتصادی، نظامی و ... در بین کشورهای منطقه و همچنین ظهور ابرقدرت‌های جهانی و منافع استراتژیک آنها در منطقه از یک سو، و با توجه به اینکه ایران دارای امکان‌های بی نظیر از جمله موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب، دسترسی به ذخایر غنی انرژی، قابلیت نفوذ در کشورهای شیعی از جهات جوراجور و ... است از دیگر سو، نشان دهنده‌ی این است که ایران دارای شرایط مناسب برای تبدیل‌شدن به قدرت منطقه‌ای را دارد، ولی با عنایت به مشکلات متعدد ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه و همچنین داشتن منافع متضاد با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در این منطقه، به نظر می‌رسد که ایران برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای با چالشی بزرگ روبه‌رو می‌باشد.این توضیح نیز لازم است که سنجش قدرت ملی در این پژوهش بر پایه‌ی نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فرامرزی، سرزمینی، نظامی، فضایی و علمی صورت گرفته و هر فاکتور خود نیز از چند متغیر و شاخص تشکیل شده است.

بازاندیشی درباره ماهیت حکومت پهلوی دوم در چارچوب سلطانیسم نفتی در سال‌های 1342 تا 1357

چکیده
اصولاَ نظریه‌پردازی در مورد ماهیت دولت‌ها برای تبیین ساختارهای مختلف یک دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظریه‌پردازان جهد می‌کنند با شناخت ویژگی‌های کلان و ساختاری دولت‌های مختلف نظریه‌ای را ارائه دهند که بتواند تا حد زیادی واقعیت‌های دولت مورد مطالعه را روشن کند. در مورد ماهیت دولت در ایران، بخصوص ماهیت حکومت پهلوی دوم تاکنون نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است. با این حال کاربست این نظریه‌ها درمورد دولت محمد راضی شاه با نقدهای زیادی روبه‌رو است و این نظریه‌ها دارای ضعف‌هایی می باشند، بنابراین هنوز هم ماهیت این دولت جایگاه مناقشه و اختلاف اندیشمندان است و آتمسفر برای ارائه‌ی نظریه های تازه باز است. به همین منظور در این پایان نامه جهد شده است با استفاده از نظریه‌ی سلطانیسم رانتی به پژوهش ماهیت دولت پهلوی دوم پرداخته شود. در این سو سوالی که در این پایان مطرح می‌شود این است که: ایده‌ی سلطانیسم نفتی با تاکید بر چه رویکرد و عناصری، ماهیت حکومت پهلوی دوم و پویش‌های درونی آن را در سال های ?3?2-?3?7 توضیح می دهد؟ از این رو ادعای واقعی پایان نامه این است که ایده‌ی سلطانیسم نفتی با بهره گیری از یک رویکرد تلفیقی، ماهیت حکومت پهلوی دوم و پویش های درونی آن را در سال‌های ?3?2-?3?7 بر پایه‌ی عناصر خودکامگی نفتی، کلاینتالیسم رانتی، سیاست خارجی نفت محور، فرهنگ دولت محور، صرفه جویی رانتی نامتعادل و ضعف پایگاه اجتماعی توضیح می دهد.

شناسایی موانع و مشکلات فرایند کارآفرینی الکترونیکی در ایران

درحالی‌که کسب‌وکارهای آنلاین در دنیا باوجود بحران اقتصادی، به دلیل جهانی‌گشتن بازارها و فشار رقابت، روزبه‌روز گسترش می‌یابند و رختخواب فناوری اینترنت شیوه‌اندازی و ابتکار آن را بی شعور‌تر و سریع‌تر نموده؛ به نظر می‌دسته، گسترش این کسب‌وکارها در ایران بیشتر کند است، چراکه یک کارآفرین الکترونیکی در ایران نمی‌داند برای شیوه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی خود- از مرحله ایده تا شیوه‌اندازی کسب‌وکار- چه اقداماتی را باید انجام دهد و با موانع و مشکلات جدی در این فرایند مواجه است. این پژوهش کیفی به شناسایی موانع و محدودیت‌های شیوه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران بر پایه الگو کارآفرینی سایبری می‌پردازد.

تاثیر نقاشی خط در طراحی پوستر ایران

"نقاشی خط" به اسم یکی جدیدترین لرزش های هنری ایران، هنرهای تجسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است. چگونگی این تاثیر گذاری و سیر راه تاریخی این لرزش هنری در" پوستر" نیاز به تحقیق و بررسی دارد .
در این پژوهش کوشش شده است ابتدا نقش هویتی خط و ریشه های تاریخی آن در فرهنگ ایرانی و سپس نوع کاربرد حروف در نقاشی خط و همچنین حروف در رنامه ریزی پوستر و چگونگی وتغیرات آن را مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد.

تحلیلی پیرامون وجوه تمایز بین تصویرسازی و نقاشی (بر اساس بررسی آثار تصویرگران معاصر ایران)

واژه « تصویرسازی»، به معنای تدوین تصویر است. تصویرسازی ، کاری مستقل از گرافیک ، نقاشی و عکاسی است که در عین حال نیازمند کاربرد از تجربیات به دست آمده از همه این هنرها است . در این بین این مقوله با هنر « نقاشی» ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ طوری که در برخی موارد تفاوت این دو قابل تشخیص نیست
این پژوهش آغاز با سوالاتی در باب تحسین، تفاوت ها و مرزهای نقاشی و تصویرسازی و تاثیرات نقاشی ایران بر تصویرسازی معاصر ایران پرداخته شده و هدف آن رسیدن به تمایزات بین این دو هنر و پرداختن به تاثیرات نقاشی بر تصویرسازی می باشد.
هرچند که نقاشی و تصویرسازی در برخی موارد به هم شبیه هستند اما در این پژوهش سعی شده که تفاوت ها مورد جستجو قرار گیرد.