کاربست استاندارد ابرداده ای متس در نظام اطلاعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقومی

هدف: هدف از انجام این پژوهش، کاربست مقیاس ابرداده‌ای متس در نظام اطلاعاتی آرشیوی باز در جزو اسناد رقمی فارسی از دیدگاه صاحب‌نظران بود.
شرع‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و به شرع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری دربردارنده صاحب‌نظران حوزه حفاظت رقمی در داخل و خارج از ایران بود. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. برای روایی از روایی محتوا استفاده گردید و به منظور سنجش پایایی از دو شرع تنصیف و آزمون آلفای کرونباخ (98/.) استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه صاحب‌نظران، مقیاس ابرداده‌ای متس مقیاس مناسبی برای مدیریت اسناد رقمی در صندوق‌ها و جزو‌های مختلف نظام اطلاعاتی آرشیوی باز بوده است. از میان 145 گویه‌ای که صندوق‌ها و جزو‌های مختلف نظام اطلاعاتی آرشیوی باز به وسیله آن‌ها توصیف شدند 63 گویه در مجموع از دیدگاه صاحب‌نظران با اهمیت بازشناسی داده شده است.

مطالعه تطبیقی صنعت گردشگری ترکیه، مالزی، دبی و ایران و تدوین راهکارهای بهبود گردشگری ایران

پژوهش حاضر با هدف پژوهش مقایسه وضعیت صنعت گردشگری در بین کشورهای ایران، دبی،
ترکیه و مالزی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان سازمان میراث فرهنگی
کشور تشکیل میدهند. که این تعداد شامل 011 نفر میباشند که نمونه مورد مطالعه براساس
نمودار مورگان 01 نفر تعیین شد. و روال نمونه گیری صورت شانسی بی عرضه بوده است. روال
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی است. در این پژوهش از
پرسشنامه توسعه گردشگری ترزا ریان استفاده شد ، که پس از محاسبه روایی و سرمدی، بین کسان
نمونه توزیع و جمعآوری گردید. نتایج یافته های کمی و کیفی پژوهش نشان داد که وضعیت
صنعت گردشگری چهار کشور )ایران، مالزی، دبی و ترکیه( بالاتر از حد متوسط است.

استراتژی امنیتی روسیه در خاورمیانه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل تحت تاثیر مختصات ساختارهای خویش و نیز کیفیت ساختار نظام بین‌الملل از الگوهای رفتاری خاصی پیروی می‌کنند که میان پیوستگی و پیوستگی‌، همکاری‌، رقابت و تعارض در نوسان است‌.
شرایط دگرگون‌کننده محیط داخلی و بین‌المللی سبب می‌شود تا ضمن به هم ریختن رابطه تعاملی مبانی ساختارهای گوناگون و محیط داخلی و بین‌المللی تفاسیر و تعاریف جدیدی از هدف‌ها‌، امنیت‌، مشروعیت و منافع ملی ارائه شود‌. تحت این شرایط مفاهیم و مصادیق روابط بین‌الملل دستخوش تغییر می‌شوند‌. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که کلیه بازیگران از قابلیت سازواری یکسان در ارائه تعاریف دوباره از مفاهیم بین‌المللی برخوردار باشند‌.
در اینجا میان تاب برای گسترش روابط با سایر بازیگران و درجه توسعه یافتگی اقتصادی‌، سیاسی و فرهنگی رابطه‌ای را مشاهده می‌کنیم؛ پس از فروپاشی شوروی‌، خاورمیانه افزون از مناطق دیگر‌، رقابت میان قدرت‌های ارشد را انعکاس داد‌. خاورمیانه به واقع افزون از هر منطقه دیگری پذیرای ظهور و نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است‌. یکی از این قدرت‌ها روسیه است که در سال‌های تازه‌، نقش و ظهور خود را در منطقه پررنگ کرده و می‌توان گفت یکی از بازیگران تأثیرگذار در منطقه محسوب می‌شود.
لذا در این رابطه بازیگرانی تأثیرگذارتر هستند که تصمیمات صحیح و حساب شده‌ای را به اجرا می‌گذارند‌. لازمه این شناخت صحیح نیز شناخت صحیح از عوامل شکل‌دهنده به سیاست خارجی و همچنین منافع ملی کشورها می‌باشد‌. بر این اساس در پژوهش پیش رو به استراتژی امنیتی روسیه در خاورمیانه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران پرداخته شده است‌.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش ریسک اقتصادی و مالی

این مطالعه به جستجو عوامل موثر بر کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر نقش ریسک مالی و ریسک اقتصادی در ایران با کاربرد از نمونه تغییر رژیمی مارکوف پرداخته است. برای این منظور از متغیرهای کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ریسک مالی، ریسک اقتصادی، اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز، بهره وری همگی عوامل تولید و تورم برای دوره زمانی 1350 تا 1391 کاربرد شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تبعیت رفتار متغیرها از یک الگوی تغییر رژیمی توسط آزمون نسبت درست راستنمایی تأیید شد و سپس کفایت یک نمونه دو رژیمی مارکوف بر اساس معیاراطلاعات آکائیک احراز گردید. نتایج تخمین نمونه دو رژیمی مارکوف نشان میدهند که متغیرهای بهبود ریسک اقتصادی، بهبود ریسک مالی، افزایش بهره وری همگی عوامل تولید، افزایش اندازه بازار و افزایش باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی داری در کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در طرف مقابل،افزایش نرخ ارز و تورم تأثیر منفی و معنی داری دارند. ریسک اقتصادی و ریسک مالی در نظام اول به
0 تأثیر معنیداری دارند. در نظام دوم نیز ریسک اقتصادی و ریسک مالی / 4 و 59 / نظم با ضرایب 81 3 تأثیر معنی داری دارند. همچنین بیشترین ماندگاری دوره رکود در / 2 و 94 / به نظم با ضرایب 87 کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای 1362 تا 1366 به مدت پنج سال است. در طرف مقابل، بیشترین ماندگاری دوره رونق در کشش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز معادل پنج سال طی دوره زمانی 1371 تا 1375 میباشد.

عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه ای

در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل موثر در تبدیل‌گشتن ایران به قدرت منطقه‌ای در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، و فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این اسلوب می‌باشیم. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و وجود منابع عظیم انرژی، بحرانی‌بودن منطقه‌ی جنوب غرب آسیا و نیز حاکم‌بودن رقابت‌های شدید ایدئولوژیک، اقتصادی، نظامی و ... در بین کشورهای منطقه و همچنین حضور ابرقدرت‌های دنیایی و منافع استراتژیک آنها در منطقه از یک سو، و با توجه به اینکه ایران دارای فرصت‌های بی نظیر از جمله موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب، دسترسی به ذخایر غنی انرژی، قابلیت نفوذ در کشورهای شیعی از جهات جوراجور و ... است از دیگر سو، نشان دهنده‌ی این است که ایران دارای شرایط مناسب برای تبدیل‌گشتن به قدرت منطقه‌ای را دارد، ولی با عنایت به مشکلات متعدد ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه و همچنین داشتن منافع متضاد با قدرت‌های دنیایی و منطقه‌ای در این منطقه، به نظر می‌دسته که ایران برای تبدیل گشتن به قدرت منطقه‌ای با چالشی بزرگ روبه‌رو می‌باشد.این توضیح نیز لازم است که سنجش قدرت ملی در این پژوهش بر پایه‌ی نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فرامرزی، سرزمینی، نظامی، فضایی و علمی صورت گرفته و هر فاکتور خود نیز از چند متغیر و شاخص تاسیس شده است.

بازاندیشی درباره ماهیت حکومت پهلوی دوم در چارچوب سلطانیسم نفتی در سال‌های 1342 تا 1357

چکیده
اصولاَ نظریه‌پردازی در مورد ماهیت دولت‌ها برای تبیین ساختارهای مختلف یک دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظریه‌پردازان جهد می‌کنند با شناخت ویژگی‌های کلان و ساختاری دولت‌های مختلف نظریه‌ای را ارائه دهند که بتواند تا حد اضافات واقعیت‌های دولت مورد مطالعه را روشن کند. در مورد ماهیت دولت در ایران، بخصوص ماهیت حکومت پهلوی دوم تاکنون نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است. با این حال کاربست این نظریه‌ها درمورد دولت محمد راضی شاه با نقدهای اضافات روبه‌رو است و این نظریه‌ها دارای ضعف‌هایی می باشند، بنابراین هنوز هم ماهیت این دولت محل مناقشه و اختلاف اندیشمندان است و جو برای ارائه‌ی نظریه های امروزی باز است. به همین منظور در این پایان نامه جدیت شده است با استفاده از نظریه‌ی سلطانیسم رانتی به پژوهش ماهیت دولت پهلوی دوم پرداخته شود. در این جهت سوالی که در این پایان مطرح می‌شود این است که: ایده‌ی سلطانیسم نفتی با تاکید بر چه رویکرد و عناصری، ماهیت حکومت پهلوی دوم و پویش‌های درونی آن را در سال های ?3?2-?3?7 توضیح می دهد؟ از این رو ادعای فطری پایان نامه این است که ایده‌ی سلطانیسم نفتی با بهره گیری از یک رویکرد تلفیقی، ماهیت حکومت پهلوی دوم و پویش های درونی آن را در سال‌های ?3?2-?3?7 بر ریشه‌ی عناصر خودرایی نفتی، کلاینتالیسم رانتی، سیاست خارجی نفت محور، فرهنگ دولت محور، اقتصاد رانتی نامتعادل و ضعف پایگاه اجتماعی توضیح می دهد.

شناسایی موانع و مشکلات فرایند کارآفرینی الکترونیکی در ایران

درحالی‌که کسب‌وکارهای آنلاین در جهان باوجود بحران اقتصادی، به دلیل دنیایی‌شدن بازارها و فشار رقابت، روزبه‌روز گسترش می‌یابند و بستر فناوری اینترنت اسلوب‌اندازی و ابتکار آن را بی عقل‌تر و سریع‌تر نموده؛ به نظر می‌دسته، گسترش این کسب‌وکارها در ایران بیشتر کند است، چراکه یک کارآفرین الکترونیکی در ایران نمی‌داند برای اسلوب‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی خود- از مرحله ایده تا اسلوب‌اندازی کسب‌وکار- چه اقداماتی را باید انجام دهد و با موانع و مشکلات وظیفه شناس در این فرایند مواجه است. این پژوهش کیفی به شناسایی موانع و محدودیت‌های اسلوب‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران بر اساس نمونه کارآفرینی سایبری می‌پردازد.

تاثیر نقاشی خط در طراحی پوستر ایران

"نقاشی خط" به اسم یکی جدیدترین لرزه های هنری ایران، هنرهای تجسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است. چگونگی این تاثیر گذاری و سیر شیوه تاریخی این لرزه هنری در" پوستر" نیاز به تحقیق و بررسی دارد .
در این پژوهش جهد شده است آغاز نقش هویتی خط و ریشه های تاریخی آن در فرهنگ ایرانی و سپس نوع کاربرد حروف در نقاشی خط و همچنین حروف در رنامه ریزی پوستر و چگونگی وتغیرات آن را مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد.

تحلیلی پیرامون وجوه تمایز بین تصویرسازی و نقاشی (بر اساس بررسی آثار تصویرگران معاصر ایران)

واژه « تصویرسازی»، به معنای گردآوری تصویر است. تصویرسازی ، کاری مستقل از گرافیک ، نقاشی و عکاسی است که در عین حال نیازمند کاربرد از تجربیات به دست آمده از همه این هنرها است . در این بین این مقوله با هنر « نقاشی» ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ طوری که در برخی موارد تفاوت این دو قابل تشخیص نیست
این پژوهش ابتدا با سوالاتی در باب تحسین، تفاوت ها و مرزهای نقاشی و تصویرسازی و تاثیرات نقاشی ایران بر تصویرسازی معاصر ایران پرداخته شده و هدف آن رسیدن به تمایزات بین این دو هنر و پرداختن به تاثیرات نقاشی بر تصویرسازی می باشد.
هرچند که نقاشی و تصویرسازی در برخی موارد به هم نظیر هستند ولی در این پژوهش جهد شده که تفاوت ها مورد پژوهش قرار گیرد.