ترجمه مقاله ISI عمران

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle
KeithPriestley,DanMcKenzie∗
DepartmentofEarthSciences,BullardLabs,MadingleyRoad,CambridgeCB30EZ,UK
articleinfo
abstract
Articlehistory:
Received3February2013
Receivedinrevisedform16July2013
Accepted10August2013
Availableonline25September2013
Editor:P.Shearer
Keywords:
surfacewavetomography
mantletemperature
lithosphericthickness
shearwaveattenuation
mantleviscosity
Surfacewavetomography,usingthefundamentalRayleighwavevelocitiesandthoseofhighermodesbetween1and4andperiodsbetween50and160s,isusedtoimagestructureswithahorizontalresolutionof∼250kmandaverticalresolutionof∼50kmtodepthsof∼300kminthemantle.Anewmodel,PM_v2_2012,obtainedfrom3×106seismograms,agreeswellwithearlierlowerresolutionmodels.ItiscombinedwithtemperatureestimatesfromoceanicplatemodelsandwithpressureandtemperatureestimatesfromthemineralcompositionsofgarnetperidotitenodulestogenerateanumberofestimatesofSV(P,T)basedongeophysicalandpetrologicalobservationsalone.Thesearethenusedtoestimatetheunrelaxedshearmodulusanditsderivativeswithrespecttopressureandtemperature,whichagreereasonablywithvaluesfromlaboratoryexperiments.Athightemperaturesrelaxationoccurs,causingtheshearwavevelocitytodependonfrequency.ThisbehaviourisparameterisedusingaviscositytoobtainaMaxwellrelaxationtime.Therelaxationbehaviourisdescribedusingadimensionlessfrequency,whichdependsonanactivationenergyEandvolumeVa.ThevaluesofEandVaobtainedfromthegeophysicalmodelsagreewiththosefromlaboratoryexperimentsonhightemperaturecreep.Theresultingexpressionsarethenusedtodeterminethelithosphericthicknessfromtheshearwavevelocityvariations.Theresolutionisimprovedbyaboutafactoroftwowithrespecttoearliermodels,andclearlyresolvesthethicklithospherebeneathactiveintracontinentalbeltsthatarenowbeingshortened.Thesameexpressionsallowthethreedimensionalvariationsoftheshearwaveattenuationandviscositytobeestimated.
©2013ElsevierB.V.Allrightsreserved.
1.Introduction
TheassociationofreducedshearwavevelocityVs,increasedattenuationandreducedviscosityintheEarth’suppermantlehasbeenknownforalmostninetyyears(seeGutenberg,1959,p.76).Theseeffectsaremostobviousintheasthenosphere,wherethemantletemperatureapproachesthemeltingtemperature.Fig.1ashowsatypicalsteadystatecontinentalgeotherm.Thelayerclosetothesurface,whereheatistransportedbyconductionalone,isknownasthemechanicalboundarylayer(MBL).Itisunderlainbyathermalboundarylayer(TBL)thatformspartoftheconvectivecirculationoftheuppermantle,andwhichsuppliesheattothebaseoftheMBL.Atgreaterdepthsthetemperaturegradientintheconvectiveinteriorisisentropic.Nodiscontinuitiesineitherthetemperatureoritsgradientcanoccuranywhere.Aconvenientwaytodescribeageothermisintermsoftheequivalentlithosphericthickness,definedasthedepthatwhichtheextrapolatedconduc-tivegeothermwouldintersectthatoftheconvectiveinterior.ThisdefinitionwasusedbyPriestleyandMcKenzie(2006),hereafter
*Correspondingauthor.Tel.:+441223337191.
E-mailaddress:mckenzie@madingley.org(D.McKenzie).PM6,andisalsousedhere.Itisthenthesameastheplatethick-nessusedtoparameterisethethermalstructureofoceanicplates(seeCrosbyetal.,2006).AsFig.1ashows,thebaseofthelitho-spheredefinedinthiswaylieswithinthethermalboundarylayer,anddoesnotcorrespondtoanyphysicalboundary.Furthermorethetemperatureofthatpartofthethermalboundarylayerthatliesbelowthebaseofthelithosphereislowerthanthatoftheisentropicinterior.Figs.1b–1eshowtwotemperatureprofilesfromwesternAfricaandtheirbestfittinggeotherms,togetherwiththeirSVprofiles.Thereisnostepinthevelocityprofilescorrespondingtothebaseofthelithosphere

تعداد صفحه : 14
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
ارتباط سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته
چکیده:
توموگرافی امواج سطحی با بهره گیری از اساس سرعت امواج مابین 4-1 دوره بوده وبین 160-50 می باشد.. پروتکل ما 250 کیلومتر ورزولوشن عمودی از50 کیلومتر به عمق 300کیلومتر در گوشته می باشد. مدل جدید ما   . PM-V2-2012 بوده و مقدار 106 *3 لرزه ثبت شده می باشد که موافق با پروتکل مدل قبلی می باشد این می باشد که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار SV(P,T) براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه گردید . اینها در مرحله بعد مورد بهره گیری به مقصود برآورد مدل برشی و مشتقات آن با در نظر داشتن دماو فشار مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت که بایستی با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد. در درجه حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار عامل یک ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول می باشد که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی تبیین داده شده می باشد که بستگی به انرژی فعال سازیE و مقدار حجم V دارد و مقادیر آنها از مدل ها ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی بهره گیری می گردد. این پروتکل دو عامل را با در نظر داشتن مدل های قبلی بهبود داده می باشد وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در زیر کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه می باشد را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد گردد.
کلیدواژه ها: توموگرافی امواج سطحی ،درجه حرارت گوشته،ضخامت لایه لیتوسفر،روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته.
1-مقدمه:
ارتباط سرعت موج برشی پیش روی افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته فوقانی زمین تقریبا در 90 سال گذشته شناخته شده می باشد.(گوتنبرگ 1950.ص76) این اثرات در آستونسفر بیشتر عیان می باشد که در آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل 1-A یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت منتقل می گردد به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده می باشد(MBL) این می باشد که توسط یک فاصله در لایه مرزی حرارتی (TBL) بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل می گردد. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی می باشد. بدون ناپیوستگی در عردو درجه حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد. راه مناسب برای توصیف یک ژئوترم از نظر لیتوسفر معادل ضخامت به عنوان عمق تعریفز شده که در آن برون یابی ژئترم از جریان هم رفتی می باشد. این توسط پریستلی و مکنزی در سال2006 بهره گیری شده می باشد. بعداز آن PM6 نیز در اینجا بهره گیری می گردد سپس ساختار حرارتی پارامتری صفحات اقیانوسی بهره گیری می گردد(کرازبی وهمکاران 2006)همانطور که شکل A1 نشان می دهد لایه لیتوسفر در درون لایه مرزی نهفته شده استو به هیچ مرز فیزیکی مرتبط نیست. به علاوه درجه حرارت که بخشی از لایه مرزی حرارتی می باشد در زیر پوسته زمین کمتر از داخل ایزنتروپ می باشد شکل 1B و1E دو پروفیل دما را از غرب آفریقا با اتصالات ژئوترمی نشان می دهد که همراه با پروفیل SV می باشد.
تعداد صفحه:24
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می گردد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.