دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده عمران

 

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ گرایش سازه

مطالعه قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

استاد راهنما :

دکتر کورش نصراله‌زاده

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

خوردگی و زوال فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن، ناکارآمدی اعضای بتن مسلح را در بعضی از کاربری‌ها مانند سازه‌های دریایی، عرشه‌ی پل‌ها و … رقم زده می باشد. بر همین اساس، پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP)، به علت دارا بودن ویژگیِ‌ مقاومت بالا در برابر خوردگی، جایگزینی مناسب برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن به شمار می‌آید. آیین‎‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 یکی از اولین آیین‌نامه‌ها در زمینه‌ی طراحی و تحلیل تیرهای FRP-RC می‌باشد که توسط عده‌ی کثیری از مهندسین مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. پس در این پژوهش، روابطِ این آیین‌نامه‌ در طراحیِ خمشی و برشی اعضای بتنی مسلح‌شده با میلگردِ FRP (FRP-RC)، مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار گرفته می باشد. برای انجام ارزیابی از سه روش مرسوم حوزه‌ی قابلیت اعتماد یعنی مونت کارلو، FOSM و FORM بهره گرفته شده می باشد. این انتخاب روش با هدفِ داشتن دقت مناسب در محاسبه‌ی اندیس قابلیت اعتماد با بهره گیری از روش مونت کارلو و انجام مقایسه بین نتایج این روش و روش‌های پرطرفدار FOSM و FORM صورت گرفته می باشد. نتایج این تحلیل نشان داد که آیین‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 هم در طراحی خمشی و هم در طراحی برشی از ضوابطی محافظه‌کارانه بهره گیری کرده می باشد. به همین دلیل با بهره گیری از مفهوم قابلیت اعتماد ضرایب کاهش مقاومت در این ضوابط مورد بازبینی قرار گرفته به نحوی که سطح قابلیت اعتماد حاکم بر ضوابط برابر سطح قابلیت اعتماد هدفی که آیین‌نامه بالتبع می باشد گردد. با بهره گیری از یک مطالعه‌ی پارامتریک نیز نشان داده گردید که متغیر عمق موثر تیر در هر دو بخش طراحی خمشی و برشی دارای بالاترین اندازه تاثیر بر روی اندیس قابلیت اعتماد می‌باشد، به این شکل که با کاهش در مقدار این متغیر اندیس قابلیت اعتماد نیز به شدت افت می کند. پس پیشنهاد می گردد که حد پایینی برای این متغیر در نظر گرفته گردد و یا چگونگی‌ی ‌بازرسی از این اعضا شدیدتر شده تا مشکل پایین ‌بودن قابلیت اعتماد در تیرهای کم عمق حل گردد.
کلیدواژه: تیر بتنی، FRP، خمش، برش، قابلیت اعتماد، FOSM، FORM، مونت کارلو
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
فهرست مطالب… ‌أ
فهرست علایم و نشانه‌ها ‌ه
فهرست شکل‌ها ‌ط
فهرست جداول.. ‌ل
فصل 1-    مقدمه 3
1-1-    پیشگفتار 3
1-2-    اهداف پژوهش.. 7
1-3-    روش انجام پژوهش.. 7
1-4-    فصل‌بندی.. 8
فصل 2-   مروری بر تیرهای FRP-RC.. 10
2-1-    مقدمه  10
2-2-    تاریخچه ی FRP. 11
2-3-    خواص مواد کامپوزیتی.. 15
2-4-    کاربرد 17
2-5-    میلگردهای FRP. 17
2-6-    خواص مکانیکی و فیزیکی FRP. 19
2-7-    جمع‌بندی.. 22
فصل 3-   مروری بر قابلیت اعتماد سازه‌ها 25
3-1-    مقدمه  25
3-1-1-     کاربرد. 29
3-1-2-     تـاریخچه‌ی قابلیت اعتماد. 32
3-1-3-     عدم قطعیت در مراحل مختلف عمر سازه 35
3-2-    تعریف شکست… 37
3-3-    تابع حالت حدی.. 39
3-4-    اندیس قابلیت اعتماد. 41
3-5-    روش‌های قابلیت اعتماد. 44
3-5-1-     روش FOSM   46
3-5-2-     روش FORM   46
3-5-3-     روش مونت کارلو. 49
3-6-    متغیرهای تصادفی و قطعی.. 56
3-7-    جمع‌بندی.. 62
فصل 4-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با بهره گیری از داده‌های آزمایشگاهی.. 65
4-1-    مقدمات   65
4-2-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. 77
4-2-1-     نتایج کلی    79
4-2-2-     مطالعه‌ی پارامتریک… 80
4-2-3-     ضریب کاهش مقاومت … 89
4-3-    مباحثه  90
4-4-    جمع‌بندی.. 92
فصل 5-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با بهره گیری از روش تحلیلی فایبر مدل.. 95
5-1-    مقدمات   95
5-2-    روش فایبر مدل در بدست آوردن مقاومت خمشی تیر. 100
5-3-    داده های آماری لنگر محاسبه شده 102
5-4-    نتایج آماری مد شکست… 105
5-5-    جمع‌بندی.. 106
فصل 6-   ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط برشی.. 109
6-1-    مقدمات   109
6-2-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. 117
6-2-1-     نتایج کلی    118
6-2-2-     مطالعه‌ی پارامتریک… 119
6-2-3-     ضریب کاهش مقاومت … 126
6-3-    مباحثه  128
6-4-    جمع‌بندی.. 130
فصل 7-   جمع‌بندی، نتایج و پیشنهادات… 133
7-1-    جمع‌بندی.. 133
7-2-    نتایج 136
7-3-    پیشنهادات… 139
ضمیمه ‌أ – اطلاعاتی مفید در قابلیت اعتماد. 140
ضمیمه ‌ب –   مقاله‌ی دهمین کنگره‌ی بین المللی عمران.. 146
ضمیمه ‌ج – مقاله‌ی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. 158
فهرست مراجع…………………………………………………………………………………………………………… 163
واژه نامه‌ی فارسی به انگلیسی.. 176
واژه نامه‌ی انگلیسی به فارسی.. 182
Abstract          188
 
فهرست علایم و نشانه‌ها
عنوان                                                                                                               علامت اختصاری
سانتی‌گراد
مشتق جزئی
سطح مقطع میلگرد FRP
سطح مقطع خاموت FRP
عرض تیر
عرض برشی تیر
عمق تار خنثی
عمق تار خنثی در حالت بالانس
ضریب کاهش مقاومت محیطی
عمق موثر تیر
قطر میلگرد FRP                                                                                           
بار مرده
مدول الاستیسیته‌ی بتن
مدول الاستیسیته‌ی FRP
مدول الاستیسیته‌ی خاموت FRP
مقاومت فشاری بتن
میانگین مقاومت فشاری بتن
تنش موثر خاموت FRP
سطح تنش موجود در میلگرد FRP
تنش گسیختگی در انحنای خاموت                                                                        
تنش نهایی FRP
تنش نهایی ضمانت شده‌ی FRP
تنش نهایی خاموت FRP                                                                                  
تابع چگالی احتمال
تابع تجمعی احتمال                                                                                  
تابع حاشیه‌ی امنیت
مشتق جزئی تابع حالت حدی
شمارنده
نسبت عمق تار خنثی به عمق موثر مقطع
لنگر مقاومتی بدست آمده از آزمایش
لنگر بدون ضریب وارد به تیر
لنگر اسمی تیر
لنگر پیش‌بینی شده توسط ارتباط
لنگر با ضریب حاصل از بارهای وارده
تعداد
نسبت سختی میلگرد طولی به بتن
نسبت سختی میلگرد عرضی به بتن
تعداد کل داده‌ها
بار زنده
تابع حالت حدی
احتمال
احتمال شکست
تابع چگالی احتمال منتخب
کل بار بدن ضریب وارد به تیر
بار بدون ضریب بار iام                                                                                                              
کل بار بدون ضریب وارد به تیر                                                                                          
شعاع خم داخلی خاموت                                                                                     
مقاومت کلی تیر
فاصله‌ی خاموت
بار برف
مقاومت برشی بتن                                                                                            
مقاومت برشی بدست آمده از آزمایش
مقاومت برشی خاموت                                                                                        
مقاومت برشی اسمی تیر                                                                                                           
مقاومت برشی پیش‌بینی شده توسط ارتباط
کل برش بدون ضریب وارد بر تیر
برش حاصل از بارهای با ضریب                                                                                                
بار باد
متغیرهای تصادفی موجود در تابع حالت حدی
مقدار متغیر تصادفی موجود در تابع حالت حدی
مقدار متغیر تصادفی کاهش یافته
بردار حساسیت
اندیس قابلیت اعتماد
عمق بلوک تنش فشاری بتن
ضریب تغییرات
کرنش نهایی بتن
کرنش نهایی FRP
متغیر عدم قطعیت ارتباط
ضریب بار در ترکیب بار                                                                                                             
میانگین نمونه
میانگین معادل متغیر iام
نسبت بار مورد مطالعه به کل بار وارده به تیر
نسبت میلگرد طولی
نسبت میلگرد طولی حالت بالانس
مینیمم مقدار نسبت میلگرد طولی
نسبت میلگرد عرضی                                                                                       
مینیمم مقدار نسبت میلگرد عرضی                                                                 
انحراف معیار
واریانس                                                                                                       
انحراف معیار معادل متغیر iام
تابع چگالی احتمال استاندارد نرمال
ضریب کاهش مقاومت
تابع تجمعی استاندارد نرمال
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
شکل 1: ساختمان FRP [12] 15
شکل 2: اشکال مختلف میلگردهای دایره‌ای از جنس FRP [5] 18
شکل 3: میلگردهای FRP فرم‌دهی شده با روش های گوناگون [5] 18
شکل 4: آیین نامه‌ی حمورابی.. 34
شکل 5: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد خردشدگی بتن.. 73
شکل 6: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد خردشدگی بتن.. 74
شکل 7: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد گسیختگی FRP. 74
شکل 8: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد گسیختگی FRP. 75
شکل 9: منحنی پیش روی . 81
شکل 10: منحنی پیش روی . 82
شکل 11: منحنی پیش روی …. 83
شکل 12: منحنی پیش روی ……………. 84
شکل 13: منحنی پیش روی … 85
شکل 14: منحنی پیش روی ….. 86
شکل 15: منحنی پیش روی نسبت بار زنده …………………. 87
شکل 16: منحنی پیش روی نسبت بار برف …………………. 88
شکل 17: منحنی پیش روی نسبت بار باد ……………………… 89
شکل 18: منحنی پیش روی … 90
شکل 19: اندیس قابلیت اعتماد هدف در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 91
شکل 20: اندیس قابلیت اعتماد هدف اصلاح‌شده در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 92
شکل 21: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در حالت بدون خاموت… 115
شکل 22: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال متغیر در حالت بدون خاموت… 115
شکل 23: برازش تابع چگالی احتمال گاما بر روی متغیر در حالت با خاموت… 116
شکل 24: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در حالت با خاموت… 116
شکل 25: منحنی پیش روی …. 120
شکل 26: منحنی پیش روی . 121
شکل 27: منحنی پیش روی … 121
شکل 28: منحنی پیش روی …. 122
شکل 29: منحنی پیش روی …… 123
شکل 30: منحنی پیش روی . 124
شکل 31: منحنی پیش روی …………………. 124
شکل 32: منحنی پیش روی …………………. 125
شکل 33: منحنی پیش روی ……………………… 126
شکل 34: منحنی پیش روی … 127
شکل 35: منحنی پیش روی ……….. 128
شکل 36: منحنی پیش روی … 130
شکل 37: تاثیرات متغیرهای طراحی بر روی در دو حالت خردشدگی بتن و گسیختگی FRP. 153
شکل 38: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . 154
شکل 39: تاثیرات عرض تیر بر روی . 154
شکل 40: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . 154
شکل 41: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . 154
شکل 42: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . 155
شکل 43: ارتباط‌ی بین مدول الاستیسیته‌ و تنش نهایی FRP. 155
شکل 44: تاثیرات ضریب محیطی بر روی . 155
شکل 45: تاثیرات نسبت بار زنده به مجموع بار مرده و زنده بر روی . 155
شکل 46: تاثیرات نسبت بار برف به مجموع بار مرده و برف بر روی . 156
شکل 47: تاثیرات نسبت بار باد به مجموع بار مرده و باد بر روی . 156
شکل 48: ضریب کاهش مقاومت پیش روی اندیس قابلیت اعتماد . 156
شکل 49: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . 166
شکل 50: تاثیرات عرض تیر بر روی . 166
شکل 51: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . 166
شکل 52: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . 166
شکل 53: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . 166
شکل 54: ضریب کاهش مقاومت پیش روی اندیس قابلیت اعتماد در هر مد شکست… 167
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول 1: مضرات و فواید FRP [1] 19
جدول 2 : چگالی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن (g/cm3) [1] 20
جدول 3 : ضریب انبساط گرمایی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن [1] 20
جدول 4 : مشخصات کششی FRP و فولاد. 21
جدول 5: اندیس قابلیت اعتماد به ازای احتمال شکست… 43
جدول 6 : انتخاب مقدار میانگین برای و [25] 58
جدول 7 : مقادیر میانگین و ضریب تغییرات برای و …. 58
جدول 8: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال [30] 61
جدول 9: ضریب کاهش مقاومت محیطی برای انواع میلگردهای FRP [1] 67
جدول 10: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی تحت خمش…. 72
جدول 11: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده 79
جدول 12: جزئیات تیرهای طراحی شده 96
جدول 13: پارامترهای آماری متغیرهای پایه. 98
جدول 14: داده های آماری بارها 99
جدول 15: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 30 مگاپاسکال) 102
جدول 16: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 50 مگاپاسکال) 103
جدول 17: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 70 مگاپاسکال) 103
جدول 18:احتمال شکست و اندیس قابلیت اعتماد. 105
جدول 19: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی.. 114
جدول 20: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده 118
جدول 21: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی برای تیر با خاموت با بهره گیری از ارتباط‌ی اصلاح‌شده 129
جدول 22: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده در حالت با خاموت و ارتباط‌ی اصلاح‌شده 129
جدول 23: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. 150
جدول 24: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی . 150
جدول 25: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال.. 151
جدول 26: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. 161
جدول 27: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی 162
جدول 28: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال.. 162
 
 
 
 
فصل اول:      
مقدمه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

فصل 1-      مقدمه

1-1-  پیشگفتار

از دهه‌ی گذشته تا به امروز پلیمر مسلح شده به الیاف[1] FRP به عنوان جایگزینی مناسب برای فولادِ مسلح‌کننده‌ی بتن در صنعت ساخت پذیرفته شده می باشد. در اوایل 1990 میلادی زوال سازه‌های زیر بناییِ آمریکا به خصوص پل‌ها به علت خوردگی[2] فولاد به کار رفته در آن‌ها مهندسان سازه را ملزم به یافتن ماده‌ی مسلح‌کننده‌ی دیگری در بتن نمود. بهره گیری از میلگرد FRP به عنوان جایگزین برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن راه‌حلی قابل قبول برای حل این مشکل بود، زیرا به علت دارا بودن ویژگی‌های بارزی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی[3]، میرایی مناسب[4] در بارهای دینامیکی، نسبت مقاومت به وزن بسیار عالی و خنثی بودن مغناطیسی[5] برای مصارف سازه‌ای بسیار مناسب بوده و هست[[i]].
امروزه مزیّت‌های بتن مسلح‌شده با FRP[6] (FRP-RC)، بر کسی پوشیده نیست. سازه‌های عمرانی از جنس بتن مسلح‌شده با فولاد[7] (Steel-RC)، دارای حساسیتی بالا به عوامل طبیعی می‌باشند که این عوامل باعث شروع یک فرآیند الکتروشیمیایی در فولاد شده که نتیجه‌ی آن خوردگی فولاد می باشد. برای حفظ عمر مفید این سازه‌ها نگهداری[8] و تعمیرات[9] زیادی لازم می باشد. به عنوان مثال از مهمترین علت های خرابی عرشه‌ی پل‌ها[10] می‌توان به در معرض مستقیم بودن با محیط، ضد یخ‌های شیمیایی[11] و افزایش حجم ترافیکی تصریح نمود[1]. اما بهره گیری از میلگرد FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی عرشه‌ی پل‌ها و شاهتیر‌ها پتانسیل بالایی را برای افزایش عمر سازه، صرفه‌جویی اقتصادی و پاکی محیط‌زیست به ارمغان آورده می باشد[[ii]].
همانطور که از نام FRP پیداست از الیاف مسلح‌کننده[12]‌، رزین[13] و مواد افزودنی[14] ساخته شده‌ می باشد. الیاف مسلح‌کننده دارای مقاومت و سختی بسیار بالا و عضو اصلی در تحمل بار می‌باشد. رزین مقاومت فشاری خوبی را از خود نشان می‌دهد و وظیفه‌ی اصلی آن ایجاد زمینه‌ای[15] به مقصود یکپارچه‌سازی الیاف‌ها می‌باشد. افزودنی‌ها نیز به ارتقای خواص مکانیکی و فیزیکی FRP برای کارایی بهتر کمک می‌کنند [[iii]]. انواع بسیار متداول الیاف مورد بهره گیری در صنعت ساختمان شیشه[16] G، کربن[17] C و آرامید[18] A می‌باشد. GFRP [19] دارای کمترین مقاومت، سختی و CFRP [20] دارای بالاترین پایداری، سختی، و مقاومت می‌باشد. AFRP[21] دارای پایداری و مقاومت بهتری نسبت به GFRP می‌باشد، اما به علت قیمت بالا در صنعت ساختمان بسیار کم بهره گیری می گردد.
تمرکز این پژوهش بر روی بهره گیری از میلگرد‌های FRP به عنوان عضو مسلح‌کننده‌ در بتن می‌باشد. در این مطالعه از اطلاعات آماری[22] پارامترهای مقاومتی میلگرد FRP و بتن برای ارزیابی احتمالاتی[23] سازه‌های FRP-RC بهره گیری و در انتهای آن پیشنهاداتی برای بهبود ضرایب کاهش مقاومت[24] موجود در آیین‌نامه‌ی ACI440 ارائه شده می باشد. گفتنی می باشد که تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده با موضوعیت بهره گیری از میلگردهای FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی بتن، با روش‌های قطعی[25] که عدم قطعیتِ ذاتیِ[26] همراه با طراحی را نادیده می‌گیرند، صورت گرفته می باشد. به دلیل وجود چنین نقصی تکنیک‌های براساس قابلیت اعتماد سازه‌ها[27] که مناسب برای لحاظ عدم قطعیت در طراحی می‌باشند در این پژوهش انتخاب شده‌اند.
پیشرفت شاخه‌ی قابلیت اعتماد در چهار دهه‌ی گذشته بستری منطقی را برای آیین‌نامه‌های طراحی آماده کرده می باشد، زیرا که هدف اصلی در واکاوی قابلیت اعتماد تعیین کردن سطح ایمنی سازه‌ها[28] با در نظر گرفتن عدم قطعیت همراه با پارامترهای متناظرِ مقاومت و بارها می‌باشد[[iv]].
مقاومت سازه‌ بایستی به گونه موثری از تاثیرات بار‌های وارد بر آن بیشتر باشد. پارامترهای تعیین کننده‌ی مقاومت و بار از نوع متغیرهای تصادفی و شامل چندین درجه عدم قطعیت می‌باشند. به همین دلیل ایمنی را معمولا در پارامتری به نام اندیس قابلیت اعتماد[29] که از واکاوی قابلیت اعتماد بدست می‌آید و بر اساس تئوری احتمالات می‌باشد، اختصار می‌کنند. برای انجام یک واکاوی قابلیت اعتماد نیاز می باشد مدل‌های مقاومت و بار مشخص شوند و پارامترهای احتمالاتی آنها مانند میانگین، انحراف معیار و تابع توزیع احتمالاتی تعیین شده باشند.
این پژوهش بر روی واکاوی قابلیت اعتماد رفتار خمشی و برشی تیرهای FRP-RC تمرکز کرده می باشد. به این شکل که ارزیابی احتمالاتی را با روش‌های مونت کارلو، FOSM و FORM برای اعضای FRP-RC به ثمر می‌رساند و پیشنهاداتی را برای اصلاح و بازبینی روابط ارائه شده در ACI 440.1R-06 ارائه می کند.
[1] Fiber Reinforced Polymer (FRP)
[2] Corrosion
[3] Fatigue
[4] Damping resistance
[5] Electromagnetic transparency
[6] FRP Reinforced Concrete (FRP-RC)
[7] Steel Reinforced Concrete (Steel RC)
[8] Maintenance
[9] Repairing
[10] Bridge deck
[11] Deicing salt
[12] Fiber
[13] Resin
[14] Additives
[15] Matrix
[16] Glass
[17] Carbon
[18] Aramid
[19] Glass Fiber Reinforced Polymer
[20] Carbon Fiber Reinforced Polymer
[21] Aramid Fiber Reinforced Polymer
[22] Statistical properties
[23] Probabilistic assessment
[24] Strength reduction factor
[25] Deterministics methods
[26] Inherent uncertainty
[27] Structural reliability methods
[28] Safety level of structures
[29] Reliability index
فهرست مراجع
[[i]]      ACI 440 Committee. (2006). Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars (ACI 440.1 R-06). American Concrete Institute, Detroit, Michigan.
[[ii]]     Kulkarni, S. (2006). Calibration of flexural design of concrete members reinforced with FRP bars (Doctoral dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Civil Engineering in The Department of Civil and Environmental Engineering By Sujata Kulkarni BE, University of Pune, India).
[[iii]]    Du Béton, F. I. (2001). Externally bonded FRP reinforcement for RC structures.Bulletin14, 138.
[[iv]]   Haldar, A., & Mahadevan, S. (2000). Probability, reliability, and statistical methods in engineering design. John Wiley & Sons, Incorporated.
 
تعداد صفحه : 170
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: عمران