دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

اساتید راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر سید علی رضویان امرئی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده.. 1
فصل اول « مفاهیم پایه و کلیات »
1-1- مقدمه.. 3
1-2- ضرورت ارزیابی خطرپذیری لرزه ای.. 5
1-3- انتخاب روش و نرم افزار.. 6
1-4- اهداف.. 6
1-5- ساختار کلی پژوهش.. 7
فصل دوم « تاریخچه پژوهش »
2-1- مقدمه.. 10
2-2- معرفی شهرضا.. 11
2-3- وضعیت لرزه خیزی شهرضا.. 12
2-3-1- دسته بندی زلزله های شهرضا.. 12
2-3-2- مطالعه گسل های اطراف شهرضا.. 13
فصل سوم « روش پژوهش »
3-1. مقدمه.. 18
3-1- 1- معرفی سازه ها.. 18
3-2- معرفی انواع کاربری ها.. 21
3-3-تعیین منحنی تقاضای سازه.. 22
3-3-1- پارامتر های طیف پاسخ استاندارد طبق IBC-2006. 22
3-3-2- طبقه بندی خاک بر اساس سرعت موج برشی.. 24
3-4- منحنی ظرفیت.. 27
3-5- عملکرد سازه تحت بارهای لرزه ای .. 30
3-6- تابع آسیب.. 31
3-6-1- سطوح آسیب سازه ای.. 32
3-7- برآورد خسارات اقتصادی .. 38
3-8- ارزیابی تلفات .. 40
3-9- محاسبه نسبت خسارت متوسط (MDR) 44
3-10- آماده سازی داده ها .. 46
3-10-1- زیربنای ساخت .. 49
3-10-2- جمعیت .. 53
3-10-3- نوع خاک و پارامتر های لرزه ای .. 56
3-11- ارزیابی یک منطقه نمونه .. 62
فصل چهارم « بحث و مطالعه نتایج ارزیابی خطر پذیری لرزه ای شهر شهرضا در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 »
فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »
5-1- نتیجه گیری.. 83
5-2-ارائه پیشنهادات.. 84
منابع .. 86
پیوست الف )معرفی نرم افزار SELENA..
تاریخچه..
پیوست ب ) نتایج تحلیل خطر پذیری لرزه ای شهر شهر ضا..
فهرست جداول
جدول (3-1): انواع سازه های شهر شهرضا.. 18
جدول (3-2): طبقه بندی خاک براساس موج برشی.. 24
جدول (3-3): ضرایب بازتاب خاک برای شتاب طیفی کوتاه و بلندIBC-2006 25
جدول (3-4): پارامترهای منحنی ظرفیت برای سطح طراحی Low code  30
جدول (3-5): پارامترهای منحنی ظرفیت برای سطح طراحیModerate Code  37
جدول (3-6): پارامترهای منحنی ظرفیت برای سطح طراحیLow Code  37
جدول (3-7): توزیع جمعیت در محل مورد مطالعه در زمان های مختلف طبقHazus  42
جدول (3-8): زیربنای سازه ها در مناطق 9 گانه شهر شهرضادر سال 1392 ( مترمربع)  49
جدول (3-9):جمعیت مناطق نه گانه شهرضا در سال 1392  53
جدول (3-10): شتاب طیفی 0,3 و 1,0 ثانیه مطابق استاندارد 2800  57
جدول (3-11): هزینه ساخت یک مترمربع سازه برحسب نوع کاربری   57
جدول (3-12): هزینه بازسازی یک مترمربع سازه برحسب نوع کاربری برحسب آسیب گسترده 58
جدول (3-13): هزینه بازسازی یک مترمربع سازه برحسب نوع کاربری برحسب آسیب کامل .. 59
جدول (3-14): هزینه بازسازی یک مترمربع سازه برحسب نوع کاربری برحسب آسیب متوسط 60
جدول (3-15): هزینه بازسازی یک مترمربع سازه برحسب نوع کاربری برحسب آسیب خفیف 61
جدول (3-16): پارامترهای لرزه ای زمین در منطقه نمونه 62
جدول (3-17): زیربنای سازه های نمونه براساس نوع سازه وکاربری 62
جدول (3-18): اطلاعات جمعیتی منطقه نمونه 64
جدول (3-19): آسیب جانی در اثر زلزله طرح 2800 در ساعت های مختلف در منطقه نمونه 64
جدول (3-20): نسبت متوسط خسارت به ازای هرسازه ونسبت متوسط خسارت منطقه 65
جدول (3-21): زیربنای سازه های منطقه نمونه براساس نوع آسیب 65
جدول (4-1): تلفات زلزله مناطق 9 گانه شهرضا براثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران(سال 1392) 74
جدول (4-2): خسارت اقتصادی بر اثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران (سال 1392) 78
فهرست شکل‌ها
شکل (2-1): تصویر ماهواره ای پردازش شده ی محدوده ای به شعاع 100 کیلومتردراطراف.. 13
شکل (2-2): تصویر ماهواره ای پردازش شده ازمحدوده مورد مطالعه همراه با گسل های فعال اصلی شناسایی شده .. 14
شکل (2-3): گسل شهرضاوشاخه های گسلی آن.. 16
شکل (2-4): نقشه های مغناطیس هوایی محدوده ای به شعاع صد کیلومتردراطراف شهرضا همراه با گسل های اطراف اصلی.. 16
شکل (3-1): طیف پاسخ استاندارد.. 22
شکل (3-2): مقایسه طبقه بندی خاک براساس سرعت موج برشی.. 24
شکل (3-3): منحنی ظرفیت سازه.. 29
شکل (3-4): طیف پاسخ شتاب- جابجایی (ADRS).. 31
شکل (3-5): منحنی شکنندگی.. 31
شکل (3-6): منحنی شکست سازه قاب خمشی بتنی متوسط برای آسیب گسترده   38
شکل (3-7): موقعیت جغرافیایی شهرضا.. 47
شکل (3-8): نقشه مرزبندی نواحی 9 گانه شهرضا.. 48
شکل (3-9): زیربنای سازه های بنایی.. 50
شکل (3-10): زیربنای سازه های بتنی.. 51
شکل (3-11): زیربنای سازه های فولادی.. 52
شکل (3-12): تراکم جمعیتی طبق سرشماری سال 1392.. 56
شکل (4-1): نسبت خسارت متوسط زلزله طرح استاندارد 2800 ایران به تفکیک مناطق.. 68
شکل (4-2): زیربنای آسیب سازه ای ضعیف در سازه های بتنی دیواربرشی 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 69
شکل (4-3): زیربنای آسیب سازه ای ضعیف درسازه های فولادی بادبندی 8-4 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 70
شکل (4-4): زیربنای آسیب سازه ای متوسط درسازه های فولادی بادیوار برشی بتنی 8-4 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 71
شکل (4-5): زیر بنای آسیب سازه ای گسترده در سازه های بتنی با قاب خمشی 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 72
شکل (4-6): زیر بنای آسیب سازه ای کامل در سازه های فولادی قاب خمشی 3-1 طبقه در اثر زلزله ط
رح استاندارد 2800 ایران.. 73
شکل (4-7): تلفات ساعت 2:00 بر اساس آمارسال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 75
شکل (4-8): تلفات ساعت 10:00 بر اساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 76
شکل (4-9): تلفات ساعت 17:00 براساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 77
شکل (4-10): خسارت اقتصادی وارده براساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 28 ایران.. 79
شکل (4-11): تاثیر زیر بنای سازه های بنایی در افزایش آسیب های ناشی از زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 80
شکل (4-12): تاثیر زیربنای سازه های فولادی در افزایش آسیب ها در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 80
شکل (4-13): تاثیر زیربنای سازه های بتنی در افزایش آسیب ها در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 81
شکل (پ- ب- 1) : موقعیت جغرافیایی شهرضا..
شکل(پ- ب- 2): مناطق شهرداری شهرضا..
شکل(پ- ب- 3): توزیع جمعیت شهرضا..
شکل(پ- ب- 4): زیربنای سازه های بنایی..
شکل(پ- ب- 5): زیربنای سازه های بتنی..
شکل(پ- ب- 6): زیربنای سازه های فولادی..
شکل(پ- ب- 7): نسبت متوسط خسارت (MDRT)..
شکل(پ- ب- 8): تعدادتلفات ساعت 2:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران..
شکل(پ- ب- 9): تعدادتلفات ساعت 10:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران..
شکل(پ- ب- 10): تعدادتلفات ساعت 17:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران..
شکل(پ- ب- 11): زیربنای بدون آسیب سازه ای سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 12): زیربنای آسیب سازه ای خفیف سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 13): )زیربنای آسیب سازه ای متوسط سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 14): زیربنای آسیب سازه ای گسترده سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 15): زیربنای آسیب سازه ای کامل سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 16): زیربنای بدون آسیب سازه ای سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 17): )زیربنای آسیب سازه ای خفیف سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 18): زیربنای آسیب سازه ای متوسط سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 19): زیربنای آسیب سازه ای گسترده سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 20): زیربنای آسیب سازه ای کامل سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شکل(پ- ب- 21): زیربنای بدون آسیب سازه ای سازه فولادی بادبندی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
فهرست نمودارها
نمودار (3-1): توزیع سازه های بتنی.. 54
نمودار (3-2): توزیع سازه های فولادی.. 54
نمودار (3-3): توزیع سازه های بنایی.. 55
نمودار (3-4): جمعیت مناطق نه گانه شهر شهرضا در سال 1392   55
چکیده
برآورد تلفات وخسارات زلزله محتمل جهت کاهش خسارات وتلفات دریک منطقه همیشه حائزاهمیت بوده می باشد.کشورهای مختلف روش های مختلفی را برای تحلیل لرزه پذیری برگزیده اند.اغلب این روشها آسیب سازه رابراساس شدت زلزله پیش بینی می کنند. تابع آسیب به دست امده دراین روش ازآزمایش هاوسوابق سازه ای درزلزله های قبلی بدست می آید.این روش اگرچه روش معتبری می باشد اما مشخصات مهندسی سازه درتحلیل خطرپذیری بطور کامل وارد نمی گردد.دراین مطالعه ازروش HAZUS بهره گیری شده می باشد، سطوح آسیب سازه بدست می آیدوازسطح آسیب بدست آمده تعداد تلفات وخسارات اقتصادی محاسبه می گردد.دراین مطالعه صرفاً  تلفات وخسارات مربوط به آسیب های سازه ای مطالعه شده می باشد.نظربه اینکه تحلیل خطرپذیری ماهیت عددی وتکراری داردازنرم افزار SELENA به عنوان ابزار محاسبه بهره گیری شده می باشد.
1-1. مقدمه
زلزله لرزش وجنبش زمین می باشد که به علت آزادشدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوسته زمین در مدت کمی رخ می دهد. زلزله شاخص ترین بلای طبیعی باخسارت وهزینه های بسیارجانی و مالی می باشد که فکر آن هم کافی تا بشر رادچارنگرانی واضطراب کند، بخصوص اگردرمنطقه زلزله خیز هم باشد. زلزله می تواند منجربه تخریب ودرهم شکستن ساختمانها و پلها و نشت گاز شهری و اختلال درشبکه برق وتلفن گردد. به همین دلیل درزلزله علاوه برعوارض مستقیم ناشی ازتخریب بایستی منتظرعواقبی زیرا آتش سوزی وخفگی ناشی از گاز و انفجار باشیم.
خسارات اقتصادی اشکارترین عواقب ناشی از زلزله می باشد که خود به دودسته خسارات مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می گردد. خسارتهای از قبیل خرابی ساختمانها، راهها وخطوط انتقال تاسیسات خسارات مستقیم هستند. وخسارات غیر مستقیم به خسارتهای گفته میشودکه به راحتی قابل  اندازه گیری نیست مانند افت رونق اقتصادی در منطقه، و یا خسارات وارد به آثار وسازه های باستانی که حقیقتاً نمی توان مقدار آن را اندازه گیری نمود. البته زلزله تنها آزادشدن انرژی زمین می باشد و خود به خود فاجعه نیست اما با در نظر داشتن رشد بی رویه شهرها وجمعیت مناطق، زلزله درمناطق پرجمعیت به یک فاجعه واقعی تبدیل می شودومسئله تراکم جمعیت درخسارات زمین لرزه بصورت مستقیم دخالت دارد. بطور متوسط درسراسرجهان سالانه دست کم یک زلزله بیش از 8 ریشتر رخ می دهد. به عنوان مثال درسال 2008 هیچ زلزله بالای 8 ریشتررخ نداد. اما در سال 2007 می
لادی 4 زلزله 8 ریشتری رخ داد. متاسفانه ویران کننده ترین زلزله ها معمولا در مناطق پرجمعیت رخ داده که هزینه های فاجعه را بالا برده می باشد. بزرگترین زلزله های جهان در چند سال اخیر رخ داده می باشد از سال 1900 تا 1990 بیش از 1100 زلزله کشنده در جهان رخ داده می باشد که فجایع انسانی را به وجودآورده می باشد . ایران مانند کشورهای زلزله خیزاست که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، اقلیمی و مکانی خوددرمعرض زمین لرزه های متعدد وشدید قراردارد ودرطول دوران های مختلف تاریخی زلزله های مهیب باخسارت بالارا شاهد بوده می باشد. زمین لرزه رودبار و منجیل و زمین لرزه بم ازمخرب ترین زمین لرزه های ایران در چند دهه اخیراست. اولین زلزله ثبت شده در تاریخ برای تهران مربوط به 400 سال پیش از میلاد می باشد که باقدرت 6.7 ریشترمنطقه ری وایوانکی را لرزانده می باشد. پس مطالعات، کارشناسی وتمهیدات  و  آموزش های لازم دراین امر بیش از بیش ضروری می نماید. آیین نامه های ساختمانی در جهت بهبود مقاومت لرزه ای سازه ها همگام با پیشرفت دانش بشری درحال تکمیل می باشد ، که این امردرآیین نامه ها ومقررات ملی ساختمانی ایران نیزدیده می گردد. البته مکانیزم خرابی ونحوه شکست بعضی ازسازه هایی که ضوابط آیین نامه ای در مورد آن اجرا شده می باشد، نیز تجربه های ارزشمندی برای مهندسین وطراحان به همراه آورده ومنجربه تغییر وتحولاتی عمیق در آیین نامه های طراحی شده می باشد. ازطرف دیگر باتوجه به این واقعیت که تعداد کثیری ازساختمانهای موجود نیز در هنگام ساخت ضوابط آیین نامه های جاری درهمان زمان رارعایت نکرده اند، موضوع آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نتیجه این مطالعه کمک بسیاربزرگی درزمان پس از زمین لرزه خواهد بود. پیش بینی های شدت آسیب در نواحی گوناگون واولویتهای امداد باعث تسریع درامرکمک رسانی خواهد گردید. در ایران علی الخصوص درشهرهای کوچک باتوجه به قدمت ساخت سازه های بنایی یا آجری که باسیستم دیوار باربر ساخته می گردد زیاد به چشم می خورد و باتوجه به اینکه عمده فروریزش ها درساختمانهای سازه بنایی اتفاق می افتد، پس اهمیت ارزیابی خطرپذیری سازه ها مشخص می گردد. البته باتوجه به ساخت وسازهای جدید سازه های بنایی کم کم جای خودرابه سازه های بتنی وفولادی می دهند. این سازه ها با در نظر داشتن رعایت بیشترضوابط آیین نامه احتمال فروریزش کمتری نسبت به سازه های بنایی دارند. البته بایستی توجه داشت که در صورت فروریزش این سازه ها تلفات به مراتب بیشترخواهد بود. پس ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای کلیه سازه های موجودکمک بسیار بزرگی خواهد بود. تخمین آسیب های آینده برای کسانی که با مدیریت شهری در مناطق زلزله خیز سروکاردارند ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.
تعداد صفحه : 143
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.