عمران

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

استاد راهنما :

دکتر سید مهدی حسینی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول « طرح مسئله »
1-1- مقدمه. 3
1-2- اظهار مسئله. 3
1-3- اهداف پژوهش.. 22
1-4- تعریف واژه‌ها و مفاهیم پیش نیاز 23
1-4-1- اصطلاحات مربوط به شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب… 23
1-4-2- اصطلاحات مربوط به آسیب پذیری شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب تحت اثر زلزله. 25
1-4-3- اصطلاحات مربوط به زمین لرزه 27
فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع »
2-1- مروری بر عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون در زلزله‌های پیشین.. 33
2-2- عوامل موثر بر آسیب دیدگی خطوط لوله تحت اثر زلزله. 42
2-2-1- عوامل مربوط به زمین لرزه در آسیب پذیری شبکه‌های خطوط لوله‌ی مدفون تحت اثر زلزله. 42
2-2-2- عوامل مربوط به خاک محل در آسیب پذیری شبکه‌های خطوط لوله‌ی مدفون تحت اثر زلزله  50
2-3- روش‌های مطالعه رفتار لرزه ای خطوط لوله. 62
3-3- مطالعه لرزه ای سیستم خاک – لوله برای لوله‌های مدفون پیوسته. 68
2-4- خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج.. 82
فصل سوم « روش پژوهش »
3-1- روش و طرح پژوهش.. 92
3-1-1- مطالعه مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون(hazus.sr2) 92
3-1-2- روش شاخص آسیب پذیریv.i: 93
3-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 96
3-3- جامعه آماری.. 102
3-4- نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 104
2-4-3- نقشه شبکه فاضلاب شهر: 106
فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج »
4-1-توصیف متغیر‌ها 109
4-2- مطالعه فرضیه‌های پژوهش و ارائه نتایج.. 112
فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش.. 117
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 117
5-3- پیشنهاد‌های برگرفته از یافته‌های پژوهش…. 117
5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی.. 118
منابع.. 119
فهرست شکل‌ها
شکل 1-1- نمایش شریان‌های حیاتی.. 4
شکل 1-2- گسترش آتش سوزی ساعاتی پس از زلزله سانفرانسیسکو در سال 1906 میلادی.. 6
شکل 1-3- شمایی از مولفه‌های خطی و ایستگاهی شبکه فاضلاب… 8
شکل 1-4- دسته بندی خطوط لوله‌ی شبکه‌ی فاضلاب… 9
شکل 1-5- چگونگی اتصال لوله انشعاب فاضلاب به شبکه جمع آوری فاضلاب… 25
شکل 1-6- گروه بندی گسل‌ها 29
شکل 2-1- مدل سازه ای ایده آل شده در هنگام گسل.. 47
شکل 2-2- مدل سازه ای ایده آل شده لوله در هنگام رانش…. 49
شکل 2-3- خرابی تکیه گاه لوله در اثر روانگرایی در زلزله 1994 تورثریچ.. 56
شکل 2-4- جداشدگی و شکستگی در اتصال 56
شکل 2-5- نیروی کششی در اتصال تحت اثر زلزله. 57
شکل 2-6- نیروی فشاری در اتصال تحت اثر زلزله. 57
شکل 2-7- نیروی خمشی در اتصال تحت اثر زلزله 58
شکل 2-8- نیروی برشی در اتصالات منهول‌ها تحت اثر زلزله 58
شکل 2-9- مفصل‌های پیشنهادی ایسبرگ و ریچاردسون با ظرفیت تغییر شکل زیاد 60
شکل 2-10- یک نمونه اتصال لرزه‌ای.. 60
شکل 2-11- شکست لوله ضعیف مهار شده در محل اتصال  به لوله‌ی مهار نشده (ALA2002) 61
شکل 2-12- شکست لوله متصل به مخزن (ALA2002) 61
شکل 2-13- فاصله نامناسب لوله‌ها 62
شکل 2-14- نمایی شماتیک از مسیر حرکت موج و برخورد آن با سطح زمین.. 64
شکل 2-15- مطالعه موج برشی و رایلی در طراحی لوله. 65
شکل 2-16- انتشار ظاهری موج برشی.. 66
شکل 2-17- انتشار ظاهری موج رایلی کرنش زمین و انحنا ناشی از انتشار امواج.. 66
شکل 2-18- نمایی شماتیک از انتشار ظاهری موج برشی.. 67
شکل 2-19- مدل اجزا محدود المان پوسته در برخورد با گسل.. 72
شکل 2-20- مدل پوسته تاکادا با شرایط مرزی معادل.. 73
شکل 2-21- شرایط مرزی معادل تاکادا برای خطوط لوله مدفون.. 74
شکل 2-22- مقایسه مدل اجزا محدود با مرزهای متفاوت… 76
شکل 2-23- تجزیه برداری برخورد موج با زاویه تمایل در راستای محوری و عمود بر محور 77
شکل 2-24- نمایی شماتیک از هندسه و شرایط مرزی مدل سه بعدی.. 77
شکل 2-25- نیروی اقدام کننده در نزدیکی یک خم 83
شکل 3-1- مدل داده برداری و رستری.. 97
شکل 3-2- سطوح  ArcGIS. 100
شکل 3-3- الگوریتم تعیین مقداد خرابی تحت اثر موج زلزله در GIS. 102
شکل 3-4- موقعیت بروجن.. 103
شکل 3-5- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با 20 و  10 درصد احتمال رویداد در 50 سال برای شهر بروجن  105
شکل 3-6- نقشه‌های خام فاضلاب شهری.. 106
شکل 3-7- نقشه شبکه فضلاب بروجن (قطر لوله ها) 107
شکل 4-1- نقشه PGA10 و شبکه فاضلاب شهر. 110
شکل 4-2- نقشه PGA2  و شبکه فاضلاب… 111
شکل 4-3- تعداد خرابی HAZUS SR2تحت PGA10%… 112
شکل 4-4- تعداد خرابی تحت    PGA2%  SR2-%HAZUS. 113
شکل 4-5- اندازه خرابی تحت PGA2%درروشVI 114
شکل 4-6- اندازه خرابی تحت زلزله با PGA10%درروش VI 115
فهرست جداول
جدول 1-1- تقسیم بندی ایستگاهی و خطی سامانه فاضلاب… 8
جدول 2-1 و 2-2- نرخ خرابی بر اساس قطر در زلزله‌ی کوبه 1995. 37
جدول 2-3 – اهمیت پارامتر خوردگی تهیه شده توسط ایمنی لوله ها(RSPA/OPS) 55
جدول 3-1- روابط hazus مربوط به نرخ خسارت خطوط لوله مدفون.. 93
جدول 3-2- ضریب وزنی عامل قطر لولهcd [30] 94
جدول 3-3- ضریب وزنی عامل جنس لوله ،cp[30] 94
جدول 3-4- ضریب وزنی عامل شرایط زمین: cg[30] 94
جدول 3-5- ضریب وزنی عامل شدت زلزله، Ci [30] 95
جدول 3-6- ضریب وزنی عامل عبور لوله از گسلCF [30] 95
جدول 3-7- ضریب وزنی عامل روانگرایی منطقهC[
30]I 95
جدول 3-8- ضریب وزنی عامل پتانسیل زمین لغزشCS ضریب CS. 95
جدول 3-9- طبقه بندی آسیب پذیری لرزه ای شبکه. 95
فهرست نمودارها
نمودار 2-1- نمودار نرخ خرابی خطوط لوله از لحاظ جنس در زلزله نیوزلند. 35
نمودار 2-2- نرخ تعمیرات خطوط لوله‌ی آب را در هر 1000 فوت بر اساس ماکسیمم سرعت زمین در زلزله 1995 کوبه  37
نمودار 2-3- تغییرات تنش‌های محوری و خمشی نسبت به تغییر زاویه برخود موج برشی به خط لوله  44
نمودار 2-4- تغییرات تنش‌های محوری و خمشی نسبت به تغییر زاویه برخود موج طولی به خط لوله  44
نمودار 2-5- تغییرات مقادیر حداکثر تنش‌های خمشی در طول خط لوله با شرایط انتهایی متفاوت  52
نمودار 2-6- تغییرات مقادیر حداکثر تنش‌های محوری در طول خط لوله با شرایط انتهایی متفاوت 53
نمودار 2-7- تغییرات مقادیر حداکثر تنش‌های محوری در طول خط لوله با شرایط انتهایی متفاوت… 53
نمودار 2-8- عوامل موثر در انتخاب بهترین جنس خط لوله فاضلاب توسط روش AHP   55
چکیده
ایران کشوری زلزله خیز می‌باشد یکی از سیستم‌های که در اثر وقوع زلزله آسیب می‌بیند شبکه فاضلاب شهری می‌باشد. در این پژوهش کوشش شده به مطالعه آسیب‌های وارده بر شبکه فاضلاب شهری به صورت موردی شبکه شهر بروجن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در فصل اول این پژوهش تعاریف شبکه مانند شریانهای شبکه فاضلاب و اصلاحات مربوط به آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در فصل دوم این پژوهش به مطالعه عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته و نیز مطالعه تحقیقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسیب پذیری می‌پردازیم نیز تعدادی از این روابط مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در فصل سوم این پژوهش به مطالعه جامعه آماری روش‌های مورد بهره گیری در این پژوهش و معرفی نرم افزار مورد بهره گیری می‌پردازیم. در فصل چهارم به تحلیل داده‌های نتایج خروجی می‌پردازیم. نتایج حاصل این پژوهش شامل نقشه‌های خروجی نرم افزار GIS می‌باشد که آسیب‌های داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان می‌دهند. در پایان پیشنهادهای جهت بهره گیری از این نتایج توسط محققان و مسئولان بویژه ستاد بحران ارائه شده می باشد
1-1- مقدمه
کشور ایران سرزمینی می باشد که در یکی از مناطق زلزله خیز جهان واقع شده این زلزله خیز بودن از یکسو ایران را سرزمینی غنی از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی می‌باشد ورشته کوه‌های آن آب و هوایی چهار فصل را رغم زده اند و از سوی دیگر این زمین لرزه‌ها باعث خسارات جانی ومالی به ساکنین این سرزمین شده می باشد.
یکی از سیستم‌هایی که در زلزله‌های گذشته بسیار آسیب دیده لوله‌های مدفون می باشد ، این خطوط به علت گستردگی و عبور از مناطق گوناگون در معرض خطرات زیادی قراردارند آسیب دیدن این شبکه‌ها باعث وقفه در زندگی امروزی شده ومشکلات فراوانی را به بار می‌آورد و مطالعه آسیب پذیری شبکه جمع آوری فاضلاب به عنوان یکی از این شریان‌ها علاوه بر مشخص کردن اندازه آسیب‌های احتمالی ونشان دادن نقاط ضعیف شبکه اولین قدم جهت برنامه ریزی اقدامات نوسازی ، مقاوم سازی وبرنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری می‌باشد.
تعداد صفحه : 135
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.