دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

0 Comments

عنوان : مطالعه ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

دانشکده فنی

گروه مهندسی عمران

گرایش مهندسی راه و ترابری

عنوان:

مطالعه ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

(مطالعه موردی: شهر رشت)

استاد راهنما:

دکتر ایرج برگ گل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فهرست مطالب…………………………………………………. ‌أ
فهرست جدول ها……………………………………………….. ‌ز
فهرست شکل ها………………………………………………. ‌ط
چکیده فارسی………………………………………………….. ‌ل
چکیده انگلیسی………………………………………………… ‌م
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه……………………………………………………….. 2
1-2- تعریف مسئله و ضرورت آن…………………………………. 3
1-3- اهداف پژوهش……………………………………………….. 4
1-4- فرضیات……………………………………………………….. 4
1-5- محدودیت ها ………………………………………………….4
1-6- ساختار پایاننامه……………………………………………. 5
فصل دوم : مبانی نظری
2-1- مقدمه……………………………………………………….. 7
2-2- تاریخچه میدان………………………………………………. 7
2-2-1- انواع تقاطع‌های دایروی………………………………….. 8
2-2-2- مقایسه ویژگی‌های میدان‌ها و دیگر تقاطع‌های دایروی..8
2-2-3- خصوصیات طراحی میدان‌ها…………………………….. 9
2-3- انواع میدان‌ها……………………………………………….. 12
2-3-1- آیین‌نامه امریکا…………………………………………… 13
2-3-1-1- میدان‌های کوچک……………………………………… 13
2-3-1-2- میدان‌های یک‌خطه……………………………………. 14
2-3-1-3- میدان‌های چند خطه………………………………….. 14
2-3-2- آیین‌نامه انگلستان………………………………………. 16
2-3-2-1- میدان‌های معمولی…………………………………… 16
2-3-2-2- میدان فشرده (میدانچه)…………………………….. 16
2-3-2-3- میدان‌های کوچک…………………………………….. 18
2-3-2-4- میدان‌های غیر هم‌سطح…………………………….. 18
2-3-2-5- میدان‌ها چراغ‌دار……………………………………… 18
2-3-2-6- میدان دوتایی…………………………………………. 18
2-3-3- آیین‌نامه ایران……………………………………………. 19
2-3-3-1- میدان‌های تداخلی…………………………………… 19
2-3-3-1- میدان‌های تقدمی…………………………………… 19
2-4- کاربردهای بالقوه میدان………………………………….. 19
2-4-1- شهرک‌های مسکونی جدید………………………….. 20
2-4-2- مراکز شهر………………………………………………. 20
2-4-3- شهرهای حومه شهری و شهرهای کوچک………….. 20
2-4-4- مناطق برون‌شهری و شهرهای کوچک………………. 20
2-4-5- مدارس………………………………………………….. 20
2-4-6- ورودی شهرها و آرام‌سازی ترافیک…………………… 21
2-4-7- هندسه غیرمعمول…………………………………….. 21
2-4-9- تقاطع‌هایی بافاصله نزدیک…………………………… 21
2-5- ایمنی……………………………………………………… 21
2-6- طرح هندسی میدان ها………………………………… 25
2-6-1- اصول و اهداف…………………………………………. 25
2-6-1-1- مدیریت سرعت…………………………………….. 27
2-6-1-2- وسیله نقلیه طرح………………………………….. 28
2-6-1-3- کاربران غیر موتوری………………………………… 29
2-6-1-4- فاصله دید قابلیت رؤیت……………………………. 29
2-6-2- اندازه، مکان و امتداد ورودی‌های میدان…………….. 30
2-6-2-1- قطر دایره محاطی………………………………….. 30
2-6-2-2- امتداد پایه‌های ورودی……………………………… 31
2-6-3- میدان‌های چند خطه…………………………………. 32
2-6-3-1- عرض ورودی………………………………………… 33
2-6-3-2- عرض مسیر گردشی……………………………… 34
2-6-3-3- جزیره مرکزی………………………………………… 34
2-6-3-4- هندسه و امتداد ورودی……………………………. 35
2-6-3-5- جزایر جداکننده……………………………………… 36
2-6-3-6- انحنای خروج………………………………..
……… 36

2-6-3-7-نکات وسیله نقلیه طرح…………………………….. 37
2-6-4- سریع‌ترین مسیر خودرو………………………………. 37
2-7- ظرفیت میدان……………………………………………..39
2-7-1- مدل‌های شبیه‌سازی و مدل‌های تحلیلی…………. 41
2-7-2- معادلات جبری محاسبه ظرفیت میدان‌ها…………….42
2-8- فاصله زمانی عبور ………………………………………..43
2-8-1- تعاریف…………………………………………………. 43
2-8-1-1- فاصله‌ی عبور زمانی و فاصله‌ی عبور تأخیری در میدان‌ها…43
2-8-1-2- فاصله‌ی ‌زمانی عبور قابل‌قبول……………………. 43
2-8-1-3- فاصله‌ی عبور زمانی بحرانی در میدان‌ها……….. 44
2-8-1-4- دنباله‌روی…………………………………………… 45
2-8-1-5- توزیع سرفاصله‌ی زمانی………………………….. 45
2-8-1-6- سرفاصله‌ی زمانی دنباله‌روی در میدان‌ها……….46
2-8-1-7- ناحیه برخورد (ناحیه تداخلی)…………………… 47
2-8-1-8- فاصله‌ی عبور زمانی (گَپ) در میدان‌ها…………. 47
2-8-1-9- فاصله‌ی عبور زمانی تحمیلی (گپ اجباری)…….47
2-9- جمع بندی……………………………………………… 48
فصل سوم : پیشینه پژوهش
3-1- مقدمه…………………………………………………… 50
3-2- مدل‌های تعیین ظرفیت میدان………………………… 51
3-2-1- مدل‌های تجربی ظرفیت…………………………….. 52
3-2-1-1- مدل رگرسیون خطی LR942 (بریتانیا)………….. 52
3-2-1-2- مدل جیرابیس فرانسه…………………………….. 53
3-2-1-3- محدودیت‌های مدل‌های تجربی………………….. 53
3-2-2- مدل‌های فاصله زمانی عبور قابل‌قبول…………….. 54
3-2-2-1- پیشینه پژوهش…………………………………… 54
3-2-2-2- روش‌های تعیین فاصله عبور بحرانی…………… 55
3-2-2-2-1- روش راف (1950)……………………………….. 56
3-2-2-2-2-  روش وو (2006) …………………………………56
3-2-2-2-3-  روش سیلاخ (1973)…………………………… 57
3-2-2-2-4-  روش هاردر (1968)…………………………….. 57
3-2-2-3- عوامل مؤثر بر رفتار پذیرش فاصله‌ زمانی عبور توسط رانندگان…58
3-2-2-4- مدل های جهانی ظرفیت میدان………………….. 58
3-2-2-4-1- مدل ظرفیت راه امریکا (HCM2000)……………. 58
3-2-2-4-2- مدل ظرفیت راه امریکا (HCM2010) …………….59
3-2-2-4-3- مدل آلمانی بریلون – وو…………………………. 60
3-2-2-4-4- مدل استرالیایی آسترود…………………………. 60
3-2-3- مدل‌های شبیه‌سازی خرد نگر……………………….. 61
3-4- جمع بندی……………………………………………….. 62
فصل چهارم : برداشت داده
4-1- مقدمه…………………………………………………….. 64
4-2- میدان‌های موردمطالعه…………………………………. 65
4-2-1- میدان بسیج (صیقلان)……………………………… 66
4-2-2- میدان فرهنگ………………………………………… 67
4-2-3- میدان گیل……………………………………………. 69
4-3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………………………..74
4-4- برداشت داده……………………………………………. 74
4-4-1- میدان بسیج (صیقلان)…………………………….. 79
4-4-2- میدان فرهنگ……………………………………….. 83
4-4-3- میدان گیل…………………………………………… 86
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل
5-1- مقدمه………………………………………………….. 91
5-2- تعیین فواصل زمانی عبور بحرانی و فاصله زمانی دنباله‌روی…..92
5-2-1- فاصله زمانی عبور بحرانی………………………… 92
5-2-1-1- روش راف…………………………………………. 92
5-2-1-2- روش سیلاخ……………………………………… 94
5-2-1-3- روش‌ هاردر……………………………………….. 95
5-2-1-4- روش وو…………………………………………… 97
5-2-1-5- بازه بهینه فاصله زمانی عبور بحرانی…………. 98
5-2-2- فاصله زمانی دنباله‌روی………………………….. 100
5-3- مدل ظرفیت میدان‌های شهر رشت……………….. 100
5-3-1- تعیین ظرفیت با بهره گیری از مدل‌های معتبر جهانی….100
5-3-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت…..102
5-3-1-1-1- مدل ظرفیت میدان بسیج……………………102
5-3-1-1-2- مدل ظرفیت میدان فرهنگ…………………. 103
5-3-1-1-3- مدل ظرفیت میدان گیل…………………….. 104
5-3-1-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت……105
5-3-1-3- مقایسه مدل‌های ظرفیت میدان‌های شهر رشت…..106
5-3-2- تعیین ظرفیت با بهره گیری از تحلیل رگرسیون….107
5-3-2-1-  تعیین ظرفیت با بهره گیری از تحلیل رگرسیون یک متغیره…107
5-3-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت….109
5-3-2-1-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان بسیج……… 109
5-3-2-1-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدان فرهنگ……..110
5-3-2-1-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدان گیل…………111
5-3-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت…..112
5-3-2-2-  تعیین ظرفیت با بهره گیری از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی….114
5-3-2-2-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت……115
5-3-2-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان بسیج……. 115
5-3-2-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدان فرهنگ…… 116
5-3-2-2-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدان گیل………. 117
5-3-2-2-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت……117
5-3-3- مدل‌های ظرفیت میدان‌های شهر رشت…….119
فصل ششم : نتایج و پیشنهادها
6-1- مقدمه…………………………………………… 121
6-2- نتایج…………………………………………….. 122
6-3- پیشنهادات……………………………………… 124
چکیده:
امروزه میدان‌های شهری یکی از متداول‌ترین نوع تقاطع‌ها می‌باشند که رشد زیادی در سراسر جهان و به‌خصوص کشور ایران داشته‌اند. ازاین‌رو طراحی دقیق و مهندسی این نوع از تقاطع‌ها در بهبود عملکرد ترافیکی آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. در طراحی میدان‌ها بایستی به پارامترهای هندسی ، ترافیکی، زیباشناسی و … توجه نمود. یکی از پارامترهای ترافیکی مهم در انواع تقاطع‌ها ، ظرفیت آن‌ها می باشد که در میدان‌ها نشان‌دهنده حداکثر حجم وسایل نقلیه ورودی می‌باشد. هدف از ایجاد میدان‌ها به‌جای انواع دیگر تقاطع‌ها افزایش ظرفیت آن‌ها و کاهش تأخیر واردشده به وسایل نقلیه می‌باشد. مدل‌های تحلیل ظرفیت تقاطع‌ها اصولاً به دو قسمت تقسیم می شوند: مدل‌های رگرسیونی که با بهره گیری از داده‌های جمع‌آوری‌شده در محل ارتباط و معناداری بین آن‌ها را نمایش می‌دهد مانند تأثیر مشخصات هندسی یا حجم وسایل نقلیه گردشی میدان بر روی ظرفیت آن؛ و مدل‌های تحلیلی مانند مدل فاصله عبور قابل‌قبول که مبتنی می باشد بر تئوری جریان ترافیک که از مشاهدات اندازه‌گیری شده از رفتار رانندگان در محل بهره گیری می کند و حاصل آن ایجاد روابط بین اندازه‌گیری‌های میدانی و عملکردی نظیر ظرفیت و تأخیر می‌باشد. در این پژوهش با بهره گیری از داده‌های جمع‌آوری‌شده نظیر حجم ورودی و گردشی ، فواصل عبور قابل قبول و غیر قابل قبول و همچنین نرخ تردد عابران پیاده از سه میدان سطح شهر رشت و با بهره گیری از تحلیل‌های ریاضی و رگرسیون روابطی برای تعیین ظرفیت این میدان‌ها با در نظر داشتن تأثیر حجم گردشی ، رفتار رانندگان و تردد عابران پیاده بر روی حجم ورودی آنها   تعیین گردید. از نتایج این پژوهش می توان به بازه 03/3 تا 32/3 ثانیه برای فاصله عبور بحرانی میدان های شهری رشت تصریح نمود.  و همینطور حداکثر ظرفیت میدان های شهری در مدل های خرد نگر برابر با 2400 وسیله نقلیه بر ساعت و در مدل های کلان نگر برابر 2618 وسیله نقلیه بر ساعت می باشد. مدل های خرد نگر به دلیل داده های معتبر بیشتر نسبت به مدل های کلان نگر دارای اعتبار بیشتری می باشند.
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
امروزه با افزایش وسایل نقلیه، جاده ها و انواع سفرها ، جایگاه و لزوم به کارگیری مهندسی ترافیک در بحث های کلان کشوری، بیش از پیش احساس می گردد. مدیران و تصمیم گیران حوزه های شهری، به خصوص در شهرهای بزرگ، همواره به دنبال روشی برای بهبود وضعیت ترافیکی شهرها هستند و از این رو کوشش بر آن دارند تا با تکیه بر علوم ترافیک و حمل ونقل و بهره گیری از متخصصان این فن به روش هایی کارا و بهینه در زمینه ترافیک دست پیدا کنند.
با توسعه و گسترش شهرها، بحث لزوم دسترسی مناسب به نقاط مختلف شهر مطرح بوده و به همین دلیل می باشد که تقاطع ها بخش عمده ای از شبکه شهری را به خود اختصاص می دهند. تقاطع ها به عنوان گره هایی در شبکه شهری تأثیر مهمی در ظرفیت شبکه اعمال کرده و می توان عنوان نمود که ظرفیت یک شبکه شهری با ظرفیت تقاطع های آن شبکه ارتباط مستقیمی دارد. از مهمترین پارامترهایی که در طراحی و کنترل تقاطع ها مد نظر می باشد می توان به ظرفیت و تاخیر آنها تصریح نمود. پس می توان گفت که با افزایش ظرفیت و کاهش تاخیر در یک تقاطع ، ظرفیت کل شبکه شهری نیز افزایش پیدا خواهد نمود و شاهد ترافیک روان در نقاط مختلف شهر خواهیم بود.
امروزه میدان ها به عنوان نوعی از تقاطع های همسطح شهری به شمار می طریقه و با در نظر داشتن تحقیقات
صورت گرفته در کشورهای پیشرفته و صاحب فن جهان می توان بیان نمود که میدان ها از تقاطع های بدون چراغ کاراتر و ایمن تر اقدام خواهند نمود ، البته این موضوع تا زمانی صدق می کند که میدان به ظرفیت خود نرسیده باشد و در صورتی که میدان بیش از ظرفیت اصلی خود تقاضا داشته باشد از حالت کارا و ایمن بیرون خواهد آمد.

میدان ها اولین بار توسط امریکایی ها مطرح و اولین میدان نیز توسط ویلیام فلفس انو طراحی گردید که به میدان کلومباس[1] معروف می باشد. از آغاز حق تقدم در میدان ها با وسایل نقلیه ورودی بوده که این امر باعث آشفتگی میدان ها می گردید و همچنین به دلیل طراحی بزرگ میدان ، در آنها حرکت های تداخلی زیادی انجام می گردید و علاوه بر فضای زیاد برای احداث، ایمنی آنها نیز کاهش می پیدا نمود که به همین دلیل بعدها میدان از علایق امریکایی های خارج گردید تا زمانی که انگلستان قانون حق تقدم وسایل نقلیه گردشی نسبت به وسایل نقلیه ورودی و دستورالعمل هایی برای طراحی میدان های مدرن را وضع نمود. با این کار علاوه بر اینکه میدان ایمن تر می گردید، فضای احداث آن کوچکتر و همچنین کاراتر اقدام می نمود. سپس کشورهای دیگر نیز مانند امریکا، استرالیا و … با در نظر داشتن قوانین انگلستان دستورالعمل هایی برای خود وضع نموده که روز به روز با انجام تحقیقات میدانی گسترده به تکمیل کردن آن می پردازند.
میدان ها در کشورهای مختلف تقسیم بندی های گوناگون دارند که اغلب این تقسیم بندی ها براساس نوع وسیله نقلیه طرح و محل احداث میدان می باشند. به عنوان مثال در امریکا میدان ها به سه نوع میدان های کوچک، یک خطه و چند خطه تقسیم می شوند، در ایران نیز میدان های اغلب به دو نوع میدان های تداخلی و تقدمی (مدرن) تقسیم می شوند.
بحث ظرفیت میدان ها نیز همانند سایر تقاطع های شهری از موضوعات مهم در طراحی آنها می باشد. عوامل گوناگونی می توانند بر این ظرفیت اثرگذار باشند که از مهمترین آنها می توان نرخ جریان گردشی و ورودی، نرخ جریان وسایل نقلیه سنگین، حضور عابر پیاده ، رفتار رانندگان در مواجه با میدان و همچنین مشخصات هندسی آن تصریح نمود. از این رو همواره متخصصان کوشش براین دارند که با تکیه بر علوم مختلف مهندسی، ریاضی و آمار روش هایی برای ظرفیت میدان ها با در نظر داشتن شرایط محلی تعیین نمایند.
2-1- تعریف مسئله و ضرورت آن
ایجاد میدان یکی از روش­های کنترل تقاطع هم‌سطح می باشد. از میدان ها می توان در ورودی شهرها، محله ها و مناطق مسکونی و … برای آرام سازی ترافیک بهره گیری نمود. اصولا میدان تا زمانی می تواند به صورت کارا اقدام کند که از مقدار ظرفیت خود تجاوز نکند، در چنین حالتی میدان دچار آشفتگی خواهد گردید و ایمنی آن نیز کاهش خواهد پیدا نمود. تعیین ظرفیت و مطالعه عوامل مؤثر بر آن در تعیین شرایط و موقعیت­هایی که میدان می­تواند به‌عنوان کاراترین شیوه کنترل تقاطع های بدون چراغ مطرح باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در چند کشور جهان و به‌گونه خـاص در ایران و در کلان‌شهر رشت از میدان­های بدون چراغ برای کنترل ترافیک تقاطع ها بهره گیری می­گردد. تعیین ظرفیت میدان‌ها و عوامل مؤثر بر آن از قبیل نرخ جریان گردشی، رفتار رانندگان در پذیرش و رد فاصله زمانی عبور، زمان دنباله‌روی، تردد عابران پیاده و مشخصات هندسی نظیر شعاع جزیره داخلی، شعاع جزیره بیرونی ، تعداد خط در دور میدان و در هر یک از ورودی­ها، از اهمیت بسیار برخوردارند.
برآورد عملکردی و ظرفیتی میدان‌ها یکی از موضوعات مطـرح درزمینهی مهنـدسی ترافیـک می­باشد. در واکاوی میدان‌ها، به‌عنوان نوعی از تقاطع بدون چراغ بایستی نکات مهمی را در نظر گرفت. یکی از این نکات مهم بهره گیری از روش ارزیابی ظرفیتی مناسب برای برآورد پارامترهای عملکردی میدان می باشد. همواره به دلیل تفاوت در شرایط ترافیکی و رفتار رانندگان در کشورهای مختلف جهان نمی توان از روش های سایر کشورها به گونه مستقیم در تحلیل تقاطع های میدانی کشور بهره گیری نمود و لزوما این روشها در صورت بهره گیری بایستی کالیبره شوند تا با شرایط محلی منطبق گردند.  اخیراً در کشورهای آمریکا، اروپا و اقیانوسیه توجه ویژه­ای به مطالعات امکان­سنجی میدان و روش­های مختلف طراحی آن شده می باشد. در این پایان‌نامه کوشش شده می باشد به بحث در خصوص واکاوی و تعیین ظرفیت میدان‌های بدون چراغ و مطالعه عوامل مؤثر بر آن تحت شرایط ترافیکی میدان های کلان شهر رشت پرداخته گردد.
3-1- اهداف پژوهش
به گونه کلی هدف از این پژوهش تعیین روش هایی برای تحلیل ظرفیت میدان های بدون چراغ کلانشهر رشت تحت تاثیر عوامل گوناگونی نظیر نرخ جریان گردشی، نرخ تردد عابران پیاده و همچنین رفتار رانندگان در پذیرش و یا عدم پذیرش فواصل عبور می باشد.
امروزه برای تجزیه و تحلیل ظرفیت میدان ها از روش های گوناگون خرد نگر و کلان نگر بهره گیری می گردد و با بهره گیری از تحلیل های آماری نظیر رگرسیون مدل هایی برای تعیین ظرفیت میدان ها بدست می آورند. در این پژوهش نیز بدلیل فقدان روشی متحد برای تحلیل ظرفیت میدان‌ها بدون چراغ در کشور، با جمع آوری پارامترهای تاثیر گذار بر روی ظرفیت میدان ، از هردو
روش خرد نگر و کلان گر برای تعیین مدل ظرفیت میدان بهره گیری شده می باشد و در نهایت با در نظر داشتن ارزشیابی و اعتبار سنجی مدل های بدست آمده بهترین روش برای تعیین ظرفیت میدان های شهر رشت بدست آمد و از این مدل برای طراحی میدان های در حال احداث و یا تغییر در نوع کنترل تقاطع بهره جست.

4-1- فرضیات
در این پژوهش فرض شده می باشد که کلیه رانندگان همگن بوده و در مواجه با میدان رفتاری مشابه از خود بروز می نمایند . همچنین فرض شده می باشد که همواره وسایل نقلیه گردشی نسبت به وسایل نقلیه ورودی حق تقدم دارند و کلیه مدل ها بر اساس این فرض اساسی شکل گرفته اند. همچنین کلیه ورودی ها در میدان های مورد مطالعه یک خطه و کلیه مسیرهای گردشی دو خطه فرض شده اند و به نوعی مدل ظرفیت برای کل مسیر ورودی میدان ها بدست آمده اند.
[1] Colombus
تعداد صفحه : 147
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.