دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل خطر برای شهر ایلام

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشکده عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

عمران – مهندسی زلزله

عنوان:

تحلیل خطر برای شهر ایلام

 

استاد راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد مشاور :

دکتر حاجی کریمی

استاد ناظر :

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

تابستان 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: مطالعه منابع 14
ق 14
غ 14
ت 14
ی 18
ب 20
ب 21
 ل 22
 ب 24
ب 26
ب 26
ب 27
ب 30
ب 33
ب 37
ب 40
أ

ب

41
ب 41
ب 42
ب 44
ب 44
فصل دوم: مواد و روشها 49
2-1- ب 49
2-2- ب 49
2-2-1- ب 49
2-2-2- ب 49
2-2-3- ب 51
2-2-3-1- ب 51
2-2-3-2- ب 51
2-2-3-3- ب 53
2-3- ب 53
2-3-1- ب 53
2-3-2- ب 53
2-4- ب 55
2-4- 1- ب 55
فصل سوم: نتایج 57
3-1- ب 57
ب

3-2- ب

57
3-3- ب 57
3-4- ب 63
3-5- ب 63
3- 5- 1- لب 63
3- 5- 2- ب 64
3- 5- 3- ب 64
3- 5- 4- ب 64
3- 6- ب 65
3 – 6 – 1- گب 65
3 – 6 – 2- ب 65
3 – 6 – 3- ب 65
3 – 6 – 4- ب 66
3 – 6 – 5- ب 66
3 – 6 – 6- ب 66
3 – 7 – ب 67
3 – 7 – 1-  ب 67
3 – 7 – 2-  ب 68
3 – 7 – 3-  ب 68
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 70
4-1- اب 70
4-1- 1 – ب 70
4-1- 2 – ب 72
ج

4- 1- 3– ب

73
4- 2- ب 75
4- 2- 1 –  ب 75
4- 2- 2 –  ب 77
4-3- ب 78
4-3- 1-  ب 78
4-3- 2- ب 79
4-4- ب 80
4-4- 1- ب 80
4-4- 2- ب 81
4-5- نتیجه گیری کلی 84
منابع: 87
چکیده انگلیسی 101

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 – ب
جدول 1-1- ب
جدول 2-1- ب
 جدول 3-1- ب
جدول 3-2-  ب
جدول 3-3-  ب
جدول 3-4-  ب
جدول 3-5-  ب
جدول 3-6-  ب
جدول 3-7-  ب

فهرست نمودارها
نمودار 4-1-  ب
نمودار 4-2-  ب
نمودار 4-3-  ب
نمودار 4-4-  ب
نمودار 4-5-  ب
نمودار 4-6-  ب
نمودار 4-7-  ب
نمودار 4-8-  ب
نمودار 4-9-  ب
نمودار 4-10-  ب
فهرست اشکال
عنوان                                                                                 صفحه 
شکل شماره 1- ب                                                                      11
شکل شماره 2- بر 12
شکل شماره 3- 12
شکل شماره 4- ت                                                    12
شکل 2-1- ت                       54                                                                                         
چکیده:
 
           استان ایلام دارای 448 هزار نفر جمعیت و با وسعتی معادل 19 هزار کیلومترمربع و دارای 425  کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و منابع ذخیره نفت و گاز و توسعه نقاط شهری آن در چند سال اخیر و وجود سدهای سیمره، سازبن، چناره و ایلام و … از سوی دیگر و احتمال وقوع زمین لرزه در آن از اهمیت ویژه ای در ارزیابی احتمالی خطر زلزله برخوردار می باشد.زلزله های ویرانگر و مخربی در گذشته دراین استان رخ داده که باعث تخریب و نابودی شهرهای ماسبذان  (دره شهر کنونی) و سیروان ( شیروان) در دوره ساسانی گردیده می باشد.
بعلت عدم انجام چنین تحقیقی در استان ایلام تاکنون، بر آن شدم که تحلیل خطر را برای شهر ایلام انجام دهم. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از0859 م تا به امروز(سال 2007) بکار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 کیلومتری از مرکز استان ایلام مدل شده می باشد.برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی با در نظر داشتن نبود کافی داده های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمانهای مختلف از روش(2000 )-Kijko بهره گیری شده می باشد.
از روابط کاهندگی امبرسیز، سیپسون و بومر(1996 ) وقدرتی و رمضی بهره گیری گردیدو با بهره گیری از درخت منطقی ،PGA برای شهرایلام تعیین گردید.  این کاربا بهره گیری از نرم افزار SEISRISKIII انجام شده و نتایج این ارزیابی بوسیله نقشه های با2% و 10% احتمال رویداد در 50سال نشان داده شده می باشد .
 
کلید واژه ها : تحلیل خطرزلزله، شهر ایلام.
مقدمه :
استان ایلام در غرب کشور ایران و در سلسله جبال زاگرس قرار گرفته می باشد. وجود دشتهای ایلام، شیروان چرداول، مهران، دهلران، آبدانان، دره شهر و ایوان از ویژگیهای آن می باشد.
از آنجائیکه در ساخت بیشتر سازه های بزرگ و کوچک استان ایلام به ضوابط و معیارهای مهندسی کمتر توجه شده می باشد و رویداد زمین لرزه در آن عواقب بسیار نگران کننده ای در برخواهد داشت، منطقه مورد مطالعه از شهر ایلام به شعاع 200 کیلومتری آن یعنی تقریبا کل استان ایلام را شامل می گردد که از شمال به استان کرمانشاه و از شرق به استان لرستان و از جنوب به استان خوزستان و از غرب به کشور عراق منتهی می گردد.
برای بدست آوردن برآوردی از خسارت احتمالی زلزله آغاز لازم می باشد که تخمینی از زلزله های محتمل را در منطقه بدست آوریم که برای رسیدن به این هدف نیاز به تحلیل طیفی خطر زلزله در منطقه می باشد که در این مطالعه به آن پرداخته شده می باشد.
تحلیل طیفی خطر زلزله در اصل روشی می باشد که با اتکا به آن و با در نظر داشتن شرایط زمین شناسی و تکتونیکی منطقه و زلزله های ثبت شده گذشته می توان تخمینی از زلزله های آینده در نقاط مختلف پهنه تخمین زده و سپس برای پریود و هر سطح خطر نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ( نقشه نقاط هم شتاب) را تهیه کرده و این موضوع را می توان به عنوان ابزار مناسبی جهت طیفهای خطر یکنواخت بشمار آورد.
تحلیل های خطر به تخمین کمی خطرات یک زلزله در یک محل خاص مربوط می گردد. خطرات لرزه ای در شرایطی که یک زلزله مشخص مد نظر باشد، بصورت قطعی و در شرایطی که اندازه و زمان و مکان زلزله قطعی نباشد بصورت احتمالی مطالعه می گردد.
در اینجا به مطالعه و تبیین این دو روش می پردازیم :
1-2- تحلیل قطعی خطر زلزله(Deterministic Seismic Hazard Analysis ) :
در سالهای اولیه مهندسی ژنوتکنیک لرزه ای، کاربرد  تحلیل های قطعی خطر زلزله DSHA رایج بود. یک روش تحلیل قطعی خطر زلزله مربوط به تعیین سناریوی خاص لرزه ای بود که بر مبنای آن ارزیابی خطر حرکت زمین انجام می شود، مقصود تخمین وقوع زلزله با اندازه های خاص و در محلی خاص می باشد. یک روش نمونه تحلیل قطعی خطر زلزله DSHA بصورت روشی با چهار مرحله ( 1990.Reitter ) بشرح زیر قابل اظهار می باشد :
1– شناسائی و مشخص کردن تمامی منابع زلزله که در محل قادر به تولید حرکات مهم زمین هستند. مقصود از مشخص کردن تعریف هندسه هر منبع و قابلیت لرزه ای آن می باشد.
2– انتخاب پارامتر فاصله منبع تا محل هر زون منبع : در اغلب روشهای تحلیل قطعی DSHA نزدیکترین فاصله میان زون منبع و محل مورد مطالعه انتخاب می گردد، این فاصله ممکن می باشد بر مبنای فاصله کانونی یا زیرکانونی بسته به اندازه گیری فاصله مربوط به روابط تخمینی که در مرحله بعد بهره گیری می گردد، تعریف گردد.
3– انتخاب زلزله مرجع( مقصود زلزله ای می باشد که شدیدترین ارتعاشات را تولید خواهد نمود). این زلزله معمولا بر حسب تعدادی از پارامترهای حرکت زمین در محل اظهار می گردد. انتخاب بر اساس اندازه ارتعاش تولید شده توسط زلزله( مشخص شده در مرحله 1) در فاصله پیش بینی شده در مرحله 2 انجام می شود. زلزله مرجع بر حسب اندازه( که معمولا با بزرگای آن مشخص می گردد) و فاصله اش از محل مورد مطالعه اظهار میشود.
4– خطر زلزله در محل، معمولاً بر حسب حرکات ایجاد شده زمین در محل توسط زلزله هادی تعریف می گردد. مشخصات آن معمولاً بوسیله یک یا چند پارامتر حرکت زمین که از روابط تجربی بدست می آید، اظهار               می گردد.
روش DSHA به صورت شماتیک در شکل(1-1 )نشان داده شده می باشد. با نمایش فشرده این روش در چهار مرحله ملاحظه می گردد که روشی بسیار ساده خواهد بود.
روش DSHA هنگامی که برای ارزیابی سازه هایی بکار می رود که شکست آنها عواقب فاجعه آمیزی دارد( همچون نیروگاههای اتمی و سدهای بزرگ)،چارچوب روشنی برای مطالعه وخیم ترین حالت ارتعاشات زمین ارائه می دهد. این روش اطلاعاتی در مورد احتمال وقوع زلزله مرجع، موقعیت وقوع آن، اندازه لرزش مورد انتظار در خلال زمانی مشخص( از قبیل عمر مفید یک سازه یا تأسیسات خاص) و بالأخره اثر عدم قطعیت در مراحل مختلف مورد نیاز برای محاسبه منتجه حرکت زمین بدست نمی دهد.
تعداد صفحه : 162
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.