دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

0 Comments

دانشکده­ی فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی عمران گرایش خاک و پی

 تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکیشیروانی­های مهم پردیس دانشگاه یاسوج

استاد راهنما:

دکتر منصور پرویزی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی زمانی لنجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                    صفحه
فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………… 1

فصل دوم: تعریف و تاریخچه­ی زمین لغزش

2-1 تاریخچه و آمار زمین­لغزش ……………………………………………………………….. 3
2-1-1 زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در ایران …………………………………. 3
2-1-2 زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در خارج از ایران …………………….. 4
2-2  تعریف زمین­لغزش …………………………………………………………………… 5
2-3 طبقه­ بندی زمین­لغزش ……………………………………………………… 7
2-3-1 ریزش(falls ) ……………………………………………………. 8
2-3-2 واژگونی(topple ) ……………………………………………………….. 8
2-3-3 لغزش (slide ) …………………………………………………………. 8
2-3-3-1 لغزش دورانی …………………………………………….. 9
2-3-3-2 لغزش انتقالی ………………………………………………. 9
2-3-4 سیلان(  flow) ……………………………………………………………. 9
2-4 عوامل ناپایدار کننده­ی شیروانی­ها …………………………………………………………… 13
2-4-1 مهم­ترین عوامل داخلی ………………………………………………………… 13
2-4-1-1 افزایش فشار آب­منفذی توده ……………………………………………… 13
2-4-1-2 افزایش وزن مخصوص توده­ی خاکی …………………………………….. 13
2-4-1-3 زمین شناسی منطقه ………………………………………………… 13
2-4-1-4 هندسه و توپوگرافی ………………………………………… 14
2-4-1-5 یخ­زدگی و ذوب یخ­ها …………………………………………… 14
2-4-2 مهم­ترین عوامل خارجی …………………………………………………… 14
2-4-2-1 عملیات ساختمانی ……………………………………………. 14
2-4-2-2 پوشش گیاهی …………………………………………… 14
2-4-2-3 زلزله و ارتعاشات و تاثیر گسل …………………….. 14

فصل سوم: روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها

3-1 مقدمه …………………………………………………………… 15
3-2 تحلیل پایداری شیروانی ……………………………………………….. 15
3-3 روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها ………………………………………. 16

عنوان                                                                                                                                    صفحه

3-3-1 روش­های تعادل حدی ……………………………………………………………….. 16
3-3-2 روش­های واکاوی حدی …………………………………………… 18
3-3-3 روش­های المان محدود( Finite Elements) …………………………………. 19
3-3-4 روش­های تفاضل محدود( Finite Difference) ………………………….. 19
3-3-5 روش­های احتمالی ………………………………………………………….. 19
3-3-6 روش شبکه­ی خطوط تغییر طول صفر( Zero Extention Line) ………………………………. 20
3-4 سطوح گسیختگی منحنی ………………………………………………………. 20
3-4-1 روش کلی قطعات(Slice Method) یا روش کامل بیشاپ ……………………………………. 21
3-4-2 روش بیشاپ اصلاحی( Bishop,s Simplified Method) ……………………………… 24
3-4-3 روش مرگنسترن- پرایس ………………………………………………….. 25
3-5 ضریب اطمینان ……………………………………. 26
3-5-1 سطح لغزش بحرانی ……………………………………………….. 26
3-5-2 روش خطوط هم ضریب اطمینان ………………………………… 27
3-5-3 روش جستجو ………………………………………………………………. 27
3-5-4 ضریب اطمینان مجاز …………………………………………… 27
3-5-5 شیب بحرانی( Critical Slope) ………………………………… 28
3-6 تنش کل و تنش مؤثر( Total Stress and Effective Stress) ……………………….. 29
3-7 شکاف­های کششی و بارگذاری زلزله ……………………………………… 29
3-7-1 شکاف­های کششی ………………………………………………….. 29
3-7-2 تحلیل شبه استاتیکی شیب برای بارگذاری لرزه­ای ………………….. 30
3-7-3 روش نیومارک(  Newmark Method) ………. 31
3-7-4 تحلیل دینامیکی شیب­ها …………………………………………. 32

فصل چهارم: روش­های پایدارسازی شیروانی­ها

4-1 مقدمه ………………………………………………….. 33
4-2 روش اصلاح هندسی شیب ……………………………. 34
4-2-1 خاکبرداری در پنجه جهت ایجاد زمینه­ تداوم لغزش تا رسیدن به پایداری …………………………………….. 34
4-2-2 برداشت و جایگزینی مصالح لغزشی ……………….. 34
4-2-3 باربرداری از دامنه به وسیله حفر ترانشه در رأس لغزش و کاهش ارتفاع آن ……………………… 35
4-2-4 باربرداری موضعی در رأس ………………………………………………….. 35
4-2-5 کاهش کلی شیب ………………………………….. 36
4-2-6 تراس بندی …………………………………………….. 36
4-2-7 افزایش وزن پنجه به طریق خاکریزی ……………………………. 37
4-2-1 روش طراحی و اجرا ……………………………………………………………… 38
4-3 روش­های زهکشی ………………………………………….. 40
4-3-1 تاریخچه­ی بهره گیری از روش­های زهکشی ………………………….. 40
4-3-2 اقسام زهکش­ها و اصول روش­های زهکشی ……………………… 40
4-3-2-1                        زهکشی سطحی …………………………………. 41

عنوان                                                                                                                                    صفحه

4-3-2-2                        زهکشی آب­های زیرزمینی ……………………………………………………………… 42
4-3-2-2-1 زهکشی آب­های زیرزمینی کم­عمق ……………………………………. 42
4-3-2-2-2 زهکشی آ ب های زیرزمینی عمیق …………………………. 42
4-3-3 نتیجه گیری ……………………………………………………….. 45
4-4 پایدارسازی با تکنیک­های بیومهندسی ……………………… 45
4-4-1 اثرات مثبت و منفی پوشش گیاهی در پایدارسازی دامنه­ها …………. 46
4-4-1-1                        اثرات مثبت ……………………………………………. 46
4-4-1-2                        اثرات منفی …………………………………………….. 47
4-5 روش­های پایدارسازی مکانیکی …………………………………………. 49
4-5-1 سازه­های حایل یا مقید کننده ………………………………….. 50
4-5-1-1 دیوارهای حایل( Retaining Walls) ………………………………………. 50
4-5-1-2 طراحی دیوار حائل …………… 51
4-5-1-3 سپر بتنی( Drilled Shaft Walls) …………………………………………. 53
4-5-1-4 دیوارهای پشت­بند دار( Tieback Walls) ……….. 53
4-5-2 مسلح کردن شیب …………………………………………………… 54
4-5-2-1 شمع کوبی( Drive Piles) ………………………………… 54
4-5-2-2 میل­مهارهای خاکی( Soil Nailing) ………………………….. 55
4-5-2-3 ستون­های سنگی( stone Columns) ………………………….. 57
4-5-2-4 شبکه­های مایکروپایل( Reticulated Micropiles) ….. 59
4-5-3 بهسازی خاک( Soil Improvement) ……………………… 60
4-5-3-1 تثبیت خاک بوسیله­ی آهک ……………………….. 60
4-5-3-2 تثبیت خاک به وسیله­ی سیمان …………………. 61
4-5-3-3 تثبیت خاک به وسیله­ی خاکستر بادی …………………… 61
4-5-3-4 روش الکترواسمز(Electro Osmosis ) …………………… 62

فصل پنجم: مطالعات منطقه­ای محدوده­ی مورد مطالعه

5-1 مقدمه ……………………………………………………………….. 63
5-2 موقعیت منطقه­ی مورد مطالعه ………………………………………………… 63
5-3 خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی منطقه­ی یاسوج …………………….. 64
1-3-1 آب و هوا ………………………………………………………………….. 64
1-3-2 بارش ماهانه …………………………………………………….. 65
1-3-3 اقلیم شناسی ………………………………………………………………………. 65
5-4 زمین­شناسی منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………. 66
5-5 وضعیت لرزه­خیزی منطقه­ی مورد مطالعه ………………………………………….. 66
5-6 نتیجه­گیری ……………………………………………………………………… 68

فصل ششم: اوش­های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده­ی مورد نظر

6-1 مقدمه …………………………. 69

عنوان                                                                                                                                    صفحه

6-2 تعیین وضعیت زیر سطحی منطقه­ی مورد مطالعه …………………… 69
6-2-1 آزمایش­های آزمایشگاهی ………………………………………………….. 70
6-3 تعیین هندسه­ی شیب ………………………. 74
6-3-1 پلان مقاطع ……………………………….. 75
6-3-2 مقاطع و لایه­بندی آنها ………………………………………………….. 75
6-3-2-1 مقطع F-F ………………………………………………….. 75
6-3-2-2 مقطع E-E ……………………………………………………………… 76
6-3-2-3 مقطع D-D ………………………………………………….. 77
6-3-2-4 مقطع C-C …………………………………………………….. 78
6-3-2-5 مقطع B-B ……………………………………… 79
6-3-2-6 مقطع A-A ……………………………………………………………… 80

فصل هفتم: واکاوی پایداری شیروانی با بهره گیری از نرم­افزار PLAXIS و Geo Slope

7-1 مقدمه …………………………………………………………………….. 82
7-2 معرفی نرم­افزار PLAXIS ………………………….. 82
7-2-1 چگونگی­ی محاسبه­ی ضریب اطمینان توسط نرم­افزار PLAXIS ……………. 84
7-3 معرفی نرم­افزارGEO SLOPE slope/w  ………………………. 85
7-3-1 چگونگی­ی محاسبه­ی ضریب اطمینان توسط نرم­افزار slope/w ………………… 85
7-4 تحلیل پایداری مقاطع مختلف با بهره گیری از هر دو نرم­افزار …….. 86
7-4-1 تحلیل پایداری مقاطع در حالت استاتیکی( زهکشی شده) ………………… 87
7-4-1-1 تحلیل پایداری مقطع F-F …………………. 87
7-4-1-2 تحلیل پایداری مقطع E-E ……………….. 94
7-4-1-3 تحلیل پایداری مقطع D-D ……………………. 99
7-4-1-4 تحلیل پایداری مقطع C-C …………. 105
7-4-1-5 تحلیل پایداری مقطع B-B …………………………… 110
7-4-1-6 تحلیل پایداری مقطع A-A …………………………… 115
7-4-2 تحلیل پایداری در حالت دینامیکی ( زهکشی نشده) ………………… 118
7-4-2-1 تحلیل پایداری مقطع F-F ………………………………….. 119
7-4-2-2 تحلیل پایداری مقطع E-E …………………………….. 122
7-4-2-3 تحلیل پایداری مقطع D-D ………………………………………… 125
7-4-2-4 تحلیل پایداری مقطع C-C …………………………………… 128
7-4-2-5 تحلیل پایداری مقطع B-B …………………………………. 129
7-4-2-6 تحلیل پایداری مقطع A-A ……………………………. 130

فصل هشتم: نتیجه­گیری و تحلیل نتایج

8-1 مقدمه ………………………………………………. 132
8-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی مقاطع مختلف  132
8-2-1 مقطع F-F ………………………………………… 133

عنوان                                                                                                                                    صفحه

8-2-1-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 133
8-2-1-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 133
8-2-2 مقطع E-E ………………………………………………. 134
8-2-2-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی ………… 134
8-2-2-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 134
8-2-3 مقطع D-D ……………………………… 135
8-2-3-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 135
8-2-3-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 135
8-2-4 مقطع C-C …………………………….. 136
8-2-4-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 136
8-2-4-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 136
8-2-5 مقطع B-B ………………………….. 137
8-2-5-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 137
8-2-5-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 138
8-2-6 مقطع A-A …………………………………………. 138
8-2-6-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 138
8-2-6-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 139
8-3 نتیجه­گیری کلی ………………………………….. 139

منابع …………………………..    140

 • مقدمه

در ایران سالانه تعداد زیادی زمین­لغزش به ثبت می­رسد که با در نظر داشتن زیان­هایی که به این ترتیب و  بر ­اثر لغزش­زمین به وجود می­آید، شناسایی و مطالعه توده­های لغزشی و انجام تحلیل پایداری به مقصود ارائه راهکارهای پایدارسازی آن ضرورت می­یابد. زمین­لغزش سیمره در رشته­کوه زاگرس یکی از بزرگ­ترین و کمیاب­ترین زمین­لغزش­های جهان می­باشد که در زمان ماقبل تاریخ اتفاق افتاده می باشد. همچنین زمین لغزش­های ناشی از زلزله خرداد 1369 منجیل در شمال ایران با 200 کشته و مدفون شدن روستاهای فتلک و گلدیان به همراه اهالی آنها و نیز زمین­لغزش­های ناشی از بارندگی­های سنگین سال 1372 در گیلان با 6 نفرکشته و ویران شدن بیش از 1600 خانه­ی مسکونی، مانند زمین­لغزش­های مهم در ایران به شمار می­آیند که موجب توجه بیشتر مجامع علمی به این پدیده گردیده می باشد]10[.
جالب توجه می باشد که با وجود پیشرفت­های زیادی که در تجزیه و تحلیل مکانیسم زمین­لغزش­ها انجام گرفته می باشد، هنوز نمی­توان زمان وقوع یک زمین­لغزش را پیش­بینی نمود. نخستین نشانه­ای که لغزش زمین را در آینده­ای نزدیک بازگو می­کند، ترک­های سطحی می باشد که در بخش بالایی شیب­ها، موازی راستای دامنه به وجودمی­آیند و بطور فزاینده­ای گسترش می­یابند. با پرشدن تدریجی آب­های سطحی در این ترک­ها، توده­ی خاکی یا سنگی ضعیف­تر می­گردد، نیروی رانش افقی افزایش می­یابد و لغزش­زمین آغاز می­گردد. از آنجا که گسیختگی در توده­ی سنگ ممکن می باشد به تدریج و به صورت پیش­رونده روی دهد، پس تنش برشی میانگین که به مقدار زیادی از مقاومت برشی توده­ی     سنگی- خاکی بیشتر می باشد، می­تواند لغزش زمین را موجب گردد.
تبدیل مناطق شیب­دار به مناطق مسکونی و ساخت و ساز و فعالیت­های عمرانی بر روی شیروانی­ها،       به­مقصود احداث راه، ساختمان و… و بطور کلی بر­هم­زدن توپوگرافی زمین، سبب ایجاد زمین لغزش­های بسیار می­گردد که پیامدهای آن، خطرات جانی و مالی برای ساکنان مستقر بر روی اینگونه شیروانی­ها، دیرکردهای ناخواسته و افزایش هزینه برای فعالیت­های عمرانی می باشد. پس با در نظر داشتن زیان­هایی که به
این ترتیب و بر اثر لغزش زمین به ­وجود می­آید، شناسایی و مطالعه توده­های لغزشی و انجام تحلیل پایداری به مقصود ارائه راهکارهای پایدارسازی آن ضرورت می­یابد. نادیده گرفتن راه­کارهای پیشنهادی جهت پایدار­سازی باعث از ­دست­ رفتن عملکرد در نظر گرفته شده برای آن شیب و یا حتی باعث از دست دادن جان عده­ای از بشر­ها می­گردد.
منطقه­ی مورد مطالعه تپه­ی واقع در محوطه­ی دانشگاه یاسوج می­باشد که احداث ساختمان­های متعدد مسکونی همچون خوابگاه­های خواهران و همچنین ساختمان­های خدماتی مانند سلف سرویس مرکزی، ساختمان بانک، ساختمان کتابخانه­ی مرکزی، ساختمان حسینیه­( هنوز احداث نشده) و مسجد دانشگاه و  به علاوه وجود جاده­ی دسترسی به این اماکن در سطح شیروانی، لزوم در نظر داشتن وضعیت پایداری این منطقه را افزایش داده می باشد. بدین مقصود ساختارهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی گستره طرح مورد مطالعه قرار گرفت و جهت درک هر چه بهتر علت های بروز ناپایداری، عملیات صحرایی و آزمایشگاهی نسبتاً جامعی شامل: نقشه­برداری محدوده­ی مورد مطالعه، آزمایشات محلی، حفر    چاه­های دستی و ماشینی به همراه نمونه‌برداری و همچنین مطالعه ترانشه­های احداث شده­ی موجود در محدوده­ی طرح، انجام گردید.
این پژوهش در پی آن می باشد که با شناسایی محدوده­ی مورد مطالعه، عوامل مؤثر در ناپایداری  شیب­ها را مورد مطالعه قرار داده و سپس با بهره گیری از نرم­افزارهای پلکسیس[1] و ژئو اسلوپ[2] به تحلیل پایداری شیب­ها بپردازد و در صورت ناپایداری، نواحی آسیب­پذیر را شناسایی کرده و راهکارهایی را جهت بهبود خاک این نواحی ارائه دهد.
 

 • تاریخچه و آمار زمین­لغزش

موضوع زمین­لغزش در بعضی از کشورها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در اینجا به چند نمونه از این زمین­لغزش­ها تصریح می­کنیم.

 • زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در ایران

در ایران به دلیل نبودن آمار دقیق، زمین­لغزش­ها به گونه کامل ثبت نشده­اند. اما آمار پراکنده حکایت از بالا بودن خطر زمین­لغزش در ایران دارند. در طول تاریخ رشته­کوه­های البرز و زاگرس شاهد    زمین­لغزش­های عظیمی در دامنه­های خود بوده­اند. آمارها، خسارات وارده از زمین­لغزش در ایران را بیشتر از یک­صد میلیون دلار در سال گزارش می­دهند]1[. در ادامه تعدادی از بااهمیت­ترین این زمین­لغزش­ها آورده شده می باشد.

 • زمین لغزش سیمره

این زمین­لغزش یکی از بزرگ­ترین و کمیاب­ترین زمین­لغزش­های جهان می باشد که در زمان ما قبل تاریخ در کبیر کوه واقع در رشته­کوه زاگرس اتفاق افتاده می باشد. عمق متوسط این زمین­لغزش، چهارصد متر و در سازند آسماری[3] و پابده[4] بوده می باشد. به موجب این زمین­لغزش توده­ای به حجم تقریبی 30 کیلومتر مکعب به طرف دره­ی سیمره حرکت نمود و این دره­ی قدیمی به همراه رودخانه­ی کاشکن مسدود گردید]1[.

 • زمین لغزش­های ناشی از زلزله­ی خرداد ماه سال 1369 منجیل در شمال ایران

در اثر این زمین­لغزش­ها که بیشتر از یک­صد مورد گزارش شده می باشد، بیشتر از دویست نفر جان خود را از دست دادند. همچنین جاده­ها و راه­های روستایی بسیاری تخریب و یا مسدود گردیده و به خطوط انتقال آب و برق خسارات قابل توجهی وارد گردید و مساحت زیادی از باغ­ها و کشتزارها از بین رفت]1[.

 • زمین­لغزش­های ناشی از بارندگی سنگین سال 1372 در گیلان

در پی این بارندگی­ها که در حدود 200 میلی­متر در روز گزارش شدند. بیش از یک­صد مورد      زمین­لغزش در استان گیلان به وقوع پیوست که در نتیجه­ی آن 1600 منزل مسکونی در 70 روستا تخریب گردید و بیش از یک­صد هکتار از کشتزارهای چای دچار آسیب کلی گردید]1[.

 • زمین لغزش­های ناشی از بارندگی سال 1372 در چهارمحال و بختیاری

در پی این بارندگی­ها، چندین زمین­لغزش در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد که بزرگ­ترین آن زمین­لغزش چیلو در روستای اردل بود که در نتیجه­ی این زمین­لغزش 6 نفر جان باختند. سطح تخریبی این زمین­لغزش در حدود سی­صد هکتار گزارش شده می باشد] 1 [.

 • زمین­لغزش روستای عنا واقع در استان فارس

این روستا در زمستان 1371 شاهد زمین لغزش بزرگی بود که طی آن خسارات کلی به ساختمان­های روستا وارد گردید. با در نظر داشتن مطالعه­های انجام شده، منشأ این زمین­لغزش دو عامل بارندگی و زلزله شناخته گردید]2[.

 • زمین لغزش شهر گرمی واقع در استان اردبیل

در پی بارندگی­های مهرماه 1374 زمین­لغزشی در این شهر اتفاق افتاد و موجب تخریب بخشی از ساختمان­های شهر گردید]3[.
از دیگر زمین­لغزش­های بزرگ در ایران می­توان به زمین­لغزش بزرگ معدن سرب و روی انگوران، زمین­لغزش جاده­ی امامزاده علی- آب­اسک در بهار 1377 و شکست گوه­ای در روز دهم فروردین ماه سال 1386 در کیلومتر 103 جاده­ی کرج-چالوس تصریح­نمود]3[

 • زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در خارج از ایران

تعدادی از بااهمیت­ترین این زمین لغزش در زیر آورده شده می باشد:

 • زمین­لغزش­های ایالت کانسو چین در سال 1920

در طی یک سری زمین­لرزه در این ایالت، زمین­لغزش­هایی اتفاق افتاد، که نزدیک به یکصد هزار نفر تلفات جانی به دنبال داشت]4[.

 • زمین­لغزش­های کناره­ی کانال پاناما

در زمان احداث این کانال این زمین لغزش­ها به وقوع پیوست و باعث گردید که در زمان جنگ جهانی اول این کانال بسته گردد. مصالح ریزشی حاصل از این زمین­لغزش­ها آنقدر زیاد بود که برای بازگشایی موقت کانال، جابجایی حداقل 45 میلیون متر مکعب از این مصالح نیاز گردید]4[.

 • زمین­لغزشVaiont(1960 & 1963)

سد بتنی وایونت[5] به ارتفاع 265 متر، طول 160 متر و حجم مخزن 115 میلیون متر مکعب در منطقه­ی وایونت در یک­صد کیلومتری شمال شهر ونیز ایتالیا در سال 1960 پس از اولین آبگیری دچار لغزشی در قسمت شیب­های اطراف مخزن گردید و طی آن هفت­صد هزار مترمکعب از مصالح شیب در مدت ده دقیقه به طرف دریاچه­ی سد سرازیر گردید. در سال 1963 زمین­لغزش دیگری در دیواره­ی مخزن سد اتفاق افتاد که خسارت زیادی بر جای گذاشت. در این زمین لغزش یک بلوک به حجم 270 میلیون مترمکعب و با سرعت 30 متر بر ثانیه به سوی دریاچه­ی پشت سد لغزش نمود. در نتیجه­ی این لغزش ناگهانی موجی به ارتفاع 250 متر ایجاد گردید و به طرف دره­ی پایین دست جریان پیدا نمود. در اثر این حادثه، بدنه­ی سد تخریب نشد اما متاسفانه 2500 نفر از اهالی منطقه جان خود را از دست دادند]5[.

 • زمین­لغزش (1953 ) Vaerdalen در نروژ

این زمین­لغزش در شمال نروژ و در توده­های رسی حساس اتفاق افتاد. طی این زمین­لغزش یک لایه­ی رسی بواسطه­ی تأثیر جریان آب رودخانه، به حرکت درآمد و حجمی معادل 55 میلیون متر مکعب مواد خاکی را در مدت 30 دقیقه به دره­ی رودخانه­ی ویردالن[6] فرو ریخت و منطقه­ای به وسعت 8.5 کیلومتر مربع را پوشاند. سد حاصل از انسداد این دره باعث ایجاد دریاچه­ای به وسعت 3.2 کیلومتر مربع گردید. در این حادثه یک­صد و یازده نفر جان خود را از دست دادند]6[.
 

 • تعریف زمین­لغزش

زمین­لغزش توسط گری و لیزر[7] به صورت« حرکت مصالح تشکیل دهنده­ی شیب شامل سنگ­های طبیعی، خاک، خاکریز­های مصنوعی و یا ترکیبی از این­ها، به طرف پایین و بیرون» تعریف شده می باشد]3[.
ترزاقی[8] نیز زمین لغزش را این­گونه تعریف می­کند: « همانطور که تنش تحمیل شده به توده، به مقاومت برشی متوسط نزدیک می­گردد اندازه خزش[9] افزایش می­یابد، تا جایی که نهایتاً اشکالی از شکستگی سریع به گونه نسبی ظاهر می­شوند، برای این حالت اصطلاح زمین­لغزش[10] به کار برده شده می باشد]3[.
از اولین علائم وقوع زمین­لغزش، پیدایش شکاف­های کششی می باشد که معمولاً در جهت عمود بر شیب ایجاد می­گردد. همچنین بالا آمدن یا متورم شدن پنجه­ی شیب می­تواند علامتی برای شروع گسیختگی در شیب باشد. در پدیده­ی زمین لغزش عوامل متعددی می­توانند با یکدیگر ادغام گردیده و نهایتاً منجر به آن گردند که نیروی برشی روی سطح مشخصی از توده­ی خاک و یا سنگ از مقاومت برشی نهایی آن بیشتر گردد و در نتیجه لغزش زمین اتفاق بیفتد. در این ارتباط رفتار مقاومت برشی خاک و یا توده­ی سنگی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد.

تعداد صفحه : 226
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com