عمران

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای نواحی گوناگون شهر گلپایگان

اساتید راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر سید علی رضویان امرئی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: مفاهیم پایه و کلیات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-1 . زمین در حال تحول …………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-1-1. علت های پیدایش زمین لرزه…………………………………………………………………………………………………………. 8
1-1-2. مفهوم زلزله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-2. انواع زلزله ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-2-1.زلزله های تکتونیکی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-2-2.زلزله های آتشفشانی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-2-3.زلزله های فروریختی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-2-4.زلزله های القایی………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-2-5.زلزله های ناشی از انفجار ها…………………………………………………………………………………………………… 11
1-3. مکانیزم خرابی در زلزله ها…………………………………………………………………………………………………………. 11
1-4. کانون و عمق زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-5.امواج زلزله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-5-1.انواع امواج زلزله………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-5-1-1.امواج درونی یا پیکری (حجمی)………………………………………………………………………………………… 15
1-5-1-1-1.امواج فشاری(طولی)……………………………………………………………………………………………………….. 16
1-5-1-1-2.امواج برشی(S)………………………………………………………………………………………………………………. 17
1-5-1-2.امواج سطحی………………………………………………………………………………………………………………………. 18
1-5-1-2-1.موج لاو……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
1-5-1-2-2.موج رایلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-6.اندازه گیری زلزله…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-6-1.شدت زلزله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
1-6-2.بزرگای زلزله…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
1-7.پایگاه زلزله نگاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-8.الگوی لرزه خیزی جهان………………………………………………………………………………………………………………. 31
1-9.مناطق لرزه خیز کره زمین…………………………………………………………………………………………………………. 35
1-9-1.کمربند چین خورده آلپ هیمالیا………………………………………………………………………………………….. 35
1-9-2.کمربند اطراف اقیانوس آرام…………………………………………………………………………………………………… 35
1-9-3.کمربند میانی اقیانوس اطلس………………………………………………………………………………………………… 35
1-10.لرزه خیزی ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 36
1-11.گسل و تعاریف مربوط به آن…………………………………………………………………………………………………….. 38
1-11-1.تعریف گسل………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
1-11-2.مشخصات گسل…………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-11-2-1.راستای گسل……………………………………………………………………………………………………………………. 39
1-11-2-2.شیب گسل……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-11-3.انواع گسل……………………………………………………………………………………………………………………………… 40
1-11-3-1.گسل امتداد لغز……………………………………………………………………………………………………………….. 40
1-11-3-2.گسل شیب لغز…………………………………………………………………………………………………………………. 41
1-11-4.تقسیم بندی کلی گسل ها………………………………………………………………………………………………….. 42
1-11-4-1. گسل های زمین لرزه ای……………………………………………………………………………………………….. 42
1-11-4-2. گسل های لرزه زا…………………………………………………………………………………………………………
…. 42
1-11-4-3. گسل های کواترنر…………………………………………………………………………………………………………… 43
1-12.ارتباط بزرگا و طول گسل…………………………………………………………………………………………………………… 43
1-12-1. ولز و کوپر اسمیت1994……………………………………………………………………………………………………. 45
1-12-2. مهاجر اشجعی و نوروزی 1987…………………………………………………………………………………………. 46
1-12-3.اسلمونز1978 ………………………………………………………………………………………………………………………. 46
1-12-4. امبرسیز 1984…………………………………………………………………………………………………………………….. 46
1-12-5. بونیا 1984…………………………………………………………………………………………………………………………… 46
1-12-6. نوروزی 1985……………………………………………………………………………………………………………………… 47
1-12-7. زارع 1993………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
1-12-8. اسلمونز1982………………………………………………………………………………………………………………………. 48
1-13. پیش بینی زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………… 48
1-14.مفهوم خطر و خطر پذیری (ریسک)………………………………………………………………………………………… 49
1-15. تحلیل خطر زلزله…………………………………………………………………………………………………………………….. 50
1-16. طرح مقاوم در برابر زلزله…………………………………………………………………………………………………………. 51
1-17. زلزله های سطوح طراحی متداول………………………………………………………………………………………….. 53
1-17-1. زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی……………………………………………………………………. 53
1-18. سطح خطر زلزله………………………………………………………………………………………………………………………. 54
1-18-1. سطح خطر 1 (استاندارد 2800)……………………………………………………………………………………….. 54
1-18-2. سطح خطر 2 (آیین نامه بهسازی)…………………………………………………………………………………….. 54
1-18-1.زلزله نرمال…………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
1-19. سطوح عملکرد  ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
1-19-1. خدمت رسانی بی وقفه  …………………………………………………………………………………………………….. 55
1-19-2. قابلیت بهره گیری بی وقفه  ……………………………………………………………………………………………………. 56
1-19-3. ایمنی جانی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 56
1-19-4. آستانه فروریزش  ……………………………………………………………………………………………………………….. 56
1-19-1. خدمت رسانی بی وقفه  …………………………………………………………………………………………………….. 55
1-20. طریقه اجرای مطالعات ………………………………………………………………………………………………………………. 58
فصل دوم: لرزه زمینساخت ولرزه خیزی گستره طرح
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-1. موقعیت جغرافیایی منطقه ……………………………………………………………………………………………………….. 64
2-2. لرزه زمین ساخت ایران………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-3. پهنه های زمین شناسی ایران……………………………………………………………………………………………………. 66
2-4. استان های لرزه زمین ساختی ایران…………………………………………………………………………………………. 66
2-5. واحد های ریخت زمین ساختی زاگرس…………………………………………………………………………………… 71
2-5-1. نوار راندگی زاگرس بلند………………………………………………………………………………………………………… 72
2-5-2. نوار چین خورده ساده زاگرس……………………………………………………………………………………………… 73
2-5-3. پیش شیب زاگرس………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-5-4. زون سنندج سیرجان ……………………………………………………………………………………………………………. 76
2-6. ویژگی های زمین ساختی و زمین شناسی گستره طرح ……………………………………………………….. 78
2-6-1. زمین ساخت ناحیه گلپایگان ……………………………………………………………………………………………….. 78
2-7. خطر گسلش سطحی ………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-8. گسل های فعال محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………. 80
2-9. سیستم های گسلی منطقه ………………………………………………………………………………………………………. 81
2-9-1. گسل های با راستای 120الی 130 درجه…………………………………………………………………………… 82
2-9-2. گسل های با راستای70 درجه……………………………………………………………………………………………… 82
2-9-3. گسل های با راستای شمالی جنوبی…………………………………………………………………………………….. 82
2-9-4. گسل های با راستای 150  درجه………………………………………………………………………………………… 83
2-9-5. گسل های با راستای شرقی غربی………………………………………………………………………………………… 83
2-9-1. گسل های ب
ا راستای 35 درجه…………………………………………………………………………………………….. 83
2-10. گسل های فعال منطقه……………………………………………………………………………………………………………. 84
2-10-1. راندگی اصلی زاگرس………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-10-2. گسل جوان اصلی زاگرس …………………………………………………………………………………………………. 85
2-10-3. گسل درود …………………………………………………………………………………………………………………………… 86
2-10-4. گسل موته …………………………………………………………………………………………………………………………… 87
2-10-5. گسل الیگودرز …………………………………………………………………………………………………………………….. 87
2-10-6. گسل گلپایگان …………………………………………………………………………………………………………………….. 88
2-10-7. گسل کوچری ……………………………………………………………………………………………………………………… 89
2-10-8. گسل راندگی کوه برجی ……………………………………………………………………………………………………. 89
2-10-9. سایر گسل ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 89
2-11. زمین لرزه های پیش از سده بیستم……………………………………………………………………………………… 90
2-11-1. زمین لرزه ی 5ژانویه 1316 م گلپایگان…………………………………………………………………………… 91
2-11-2. زمین لرزه ی 1495 م جبال ……………………………………………………………………………………………. 91
2-12. زمین لرزه های سده بیستم……………………………………………………………………………………………………. 92
2-11-1. زمین لرزه ی 2 بهمن  خ1287 سیلاخور………………………………………………………………………… 92
2-11-2. زمین لرزه ی 17 فروردین 1356 خ ناغان……………………………………………………………………….. 93
2-11-3. زمین لرزه های 28 آذر و اول دی 1359 خ…………………………………………………………………….. 93
فصل سوم: برآورد پارامتر های لرزه خیزی گستره طرح
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-1. ویژگی آماری لرزه خیزی ساختگاه……………………………………………………………………………………………. 97
3-2. فراوانی – بزرگای زمین لرزه ها………………………………………………………………………………………………… 97
3-2-1. ارتباط بزرگای Ms و mb  ……………………………………………………………………………………………………. 98
3-2-2.ارتباط بزرگای Ms  و Ml……………………………………………………………………………………………………. 100
3-3. تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها………………………………………………………………………………………… 100
3-4. برآورد پارامتر های لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه………………………………………………………… 102
3-5. حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش دستی…………………………………………………………………………. 103
3-6. حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش پنجره زمانی مکانی……………………………………………………. 104
3-7. برآورد پارامتر های لرزه خیزی بر اساس ارتباط گوتنبرگ – ریشتر……………………………………… 105
3-8. برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه ………………………………………………………………………… 106
3-8-1. روش گوتنبرگ ریشتر…………………………………………………………………………………………………………. 106
3-8-2. روش برازش مقادیر نهایی…………………………………………………………………………………………………… 108
3-8-2-1. تابع تجمعی احتمالی نوع I…………………………………………………………………………………………… 109
3-8-2-2. تابع تجمعی احتمالی نوع III……………………………………………………………………………………….. 111
3-8-2-3. تابع تجمعی احتمالی نوع S…………………………………………………………………………………………. 112
3-8-3. برآورد پارامتر های لرزه خیزی به روش کیکو- سلوول……………………………………………………. 113
 
 
فصل چهارم: تحلیل خطر احتمالاتی زلزله
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
4-1. تحلیل خطر زلزله…………………………………………………………………………………………………………………….. 120
4-1-1. روش احتمالاتی…………………………………………………………………………………………………………………… 120
4-2. تحلیل خطر احتمالاتی زلزله…………………………………………………………………………………………………… 123
4-3. مدل های مختلف برای تعریف هندسه چشمه های لرزه زا…………………………………………………. 125
4-3-1. تعیین مشخصات چشمه های لرزه زا………………………………………………………………………………… 127
4-3-2. تابع چگالی احتمال فاصله………………………………………………………………………………………………….. 128
4-3-3. عدم قطعیت پارامتر های زمین لرزه…………………………………………………………………………………. 131
4-3-3-1. عدم قطعیت بزرگای زمین لرزه…………………………………………………………………………………….. 132
4-3-3-2. عدم قطعیت مرکز سطحی زمین لرزه………………………………………………………………………….. 133
4-3-3-3. عدم قطعیت عمق کانونی زمین لرزه ها………………………………………………………………………. 134
4-4. منحنی های خطر…………………………………………………………………………………………………………………….. 134
4-5. نقشه های خطر لرزه ای………….
………………………………………………………………………………………………. 138
4-6. روابط کاهندگی………………………………………………………………………………………………………………………… 138
4-7. پارامتر های موثر در کاهندگی………………………………………………………………………………………………… 140
4-7-1. گسترش هندسی و جذب………………………………………………………………………………………………….. 140
4-8. انواع روابط کاهندگی……………………………………………………………………………………………………………….. 140
4-8-1. روابط کاهندگی تجربی……………………………………………………………………………………………………….. 142
4-9. انتخاب ارتباط کاهندگی…………………………………………………………………………………………………………… 144
4-9-1. ارتباط کاهندگی قدرتی 2007……………………………………………………………………………………………. 146
4-9-2. ارتباط کاهندگیامبرسیز 1996……………………………………………………………………………………………. 148
4-9-1. ارتباط کاهندگی کمپل – بزرگ نیا  2000………………………………………………………………………. 151
4-9-1. ارتباط کاهندگی کمپل – بزرگ نیا 2008……………………………………………………………………….. 154
4-9-1. ارتباط کاهندگی آکار – بومر 2010…………………………………………………………………………………… 156
4-10. نتایج تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی………………………………………………………………. 157
4-11. نقشه های شتاب طیفی………………………………………………………………………………………………………… 161
4-12. نوع خاک ساختگاه………………………………………………………………………………………………………………… 161
4-13. روابط کاهندگی طیفی مورد بهره گیری…………………………………………………………………………………… 162
4-13-1. ارتباط کاهندگی طیفی امبرسیز 1996…………………………………………………………………………… 162
4-13-2. ارتباط کاهندگی طیفی قدرتی 2010……………………………………………………………………………… 166
4-13-3. ارتباط کاهندگی طیفی کمپل 1997………………………………………………………………………………. 168
4-13-4. ارتباط کاهندگی طیفی برگی- تیری 2003…………………………………………………………………… 170
4-14.نقشه های همتراز شتاب طیفی برای پریود های 1/0 ،3/0،5/0 ،1 و2 ثانیه……………………. 172
4-15. طیف خطر یکسان…………………………………………………………………………………………………………………. 183
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 187
5-1. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 189
5-2. ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………. 190
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 191
فهرست جدولها
جدول1-1 : تعیین شدت زلزله در مقیاس مرکالی  ………………………………………………………………………… 22
جدول1-2 : ویژگی های نوع زمین لرزه ها با در نظر داشتن نوع صفحه ها و نوع حرکت آنها  ……………. 34
جدول1-3 : روابط بین طول گسیختگی سطحی و بزرگای زلزله در ارتباط ولز و کوپر اسمیت  …. 45
جدول1-4 : سطوح عملکرد مورد انتظار……………………………………………………………………………………………. 57
جدول2-1 : پهنه های اصلی رسوبی ساختاری ایران  …………………………………………………………………….. 70
جدول3-1 : ارتباط بین بزرگای MS و Ml……………………………………………………………………………………. 100
جدول3-2 : برآورد دوره بازگشت زلزله های گستره مورد مطالعه به روش گئتنبرگ – ریشتر…. 107
جدول3-3 : نتایج برنامه Kijko 2000 (مقادیر ضرایب لرزه خیزی)………………………………………… 115
جدول3-4 : خروجی برنامه Kijko 2000…………………………………………………………………………………… 115
جدول4-1 : ضرایب وزنی روابط کاهندگی……………………………………………………………………………………… 146
جدول4-2 : ضرایب برای ارتباط کاهندگی قدرتی 2007………………………………………………………………. 148
جدول4-3 : ضرایب برای مولفه های افقی امبرسیز 1996……………………………………………………………….. 165
جدول4-4 : ضرایب ارتباط کاهندگی طیفی قدرتی 2010……………………………………………………………. 167
جدول4-5 : ضرایب ارتباط کاهندگی کمپل 1997………………………………………………………………………… 169
جدول4-6 : ضرایب ارتباط کاهندگی طیفی برگی – تیری 2003……………………………………………….. 171
جدول4-7 : ضرایب وزنی روابط کاهندگی طیفی برای بهره گیری در روش درخت منطقی………….. 172
فهرست شکلها
شکل (1-1): چرخه فرضی گرمایی در داخل گوشته زمین………………………………………………………………… 5
شکل (1-2): چرخه فرضی گرمایی در داخل گوشته زمین………………………………………………………………… 6
شکل (1-3): چرخه فرضی گرمایی در داخل گوشته زمین………………………………………………………………… 7
شکل (1-4): امواج فشاری ( طولی)……………………………………………………………………………………………………. 16
شکل (1-5): امواج برشی (S)…………………………………………………………………………………………………………….. 17
شکل (1-6): امواج لاو………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
شکل (1-7): امواج رایلی……….
…………………………………………………………………………………………………………….. 20
شکل (1-8): ترتیب رسیدن امواج زلزله…………………………………………………………………………………………….. 20
شکل (1-9): دستگاه لرزه نگاری………………………………………………………………………………………………………… 25
شکل (1-10): ایستگاه های زلزله نگاری ایران………………………………………………………………………………….. 27
شکل (1-11): نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه 23 میلیمتر……………………………………………….. 28
شکل (1-12): شمایی از یک نگاشت و رسیدن امواج S و P ……………………………………………………….. 30
شکل (1-13): مرز صفحه ای تکتونیکی…………………………………………………………………………………………….. 33
شکل (1-14): محل تلاقی صفحات اطراف فلات ایران…………………………………………………………………….. 37
شکل (1-15): شیب گسل………………………………………………………………………………………………………………….. 40
شکل (1-16): گسل امتداد لغز…………………………………………………………………………………………………………… 41
شکل (1-17): گسل شیب لغز……………………………………………………………………………………………………………. 42
شکل (2-1): پهنه های رسوبی ساختاری عمده ………………………………………………………………………………. 64
شکل (2-2): واحد های ریخت زمین ساختی زاگرس به نقل از بربریان…………………………………………. 72
شکل (2-3): نقشه گسل های منطقه…………………………………………………………………………………………………. 90
شکل (3-1): پراکندگی مراکز سطحی زمین لرزه های بعد از سال 1900 م در شعاع 200 کیلومتری           102
شکل (4-1): مراحل تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای…………………………………………………………………….. 122
شکل (4-2): مدل های مختلف برای تعریف هندسه چشمه های لرزه زا……………………………………. 126
شکل (4-3): محاسبه تابع چگالی احتمال فاصله برای چشمه های مختلف……………………………….. 129
شکل (4-4): نقاط انتخاب شده جهت تعیین طیف خطر یکنواخت و PGA…………………………….. 158
شکل (4-5) : نقشه شتاب بر سنگ بستر (PGA) با 10% احتمال رویداد در 50 سال برای گلپایگان 159
شکل (4-6): نقشه شتاب بر سنگ بستر (PGA) با 2% احتمال رویداد در 50 سال برای گلپایگان 160
شکل ( 4-7) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 1/0  ثانیه با 10%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان      173
شکل ( 4-8) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 1/0  ثانیه با 2%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان        174
شکل ( 4-9) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 3/0  ثانیه با 10%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان      175
شکل ( 4-10) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 3/0  ثانیه با 2%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان      176
شکل ( 4-11) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 5/0  ثانیه با 10%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان     177
شکل ( 4-12) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 5/0  ثانیه با 2%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان      178
شکل ( 4-13) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 1  ثانیه با 10%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان       179
شکل ( 4-14) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 1  ثانیه با 2%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان         180
شکل ( 4-15) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 2  ثانیه با 10%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان       181
شکل ( 4-16) : نقشه شتاب طیفی Sa(g)در 2  ثانیه با 2%  احتمال رویداد در 50 سال برای مولفه افقی شهر گلپایگان         182
فهرست نمودارها
نمودار(3-1): توزیع ژرفای کانونی زمین لرزه ها در گستره 200 کیلومتری شهر گلپایگان  …….. 101
نمودار(3-2): احتمال وقوع برحسب بزرگا درگستره 200 کیلومتری گلپایگان به روش کیکو  … 118
نمودار(3-3): بزرگا بر حسب دوره بازگشت…………………………………………………………………………………….. 118
نمودار(4-1) : Sa طیف با خطریکسان با10% احتمال رویداد در 50 سال برای شهر گلپایگان….. 185
نمودار(4-2) : Sa طیف با خطریکسان با2% احتمال رویداد در 50 سال برای شهر گلپایگان…….. 185
چکیده
شهر گلپایگان به دلیل وجود مراکز مهم تاریخی و صنعتی از شهرهای مهم کشور به شمار میرود. با درنظر گرفتن سابقه لرزه خیزی و فعالیت گسلهای فعالی زیرا جوان زاگرس ، زفره کاشان و گسل اصلی زاگرس به جرات می توان این منطقه را از مناطق لرزه خیز دانست. پس مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای نواحی گوناگون شهر گلپایگان انجام شده، که در آن بیشینه شتاب روی سنگ بستر (PGA) ، طیف خطر یکسان و طیف با شکل ثابت در دو سطح خطر تهیه گردیده می باشد. مجموعه ای از منابع لرزه زا و داده های لرزه خیزی تاریخی ودستگاهی با پوشش زمانی از قرن سیزدهم میلادی تا به امروز در شعاع 200 کیلومتری به کار گرفته شده می باشد . با در نظر داشتن کمبود داده های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمان های مختلف ، جهت برآورد پارامترهای لرزه خیزی روش Kijko[2000]  بهره گیری شده می باشد. تعیین بیشینه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با پنج ارتباط کاهندگی مختلف,Ghodrati et al(2007) Akkar-bommer(2010)، Campbell-Bozorgnia(2000,2008) ، Ambraseys et al (1996) انجام گرفته که از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب 3/0 ، 2/0 ،  15/0 ، 15/0 و 2/0ترکی
ب شده اند. در ضمن از روابط کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)  و ,Ghodrati et al(2010) ,Campbell (1997) Berge-Thierry et al(2003) به دلیل طیفی بودن و تناسب بیشتر با شرایط منطقه با بهره گیری از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب 3/0 ،2/0 ،3/0 و 2/0 جهت تعیین طیف های شتاب بهره گیری شده می باشد. تحلیل احتمالاتی خطر زلزله گلپایگان با بهره گیری از برنامه SEISRISK III (1987) انجام شده می باشد. نتایج این تحلیل توسط نقشه های شتاب طیفی ، طیف خطر یکنواخت و نیز طیف با شکل ثابت برای %10 و %2  احتمال رویداد در 50 سال ارائه شده می باشد

  1. مقدمه

با وجود تکاپوی وسیعی که به وسیله دانشمندان در سراسر جهان به جهت تعیین خطرات زلزله انجام شده می باشد امکان پیش بینی دقیق زمان ، مکان و بزرگای زلزله های آینده و تکان های حاصل از آن در سطح زمین میسر نگه داشته می باشد و رسیدن به نتیجه ای دقیق در آینده نزدیک نیز پیش بینی نمی گردد . مهم ترین علت این موضوع وجود پیچیدگی های فراوان در مکانیزم زلزله و شرایط حاکم به وجود آورنده ی آن و نیاز عبور موج ها از لایه های مختلف زمین با خصوصیات کاملا متفاوت می باشد .البته اظهار مفهوم فوق به این معنی نیست که پیش بینی خطرات زلزله در حد قابل قبول و ایمن سازی سازه ها پیش روی آن ممکن نیست. تجربه و یافته های علمی به خوبی نشان داده می باشد که بر اساس اطلاعات قابل دسترس و با بهره گیری از روش های آماری و احتمالی می توان ایمنی سازه ها را پیش روی زلزله ها تا حد مطلوب برآورد نمود .
در امکان یابی ، تحلیل ، ساخت و نگهداری سازه ها در برابر زلزله دو عامل اساسی ایمنی ساختگاه مورد مطالعه قرار می گیرد .ایمنی ساختگاه بستگی به مخاطرات ژئوتکنیکی و زمان شناسی قابل رخداد در ساختگاه دارد ، از قبیل زمین لغز ، روانگرایی و تشدید حرکات زمین به علت اثر شرایط ساختگاهی .رویداد زلزله های گذشته نشانگر این مطلب هستند که تاثیر شرایط ساختگاهی تأثیر بسیار اساسی و مهم در اندازه و نوع تخریب سازه ها به عهده دارد .اثرات نامطلوب زلزله ها که سبب خرابی سازه ها و تاسیسات می گردد مربوط به دو پدیده زیر می باشد:
الف) تکان های زمین در اثر عبور امواج لرزه ای
ب) جابجایی برشی ناشی از جنبش برشی گسل ها
عبور امواج لرزه ای سبب ایجاد ارتعاش شده که می تواند به صورت مستقیم سبب تخریب سازه ها گردد و یا در اثر پدیده هایی مثل فرو نشست ، روانگرایی و لغزش پی سازه تخریب گردد . شدت تکان های لرزه ای بستگی به بزرگای زلزله ها ، فاصله کانونی ، خصوصیات میرایی ساختگاه ، نوع و ضخامت نهشته های رسوبی و شرایط توپوگرافی دارد.هدف از برآورد خطر زلزله ، ارزیابی منطقی پارامتر های جنبش زمین ) بیشینه شتاب ، بیشینه سرعت ، بیشینه جابجایی و غیره ( درساختگاه مورد نظر ، بر اثر رویداد زلزله در چشمه های لرزه ای بالقوه در مدت زمان معینی ، که معمولا عمرمفید سازه می باشد ، می باشد .در واقع تحلیل خطر زلزله ، محاسبه احتمال رویداد تراز های معین لرزه زمین در واحد زمان ، به سبب وقوع زلزله می باشد . این تحلیل اغلب توسط یک منحنی خطر زلزله ، که نشانگر احتمال تجاوز سالانه در قبال دامنه نوسان تکان زمین می باشد ، اختصار می گردد . در واقع تحلیل خطر زلزله مبنای ورود به فرآیند تصمیم گیری جهت کاهش خسارات زلزله می باشد .هدف نهایی در تحلیل خطر و مهندسی زلزله تعیین اندازه شدت لرزه می باشد که منجر به کمی سازی اثر زلزله بر سازه ها می گردد که این فرآیند در طیف پاسخ نمود می یابد .
تعداد صفحه : 216
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.