دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندر عباس

 گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 عنوان :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و مطالعه هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

 استاد راهنما : دکتر آرش بهار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………….١
علایم  …………………………………………………………………………………………………………. ٢
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………..5
هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………8
روش انجام کار ……………………………………………………………………………………………………………….9
فصل اول : مطالعه اجمالی انواع مختلف سیستم های مهاربندی
مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….11
١-١- سیستم های مهاربندی در فلسفه جدید طراحی …………………………………………………………13
١-٢ – چند نمونه از خرابی بادبند ها در زلزله های شدید …………………………………………………..15
١-٣ – انواع سیستم ساختمانهای اسکلت فولادی ……………………………………………………………….19
١-٣-١- مهار بندی های هم محور ………………………………………………………………………………….20
١-٣-١-١- بادبند های ضربدری ……………………………………………………………………………………..22
١-٣-١-٢- بادبند های قطری ………………………………………………………………………………………….23
١-٣-١-٣- بادبند شورن ٧ و ٨ ……………………………………………………………………………………….23
١-٣-١-۴- بادبند های K ………………………………………………………………………………………………24
١-٣-٢- مهار برون محور ……………………………………………………………………………………………….27
١-٣-٢-١- ترکیب سیستم مهاربندی شده واگرا با سیستم های سازه ای دیگر ……………………….30
١-٣-٣- مهاربند زانوئی…………………………………………………………………………………………………..31
١-٣-۴- معرفی بادبندهای دروازه ای………………………………………………………………………………..33
١-۴- مقایسه تاثیر بهره گیری از بادبند دروازه ای ، هم محور ضربدری و برون محور در یک قاب دو طبقه …………………………………………………………………………………………………………………………….36
فصل دوم : مطالعه ضریب رفتار و مطالعه رفتار لرزه ای قاب با مهاربند دروازه ای تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با تغییر موقعیت گره میانی
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..40
٢-١- نواقص طرح برمبنای مقاومت  ……………………………………………………………………………….41
٢-٢- انواع روش های محاسبه R…………………………………………………………………………………….43
٢-٣- ضریب رفتار ………………………………………………………………………………………………………..44
٢-٣-١- عوامل مؤثر بر ضریب رفتار ……………………………………………………………………………….45
٢-٣-١-١- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری …………………………………………………………………..45
٢-٣-١-٢- ضریب مقاومت افزون Ω یا Rs …………………………………………………………………….47
٢-٣-١-٣- ضریب تنش مجاز Y ……………………………………………………………………………………47
٢-٣-٢- تعیین ضریب رفتار ……………………………………………………………………………………………46
٢-۴- تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover ………………………………………………………………………49
٢-۴-١- فرضیات روش تحلیل استاتیکی غیر خطی  ………………………………………………………….51
٢-۴-٢- مزایا روش استاتیکی غیر خطی …………………………………………………………………………..51
٢-۴-٣- محدودیتهای واکاوی استاتیکی غیر خطی ………………………………………………………………..52
٢-۴-۴- طریقه اعمال بار در واکاوی استاتیکی غیر خطی………………………………………………………..53
٢-۴-۶- روش های تعیین تغییر مکان هدف ……………………………………………………………………..53
٢-۴-۶-١- روش طیف ظرفیت ………………………………………………………………………………………53
٢-۴-۶-٢- سیستم یک درجه آزادی معادل ……………………………………………………………..
……….56

٢-۴-۶-٣- روش واکاوی دینامیکی الاستیک ………………………………………………………………………..56
٢-۵-  تشریح کامل روش طیف ظرفیت …………………………………………………………………………..56
٢-۵-1-الگوی بارگذاری ………………………………………………………………………………………………..57
٢-۵-1-١- توزیع نوع اول ……………………………………………………………………………………………..57
٢-۵-1-٢- توزیع نوع دوم ……………………………………………………………………………………………..58
٢-۵-2- تعریف مفاصل پلاستیک   …………………………………………………………………………………58
٢-۶- روش جدید دوخطی سازی منحنی Pushover برای ارزیابی لرزهای سازه های فولادی………………………………………………………………………………………………………………………….60
٢-۶-١- روش پیشنهادی  ATC – 40………………………………………………………………………………60
٢-۶-٢- روش پیشنهادی جدید………………………………………………………………………………………..61
٢-٧- مدل سازی، مطالعه خروجی های نرم افزار و تعیین ضریب رفتار قاب با سیستم مهاربند دروازه ای………………………………………………………………………………………………………………………62
٢-٧-١- تشریح مدل و هندسه سازه ………………………………………………………………………………..63
٢-٧-٢- بارگذاری سازه …………………………………………………………………………………………………65
٢-٧-٣- مدلسازی بادبندهای دروازه ای در برنامه  SAP2000  …………………………………………..66
٢-٧-۴- تعریف بارگذاری تحلیل غیر خطی (پوش) ………………………………………………………….68
٢-٧-۴-١- تعریف مفاصل پلاستیک ……………………………………………………………………………….69
٢-٧-۴-٢- چگونگی معرفی مفاصل پلاستیک اعضاء در واکاوی پوش آور ……………………………………71
٢-٧-۴-٢-١- مفاصل پلاستیک در ستون ها …………………………………………………………………….71
٢-٧-۴-٢-٢- مفاصل پلاستیک دربادبند ها ………………………………………………………………………71
٢-٧-۴-٢-٣- مفاصل پلاستیک درتیر ها ………………………………………………………………………….٧٢
٢-٧-۵- فرایند تحلیل استاتیکی غیر خطی درنرم افزار ……………………………………………………….٧٢
٢-٧-۶- مطالعه رفتار قاب با بادبند ضربدری و قاب با مهاربند دروازه ای در تحلیلی استاتیکی غیرخطی ……………………………………………………………………………………………………………………….76
٢-٧-٧- مراحل تعیین ضریب رفتار …………………………………………………………………………………79
٢-٨- مطالعه تاثیرات خروج از مرکزیت گره میانی بادبند دروازه ای  بر رفتار قاب…………………82
٢-۹- تاثیر ارتفاع طبقات برروی سختی، شکل پذیری و ظریب رفتار بادبند دروازه ای …………..85
٢-١٠- مطالعه معیار تغییر مکان ………………………………………………………………………………………87
فصل سوم: تحلیل غیر ارتجاعی و مقایسه عملکرد قاب های فولادی با مهاربند دروازه ای، ضربدری و برون محور
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..89
٣- ١- تفاوت تحلیل های خطی و غیر خطی……………………………………………………………………..91
٣-٢- رفتار غیر خطی سازه ها………………………………………………………………………………………….94
٣-٣- رفتار خطی و غیر خطی فولاد………………………………………………………………………………….95
٣-٣-١- رفتار فولاد در بارهای رفت و برگشتی (منحنی هیسترزیس یا چرخه ای)………………….96
٣-۴- تحلیل های غیر خطی و انواع تحلیل های غیر خطی دینامیکی…………………………………….۹8
٣-۴-١- واکاوی دینامیکی با بهره گیری از طیف پاسخ غیر خطی RSA…………………………………………99
٣-۴-٢- تحلیل های غیر خطی دینامیکی NDA…………………………………………………………………99
٣-۴-٢-١- تحلیل دینامیکی افزایشی IDA………………………………………………………………………100
٣-۴-٢-٢-واکاوی تاریخچه زمانی غیر خطی  RHA……………………………………………………………101
٣-۴-٢-٢-١- قواعد روش واکاوی دینامیکی غیر خطی به روش تاریخچه زمانی…………………….١٠3
٣-۵- مشخصات شتاب نگاشت ها و اصلاح آن ها…………………………………………………………..104
٣-۶- مطالعه رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند ضربدری…………………………………………………..107
٣-۶-١- انواع بادبندهای ضربدری………………………………………………………………………………….108
٣-۶-٢-تشریح رفتار سیکلی غیرار
تجاعی………………………………………………………………………..110

٣-۶-٣-اتصالات وسط بادبند ضربدری…………………………………………………………………………..١١1
٣-٧- مطالعه رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند برون محورEBF………………………………………..113
٣-٧-١- مطالعه پارامتر های لرزه ای بادبند واگرا بر اساس نسبت  ………………………………116
٣-٧-١-١- سختی قاب…………………………………………………………………………………………………١١٧
٣-٧-١-٢- مقاومت قاب………………………………………………………………………………………………117
٣-٧-١-٣- پریود طبیعی……………………………………………………………………………………………….118
٣-٧-١-۴- مکانیسم جذب انرژی…………………………………………………………………………………..118
٣-٨- مطالعه رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند دروازه ای……………………………………………….. 119
٣-٨-١- مطالعه رفتار اعضای مهاربند دروازه ای در کشش………………………………………………..120
٣-٨-٢- مطالعه رفتار اعضای مهاربند دروازه ای در فشار………………………………………………….123
٣-۹- مطالعه و مقایسه منحنی هیسترزیس بادبند های دوازه ای، ضربدری و برون محور……….124
٣-۹-١- شکل پذیری……………………………………………………………………………………………………124
٣-۹-١-١- شکل پذیری سازه……………………………………………………………………………………….125
٣-۹-٢- منحنی رفتار حلقوی…………………………………………………………………………………………126
٣-۹-٢-١- تحلیل قاب های یک طبقه با مهاربند دروازه ای، ضربدری و برون محور تحت اثر بارهای تناوبی……………………………………………………………………………………………………………….128
٣-١٠- مدل سازی وانجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی وتحلیل استاتیکی غیر خطی و مطالعه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………130
٣-١٠-١- تشریح مدل و هندسه ی سازه…………………………………………………………………………131
٣-١٠-٢- بارگذاری سازه برای تحلیل خطی……………………………………………………………………133
٣-١٠-٣- تعریف مشخصات مصالح به صورت غیرخطی به برنامه……………………………………..136
٣-١٠-۴- مراحل آماده سازی شتاب نگاشت ها برای انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..137
٣-١٠-۴-١- دانلود شتاب نگاشت ها……………………………………………………………………………..138
٣-١٠-۴-٢-بهره گیری از نرم افزار SeismoSignal  …………………………………………………………….138
٣-١٠-۴-٣- بدست آوردن ضرایب مقیاس………………………………………………………………………141
٣-١٠-۵- تعریف مفاصل پلاستیک (به روش FEMA356 ) …………………………………………….144
٣-١٠-۵-١- تعریف مفاصل پلاستیک در تیرها………………………………………………………………..144
٣-١٠-۵-٢- تعریف مفاصل پلاستیک در مهاربندها………………………………………………………….147
٣-١٠-۵-٣- تعریف مفاصل پلاستیک در ستون ها……………………………………………………………147
٣-١٠-۶- معرفی سه زوج شتاب نگاشت به نرم افزار……………………………………………………….150
٣-١٠-٧- معرفی حالات تاریخچه زمانی به نرم افزار………………………………………………………..150
٣-١٠-٧-١- تنظیم پارامتر های انتگرال گیری زمان…………………………………………………………..151
٣-١٠-٧-٢- حالات تحلیل غیر خطی…………………………………………………………………………….151
٣-١٠-٧-٣- میرایی سازه………………………………………………………………………………………………152
٣-١٠-٨- نتایج تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی سازه……………………………………………………….152
٣-١٠-٨-١- کنترل معیار پذیرش و مقایسه تشکیل مفاصل پلاستیک…………………………………..152
٣-١٠-٨-٢- مطالعه توابع جابجایی قاب ها و جابجایی ماکسیمم قاب ها……………………………154
٣-١٠-٨-٣- مطالعه منحنی های هیسترزیس قاب ها ……………………………………………………….156
٣-١٠-٨-۴- منحنی برش پایه قاب ها ……………………………………………………………………………158
٣-١٠-۹ – انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی برای مقایسه پارامتر های لرزه ای قاب ها………….159
٣-١٠-۹ –١- مقایسه پارامتر های لرزه ای بادبند دروازه ای، ضربدری و برون محور…………….160
فصل چهارم : مطالعه کمانش اعضا و ضریب طول موثر در بادبند دروازه ای
مقدمه ……………………………..
………………………………………………………………………………………….162

۴-١- کمانش……………………………………………………………………………………………………………….164
۴-٢- تحلیل پایداری قاب ها…………………………………………………………………………………………165
۴-٢-١- تحلیل کیفی پایداری یک قاب ساده……………………………………………………………………165
۴-٣- پایداری بادبند ها…………………………………………………………………………………………………167
۴-۴- تاثیر نیروی محوری بر روی سختی خمشی – استخراج ارتباط شیب – افت اصلاح شده…………………………………………………………………………………………………………………………….169
۴-۵- تعیین نیروهای محوری اعضای مورب……………………………………………………………………١٧٠
۴-۶- مدل سازی وفرمول بندی……………………………………………………………………………………..١٧2
۴-۶-١- تعیین بار کمانشی سیستم مهاربند دروازه ای با فرض تغییر شکل های کوچک………..172
۴-۶-٢- تعیین بار کمانشی سیستم مهاربند دروازه ای با فرض تغییر شکل های بزرگ…………..176
۴-٧- تاثیر موقعیت گره میانی در مقدار بار کمانش خارج از صفحه…………………………………….١٧٨
۴-٨- محاسبه ضریب طول موثر…………………………………………………………………………………….١٧۹
۴-۹- کمانش خارج از صفحه در برابر کمانش داخل صفحه………………………………………………١٨٠
۴-١٠- مطالعه اتصال گره میانی در بادبند دروازه ای…………………………………………………………182
۴-١١- اجرای بادبند دروازه ای بصورت بادبند کمانش ناپذیر…………………………………………….١٨۶
۴-١١-١-تحلیل پایداری مهاربندهای کمانش ناپذیر………………………………………………………….191
۴-١١-١-١- تحلیل بر اساس تئوری های پایداری……………………………………………………………191
۴-١١-١-٢- تحلیل بر اساس مثال عددی………………………………………………………………………..١۹٢
۴-١٢- نمودارهایی جهت تعیین بار کمانشی و ضریب طول مؤثر با ذکر یک مثال……………..١۹٣
فصل پنجم : مرور نتایج …………………………………………………………………………………….٢٠2
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….206
چکیده :
یکی ازروش های مقاوم سازی ساختمان پیش روی بارهای جانبی بهره گیری از سیستم بادبندی (همگرا یا واگرا) می باشد. کاربرد روزافزون مهاربندهای فولادی برای مقابله با نیروهای زلزله ایجاب می کند که عملکرد لرزه‌ای این نوع سیستم‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. شکل متداول بادبندهای همگرا معضلات زیادی در تامین فضای بازشوهای ساختمان به وجود می آورد. معماران برای تامین فضای کافی جهت بازشو ها در ساختمان و برطرف کردن مشکل موجود دست به ابداع نوع جدیدی از بادبند ها زده اند که مشابه بادبندهای ٧ یا ٨ (شورون) می باشند، با این تفاوت که به جهت تامین فضای بازشو ها، دیگر اعضای آن مستقیم نیستند و از نقطه ای با شیب های مختلف به هم متصل و در انتهای دیگر، به محل اتصال تیر به ستون وصل می شوند. یکی از انواع مهاربندهای بسیار رایج در سالهای اخیر، مهاربندهای دروازه‌ای می باشد. در استاندارد ٢٨٠٠ در مورد این مهاربندها بحثی نشده، اما بهره گیری از آنها رو به افزایش می باشد و اکثر طراحان، این نوع مهاربندها را همانند مهاربندهای هم‌مرکز فرض می‌کنند.
در این رساله، با قرار دادن مهاربندهای دروازه‌ای و هم ‌مرکز ضربدری و برون محور در قاب‌های دوبعدی مختلف ساختمان فولادی، تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی غیر‌خطی انجام و عملکرد آنها با هم‌ مقایسه شده می باشد. به کمک نتایج تحلیلی، عملکرد قابها مانند منحنی‌های Pushover و هیسترسیس، ضریب شکل‌پذیری، سختی اولیه، ضریب اضافه مقاومت قاب ها، جذب انرژی و چگونگی تشکیل مفاصل پلاستیک مطالعه شده می باشد. نتایج نشان می دهد رفتار بادبند دروازه ای تا حد زیادی بستگی به موقعیت گره میانی دارد. سختی آن کمتر از مهاربند ضربدری و شکل پذیری آن کمتر از مهاربند EBF می باشد. البته بسیاری از مهندسان به علت تصور دو بعدی از این نوع مهاربندی به مسئله ناپایداری آن در خارج از صفحه و خارج شدن محل اتصال از صفحه قاب در هنگام زلزله توجهی نمی نمایند که این موجب صدمات جبران ناپذیری در هنگام زلزله می گردد. پس ضرورت مطالعه مسئله کمانش و پایداری در این بادبندها مشخص می گردد که در این رساله به این موضوع هم پرداخته شده می باشد.
کلمات کلیدی : تحلیل غیر ارتجاعی، قاب های فولادی، مهاربند دروازه ای، نیروی زلزله
علایم
 A  شتاب مبنای طرح
B  ضریب بازتاب ساختمان
C  ضریب زلزله
Cd ضریب تغییرشکل پلاستیک
Ci ضریب سختی
E  ضریب ارتجاعی
 e خروج از مرکزیت
ei خروج از مرکزیت گره میانی مهاربند دروازه ای
Fi نیروی جانبی وارد بر طبقه i
g شتاب ثقل
hi ارتفاع طبقه i از تراز پایه
I ضریب اهمیت ساختمان
Ix  ممان اینرسی سطحی نسبت به محور x 
Iout ممان اینرسی خارج از صفحه
Iin  ممان اینرسی داخل صفحه
K  ضریب طول موثر
Ke با شیب اولیه سختی الاستیک موثر
Lc  طول مهار شده
Li  طول عضو i
m  جرم 
  Moلنگر نیرو نسبت به نقطه O  
MP  ظرفیت لنگر پلاستیک مقطع تیر پیوند
Pi  نیروی محوری 
R  ضریب رفتار برای طراحی حالت حدی
Rw ضریب رفتار طراحی به روش تنش مجاز
Pcr باربحرانی کمانش
Pe بار اولر
 Peiبار اولر المان i ام
T زمان تناوب سازه در جهت مورد نظر
T0 عددی که بر حسب نوع زمین تعیین می گردد
Ts عددی که بر حسب نوع زمین تعیین می گردد
 ti تابع پایداری ستون بدون برش با انتهای مفصلی
V برش پایه ناشی ا ز تحریک زمین لرزه
Vy حد تسلیم کلی سازه
Vs نیروی متناظر با تشکیل اولین لولای خمیری در سازه  
VP  ظرفیت برش پلاستیک مقطع تیر پیوند
Vw نیرو در حد تنش های مجاز
Vu برش پایه نهایی سازه در حالت الاستیک
w وزن
Wi وزن طبقه i
Y ضریب تنش مجاز
α درجه کاهش سختی
μ ظرفیت شکل پذیری سازه
 فرکانس زاویه ای سازه
 فرکانس نیروی محرک
 فرکانس با استهلاک
 ضریب استهلاک بحرانی
Ω ضریب مقاومت افزون
Δmax حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی
Δy تغییر مکان جانبی نسبی  تسلیم
Δu جابجایی نهایی سازه در حالت الاستیک
 
مقدمه
اصولا از نظر مهندسی آن طرح مناسب و قابل قبول تلقی می گردد که بتواند شرایط مطلوب را چه از نظر اقتصادی، کارایی، مقاومت و… در حد معقول و مقبولی بر آورده سازد. گر چه گاهی مسائل اقتصادی و معماری سبب از دست رفتن مقاومت و عملکرد مناسب ساختمان پیش روی بار های وارده می گردد، اما در عین حال بایستی ضمن تامین مقاومت و پایدار کافی، حتی الامکان کوشش گردد ساختمان دارای کارایی حداکثر و از نظر اقتصادی بهینه باشد. با در نظر داشتن توضیحات فوق،  در حال حاضر بهترین راه حل یافتن شیوه هایی برای بهبود طریقه ساختمان سازی کنونی می باشد. یعنی با تغییراتی چند در روش های اجرایی و صد البته با انجام کار ها بر اساس ضوابط آیین نامه ها از آغاز تا اتمام کار اجرایی پروژه ها، می توان به نتایج بسیار بهتری دست پیدا نمود.
مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل بستگی دارد : یکی نوع ساخت سازه و به کارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی و قدرت زلزله در سال های اخیر از طریق رسانه های گروهی هر چند وقت یک بار خبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها یا ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنیده می گردد؛ شیوه هایی مثل قرار دادن ساختمان ها روی بلوک های لغزشی ، حفر کانال های بسیار بزرگ در اطراف فونداسیون ها، معلق کردن ساختمان از زنجیر ! ، آویزان کردن پاندول های بزرگ از سقف و… نکته قابل تامل در مورد این راهکار ها، تقریبا غیر علمی بودن آنها با در نظر داشتن وضعیت ساخت و ساز در کشوری مثل ایران آن هم در مقیاس وسیع می باشد. البته نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشور ها این کار تا حدود زیادی نشدنی می باشد و اگر هم قابلیت اجرایی داشته باشند بسیار هزینه بر بوده، برای تمام ساختمان ها قابلیت اجرایی ندارند. در کنار این روش ها کارهایی مثل بهره گیری از جدا ساز ها ، میرا کننده ها و جذب کننده های انرژی ( قرار دادن فنر های پلاستیکی ویژه یک یا چند لایه در پی ساختمان ) برای کاهش خسارات و تلفات، عملی تر گویا. گاهی ملاحظات معماری مثل ایجاد فضا و یا ایجاد نمای مناسب در ساختمان سبب می گردد که مهندسان سازه دست به ابداعات جدید سازه ای بزنند. البته برای بهره بری بهتر و ایجاد عملکرد مناسب لازم می باشد رفتار سازه در زلزله مطالعه گردد تا از خسارت های احتمالی آن جلوگیری گردد. از این دیدگاه ساختمان ها به گونه کلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با مصالح بنایی (آجری) و ساختمان های چوبی تقسیم می شوند.
با در نظر داشتن کاربرد بیشتر و بروز بودن ساخت سازه های بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانین موجود در زمی
نه ساخت این دو نوع سازه رابیشتر مورد بحث و مطالعه قرار می دهیم. سازه های بتنی و فولادی اگر بر اساس اصول مهندسی و ضوابط و آیین نامه های اجرایی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچنانی از نظر مقاومتی با هم ندارند. با یاد آوری این نکته که، فولاد در برابر حرارت و مواد شیمیایی نسبت به بتن مقاومت کمتری دارد (آتش سوزی و ذوب شدن، زنگ زدگی ، پوسیدگی و…) در زلزله هر چه اعضای سازه شکل پذیر تر و انعطاف پذیر باشند ، خسارات مالی و جانی وارده کمتر خواهد بود. برای این کار بهتر می باشد از فولاد کم کربن، جوش پذیر و دارای شکل پذیری بالا بهره گیری گردد. البته صرفا فولادی بودن یک سازه تضمینی بر مقاومت آن  در برابر زمین لرزه نیست.

در ساختمان های فولادی بادبند ها بعد از تیر و ستون و در موقع زلزله و باد حتی می توان گفت بیش از آن ها دارای اهمیتند و عامل بسیار مهمی برای مقاومت در برابر زلزله و بارهای جانبی دیگر هستند. بادبند های فولادی مانند سیستم هایی هستند که در برابر نیرو های جانبی مقاومت می کنند با بادبند گذاری در تعدادی از قابهای ساختمانی در هر امتداد و با کمک عملکرد دیافراگم صلب کف سازه می توان آن راستا را مهار شده در نظر گرفت. بادبند گذاری به دو نوع همگرا و واگرا تقسیم می گردد.
طراحی و اجرای بادبند ها بایستی با نهایت دقت و بر اساس اصول مهندسی خصوصا در مورد محل قرار گیری خود بادبند ها، نوع و اندازه پروفیل مصرفی، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و… صورت گیرد.
تعداد صفحه : 235
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com