دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

0 Comments

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

عنوان :
شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
جایگاه و تأثیر حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امـروزی بـر کسـی
پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب
شده و در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصادامنیت وعدالت اجتمـاعی
ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآینـد توسـعه اقتصـادی واجتمـاعی کشورهاهمبسـتگی مسـتقیم میـان
گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر هست.
به بیانی دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، اندازه ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نیـز
افزایش می یابد و به همین دلیل می باشد که توسعه و رشد اقتصادی وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل
ونقل می باشد و فعالیتهای حمل و نقل مانند فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصاد
به حساب می آید. درطی سالهای اخیر رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقریبا” دو برابر رشد
متوسط سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور طی سـالهای 1369 تـا 1379بـوده اسـت. سـهم ارزش
افزوده حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی کشور از 7/4 درصد در سال 69 به 10/4 درصد در سال
79 رسیده می باشد که بیانگر یک رشد 40 درصدی در این دوره می باشد.

مقدمه:
اگر امروزه در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صـنعت یـاد مـی شـود نشـانه گسـتردگی و
اهمیت این خدمات به عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر و عامل ارتباط میان بازارهـای مصـرف و
بازارهای تولید می باشد. بستگی و پیوند میان نظام حمل ونقل و فرآینـد توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی
جوامع آنچنان حساس و پیچیده می باشد که کارشناسان علوم اقتصاد، از حمل ونقل بـه عنـوان نیـروی
محرکه توسعه یاد می کنند و کارآمدی و توانمندی آن را زمینه ساز توسعه پایدار می دانند.
طی سالهای اخیر بهره گیری از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شـده در دنیـا بـه افـزایش بهـره وری
وارتقاء کیفیت در اجرا، بهره برداری و نگهداری بهینه از طرحها و پروژه های حمل ونقل منجر شـده
و افق های جدیدی را به منظورارایه راهکارها و راهبردهای نـوین درعرصـه حمـل و نقـل گشـوده
می باشد. به همـین دلیل اطلاع رسـانی در این زمیــنه بـه منظـور ایجــاد ارتــباط بـین حـوزه هـای
مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.

فصل اول: کلیات
علایم را بایستی روی تکیه گاه های موجود یا پایه های مناسب نصب نمود که اولا” از نظر دید و کارایی مورد
انتظار بتواند مفید واقع گردد و ثانیا پیش روی نوسانات ناشی از فشار باد و سایر نیروها مقاومت کند و از نظر
خرابکاری یا جابجایی نیز ایمنی کافی داشته باشد.
اگرچه از نظر ایمنی یک راه قابل عبور و بدون موانع کناری بسیار مطلوب می باشد ، لیکن لازم می باشد بعضی
تجهیزات در حریم راه و نزدیک به سواره رو نصب گردند. این تجهیزات ثابت کناری عبارتند از پایه های
علایم، پایه های روشنایی، چراغهای راهنمایی، لوازم اخطاری تقاطع با راه آهن، جعبه های تلفن اضطراری و
… . درصد قابل توجهی از تلفـات مربوط به موانع ثابت به دلیل برخورد وسایل نقلیه با پایه های علایم و
روشنایی می باشد، اگر چه برخورد با سایر تجهیزات کنار نیز منجر به حوادث شدید می گردد.
مهندسی راه اقتضاء می کند که، با در نظر داشتن محدودیت ها، ایمن ترین تسهیلات ممکن مورد بهره گیری قرار
گیرند. به گونه کلی پنج گزینه مختلف برای طرح ایمن هست که با در نظر گرفتن شرایط از میان آنها
می توان انتخاب نمود. این گزینه ها به ترتیب اولویت عبارتند از:
1- برداشتن مانع یا طراحی مجدد آن به طوری که بتوان با ایمنی از آن عبور نمود.
2- جابجایی مانع به نقطه ای که احتمال برخورد با آن کمتر می باشد.
3- کاهش شدت حادثه با بهره گیری از سیستم شکست پذیر.
4- در صورت عدم امکان طراحی مجدد یا جابجایی با بهره گیری از حفاظ های طولی یا ضربه گیر مانع را
محافظت نمود.
5- اگر گزینه های دیگر مناسب نباشند با بهره گیری از شبرنگ یا سایر وسایل انعکاسی مانع را قابل رویت
نمود .
گــزینه های 1 و 2 نسبت به ســایر گــزینه ها ارجح می باشـند، اما هـمیشه به این دلـیل که پایه های
علایم و روشنایی بایستی در کنار راه قرار گیرند، امکان اجرای آنها نیست.
در این گونه موردها آن چیز که باقی می ماند بهره گیری از پایه های شکست پذیر یا ایمن سازی پایه معمولی با
بهره گیری از روش های گفته شده در بالا (4و5) می باشد.

تعداد صفحه :131
قیمت: 14700 تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *