عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران – سازه
عنوان :
مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
این گزارش اطلاعاتی از عملکرد دیواربرشی فولادی تحت اثـر بـار لـرزه ای و طراحـی لـرزه ای آن را ارائـه
می ‌کند. دیوارهای برشی فولادی بحث شده در این گـزارش بـه منظـور تـامین مقاومـت جـانبی و سـختی
سازههای فولادی بکار رفته می باشد. آنها همچنین کارایی قابل قبولی در بازسازی ساختمانهای بـتن مـسلح و
فولادی موجود دارند. در سال 1970 مهندسین سازه، دیوارهای برشی فولادی را به عنوان سیـستم مقـاوم
باربر جانبی برای مناطق با لرزهخیزی بالا مانند کالیفرنیا و ژاپن بکار برده اند.
آغاز، تعدادی از سازههای مهم که دیوار برشی فولادی در آن بکار رفته معرفی شدهاست. سپس خلاصـهای
از رفتـار دیـوار برشـی فـولادی تحـت بارچرخـهای در آزمایـشگاه بـه همـان کیفیـت زلـزههـای گذشـته
ارائهشدهاست. در ادامه در گزارشی، آئین نامه(کدهای) جاری تهیه شده مربوط به دیوارهای برشی فـولادی
ارائهشده استو فاکتورR و پارامترهای طراحی برای دیوارهای برشی فولادی پیشنهاد شده می باشد.
گزارش همچنین شامل یک فصل از طراحی لرزهای دیوارهای برشـی فـولادی اسـت.در صـورتیکه فرآینـد
طراحی مطابق آن چیز که گفته شده بکار رود، می تواند شـکل پـذیری بیـشتر، اقتـصادیتـر و عملکـرد لـرزهای
بهتری را نتیجه دهد و در نهایت تعدادی از سیستمهای دیوار برشـی فـولادی کارآمـد و اقتـصادی بهمـراه
جزییات مربوطه پیشنهاد شده می باشد.
مقدمه:
از آنجا که یک ساختمان چند طبقه بایستی قادر به جذب و تحمل بارهای ناشی از زلزلـه و بـاد باشـد وجـود
سیستم های باربر جانبی مقاوم در آن ضروری می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبی
بخصوص، از ملاحظات معماری و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادی مـی باشـد. از متـداولترین سیـستم
های مقاوم باربر جانبی در ساختمان های بلند مـی تـوان بـه قابهـای خمـشی، قابهـای مهاربنـدی شـده،
دیوارهای برشی و سیستم های لوله ای تصریح نمود.
قابهای خمشی برای ساختمانهای تا حدود 20 طبقه می توانند مفید باشند.در سـاختمانهای بلنـدتر از 40
طبقه سیستم های لوله ای که متشکل از ستونهای قرار گرفته شـده بـا فاصـله کـم در محـیط سـاختمان
می باشد مـی تواننـد کـارایی داشـته باشـند.قابهـای مهاربنـدی شـده و دیوارهـای برشـی نیـز عمومـاً در
ساختمانهای تا 40 طبقه دیده می شوند.دربرخی موردها نیز، قابهای خمشی و مهاربندها بصورت ترکیبی بـا
دیوارهای برشی بکارمیروند که منجر به ترکیب مزایای هر دو سیـستم شـده و بـدین طریـق، رفتـار کلـی
سیستم بهینه می گردد.
دیوارهای برشی فولادی برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهای بلنـد
در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرارگرفته می باشد.
این پدیده جدید که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمانهای جدید و همچنـین
تقویت ساختمانهای موجود بخصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپـن بکـار گرفتـه شـده
می باشد.بهره گیری از آنها در مقایسه با قابهای فولادی ممان گیر تا حـدود 50 درصـد صـرفه جـویی در مـصرف
فولاد را بهمراه داشته می باشد.
دیوارهای برشی فولادی از نظر اجرائی، سیستمی بسیار سـاده بـوده و هیچگونـه پیچیـدگی خاصـی در آن
وجود ندارد.دیوارهای برشی فولادی جایگزینی تمیزتر و سریعتر به لحاظ اجرائی و مطمـئن تـر بـه لحـاظ
مقاومت و رفتار برای دیوارهای برشی بتنـی نـه تنهـا در سـازه هـای فـولادی بلکـه در سـازه هـای بتنـی
می باشد.همچنین سیستم مذکور از همه خصوصیات خـوب سیـستم هـای مهاربنـدهای متمرکـزCBF و
سیستم های خارج از مرکز EBF به لحاظ اجرائی، کارائی و رفتاری بهـره منـد بـوده و در بـسیاری مـوارد
بهتر اقدام می نمید.
سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم های مهاربندی که X شکل می باشد سخت تر بوده و
با در نظر داشتن امکان بازشو در هر نقطه از آن، کارائی همه سیستم های مهاربندی را از این نظر دارا می باشد.
همچنین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و اندازه جذب انرژی آن نـسبت بـه سیـستم هـای مهاربنـدی
بهتر می باشد.
در سیستم دیوار برشی فولادی بعلت گستردگی مصالح و اتـصالت ، تعـدیل تـنش هـا بـه مراتـب بهتـر از
سیستم های مقاوم دیگر در برابر بارهای جانبی مانند قابها و انواع مهاربندها که معمولاً در آنها مـصالح بـه
صورت دسته شده و اتصالات متمرکـز مـی باشـند صـورت گرفتـه و رفتـار سیـستم بخـصوص در محـیط
پلاستیک مناسب تر می باشد.
مجموعه سیستم دیوار برشی فولادی شامل ستونها که در تراز کـف تیرهـا را قطـع کـرده کـه یـک دهانـه
چهارگوش را تشکیل می دهند و توسط صفحه فولادی پر می گردد می باشد. اتصالات بین تیرهـا وسـتونها
می تواند از حالت مفصلی تا حالت گیردار و صفحه های پرکننده نیز با و بدون سخت کننده باشد. سـخت
کننده های جانبی و طولی برای جلوگیری از کمانش صفحه فولادی می باشد.
تعداد صفحه :222

قیمت: 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *