عمران

دانلود پایان نامه ارشد: متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهـر

 

 

دانشکده­ی فنی و مهندسی- گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  « M.Sc»

گرایش: راه و ترابری

عنوان:

متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

استاد راهنما:

دکتـرحمید شیرمحمدی

استاد مشاور:

دکتـراسفندیار مردانی

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
واکاوی ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده­ سیستم های حمل­و­نقل می باشد. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای واکاوی مختلفی هست که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به گونه کلی در محدودیت­ها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای واکاوی ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار واکاوی ترافیک برای تسریع عملیات می باشد. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیل­ها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقه­ای / محلی می­باشد. انتخاب ابزارهای مناسب واکاوی ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­های کاربردی بدست می­آید.
در حال حاضر یک سیستم خبره هست که کار را به گونه قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حمل­و­نقل در جامعه ضروری می باشد را پیشنهاد می دهد.
 
کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
صورت جلسه دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ج
تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د
سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….و
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز
فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط
فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ی
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1 کلیات 2
1-2  اظهار مساله اساسی پژوهش 2
1-3  سوال پژوهش 3
1-4  فرضیه‌ها 3
1-5  اهداف مشخص پژوهش 3
1-6 اهداف کاربردی 4
1-7  روش پژوهش 4
1-8  متغیرهای مورد مطالعه 4
1-9  ساختار پایاننامه 5
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 7
2-1 مقدمه 8
2-2 مدل‌های شبیه‌سازی 8
2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی 9
2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک 11
2-4-1 نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM 11
2-4-2 نرم‌افزار  TRANSCAD 12
2-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC  12
2-4-4 نرم افزار شبیه ساز 12
2-4-5 نرم افزار NETSIM  13
2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM 13
2-4-7 نرم افزار  GETRAM 15
2-4-8 نرم افزار  SYNCHRO 15
2-4-9 نرم افزار  AIMSUN NG 16
2-4-10 معایب علم شبیه سازی 26
فصل سوم: مواد و روش‌ها 27
3-1  مقدمه 27
3-2 تأثیر ابزارهای واکاوی ترافیک 29
3-3 طبقه بندی ابزارهای واکاوی ترافیک 32
3-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی 32
3-3-2 مدل تقاضای سفر 33
3-3-3  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) 34
3-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک 34
3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک 35
3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی 36
3-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی 36
3-4 مقایسه HCM و شبیه سازی 37
3-4 -1 مطالعه اجمالی روش HCM 38
3-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM 38
3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی 39
3-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) 40
3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM 41
3-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت واکاوی ترافیک 42
3-5-1 زمینه تحلیلی 44
3-
5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها 47

3-6 روش انتخاب ابزار واکاوی ترافیک 70
3-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب 70
فصل چهار: بحث و نتایج 80
4-1 مقدمه 81
4-2  مشخصات محدوده طرح 82
4-3  پاسخگویی به مسافر 86
4-4  اندازه گیری عملکردها 86
4-5  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح 87
4-6  الزامات اجرای طرح (برنامه ها) 89
4-7  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی 91
4-8  هزینه سرمایه گذاری ابزارها 92
4-9  ویژگیهای سیستم 95
4-10  مرکز کنترل 96
4-11  ثبت وقایع 98
4-12  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه 99
4-13  ارزیابی پروژه 100
4-14   زمینه و اهداف پروژه 100
4-15  مرحله پیاده سازی 102
4-15-1  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه 103
4-15-2  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها 103
4-17  بحث و مطالعه نتایج 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117
5-1 مقدمه 118
5-2 نتیجه گیری 118
5-3 پیشنهادات 119
مراجع 120
 
فهرست شکل ها
شکل (3-1): مطالعه اجمالی طریقه واکاوی حمل‌ونقل 31
شکل (4-1): محدودهی ترافیکی شهر تبریز 83
 
فهرست جدول­ها
 
جدول (2-1): انواع مطالعات مقایسهای نرمافزارهای شبیه ساز ترافیک 24
جدول (3-1):  مزایا و چالش‌های ابزارهای واکاوی عملیاتی 37
جدول (3-2). معیار های  انتخاب دسته ابزار واکاوی ترافیک 45
جدول (3-3). ارتباط ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک دسته بندی شده نسبت به زمینه تحلیلی 47
جدول (3-4). ارتباط ابزارهای واکاوی ترافیک دسته بندی شده نسبت به محدوده جغرافیایی یا منطقه مورد مطالعه 49
جدول(3-5): ارتباط دسته ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک نسبت به انواع تسهیلات 50
جدول(3-6): ارتباط ابزار تجزیه وتحلیل ترافیک نسبت به مد سفر 53
جدول(3-7): ارتباط دسته ابزار واکاوی ترافیک نسبت به استراتژی مدیریت و برنامههای کاربردی 58
جدول(3-8):  ارتباط دسته ابزار واکاوی ترافیک نسبت به واکنش مسافر 60
جدول(3-9):  ارتباط دسته ابزار واکاوی ترافیک نسبت به اندازهگیری عملکرد 63
جدول (3-10): ارتباط دسته ابزار واکاوی ترافیک نسبت به تاثیر ابزار یا هزینه 69
جدول (3-11): گام اول، انتخاب دسته ابزار مناسب 71
جدول (3-12): گام دوم، انتخاب دسته ابزار مناسب 74
جدول (3-13): گام سوم، انتخاب دسته ابزار مناسب 74
جدول (3-14): گام چهارم، انتخاب دسته ابزار مناسب 75
جدول (3-15): گام پنجم تا هفتم، انتخاب دسته ابزار مناسب 76
جدول (3-16): گام هشتم، انتخاب دسته ابزار مناسب 76
جدول (3-17): گام نهم و دهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 77
جدول (3-18): گام یازدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 78
جدول (3-19): گام دوازدهم و سیزدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 78


 
 
 
 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 

1-1 کلیات

واکاوی ترافیک به عنوان یک جزء ضروری و پیچیده­ در برنامه­ریزی و ساخت­و­ساز، یکی از عوامل زیرساخت سیستم حمل­و­نقل ما می باشد. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای واکاوی مختلفی هست که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. برای بهره گیری درست­، این ابزارها پاسخ‌هایی با جزئیات کافی و صریح را برای  آگاهی دادن به تصمیم­گیرندگان در مورد اثرات احتمالی مثبت و منفی و راه­حل‌های جایگزین ارائه می‌کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به  انتخاب ابزار مناسب برای هر شغل کمک می­کنند. انتخاب ابزارهای مناسب واکاوی ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­های کاربردی بدست می­آید.
این ‌ابزارها تا به  امروز مهم بوده به صورت پیوسته مورد بهره گیری قرار می­گیرند. البته، در حال حاضر یک سیستم خبره نیز  هست که کار را به گونه قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخ­های کامل و سازگار برای  اجرای تصمیمات سرمایه گذاری در ایجاد حمل­و­نقل‌های سالم (بی عیب) در جامعه، تعیین می­کند. به گونه کلی، این مطالعات نشان می‌دهند که چگونه انواع ابزارهای مختلف به مشکلاتی گسترده­ای که در برابر هر جامعه و سازمان هست به صورت قابل توجهی  در حل معضلات موثر واقع شده‌اند[1].

1-2  اظهار مساله اساسی پژوهش

با گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگان­های حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده می باشد در نتیجه پتانسیل و شمار تصادفات و تاخیرات ترافیکی افزایش و کیفیت زندگی کاهش یافته می باشد. پس متخصصین برای رفع معضلات به وجود آمده و افزایش بهره­وری سیستم­های حمل­و­نقل موجود بایستی با بهره گیری از ابزارهای واکاوی ترافیکی، سیستم موجود را تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند در خصوص اثربخشی بالقوه یک استراتژی خاص نظر دهند. متاسفانه برای بهره گیری از متدولوژی و ابزارهای موجود در خصوص تجزیه و تحلیل ترافیک در کشورمان، راهنمایی وجود ندارد و مطالعات انجام گرفته نیز در صورت وجود بسیار کم و خیلی کلی می‌باشند. این پایان نامه به مطالعه چگونگی­ی شناخت روش­های تحلیلی مناسب برای انتخاب مدل مؤثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی می‌پردازد.
تعداد صفحه : 159
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com