عمران

دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد یاسوج

 دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران

پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران«.M. Sc»

گرایش: مهندسی آب

عنوان:

مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

استاد راهنما:

دکتر محمد صدقی اصل

 استاد مشاور:

دکتر منصور پرویزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 صفحه          عنوان
چکیده                   1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  3
1-2- اظهار مسئله  4
1-3- اهداف و ضرورت‌­های انجام پژوهش    5
1-4- فرضیات پژوهش         5
1-5- ساختار پایان نامه  5
1-6- تعریف واژه‌­ها 7
 
فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش
2-1- مقدمه  14
2-2- انواع مدل­های شبیه­ساز 15
2-2-1- مدل­های یکپارچه پیش روی مدل­های توزیعی   15
2-2-2- مدل­های تک واقعه­ای پیش روی مدل­های فرآیند پیوسته  16
2-3- معیارهای انتخاب مدل  18
2-4- مدل­های پرکاربرد و سوابق کاربرد مدل­ها در مطالعات  PMF  19
2-5- سابقه پژوهش    20
 
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1- مقدمه  34
3-2- منطقه مورد مطالعه  34
3-3-وضعیت هواشناسی و اقلیمی حوضه مورد مطالعه  35
3-3-1- شبکه ایستگاه­های باران­سنجی   35
3-3-2- کنترل داده­های بارش    36
3-3-3- تخمین بارندگی در سطح حوضه  38
3-3-3-1- روش چند ضلعی­های­تیسن        38
3-3-4- فراوانی وقوع  40
3-4- ایستگاه­های هیدرومتری  40
3-4-1- ایستگاه بشار- قلات   41
3-4-2- ایستگاه یاسوج   42
3-4-3- ایستگاه مهریان   42
3-4-4-  ایستگاه شاه مختار  42
3-4-5- کنترل داده­های هیدرومتری   43
3-5- انتخاب رویدادهای مورد مطالعه  43
3-6- تهیه نقشه­های اولیه با بهره گیری از سیستم GIS  44
3-6-1- تهیه نقشه DEM منطقه  44
3-6-2- تهیه نقشه شبکه آبراهه­های منطقه  45
3-7- مشخصات حوضه  46
3-7-1- ترسیم مرز  زیرحوضه­ها 47
3-7-2- مساحت حوضه  49
3-7-3- محیط حوضه  49
3-7-4- طول آبراهه اصلی   49
3-7-5- شکل حوضه  50
3-7-6- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات   52
3-7-6-1- منحنی‌ هیپسومتری   52
3-7-6-2- ارتفاع میانه                   52
3-7-6-3- ارتفاع متوسط                   53
3-7-7- پروفیل طولی رودخانه  53
3-7-8- شیب حوضه  53
3-7-8-1-شیب آبراهه اصلی          54
3-7-8-2- استخراج شیب حوضه با بهره گیری از GIS      56
3-8- حجم رواناب   59
3-8-1- تلفات اولیه (Ia) 60
3-8-2- گروه هیدرولوژیکی خاک­ها 62
3-8-3- چگونگی وضعیت سطحی و بهره گیری از زمین   64
3-8-4- رطوبت اولیه خاک    66
3-8-5- تأثیر هیدرولوژیکی مجموعه خاک و پوشش آن   67
3-8-6- برآورد رواناب (جریان مستقیم) 70
3-8-7- کاربرد روش SCS  73
3-9- زمان تمرکز 74
3-9-1- روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) 75
3-9-2- معادله کرپیچ   75
3-9-3- معادله برانس بای- ویلیامز  76
3-9-4- معادله کالیفرنیا 77
3-10- جداسازی دبی پایه  77
3-11- روش­های برآورد سیلاب   79
3-11-1- روش­های تجربی مبتنی بر سطح حوضه  80
3-11-1-1- روش کریگر                        80 
3-11-1-2- ارتباط دیکن                                  81
3-11-1-3- روش فولر                                   81
3-11-2- روش­های هیدروگراف واحد              82
3-11-2-1- هیدروگراف واحد  SCS                         83
3-11-2-2- هیدروگراف واحد اشنایدر            85
3-11-2-3- هیدروگر
اف واحد لحظه­ای کلارک     87

3-12- روندیابی سیلاب در شبکه رودخانه­ها 91
3-12-1- روش ماسکینگام  92
3-12-2- روش تاخیر  94
3-13- واکاوی فرکانس سیلابهای حداکثر یک­روزه 95
3-14- اولویت­بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی  96
3-15- تشریح مدل  HEC-HMS  97
3-15-1- ساختار اصلی مدل   99
3-15-1-1- بخش شبیه سازی اجزای حوضه         100
3-15-1-2- بخش تجزیه و تحلیل داده­های هواشناسی       106
3-15-1-3- تشریح بخش مشخصه­های کنترلی          111
3-15-1-4- تشریح بخش برآورد پارامترها و بهینه سازی           111
 
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مقدمه  119
4-2- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک   120
4-2-1- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 13/12/65  121
4-2-2- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 16/10/76  128
4-2-3- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 10/12/76  135
4-3- اعتبارسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک   142
4-3-1- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد 27/12/76  146
4-4- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش-رواناب در شرایط رطوبتی خشک   153
4-5- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب   154
4-5-1- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 10/09/73  155
4-5-2- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 17/12/74  162
4-5-3- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 16/01/76  169
4-6- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب   176
4-6-1- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد 23/12/74  180
4-7- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش- رواناب در شرایط رطوبتی مرطوب   187
4-8- نتایج تحلیل فراوانی بارش حداکثر روزانه  188
4-9- شبیه سازی دبی حداکثر سیلاب                                                               193        
4-10- نتایج محاسبه حداکثر سیلاب روزانه به روش­های تجربی مبتنی بر سطح حوضه  195
4-11- روابط منطقه­ای بارش- رواناب   198
4-12- نتایج اولویت­ بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی  200
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه  203
5-2- نتیجه­ گیری  203
5-3- پیشنهادها 205
مراجع و منابع                                                                                                       209
 چکیده 
حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده می باشد. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ
می­باشد که به علت بالا بودن اندازه بارندگی، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با در نظر داشتن واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی کشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه، تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این پژوهش جهت شبیه سازی فرآیند بارش- ­رواناب، آغاز با به­کارگیری الحاقیه‌ArcHydro ، HEC-GeoHMS و نقشه DEM  منطقه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، مرز زیرحوضه‌ها و شبکه ‌آبراهه­ها و سایر خصوصیات فیزبوگرافی حوضه استخراج گردید. در ادامه آمار ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه جمع آوری و به همراه نتایج حاصل از فیزیوگرافی حوضه به نرم افزار HEC-HMS منتقل گردید. سپس جهت
شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه در دو شرایط رطوبتی خشک و مرطوب از مدل­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر بهره گیری گردید و برای روندیابی رودخانه­های حوضه روش ماسکینگام انتخاب گردید. از میان بیش از 40 واقعه بارش- رواناب ثبت شده، 8 واقعه انتخاب گردید که 4 تای آن­ها در حالت خشک و 4 تای دیگر در حالت مرطوب می­باشند. سپس پارامترهای مدل بر اساس 6 هیدروگراف نظاره­ای سیل مورد واسنجی و بر اساس 2 هیدروگراف نظاره­ای دیگر ارزیابی گردید. و پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر برای حوضه آبریز مورد تصریح استخراج گردید. در انتها حداکثر دبی سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای زیرحوضه‌های مختلف حوضه‌ بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از حداکثر دبی پیک زیر حوضه‌ها و مساحت آن‌ها، به ازای دوره بازگشت‌های مختلف، ارتباط‌ دبی- مساحت برای هر کدام از زیر حوضه‌­ها استخراج گردید.
کلمات کلیدی: هیدروگراف واحد، کلارک، SCS، اشنایدر، HEC-HMS، حوضه آبریز بشار، بارش-رواناب

فصل اول: کلیات

-1- مقدمه
سیل یک اتفاق ناگهانی و رویدادی سریع و مخرب می باشد که هر ساله در نقاط مختلف جهان  باعث بروز خسارات جانی و مالی محسوس و نامحسوس فراوان می­گردد. مطالعه شمار وقوع سیل در سال­های اخیر نشان می­دهد، دیگر سیل نه یک مصیبت اتفاقی نادر، بلکه پدیده­ای فزاینده می باشد که در هر بار وقوع، خسارات فراوانی را اعم از جانی و مالی به بار می­آورد. (سلیمانی ساردو، 1388) با تمام کوشش­هایی که در طول تاریخ انجام شده و با وجود پیشرفت تکنولوژی، هیچ گاه بشر نتوانسته می باشد نواحی سیل­گیر را به گونه کامل و برای همیشه از خطر سیل محفوظ نماید. به بیانی دیگر کنترل و یا کاهش این عوارض مخرب و ویرانگر نیازمند مطالعه صحیح و دقیق می­باشد.
سیل به عنوان یک واقعه اجتناب­نا­پذیر، پذیرفته شده­می باشد اما رویداد، اندازه و تکرار سیل ناشی از عوامل متعددی می باشد که بسته به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی هر منطقه تغییر
می­کند. آن چیز که مسلم می باشد سیلاب ناشی از بارندگی می باشد. اما مطالعات نشان می­دهد که ارتباط خطی و مستقیمی بین این دو عامل وجود ندارد (چن و همکاران، 2009). ارتباط بارندگی و رواناب نیز از حوضه­ای به حوضه دیگر متفاوت می باشد.
تعداد وقوع سیلاب­ها و خسارات ناشی از آنها هر ساله با در نظر داشتن تخریب بیش از حد
جنگل­ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی و تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی و مسکونی، رو به افزایش می باشد.
در تحقیقات و پژوهش­های مرتبط با سیل­خیزی و تعیین مناطق سیل­خیز در نقاط مختلف دنیا، روش واحدی به­کار گرفته نشده­می باشد و شامل بهره گیری از فرمول­های­تجربی، تحلیل آماری داده­های سیلاب، بهره گیری از داده­های سنجش از دور و GIS و مدل­های ریاضی رایانه­ای
بارش-رواناب می­باشد (جلالی، 1368). از میان مدل­های مختلفی که امروزه جهت شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در دنیا بهره گیری می­گردد، مدل HMS- HEC در مطالعات بسیاری از حوضه­ها در نواحی گوناگون دنیا به کار گرفته گردید و نتایج مطلوب و نزدیک با واقعیت به دست می‌دهد.
1-2- اظهار مسئله
حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده می باشد. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ می­باشد. به علت کوهستانی بودن حوضه و بالا بودن اندازه بارندگی در حوضه (در حدود 800 میلیمتر در سال)، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با در نظر داشتن اینکه شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه آبریز بشار قرار دارد و همچنین اراضی کشاورزی، باغات و تاسیسات تامین آب، پل­ها، مزارع پرورش ماهی، کارخانجات تولید شن و ماسه، سدهای در دست احداث و موجود در پایین دست و … در منطقه هست، تعیین سیلاب حاصل این حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار می­باشد. پس با پیش بینی سیلاب حاصل از هر بارندگی، می­توان تمهیداتی جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، اطلاع رسانی، هدایت، کنترل و بهره برداری از رواناب حاصل، اتخاذ نمود.
برای آگاهی از اینکه با بارش هر باران چه اندازه سیلاب تولید می­گردد، لازم می باشد که مدل بارش-رواناب حوضه مورد نظر به یکی از روش­های موجود استخراج گردد. برای مدل سازی بارش-رواناب در یک حوضه روش­های گوناگونی هست. طبق تحقیقات انجام شده برای مدل سازی بارش-رواناب سایر حوضه­ها، خروجی مدل HEC-HMS،  با داده­های مشاهداتی تطابق خوبی داشته می باشد.
این پژوهش به دنبال کمی سازی و جداسازی بارش-رواناب در حوضه بشار بالادست و مقایسه روش­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر با بهره گیری از مدل HEC-HMS، انتخاب بهترین مدل، واسنجی و صحت­سنجی مدل­ HEC-HMS برای حوضه مورد نظر
می­باشد.
1-3- اهداف و ضرورت‌های انجام پژوهش
مطالعه‌های ‌سازمان ‌ملل ‌متحد حاکی ‌از آن ‌می باشد ‌که ‌سیل ‌را بایستی یکی‌ از جدی‌ترین بلایای ‌طبیعی ‌بشمار آورد. تنها معدودی از کشورهای ‌جهان ‌را می‌توان ‌پیدا نمود‌ که ‌فارغ ‌از مسایل ‌و مصایب ‌سیل‌ باشند. در ایران‌ از مطالعه سیل‌های ‌خسارت ‌آفرین ‌50 سال ‌گذشته (1380-1330) تعداد 3700 مورد سیل ‌حادثه ‌خیز به ‌ثبت ‌رسیده ‌می باشد (خبرنامه هیدرولیک، مهرماه 80). طریقه افزایش سیل در 5 دهه گذشته نشان می‌دهد که تعداد وقوع سیل در دهه 70 نسبت به دهه مبنا تقریبا 10 برابر شده می باشد و بعبارت دیگر 900 درصد افزایش داشته می باشد. پاره‌ای ‌از این ‌سیل‌ها بسیار بزرگ ‌و پر خسارت ‌بوده‌اند. پس با پیش بینی صحیح و نزدیک به واقعیت سیلاب­ چه از نظر زمان وقوع و چه از لحاظ اندازه دبی حداکثر می­توان با اعمال مدیریت صحیح از خسارات ناشی از آن جلوگیری نمود و یا به حداقل ممکن رساند.
با در نظر داشتن وجود روش­های بسیار گوناگون در زمینه پیش بینی رواناب ناشی از بارش در حوضه آبریز، انتخاب مدل مناسب و یافتن مقدار بهینه پارامترهای مورد بهره گیری در این مدل با در نظر داشتن داده‌های موجود در دسترس بسیار مفید خواهد بود.
این پژو
هش می­تواند برای مسئولین صنعت آب، وزارتخانه­های نیرو، کشاورزی و کشور، ستاد حوادث غیر مترقبه، شهرداری و مهندسین مشاور در امور آب مفید واقع گردد.

1-4- فرضیات پژوهش
فرضیه­های پژوهش حاضر شامل موردها زیر می­باشد:

  1. حوضه از لحاظ اقلیمی‌همگن فرض می گردد.
  2. تغییرات اقلیمی‌در طی سال­های آماری تاثیر معنی داری بر طریقه بارش-رواناب ندارد.

1-5- ساختار پایان نامه
کلیۀ مطالب این پایان­نامه در پنج فصل بصورت کلی ارائه خواهد گردید که موضوعات کلیدی هر یک از این پنج فصل به اختصار در زیر ارائه شده می باشد:
فصل اول: کلیّات
در این فصل ضرورت بهره گیری از مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب برای حوضه های آبریز اظهار گردید. اظهار مسئله و اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش نیز از دیگر بخش­های این فصل می باشد. در ادامه نیز بعضی از واژه­های پرکاربرد در این پژوهش تعریف می­گردد.
فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش
با در نظر داشتن وجود مدل­های بارش-رواناب زیاد جهت شبیه سازی رواناب حوضه، در ابتدای این فصل کوشش می گردد که دسته بندی­های موجود در این زمینه ارائه گردد و سپس معیارهای انتخاب مدل و مدل­های پرکاربرد و سوابق کاربرد آن­ها به گونه اختصار تبیین داده گردد. در ادامه با مطالعه و مرور نتایج حاصل از پژوهش‌های سایر محققین در زمینۀ بهره گیری از این
مدل­ها اظهار می گردد.
فصل سوم: مواد و روش­ها
در این فصل آغاز به معرفی حوضه آبریز مورد مطالعه پرداخته می گردد و سپس مشخصات ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه به همراه مبانی تئوریک روش­های هیدرولوژیکی مورد بهره گیری در پژوهش و معرفی پارامترها و معیارهایی که پایه و اساس انتخاب مدل بهینه می­باشند، ارائه می­گردد. در انتها نیز به تشریح مدل انتخابی پرداخته می­گردد.
فصل چهارم: نتایج و بحث
در این فصل نتایج، شکل‌ها و نمودارهای حاصل از محاسبات مدل HEC-HMS با بهره گیری از روش­ها و زیر مدل­های مختلف برای حوضه آبریز مورد مطالعه ارائه خواهد گردید. در ادامه با مقایسۀ نتایج حاصل از اجرای مدل با روش­های مختلف، بهترین مدل برای حوضه آبریز مورد مطالعه انتخاب انجام شده و پارامترهای بهینه جهت هر یک از زیرحوضه­های حوضه آبریز مورد نظر محاسبه می­گردد.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
در این فصل نتایج کلی حاصل شده از پژوهش به همراه پیشنهاداتی برای سایر پژوهشگران ارائه خواهد گردید.
1-6- تعریف واژه‌ها
در این بخش لغات فنی و مفاهیم اولیه که به مقصود فهم مراحل برآورد PMF مورد نیاز می باشد، به اختصار تشریح می­شوند.
 حوضه آبریز (Drainage Basin)
حوضه آبریز شامل سطحی می باشد که در تولید رواناب مستقیم ناشی از بارش بر روی حوضه در یک نقطه خروجی معین تأثیر دارد. لغات معادل در ادبیات خارجی شامل Basin، Catchment  و Watershed می­باشد.
هیتوگراف (Hyetograph)
نموداری از شدت بارندگی تجمعی، بارندگی خالص یا هر دو پیش روی زمان در یک ایستگاه باران نگار و یا تعمیم یافته برای کل یک حوضه.
هیدروگراف (Hydrograph)
نموداری می باشد که تغییرات دبی رواناب را نسبت به زمان نشان می­دهد. مولفه عمودی نشانگر دبی و مولفه افقی نشانگر زمان می باشد.
هیدروگراف سیل (Flood Hydrograph)
تغییرات پیوسته جریان رودخانه پیش روی زمان برای یک سیل مشخص در یک موقعیت انتخاب شده روی رودخانه (FERC Hydropower PMF Guide , 2001).
هیدروگراف واحد (Unit Hydrograph)
هیدروگراف رواناب مستقیم از یک حوضه زهکشی مشخص می باشد که ناشی از یک واحد (اینچ یا سانتی متر) عمق بارندگی خالص به صورت یکنواخت مکانی برای یک مدت زمان معین
می­باشد.
هیدروگراف واحد بدون بعد (Dimensionless Unit Hydrograph)
یک هیدروگراف واحد که مولفه­های عمودی(دبی) و افقی (زمان) آن به ترتیب از تقسیم کردن بر دبی اوج هیدروگراف و زمان رسیدن به دبی اوج هیدروگراف بدون بعد شده­اند.
هیدروگراف واحد مصنوعی (Synthetic Unit Hydrograph)
هیدروگراف واحد برای یک حوضه فاقد آمار می باشد که براساس مفهوم هیدروگراف واحد به عنوان تابعی از خصوصیات حوضه اظهار می­گردد.
حداکثر بارش محتمل (Probable Maximum Precipitation)
سازمان جهانی هواشناسی در سال 1986، PMP را به صورت زیر تعریف نمود: از نظر تئوری، بزرگ­تر ین عمق بارش در یک مدت معین می باشد که به گونه فیزیکی امکان رخداد آن روی یک سطح مشخص حوضه در یک موقعیت جغرافیایی ویژه و در زمان معینی از سال هست (1986WMO,)
حداکثر رگبار محتمل (Probable Maximum Storm)
یک رگبار طراحی منشا گرفته از PMP که الگوی زمانی-مکانی آن به گونه واقع گرایانه­ای براساس طوفان­های مشاهداتی برای ایجاد شرایط بحرانی تنظیم شده می باشد. به PMP در فاز طراحی یک الگوی زمانی و مکانی بر روی حوضه مورد نظر داده می­گردد به نحوی که حد
اکثر سیلاب محتمل (PMF) را ایجاد نماید، به این بارش مصنوعی که PMF را تولید می­کند حداکثر رگبار محتمل گفته می­گردد.

حداکثر سیل محتمل (Probable Maximum Flood)
سیلی که به گونه تئوریکی از ترکیب شرایط هواشناسی بحرانی که معمولا حداکثر بارش محتمل را تولید می­کنند و شرایط هیدرولوژیکی بحرانی که به گونه منطقی امکان وقوع آن­ها در حوضه تحت مطالعه هست، مورد انتظار باشد. این سیل یک سیل تولید شده بوسیله PMP با فرض بحرانی بودن توزیع زمانی و مکانی بارندگی، همراه با سایر فرض­های محافظه کارانه مربوط به شرایط اولیه حوضه در زمان وقوع سیل می باشد. توجه کنید که با وجود کلمه «محتمل» در اصطلاحات PMP و PMF یک احتمال عبور یا دوره بازگشت را  نمی­توان به آن­ها نسبت داد. حتی اگر بتوان چنین احتمالی را مطرح نمود، دوره بازگشت عدد بسیار بزرگی شاید در مرتبه ده­ها هزار سال خواهد بود و در این صورت امکان تایید آن در اقدام وجود نخواهد داشت.
روندیابی سیل (Flood Routing)
فرآیند تعیین دبی در زمان­های پیوسته در نقاط متوالی در طول یک رودخانه برای تخمین سیل خروجی در یک نقطه در پایین دست براساس سیل ورودی در بالادست رودخانه می باشد. روش­های روندیابی سیل می­تواند به دو دسته روندیابی هیدرولوژیکی (روندیابی یکپارچه جریان) یا روندیابی هیدرولیکی (روندیابی توزیعی جریان) طبقه­ بندی شوند. بعضی از روش­های روندیابی هیدرولوژیکی شامل مخزن خطی و ماسکینگام و روش­های هیدرولیکی شامل موج دینامیکی و ماسکینگام-کانج می­باشد.
 متغیر (Variable)
متغیر عبارت می باشد از یک مشخصه قابل اندازه گیری از یک سیستم که در زمان­های مختلف ممکن می باشد دارای مقادیر عددی مختلفی باشد. برای مثال، مقادیر بارندگی، رواناب، نفوذ، دما، و رطوبت خاک مانند متغیرهای هیدرولوژیکی محسوب می­شوند.
پارامتر (Parameter)
پارامترها در واقع مشخصه­های کمی سیستم هیدرولوژیکی هستند که ممکن می باشد باتوجه به زمان تغییر کنند یا ثابت بمانند. هدایت هیدرولیکی، ضریب زبری مانینگ، زمان ضریب ذخیره، زمان تمرکز و ضرایب روش روندیابی ماسکینگام مثال­هایی از پارامترها هستند.
شبیه سازی رواناب (Runoff Modeling)
فرآیند تحلیلی محاسبه بخشی از بارندگی یک طوفان و (یا) ذوب برف که روی زمین به صورت آب­های سطحی جاری می­گردد. شبیه سازی در برگیرنده روابط ریاضی تبدیل بارش-رواناب می باشد که روش اصلی آن، هیدروگراف واحد می­باشد.
تعداد صفحه :239
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com