دانلود پایان نامه : مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

 

دانشکده نیایش گروه مهندسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. Sc.)

رشته: مهندسی عمران گرایش: آب

 

 

عنوان:

مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

 

استاد راهنما:

دکتر سعید جمالی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
اختصار
ترکیبی از اندازه گیری در دسترس بودن آب و ظرفیت اجتماعی واقتصادی برای دسترسی به آن بینش جدیدی در زمینه از مدیریت منابع آب و کاهش فقر داده می باشد. این روش به تعریف از شاخص فقر آب (WPI) توسط سالیوان منجر گردید متدولوژی اولیه به وسیله سالیوان و لارنس برای محاسبه WPI مبتنی بر وزن مساوی متوسط برای 5 مولفه منابع دسترسی ظرفیت مصرف و محیط زیست بود.
در این پژوهش نیز متاثر از چهارچوبWPI  سالیوان و همکارانش شاخص فقر  آبی به عنوان یک ابزار جامع برای ارزیابی تنش آب در حوضه رودخانه جراحی و زهره واقع در دامنه های جنوبی زاگرس میانی ایران مورد مطالعه قرار گرفت وعدد 37.42 به عنوان میانگین شاخص فقر آبی در حوضه مورد مطالعه بدست آمد. همچنین مناطق اردکان-چشمه سفید و امام زاده جعفر به ترتیب با  مقادیر WPI 59.88 و 28.90 به عنوان بهترین وبدترین مناطق از نظر شاخص فقر آبی شاخته شدند که نهایتاً ارقام بدست آمده بیانگر آن هستند که طرحهای مدیریتی برای بهبود وضعیت کلی فقر آب در حوضه مورد مطالعه ضروری به نظر می‌رسد.
فهرست مطالب
فصل اول.. 1
کلیات طرح.. 1
1-1- اظهار مساله. 2
1-2-اهداف پژوهش.. 3
1-3-اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش آن.. 4
1-4- سوالات و فرضیه‌های پژوهش.. 5
1-5- قلمرو پژوهش.. 6
فصل دوم. 10
مطالعات نظری.. 10
مقدمه. 11
2-1-  پیشینه انواع شاخص‌های آب… 12
2-2 پیشینه شاخص فقر آبی.. 14
2-3- مروری بر تعیین شاخص…. 18
2-4- شاخص فقر آبی.. 28
فصل سوم. 30
روش شناسایی پژوهش.. 30
3-1 محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز زهره وجراحی.. 31
3-2- روش محاسبه. 32
تجزیه وتحلیل یافته‌های پژوهش.. 37
4-1-مقدمه. 38
4-2- منابع: 38
4-3- مولفه دسترسی: 44
4-3- 1- دسترسی به آب بهداشتی.. 45
4-4- ظرفیت: 49
4-4-2 سرانه زمین‌های کشاورزی.. 50
شکل 4-4-3 مولفه ظرفیت… 51
4-5- مولفه مصرف: 52
فصل پنجم.. 59
نتیجه گیری وپیشنهادات… 59
5-1- نتایج.. 60
5-2- محدودیت ها 61
5-3- پیشنهاد ها 61
4-2- جداول محاسباتی.. 62
جدول شماره 4-2-1  معرف بارش…. 62
جدول شماره 4-2-2-معرف آب ورودی به  حوضه. 63
جدول شماره 4-2-3معرف آب‌های زیر زمینی.. 64
جدول شماره 4-2-4 مولفه منابع.. 65
جدول 4-3-1معرف دسترسی به آب بهداشتی.. 66
جدول 4-3-2 معرف دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب… 67
جدول4-3-3 معرف آب کشاورزی.. 68
جدول 4-3-4 مولفه دسترسی.. 69
جدول 4-4-1- معرف آب ذخیره شده 70
جدول 4-4-2-  معرف نسبت زمین‌های کشاورزی به منابع داخلی.. 71
جدول 4-4-3  مولفه ظرفیت… 72
جدول 4-5-1 معرف سرانه مصرف آب شرب… 73
جدول 4-5- 2-1ارزش آب صنعتی در محدوده‌ها ی مطالعاتی.. 74
جدول 4-5-2-2 معرف ارزش افزوده آب صنعتی.. 75
جدول 4-5-3-1 قیمت متر مکعب آب کشاورزی.. 76
جدول 4-5-3-2 معرف ارزش افزوده آب کشاورزی.. 77
جدول 4-5-4- مولفه مصرف… 78
جدول 4-6-1- زیر معرف BOD… 79
جدول 4-6- 2 زیر معرف فسفر. 80
جدول 4-6-3- زیر معرف TDS ,EC… 81
جدول 4-6-4- زیر معرف سم و کود. 82
جدول 3-4-2-22 مولفه محیط زیست… 1
جدول 3-4-2-23 شاخص فقرآبی.. 2
مراجع: 3
فهرست اشکال
شکل 4-2-1 بارش…. 40
شکل 4-2- 2 آب ورودی به زیر حوضه. 41
شکل4-2-3  آب‌های زیر زمینی.. 42
شکل4-2- 4 منابع.. 43
شکل4-3-1 دسترسی به آب بهداشتی.. 45
شکل4-3-2 دسترسی به سیستم جمع آوری.. 46
شکل 4-3-3 زمین قابل کشت… 47
شکل4-3-4 معرف دسترسی.. 48
شکل 4-4-1 سرانه زمین های کشاورزی.. 50
شکل 4-4-2 مولفه ظرفیت 51
شکل 4-5-1  سرانه خانگی.. 53
شکل4-5- 2 سرانه صنعت… 54
شکل4-5-3  سرانه کشاورزی.. 55
شکل4-5-4   مولفه مصرف… 56
شکل 4-5-5 محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………58
– اظهار مساله
تاکنون شاخص­ها و مدل­های متعددی برای سنجش وضعیت آب کشورها به کار گرفته شده می باشد مانند می‌توان به شاخص فالکن[1]‌، شاخص تنش آب هیدرولوژی[2]، شاخص کمبود آب اجتماعی[3] و شاخص فقر آبی ((WPI تصریح نمود.هدف از بهره گیری این شاخص­ها،سنجش اندازه پایداری بخش آب می باشد. هر چند شاخص­های فوق از هدف یکسانی برخوردارند، اما توجه آنها در ارزیابی متفاوت می باشد.از این، شاخص‌ها می‌توان برای آگاه سازی قشر وسیع‌تری از جامعه در ارتباط با پیشرفت وضعیت پایداری بهره گیری نمود.
مسایل مربوط به یکپارچه شدن مدیریت منابع آب که شامل منابع آب و تقاضا، کاهش فقر و افزایش توان امرار معاش، بهره گیری از زمین‌های کشاورزی، و مسایل مربوط به محیط زیست مانند فرسایش و حفظ جنگل‌ها می گردد مورد هایی ضروری هستند که می‌توانند به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه برنامه‌های بهبود منابع آب مورد بهره گیری قرار گیرند و چگونگی تاثیر‌این مسایل برای نسل حال حاضر و‌آینده را تبیین دهند (Jakeman et al.2005) .
برای رسیدگی  مسایل پیچیده و مبهم مربوط به آب  احتساب محیط زیست معیارهای اجتماعی و اقتصادی حیاتی هستند. (Loucks And Gladwell, 1999)‌. ازاین رو در‌این تحیق WPI که ابزاری برای ارزیابی یکپارچه از استرس و کمبود آب ارتباط برآوردهای فیزیکی دسترسی به آب با متغییرهای اجتماعی و اقتصادی می باشد مطالعه شده می باشد.
در فصل اول کلیات طرح شامل معرفی منطقه موردمطالعه اهداف واهمیت وضرورت پژوهش تبیین داده شده می باشد.
در فصل دوم به مطالعات نظری و پیشینه انواع شاخص ها وشاخص فقر آبی پرداخته شده می باشد
در فصل سوم متدولوژی وشاخص فقر آبی به همراه جداول آن در حوضه مورد مطالعه آورده شده می باشد.
در فصل چهارم معرفی نرم افزار Arc GIS  و محدوده بندی با بهره گیری ازاین نرم افزار تبیین داده شده می باشد.
در فصل پنجم نتایج حاصل از مطالعه‌های انجام شده با شاخص فقر آبی در حوضه مورد مطالعه مورد مطالعه قرار گرفته ودر انتها جمع‌بندی نتایج بدست آمده و پیشنهاداتی برای ادامه پژوهش آورده شده می باشد.

تعداد صفحه : 100
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.