عمران

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان :
ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازههای آبی کانال آبرسان در شرایط غیرماندگار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیین کننده ای بر عملکرد هیدرولیکی کانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار می باشد . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد گردید که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند. همچنین مانند عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد کانال های آبیاری اجرای دقیق برنامه های تحویل و توزیع آب در کانال ها از طریق طراحی سازه های متعدد در طول شبکه می باشد . وظیفه تعین اندازه تنظیمات سازه ها در شبکه کانال های آبیاری و عملکرد سازه بعهده سیستم کنترل می باشد. جهت مطالعه و مطالعه رفتار هیدرولیکی شبکه در مق ابل با سیستم های کنترل و سازه ها ومطالعه و ارزیابی عملکرد جریانهای غیرماندگار، یکی از موثرترین روش ها، شبیه سازی ریاضی آنهاست . با در نظر داشتن طبیعت جریان غیرماندگار، و تعامل با این سیستم ها و بهره گیری از مدل های هیدرودینامیکی اجتناب ناپذیر  می باشد . برای شکل گیری این امر تهیه ارتباط (دبی -اشل ) سیستم های کنترل و سازه های مربوطه به صورت تلفیقی با یک مدل هیدرودینامیکی ضروری می باشد . اگر چه مدل های مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانالها اطلاعات مناسبی را برای مدیریت جریان غیر ماندگار فراهم می نمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهره گیری از روش های مؤثر و کارآمد بهینه سازی می باشد .پس در این پژوهش برای شبیه سازی کانال آبرسان و سازه های آن از مدل MIKE11 بهره گیری گردید.برای آزمون و ارزیابی مدل، کانال خداآفرین از شبکه خداآفرین انتخاب شده می باشد و با در نظر داشتن داده های محاسبا تی پروفیل سطح آب مدل کالیبره گردید و صحت آن مورد تأیید قرارگرفت. سپس با در نظر داشتن قابلیت مدل هیدرولیکی MIKE11، آغاز با حساسیت سنجی پارامترهای موثر در مدل درک صحیحی از رفتار جریان در شبکه بدست آمده و با شناسایی اجزای با حساسیت هیدرولیکی بیشتر پارامترهایی نظیر ضریب زبر ی مانینگ که معرف اندازه افت انرژی و زبری کانال می باشد، بازه های مختلف شبکه کانال آبرسان بهصورت مستقل یا وابسته با بهره گیری از روش ها ی جدید بهینه ساز ی والگور یتم بهینه سازی Shuffled عیین گردید. نتایج بدستآمده راهکارهای مدیریتی بهرهبرداری از جریانهای غیرماندگار در کانال های آبیاری و سازه های آن مورد بحث و مطالعه قرار گرفت که در این پایان نامه ارائه شده می باشد.
مقدمه:
یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیین کننده ای بر عملکرد هیدرولیکی کانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار می باشد. وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد گردید که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می ‌کند جریانهای غیر ماندگار ایجاد شده در شبکه های آبیاری علاوه بر
تبعات فراوان هیدرولیکی دارای تأثیرات مستقیم در فرایند بهره برداری در سطح شبکه نیز میباشند. چگونگی تأثیر جریان غیرماندگار بر عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری کانال ها تابعی از ویژگی های جریان غیرماندگار و شرایط فیزیکی کانال می باشد. با در نظر داشتن تنوع و گستردگی انواع جریان های غیرماندگار از جنبه منشاء ایجاد و خصوصیات هیدرولیکی جریان که در انواع کانال های مختلف اثرات متفاوتی خواهند داشت، مطالعه اثرات جریان غیرماندگار بر عملکرد کانال ها و مدیریت مناسب آنها مستلزم شناسایی و طبقه بندی انواع جریان ها و انواع کانال ها میباشد. مناسب ترین ابزار برای مطالعه جریان های غیرماندگار و ارزیابی عملکرد آنها مد لهای هیدرودینامیک می باشد که توانایی شبیه سازی جریان در انواع کانال های آبیاری را در شرایط تغییرات محدود و شدید جریان را داشته باشد. اگر چه مدلهای مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانالها اطلاعات مناسبی را برای مدیریت جریان غیرماندگار فراهم مینمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهرهگیری از روشهای مؤثر و کارآمد بهینهسازی می باشد.
در این فصل ضمن تعریف مسأله مورد نظر پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن تشریح گردید، و مراحل انجام کار بصورت مرحله به مرحله ذکر گردیده می باشد.
تعداد صفحه : 153
قیمت : 14700 تومان

 

***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *