سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها

0 Comments

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
هدف از این پژوهش، مطالعه کلی روی قابلیت های فلوتری دی در مدلسازی و تحلیل عددی انواع جت ها می باشد. یکی از مسائل مورد مطالعه بر روی جت ها وقوع آبشستگی پس از انواع جت ها می باشد، در این راستا از عوامل موثر در تحلیل و شبیه سازی عددی آبشستگی پس از جت ها می توان از مدل های آشفتگی نام برد، برای این مقصود بر روی مدل های آشفتگی موجود در فلوتری دی مطالعه می گردد. از عوامل موثر دیگر بر روی ابعاد چاله آبشستگی زاویه اصطکاک داخلی رسوبات می باشد که در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزار فلوتری دی بر روی آن مطالعه می گردد. از عوامل دیگری که در این پژوهش به وسیله نرم افزار فلوتری دی بر روی جت مطالعه گردیده می باشد تاثیر درجه حرارت بر طول اختلاط جت های مستغرق با بهره گیری از نرم افزار فلوتری دی انجام گردیده می باشد.
فصل اول
مروری بر مطالعات انجام شده بر روی آبشستگی پایین دست انواع جت
1-1- مقدمه
آن چیز که که در این فصل مدنظر قرار گرفته مروری بر تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه آبشستگی تحت شرایط مختلف می باشد. در بعضی از موردها جریان آب از سازه های هیدرولیکی به صورت جت منتشر می گردد. سرعت آب در جت ها معمولا آنقدر زیاد می باشد که به فرسایش کف منجر می گردد و حفره بزرگی در جلوی سازه به وجود می آید. فرایند آبشستگی یک فرایند دینامیکی بوده و در آن پارامترهایی نظیر مدت زمان، تناوب (دفعات آبگیری در بازه های زمانی) و اندازه دبی های سیلابی و… دخالت دارند. اگرچه روابط گوناگون و متعددی برای تخمین حداکثر ابعاد حفره آبشستگی ارائه گردیده می باشد، لیکن ارتباط ای که بتواند در تمام حالات پاسخگو باشد هنوز به دست نیامده می باشد. از طرفی تمام روابط موجود برای مواد بستر غیرچسبنده ارائه گردیده اند. پس بهره گیری از این روابط برای بسترهای سنگی و مواد فرسایش پذیر چسبنده جوابگو نمی باشد. در حقیقت گویا آبشستگی عبارت می باشد از حرکت ذرات جامد از محل استقرار اولیه آنها به مکان دیگری تحت تاثیر جریان سیالی که آن را احاطه نموده می باشد. حالت بحرانی آبشستگی پس از گذشتن جریان از حول یک سازه هیدرولیکی اتفاق می افتد. عموما هرجا که افزایش سرعت و تغییر جهت سرعت روی دهد و سرعت جریان از سرعت بحرانی بیشتر باشد به وقوع می پیوندد. در ادامه اختصار ای از تحقیقات قبلی پیرامون آبشستگی ناشی از جریان های خروجی به صورت جت از سازه های هیدرولیکی و همچنین آبشستگی پس از پرش هیدرولیکی و موردها دیگر آبشستگی آورده شده می باشد.
آبشستگی ناشی از جت ها (برخورد جت با بستر فرسایش پذیر) به انواع مختلف تقسیم بندی می گردد که می توان به موردها ذیل تصریح نمود.
1) آبشستگی در اثر جت افقی (جت دیواره ای)
2) آبشستگی در اثر جت های قائم یا عمودی
3) آبشستگی در اثر جت های زاویه دار یا پرتابی
هرکدام از حالت های فوق را می توان در گروه های جت مستغرق یا جت آزاد، جت با ارتفاع ریزش زیاد یا جت با ارتفاع ریزش کم، جت هوادهی شده یا جت هوادهی نشده تقسیم بندی نمود.
آبشستگی موضعی ناشی از جت ها را می توان به صورت شماتیک در شکل (1-1) نظاره نمود.
2-1- آبشستگی ناشی از جت های عمودی
مطالعات انجام شده توسط دودیاح و همکاران (1983) روی جت های استوانه ای توخالی و توپر عمودی نشان می دهد که با افزایش عمق پایاب، عمق آبشستگی افزایش می یابد. این وضعیت در پایاب های عمیق موجب کم شدن عمق حفره آبشستگی و نرخ انتقال رسوب می گردد، در حالی که در پایاب کم عمق هم عمق حفره آبشستگ
ی و هم نرخ آبشستگی زیاد می باشد. طبق نتایج به دست آمده توسط این محققین اثر افزایش عمق پایاب تا حد معینی بوده و بعد از این مقدار حدی، اثر افزایش پایاب معکوس خواهد گردید. به طوری که با افزایش عمق پایاب عمق آبشستگی کاهش می یابد.

تعداد صفحه : 106
قیمت : 14700 تومان

 

***

—-