عمران

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل ونقل 

عنوان: 

انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها و موانع توسعه اقتصادی به ویژه در کشوره
های در حال توسعه می باشد . بحث کمبود سرمایه و منابع مالی به ویژه از اواسط قرن بیستم از سوی
رهبران کشورهای در حال توسعه در مجامع بین المللی طرح شده و با وجود تشک یل نهادهای پولی
جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که علی الظاهر بایستی تأثیر مهمی در تامین
مالی طرح های اقتصادی اعمال کنند . هنوز جریان بین المللی سرمایه به اقتصاد کشورهای در حال
توسعه باکندی رو به رو می باشد.
از آنجا که بازار سرمایه در کشورهای رو به رشد از ابزارهای مناسب تامین مالی نیز برخوردار
نیست. مشکل کمبود سرمایه یا به عبارت بهتر کمبود سرمایه گذاری اقتصادی در این کشورها ابعاد
وسیع تری پیدا کرده می باشد.
پس به روش های مختلف بایستی نسبت به جذب منابع مالی و بهره گیری صحیح آن در پروژه های
مختلف به ویژه پروژه های سنگین از لحاظ مالی اقدام نمود و آنها با روش های علمی مود مقایسه قرار
داده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.
در این سمینار علاوه بر برشمردن چگونگی تامین مالی پروژه های حمل و نقلی، ارزیابی اقتصادی آنها
نیز مورد توجه قرار گرفته می باشد.
مقدمه:

کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسبی برخوردار می باشد و می
بایست علاوه بر کوشش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متکی باشند . این
منابع که سرچشمه گرفته از پس انداز ملی می باشد بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و
تجهیز باز ار سرمایه تامین گردد تا بتواند در پیشبرد اهداف و آرمان های اقتصادی که همانا دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد موثر واقع گردد . در این پژوهش به بحث تامین مال ی و روش های
علمی آن خواهیم پرداخت.
تامین مالی عبارت می باشد از جمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگ ون مورد نیاز تولید کالا یا ارائه
خدمت. به بیانی دیگر تامین مالی تامین سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی می باشد . خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یا به صورت سرمایه انباشت شده در
کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای (به عبارت بهتر دانش فنی و فن آوری انباشته در کالاهای سرمایه
ای).

در اجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده چگونگی تامین مالی می باشد که چنانچه سرمایه گذار خود
از منابع مالی کافی برخوردار باشد در این زمینه مشکلی بروز نمی کند . اما اگر وجوه مورد نیاز سرمایه
گذاری به تمامی در اختیار سرمایه گذار (اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) نباشد راه های
تامین مالی یا شیوه های تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد.

اصولاً در اقتصاد نخستین و مهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری
می باشد. این تبدیل ممکن می باشد از سوی دولت یا بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) صورت
بگیرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در حدی قابل توجه قرار گیرد مشکلیبه عنوان کمبود منابع سرمایه گذاری در اقتصاد بروز نمی کند اما زمانی که میل به مصرف در مصرف
کنندگان (اعم از خصوصی یا دولتی ) در حدی بالا باشد که همواره منابع ناچیزی برای پس انداز و
تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای کمبود منابع سرمایه گذاری بروز می کند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه مانند ایران به لحاظ عرضه کل رشد جمعیت و فشار تقاضا
برای ابتیاع کالاها و خدمات مصرفی و … همواره سطح پس اندا ز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
حد قابل توجه نسبت و پس سرمایه گذاران همواره با کمبود منابع برای سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی مواجه می باشند . اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش
پول ملی را به وجود آورد و پیش روی بازار معاملات کاذب و دلالی (ارز ، سکه ، کالاهای مصرفی بادوام
، زمین و …) نیز رونق داشته پس انداز کنندگان تمایلی به نگهداریی وجوه نقد خود در نظام بانکی یا
سرمایه گذاری آن در طرح های اقتصادی نشان نمی دهند و این امر بر انباشت سرمایه برای سرمایه –
گذاری اثر منفی دارد.

در چنین شرایطی برنامه ریزان اقتصادی بایستی توجه کنند که از ابزارهای تشویق پس انداز تجهیز
بازار سرمایه و رونق سرمایه گذاری های اقتصادی مولد به نحو موثر در اقتصاد بهره گیرند تا بتوانند
هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار محقق سازند.

برای اجرای یک طر ح سرمایه گذاری دو مقدمه لازم می باشد : یکی آنکه چگونگی تامین مالی هزینه های
آن مشخص گردد . و دیگر آنکه موسسه سازمان شرکت یا وزارتخانه مسئول اجرا و بهره برداری از آن
تعیین گردد . اختصار اینکه بر اساس یک برنامه مشخص بایستی واحدی مسئول اجرای طرح شده و منابع
مالی کافی در ا ختیار آن قرار گیرد تا کلیه عملیات را طبق مطالعات و پیش بینی های انجام شده
پیش ببرد . بسیاری از مسائل و مشکلاتی که طی اجرای طرح پدیدار می گردد در مرحله تهیه و تنظیمو مطالعه آن قابل پیش بینی و حل نیست . پس در مرحله اجرا واحد یا موسسه مجری طرح
مسئولیت رفع آن را به عهده دارد . اما مسائل اصلی سازماندهی و تامین مالی طرح و نکات مربوط به
تکامل طرح از مرحله تهیه و تنظیم تا مرحله نهایی بایستی پیشاپیش مورد تحلیل قرار گیرد . در نظر داشتن
مسائل اساسی و حذف هر گونه تنگنای احتمالی قابل پیش بینی از لحاظ سازمانی و حقوقی در
موقعیت بعدی طرح تأثیر مهمی دارد . معمولاً تهیه و تنظیم کنندگان طرح با مجریان طرح یکی
نیستند و طرح پس از تصویب برای اجرا به مدیران و کارکنان دیگری واگذار می گردد . بدیهی می باشد این
مدیران و کارکنان بایستی دارای مهارت و تجربه لازم و کافی باشند اما باز هم برای پرهیز از تگنا ها و
معضلات بعدی بایستی قبلاً سازمان طرح و تشکیلات آن مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد.

تجربه نشان داده می باشد که علی رغم پیش بینیهای قبلی از لحاظ سازمانی و حقوقی و تشکیلاتی باز
هم مسائل متعددی پیش می آید . سازمان یا موسسه جدید بایستی افراد فنی و کارکنان اداری مورد نیاز
را استخدام کرده و مراحل حقوقی تشکیل موسسه را طی کند و اسناد مناقصه را تنظیم نموده و
مناقصه های مربوط را انجام دهد و به گونه کلی یک سلسله از این گونه وظایف را عهده دار گردد و
پیداست که انجام مطالعات لازم مربوط به این وظایف قبل از آغاز کار تا چه حد در پیش برد کار موثر
واقع می گردد . این مطلب هم درمورد طرحهای سرمایه گذاری بخش عمومی و هم بخش خصوصی
صدق می کند اما در بخش عمومی از اهمیت زیادتری برخوردار می باشد . زیرا در این بخش آزادی اقدام
و انعطاف کمتری هست . اگر طرح سرمایه گذاری جنبه توسعه یک موسسه موجود را دارد و به هر
حال توسط دستگاه یا موسسه ای که قبلاً سازمان یافته می باشد اجرا می گردد مطلب نسبتاً ساده تر می باشد.

جنبه های مالی طرح با مسائل سازمانی و حقوقی آن در ارتباط نزدیک می باشد . برای مثال اگر مقرر
گردد که سرمایه مورد نیاز از طریق فروش سهام تامین گردد . این مطلب نه تنها چگونگی تامین مالی طرحرا مشخص می کند بلکه همزمان با آن شکل حقوقی موسسه جدید را نیز معین کرده و نشان می دهد
که موسسه مسئول به صورت شرکت سهامی اداره می گردد.
از سوی دیگر محدودیت مالی بر سایر جنبه های طرح مانند حدود بهره گیری از مکانیزه کردن تاثیر
تعیین کننده ای دارد و پس مسئله تامین مالی بایستی همزمان با دیگر مسائل طرح مورد توجه قرار
گیرد و نمی توان آن را موکول به پایان مطالعه طرح سرمایه گذاری نمود . نکته آخر اینکه ارزشیابی
تجاری طرح مستلزم تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری و اطلاعاتی همانند این می باشد و به این مقصود
مقدار وامگیری و نرخ بهره بایستی برآورد و مشخص گردد.

همان گونه که ملاحظه گردید چگونگی تامین اعتبار و شکل حقوقی و سازمانی با یکدیگر در ارتباط
متقابل بوده و تعیین اولویت مطالعه هر یک دشوار می باشد . در اینجا به مقصود تشریح مسئله آغاز جنبه
های مالی طرح مطالعه شده و سپس به جن به سازمانی و حقوقی آن می پردازیم . و به هر حال در هر
دو مورد بایستی مسائل مربوط به اجرا و بهره برداری از طرح تفکیک شده و تفاوت بین طرحهای سرمایه
گذاری بخش خصوصی و بخش عمومی در همه حال مورد نظر قرار گیرد.

تعداد صفحه : 177
قیمت : 14700 تومان

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *