عمران

پایان نامه عمران گرایش مهندسی محیط زیست:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

 

1393
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
در این پژوهش تاثیر واکنش‌های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک جدید مطالعه گردید. برای این مقصود یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته گردید. لوله‌های مورد بهره گیری از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به 15 متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد بهره گیری 1/0 متر بود که به صورت ثقلی طراحی گردید. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده گردید. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، 77/3 متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به اندازه حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری بهره گیری گردید.
مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری گردید و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده‌ی 3 20 بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به اندازه حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام گردید. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین 7/4-3 میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین 1/33-3/22 گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت 3 هفته تقریبا به 21/0 میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.
بالاترین اندازه کاهش در غلظت COD با کاهش 77 درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، 73 درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرآیند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.
نتایج حاکی از آن می باشد که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل بهره گیری بهینه نمود. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل معضلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه می باشد و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری نمود.
 
واژه‌های کلیدی
واکنش‌های بیولوژیکی، شبکه جمع‌آوری، فاضلاب، میکروارگانیسم، بایوفیلم
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل 1 1
مقدمه 1
1-1 مقدمه 2
1-2 اهمیت پژوهش 2
1-3 ضرورت پژوهش 4
1-4 فرضیات پژوهش 5
1-5 اهداف پژوهش 6
1-6 ساختار پایان نامه 6
فصل 2: مروری بر منابع 8
2-1 مقدمه 9
2-2 تاریخچه‌ و اهمیت تصفیه فاضلاب 9
2-3 اهمیت جمع‌آوری فاضلاب 10
2-4 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 10
2-4-1 تاریخچه احداث 10
2-5 انواع فاضلاب 12
2-5-1 فاضلاب خانگی 12
2-5-2 فاضلاب صنعتی 12
2-5-3 فاضلاب‌های سطحی 13
2-6 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و انواع آن 13
2-6-1 شبکه‌های بهداشتی فاضلاب 14
2-6-2 شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی 15
2-6-3 شبکه‌های جمع‌آوری مرکب 15
2-6-4 شبکه‌های جمع‌آوری جایگزین 16
2-6-4-1 شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی با قطر کوچک 16
2-6-5 انواع روش‌های مورد بهره گیری جهت مطالعه فرآیندهای شبکه جمع‌آوری فاضلاب 17
2-6-5-1 آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک 17
2-6-5-2 طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی 19
2-6-5-3 مطالعات میدانی 19
2-7 تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال 20
2-7-1 تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری‌های هوازی 21
2-7-1-2 انواع واکنش‌های شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی تحت شرایط هوازی 21
2-7-2 تجزیه مواد آلی فاضلاب تحت شرایط بی‌هوازی 22
2-7-2-1 چگونگی تشکیل گاز H2S در فاضلاب 22
2-7-2-2 عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید 23
2-7-3 جلوگیری از انتشار شرایط بی‌هوازی در شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب 25
2-7-4 تاثیر اکسیژن در کنترل شرایط بی‌هوازی 25
2-8 تاثیر نیترات در کنترل شرایط بی‌هوازی 26
2-9 ویژگی‌های شبکه جمع‌آوری موثر بر تبدیلات بیولوژیکی 27
2-10 عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 30
2-10-1 نسبت F/M 30
2-10-2 زمان ماند هیدرولیکی 31
2-10-3 قطر شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 31
2-11 بهره گیری از شبکه‌های جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه 31
2-12 روش‌های ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری 33
2-12-1 حذف COD، BODوDOC در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 34
2-12-2 حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 38
2-12-3 حذف اکسیژن محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 40
2-12-4 حذف نیترات در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 40
2-13 الحاق بایوفیلم به جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها 42
2-14 مدل‌های حذف در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 44
2-14-2 انتقال هوا 44
2-14-3 رشد بایومس هتروتروفیک 45
2-14-3-1 رشد بایومس معلق 45
2-14-3-2 انرژی مورد نیاز جهت نگهداری بایومس معلق 45
2-14-3-3 رشد بایوفیلم 46
2-14-4 هیدرولیز 46
2-14-4-2 ماتریس واکنش‌ها 47
2-15 نتیجه‌گیری مطالعات انجام شده 49
فصل 3: روش پژوهش 50
3-1 مقدمه 51
3-2 مطالعات شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 51
3-3 جزییات ساخت پایلوت 51
3-3-1 انتخاب روش مناسب جهت ساخت پایلوت 51
3-3-2 انتخاب شرایط حاکم بر فرآیندهای حذف در شبکه جمع‌آوری 52
3-4 روابط هیدرولیکی مورد بهره گیری 52
3-4-1 ارتباط پیوستگی 52
3-4-2 ارتباط جریان 53
3-4-2-1 ارتباط تجربی مانینگ-استریکلر 53
3-5 شبیه ‌سازی شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب و قطر کوچک 54
3-5-1 چگونگی افزایش MLSS درپایلوت 54
3-6 ساخت پایلوت آزمایشگاهی 55
3-6-2 انتخاب مصالح 56
3-6-2-1 قطر و نوع لوله‌ها 56
3-6-2-2 پمپ‌ها 58
3-6-2-3 دیفیوزر 60
3-6-2-4 مخازن نگهداری 61
3-6-2-5 سطح شیبدار 61
3-6-2-6 توری‌ها 62
3-6-2-7 فاضلاب مصنوعی 63
3-6-2-8 لجن فعال 64
3-7 ساخت پایلوت آزمایشگاهی 64
3-8 راه‌اندازی پایلوت آزمایشگاهی 65
3-8-1 محاسبه دبی جریان 66
3-8-2 اندازه‌گیری رشد بایوفیلم 66
3-8-3 اندازه فعالیت بایوفیلم 67
3-9 آزمایش‌ها 67
3-9-1 مواد معلق 67
3-9-1-1 تعیین کل جامدات معلق خشک شده در 103 تا  105 درجه سانتی‌گراد 68
3-9-2 تعیین کل جامدات محلول خشک شده در  180 درجه سانتی‌گراد 69
3-9-2-1 دستگاه‌ها و وسایل 70
3-9-2-2 روش انجام آزمایش 70
3-9-3 تعیین جامدات ثابت و فرار سوزانده شده در دمای 550 درجه سانتی‌گراد 71
3-9-3-1 دستگاهها 71
3-9-3-2 روش انجام آزمایش 71
3-9-4 آزمایش‌های مربوط به حذف مواد آلی فاضلاب 72
3-9-4-1 آزمایش BOD5 72
3-9-4-2 آزمایش COD 72
3-9-4-3 اندازه‌گیری CO
D
به روش تیتراسیون 73

3-9-4-4 اندازه‌گیری COD به روش اسپکتوفتومتری 74
3-9-4-5 آزمایش ‌‌‌‌اندازه‌گیری اکسیژن محلول 75
3-9-4-6 اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی 75
3-9-4-7 اندازه گیری نیتروژن نیترات 75
3-9-4-8 اندازه‌گیری دمای فاضلاب 76
3-9-4-9 اندازه گیری PH 76
فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 77
4-1 مقدمه 78
4-2 عملکرد توری‌ها جهت رشد الحاقی 78
4-3 مطالعه تاثیر بالا بردن زبری در سرعت جریان 79
4-3-1 زبری جریان در حالت اولیه(قبل از الحاق توری) 79
4-3-2 زبری لوله‌ها پس از الحاق توری 80
4-4 تشکیل بایوفیلم بر روی پلاستیک مشبک 80
4-4-1 اندازه‌گیری ضخامت بایوفیلم تشکیل شده 80
4-4-2 ساختار بایوفیلم تشکیل شده 82
4-5 نرخ مصرف اکسیژن 83
4-6 حذف مواد آلی 84
4-6-1تغییرات غلظت COD 84
4-6-1-1 آزمایش COD پس از گذشت ‌‌یک هفته از زمان شروع 84
4-6-1-2 آزمایش COD پس از گذشت دو هفته از زمان شروع 85
4-6-1-3 آزمایش COD پس از گذشت سه هفته از زمان شروع 85
4-6-2 تغییرات غلظت BOD5 طی دوره ‌بهره‌برداری از پایلوت 87
4-6-2-1 تغییرات BOD5 در سرعت 15/0 و 25/0 متر بر ثانیه 87
4-6-3 آزمایش BOD5 و COD در سرعت 75/0 بر ثانیه 88
4-6-4 حذف‌‌‌ترکیبات نیتروژنی 89
4-6-4-2 نیتروژن کل 91
4-6-4-3 غلظت N-NH3 و N-NO3 91
4-6-4-4 مواد معلق 92
فصل 5 94
جمع‌بندی و پیشنهادها 94
فصل 5: 95
5-1 نتیجه‌گیری 95
5-1-1 پیشنهادات 96
مراجع 97
 
 
فهرست شکل‌ها
شکل (2-1) خصوصیات انواع مختلف شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 16
شکل (2-2) یک نمونه از رآکتورهای آزمایشگاهی مورد بهره گیری در مطالعات شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 18
شکل (2-3) نمونه‌‌یک پایلوت آزمایشگاهی مورد بهره گیری در مطالعات شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 19
شکل (2-4) فرآیندهای غالب در شبکه‌های جمع‌آوری تحت شرایط هوازی 21
شکل (2-5) طریقه تشکیل گاز H2S در شبکه جمع‌آوری فاضلاب 23
شکل (2-6) تاثیر PH بر گونه‌های مختلف سولفید 24
شکل (2-7) جریان فاضلاب و زیر سیستم‌های مربوط به شبکه جمع‌آوری فاضلاب 28
شکل (2-8) خطوط سیر کلی مواد آلی فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری 34
شکل (2-9) انواع الکترون پذیرنده خارجی تعیین کننده شرایط واکنش 35
شکل (2-10) واکنش‌های معمول در مسیر انتقال فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 39
شکل (3-1) شماتیک طرح نهایی پایلوت 56
شکل (3-2) لوله‌های مورد بهره گیری در پایلوت 57
شکل (3-3) پمپ لجن کش مورد بهره گیری جهت بازچرخانی جریان 58
شکل (3-4) پمپ هواده مورد بهره گیری 59
شکل (3-5) دیفیوزر مورد بهره گیری در مخزن بالا دست 60
شکل (3-6) توری‌های مورد بهره گیری 62
شکل (3-7) حوض هوادهی تصفیه‌خانه لجن فعال شهرک ‌‌یثرب 64
شکل (3-8) نمای پایلوت 65
شکل (3-9) نمودار استاندارد دستگاه اسپکتوفتومتر 74
شکل (4-1) بایوفیلم تشکیل شده بر روی توری 81
شکل (4-2) بایوفیلم تشکیل شده بر روی جداره داخلی لوله 81
شکل (4-3) تغییرات ضخامت بایوفیلم نسبت به زمان 82
شکل (4-4) تغییرات غلظت اکسیژن نسبت به زمان 83
شکل (4-5) تغییرات غلظت COD پس از
گذشت ‌‌یک هفته از زمان شروع
85

شکل (4-6) تغییرات غلظت COD پس از گذشت دو هفته از زمان شروع 86
شکل (4-7) آزمایش COD در سرعت 15/0 متر بر ثانیه 86
شکل (4-8) آزمایش COD در سرعت 25/0 متر بر ثانیه 87
شکل (4-9) تغییرات BOD5 در سرعت 15/0 متر بر ثانیه 88
شکل (4-10) تغییرات غلظت BOD5 نسبت به زمان در سرعت 25/0 متر بر ثانیه 89
شکل (4-11) تغییرات COD در سرعت 75/0 متر بر ثانیه 90
شکل (4-12) تغییرات غلظت BOD5 در سرعت 75/0 متر بر ثانیه 90
شکل (4-13) تغییرات غلظت نیتروژن کل 91
شکل (4-14) تغییرات غلظت نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی 92
شکل (4-15) تغییرات غلظت مواد معلق 93
 
فهرست جدول‌ها
جدول (2-1) خصوصیات شبکه‌های جمع‌آوری در ارتباط با شرایط فرآیندی 36
جدول (2-2) غلظت بایومس و سوبسترا در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب 44
جدول (2-3) خصوصیات تبدیلات مواد آلی فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی 47
جدول (3-1) ترکیبات فاضلاب مصنوعی(نوع اول) 63
جدول (3-2)ترکیبات فاضلاب مصنوعی(نوع دوم) 63


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل 1
مقدمه
 
 
 
 
 

  • مقدمه

در این فصل در وهله اول نگاهی اجمالی به اهمیت پژوهش داریم و تصریح‌ای به تأثیر شبکه‌های جمع‌آوری در توسعه پایدار شده می باشد. کلیات فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند و اهمیت آن‌ها بحث شده می باشد. در نهایت ضرورت پژوهش، فرضیات و اهداف پژوهش اظهار شده می باشد.

  • اهمیت پژوهش

امروزه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب‌‌ یکی از زیر ساخت‌های مهم جوامع بشری محسوب می شوند و در توسعه شهرها تأثیر مهمی دارند. عمده‌ترین تأثیر این سازه‌ها را می‌توان جمع‌‌آوری فاضلاب از سطح شهرها، جلوگیری از انتشار بیماری‌های اپیدمی و تامین شرایط بهداشت عموی برشمرد. هزینه‌ی اجرایی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بسیار بالا بوده و تقریبا 75 درصد از هزینه‌های مربوط به فرآیند کلی تصفیه‌ی فاضلاب را شامل می شوند. پس حفظ و نگهداری این تاسیسات بسیار مهم می باشد.
طراحی بهینه و کارآمد شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تأثیر مهمی در طرح‌های توسعه پایدار دارد. این تاسیسات بسیار پرهزینه بوده و در صورت بروز مشکلاتی مانند خوردگی در این شبکه‌ها، مدیریت اجرایی متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد گردید. انتشار گاز هیدروژن سولفید در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، باعث بروز مشکلاتی زیرا آزاد شدن گازهای خطرناک در جو و خوردگی لوله‌های فاضلاب و تاسیسات انتقال دهنده می گردد]1[.
تأثیر شبکه جمع‌آوری فاضلاب امروزی که از اواسط قرن نوزدهم به مقصود جمع‌آوری فاضلاب به کار گرفته شدند، از بدو بکارگیری تا به حال، صرفا انتقال فاضلاب از منابع تولید به تصفیه‌خانه بوده می باشد. تحقیقات نشان داده‌‌‌ ترکیبات فاضلاب هنگام انتقال دائما دستخوش تغییرات می­باشد]2[. این تغییرات کیفی فاضلاب ناشی از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و‌‌ یا بیولوژیکی می باشد که در شبکه رخ می‌دهند، اما امروزه تاثیر این فرآیندها هنگام طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌ها لحاظ نمی‌گردد.
در شرایط بارندگی، پدیده‌های هیدرولیکی و انتقال مواد جامد فاضلاب اهمیت زیادی دارند، در حالی که در این شرایط فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی معمولا اهمیت کمتری دارند. با این حال، در شرایط بدون بارندگی که تقریبا در 95 درصد اوقات در خیلی از کشورها حاکم می باشد، فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی ممکن می باشد روی عملکرد فاضلاب‌رو و تعامل بین فاضلاب‌رو و فرآیندهای تصفیه پس از آن در تصفیه‌خانه تاثیر داشته باشند.
احتمالا به این دلیل که فعالیت محققان و عوامل اجرایی بیشتر به شرایط بارندگی اختصاص داده شده، عملکرد بیولوژیکی و شیمیایی شبکه جمع‌آوری کمتر مورد توجه بوده می باشد. با این حال واضح می باشد که نمی‌توان از فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی فاضلاب هنگام انتقال چشم پوشی نمود. این فرآیندها ممکن می باشد در آغاز روی عملکرد خود شبکه جمع‌آوری و در پی آن روی تاسیسات ‌تصفیه‌خانه، محیط زیست و بشر‌هایی که به صورت مستقیم‌‌ یا غیر مستقیم با فاضلاب تماس دارند اثراتی داشته باشد.
اکثر پژوهش‌های موجود در زمینه شبکه جمع‌آوری، به ‌برنامه‌ریزی، طراحی، ‌بهره‌برداری و نگهداری از این شبکه‌ها اختصاص داده شده‌اند و در فعالیت‌های علمی در نظر داشتن واکنش‌های مذکور کم‌تر بوده می باشد.
فرآیندهایی که در شبکه جمع‌آوری رخ می‌دهند، دارای فازهای مختلفی هستند که عموما سیستم پیچیده‌ای دارند. این فرآیندها ممکن می باشد در فازهای مختلف شامل فاز سیال، فاز بایوفیلم تشکیل شده، فاز رسوبات فاضلاب، هوای موجود در شبکه و نهایتا فاز دیواره فاضلاب‌روها رخ دهند]3[. این فرآیندها بر فضای شهری تاثیر بسزایی دارند، به عنوان مثال ممکن می باشد‌‌‌ ترکیبات بودار در جو شهری پراکنده شوند. همچنین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و سیستم‌های محلی دریافت کننده فاضلاب، متاثر از واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی واقع در شبکه‌ها هستند. این تاسیسات علاوه بر دریافت مواد تخلیه شده به شبکه، محصولات ناشی از فرآیندهای شبکه را مانند لجن و آب تصفیه شده نیز دریافت می‌کنند.
نمونه‌های متعددی که نشان دهنده اهمیت این فرآیندهاست هست، به عنوان مثال تاثیر سولفید تحت شرایط بی‌هوازی شناخته شده می باشد. سولفید‌‌ یک خطر جدی برای بشر می باشد که‌‌‌ترکیبی بدبو و سمی بوده و همچنین ممکن می باشد معضلات خوردگی در شبکه ایجاد کند ]4[. به علاوه شرایط بی‌هوازی ممکن می باشد باعث تولید آن دسته از سوبسترای راحت تجزیه‌پذیر شوند که حذف فسفر و دینیتریفیکاسیون را در تصفیه‌خانه با اختلال مواجه می کند و نیاز به تاسیسات تصفیه‌خانه را افزایش می‌دهد. درصورتی که شبکه جمع‌آوری تحت شرایط هوازی باشد، این مواد آلی راحت ‌‌‌‌تجزیه‌پذیر حذف شده و ذراتی تولید می گردد که ‌‌‌‌تجزیه‌پذیری آسانی دارند]8[. پس با طراحی صحیح و کارآمد ممکن می باشد شرایط حاکم بر فاضلاب حین انتقال در شبکه جمع‌آوری بهبود‌‌ یابد و از این پتانسیل شبکه‌های جمع‌آوری در حذف مواد آلی فاضلاب بهره گیری گردد و از طرفی ‌‌یک تعامل مثبت با فرآیندهای تصفیه پس از آن در تصفیه‌خانه ایجاد گردد.
موردها فوق نشان می‌دهد که تأثیر این شبکه‌ها صرفا جمع‌آوری و انتقال فاضلاب نیست و بایستی به عنوان‌‌ یک بخش جدایی ناپذیر در سیستم فاضلاب شهری در نظر گرفته شوند، اما در طراحی‌های متعارف و مدیریت اجرایی، فرض بر این می باشد که تصفیه فاضلاب به صورت کامل در تصفیه‌خانه انجام می گردد و تأثیر شبکه‌های جمع‌آوری فقط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب از منابع تولید به تصفیه‌خانه می باشد]5[.

  • ضرورت پژوهش

رشد جمعیت جهانی باعث ایجاد ‌‌یک فضای رقابتی بین مهندسین طراح در زمینه اجرا و نگهداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب و مدیریت این نوع سیستم‌ها شده می باشد، زیرا با رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف آب، فاضلاب تولید شده در شهرها نیز افزایش چشم گیری داشت و طراحان همواره به دنبال روشهای جدید طراحی شبکه‌های جدید هستند.
روشهای مختلفی برای تصفیه فاضلاب خانگی شامل رشد الحاقی و رشد معلق هست. اما از نقطه نظر تکنیکی و اقتصادی هنوز موضوع تصفیه فاضلاب به عنوان‌‌ یک مسئله پیچیده و پرهزینه در نظر گرفته می گردد. اگرچه تکنولوژی در زمینه تجهیزات تصفیه‌خانه‌های بزرگ پیشرفت چشم‌گیری داشته، اما در بعضی شهرهای کوچک هنوز مشکل تصفیه فاضلاب هست. در میان پژوهش‌های انجام شده برای رسیدن به ‌‌یک تکنولوژی قابل اجرا، بهره گیری از شبکه جمع‌آوری به عنوان رآکتور بیولوژیکی راهکار مناسبی می باشد.
بهینه‌سازی توام شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قدیمی در شهرهایی که جمعیت آن‌ها رشد بی‌رویه‌ای داشته، می‌تواند به عنوان راهکاری مناسب در برنامه‌ریزی‌های شهری در نظر گرفته گردد.
بهره گیری از شبکه جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه با کاهش بار آلی فاضلاب، نیاز به تجهیزات تصفیه‌خانه را کاهش می‌دهد. همچنین در مناطقی که به دلیل هزینه‌های بالا، امکان احداث تصفیه‌خانه وجود ندارد و فاضلاب بدون هیچ‌گونه تصفیه وارد محیط پذیرنده می گردد، با این راهکار می‌توان ضمن کاهش بار آلی، از ورود آلودگی بیشتر به محیط زیست جلوگیری نمود و از آن به عنوان راه حلی موقتی برای تصفیه بهره گیری نمود.
امروزه مهندسین تاثیر ظرفیت خودپالایی شبکه‌های جمع‌آوری را روی تاسیسات تصفیه‌خانه در نظر نمی‌گیرند که احتمالا به دلیل پیچیده بودن چگونگی انجام این فرآیندها می‌باشد]6[. اغلب روابطی که به مقصود توصیف این فرآیندها ارایه شده، به صورت تجربی می‌باشد. پس تعداد مدل‌هایی که این فرآیندها را توصیف کرده و برهم‌کنش این فرآیندها را اظهار می کند، محدود می باشد.
با در نظر گرفتن این موضوع که فرآیندهای تصفیه از همان ابتدای ورود فاضلاب به شبکه جمع‌آوری شروع می شوند، طراحی بسیار کارآمدتر خواهد بود. علاوه براین بایستی رویکردهای کلی‌تری تحت عنوان توسعه پایدار، بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و بالا بردن استاندارد زندگی برای مجامع عمومی در نظر گرفته گردد.
موردها فوق موید آن می باشد که فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند، اهمیت زیادی داشته و بایستی به این بخش از عملکرد شبکه‌های جمع‌آوری بیشتر توجه گردد. با افزایش قابلیت شبکه‌ها در حذف مواد آلی، ممکن می باشد بتوان از شبکه‌ها به عنوان تاسیسات پیش تصفیه در مناطق محروم و روستایی بهره گیری نمود. همچنین در مناطق سردسیر و کوهستانی که امکان تصفیه‌ی فاضلاب در فصل‌های سرد سال عملا در تصفیه‌خانه‌ها امکان‌پذیر نیست، ممکن می باشد بتوان از شبکه‌های جمع‌آوری به دلیل پایین‌ بودن دمای فاضلاب در زیر زمین، جهت تصفیه‌ی فاضلاب بهره گیری نمود.
به مقصود حرکت به سمت مدیریت پایداردر ‌برنامه‌ریزی شهری، نیاز می باشد طراحی و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌ها به صورت ‌‌یکپارچه انجام گردد. درک و شناسایی واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی شبکه‌ها، امکان‌‌‌ ترکیب جنبه‌های کیفی فاضلاب را با طراحی و بهره‌برداری از این تأسیسات را فراهم می‌سازد. در این صورت شبکه‌های جمع‌آوری در مدیریت فاضلاب شهری پایدار، علاوه بر سیستم‌های انتقال دهنده فاضلاب، تأسیساتی هستند که به مقصود انجام واکنش‌های تصفیه نیز طراحی می شوند.

  • فرضیات پژوهش

1- شرایط بهره گیری از شبکه‌های جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه مهیا می باشد.
2- فاضلاب حین انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تحت شرایط هوازی قرار دارد.
3- رشد الحاقی میکروارگانیسم‌ها در جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها صورت می‌گیرد.
4- با افزایش زبری اندازه الحاق باکتری‌ها به جداره‌ی داخلی افزایش می‌یابد.
5- بازچرخانی جریان فاضلاب مانند جریان فاضلاب در لوله‌های شبکه‌ی جمع‌آوری می باشد.
6- حذف مواد آلی ‌‌‌‌کربن‌دار موجود در فاضلاب، هنگام انتقال صورت می‌گیرد.
7- از فاضلاب مصنوعی می‌توان به عنوان فاضلاب خانگی بهره گیری نمود.

  • اهداف پژوهش

با ‌برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح ‌می‌توان از شبکه‌ها در جهت کاهش بار آلی بهره گیری نمود که در این صورت از معضلات خوردگی نیز کاسته می گردد. با درک بهتر واکنش‌هایی که در شبکه جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند می‌توان شبکه‌ها را به نحوی طراحی نمود که اندازه حذف مواد آلی هنگام انتقال افزایش ‌‌یابد و مهندسین قادر خواهند بود که ابعاد تأسیسات تصفیه‌خانه را کاهش دهند. کاهش ابعاد تصفیه‌خانه به خصوص در شهرهای بزرگ که زمین در دسترس جهت ساخت تصفیه‌خانه محدود می باشد، بسیار کارآمد خواهد بود. با کاهش ابعاد تصفیه‌خانه همچنین نیاز به سرمایه اولیه و هزینه‌های بهره‌برداری تصفیه‌خانه به مراتب کاهش می‌یابد. پس علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌های تصفیه‌خانه، امکان کاهش هزینه‌های اجرایی و نگهداری(هزینه‌هایی مانند مبارزه با خوردگی) شبکه‌های جمع‌آوری نیز هست. در کشور ما معمولا BOD5 فاضلاب بین 200 تا 400 میلی گرم در لیتر می باشد، در صورتی که بتوان این بار آلی را قبل از ورود به تصفیه‌خانه تا حدودی کاهش داد، کاهش هزینه‌ها قابل توجه خواهد بود.
در این پژوهش با ساخت ‌‌یک مدل از بخشی از ‌‌یک شبکه فاضلاب، کوشش بر این می باشد که در مسیر انتقال فاضلاب، با افزایش اندازه اکسیژن محلول‌‌‌‌، شرایط هوازی فراهم گردد تا امکان بهره گیری از مسیر انتقال فاضلاب به مقصود انجام پیش تصفیه فراهم گردد و مشکل بوی بد فاضلاب و خوردگی لوله‌ها نیز تا حد ممکن مرتفع گردد. در نهایت هدف مطالعه امکان بهره گیری از شبکه‌های ثقلی قطر کوچک، جهت تصفیه فاضلاب مناطق محروم، روستاها، مناطق توریستی و مناطق سردسیر می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700 تومان

***

—-