مطالعه عملکرد و امکان­سنجی بهره گیری از پمپ­های ضربه­قوچی در سیستم­های آبرسانی روستایی

­­

بهمن 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فهرست مطالب………………………………………………….. ‌ز
فهرست اشکال………………………………………………….. ‌ط
فهرست جداول………………………………………………….. ‌ک
چکیده:………………………………………………………. 1
فصل اول……………………………………………………… 2
معرفی پژوهش………………………………………………….. 2
1-1- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن…………………… 4
1-1-1- اهداف اصلی………………………………………… 4
1-1-2- اهداف فرعی………………………………………… 5
1-2- فرضیه اصلی……………………………………………. 5
1-3- برنامه پژوهش………………………………………….. 5
1-4- ساختار این گزارش………………………………………. 6
فصل دوم……………………………………………………… 8
پمپ ضربه‌قوچی…………………………………………………. 8
2-1- پدیده ضربه‌قوچ در سیستمهای خطوط انتقال آب………………. 9
2-1-1- تاریخچه مطالعات و تحقیقات در زمینه ضربه‌قوچ…………. 9
2-1-2- تعریف اصطلاحات……………………………………. 11
2-1-3- نظریه‌های مربوط به ضربه‌قوچ………………………… 11
2-1-3-1- نظریه رفتار صلب ستون آب………………………………….. 11
2-1-3-2- نظریه رفتار کشسانی……………………………………….. 13
2-1-4- ضربه‌قوچ در باز و بستن سریع شیر……………………. 14
2-1-5- بهره گیری از انرژی حاصل از ضربه‌قوچ…………………. 16
2-2- نرم‌افزارهای موجود در زمینه تحلیل ضربه‌قوچ……………… 16
2-3- پمپ ضربه‌قوچی…………………………………………. 18
2-4- تاریخچه پمپ ضربه قوچی………………………………… 19
2-5- مکانیزم پمپ ضربه‌قوچی…………………………………. 19
2-5-1- بدنه پمپ (Pump Body)………………………………. 24
2-5-2- شیر قطع و وصل (Impulse Valve)……………………….. 24
2-5-3- شیر یکطرفه (Delivery Valve)………………………….. 27
2-5-4-محفظه هوا (Air Vessel or Air Chamber)…………………….. 28
2-5-6- شیر ورود هوا (Snifter Valve)…………………………. 29
2-6- راه‌اندازی پمپ ضربه‌قوچی……………………………….. 29
2-7- طراحی پمپ ضربه‌قوچی…………………………………… 31
فصل سوم…………………………………………………….. 33
مواد و روش پژوهش……………………………………………. 33
3-1- مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی با بهره گیری از نرم‌افزار HAMMER V8i  34
3-1-1- اجزای مورد بهره گیری در مدل………………………… 34
3-1-2- وارد کردن اطلاعات اولیه در نرم افزار………………. 37
3-1-3- مدلسازی نمونه‌ای از پمپ ضربه‌قوچی…………………… 43
3-1-4- نرم‌افزار تهیه شده جهت مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی……….. 46
3-2- طراحی پمپ ضربه‌قوچی در مجتمع آبرسانی استان اردبیل (مطالعه موردی پژوهش) 48
3-2-1- مشخصات کلی روستاهای طرح………………………….. 48
3-2-2- مقایسه پمپاژ به روش متعارف و روش ضربه‌قوچی…………. 50
3-2-3- طراحی خط پمپاژ به روستای گاودول…………………… 52
3-2-3-1- طراحی خط پمپاژ متعارف……………………………………. 52
3-2-3-2- طراحی خط پمپاژ ضربه‌قوچی………………………………….. 53
فصل چهارم…………………………………………………… 55
نتایج پژوهش و تحلیل آن………………………………………. 55
4-1- مقدمه………………………………………………… 56
4-2- نتایج نمونه پمپ مدل شده (بخش 3-1-3)…………………… 56
4-3- نتایج مدلسازی برای روستای گاودول (اردبیل)…………….. 62
4-4- مقایسه اقتصادی پمپاژ ضربه‌قوچی و پمپاژ متعارف………….. 77
4-5- تأثیر حجم تانک هوا بر روی حجم آب پمپاژ شده……………. 78
4-6- محاسبه نسبت دبی پمپ شده به دبی خط اصلی……………….. 79
4-7- ملاحظات طراحی پمپ ضربه‌قوچی…………………………….. 79
فصل پنجم……………………………………………………. 81
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………. 81
5-1- نتیجه‌گیری کلی………………………………………… 82
5-2- ارائه پیشنهادات………………………………………. 82
پیوست 1…………………………………………………….. 83
برنامه تعیین حجم پمپاژ در طراحی پمپ ضربه‌قوچی به زبان فرترن…… 84
پیوست 2…………………………………………………….. 86
نمودارهای تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای قطرهای مختلف (پمپاژ گاودول)      87
Abstract……………………………………………………… 94
 
 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1- معرفی توابع F و f در باز و بستن ناگهانی شیر (پارماکیان, 1955) 16
شکل ‏2‑2- نمایی از صفحه مربوط به نرم‌افزار HAMMER (HAMMER-Guide, 2012) 18
شکل ‏2‑3- اجزای تشکیل دهنده پمپ ضربه‌قوچی (Alaban, 2007) 20
شکل ‏2‑4- نمونه‌ای از تولید پمپ ضربه‌قوچی و اجزای آن (Browne, 2009) 21
شکل ‏2‑5- تصاویری از انواع مختلف پمپ ضربه‌قوچی تولید شده (Browne, 2009) 22
شکل ‏2‑6- چگونگی انتقال آب بوسیله پمپ ضربه‌قوچی (Alaban, 2007) 23
شکل ‏2‑7- بخشی از اجزای تشکیل دهنده بدنه پمپ (Browne, 2009) 24
شکل ‏2‑8- شیر قطع و وصل و اجزای تشکیل‌دهنده آن (Browne, 2009) 25
شکل ‏2‑9- مراحل چهارگانه باز و بسته شدن شیر قطع و وصل (Warwichshire, 2005) 26
شکل ‏2‑10- اجزای تشکیل‌دهنده شیر یکطرفه (Browne, 2009) 27
شکل ‏2‑11- محفظه هوا (Browne, 2009) 28
شکل ‏2‑12- شیر ورود هوا (Browne, 2009) 29
شکل ‏2‑13- مراحل راه‌اندازی پمپ ضربه‌قوچی (Browne, 2009) 30
شکل ‏2‑14- نمونه‌ای از جداول طراحی و انتخاب پمپ ضربه‌قوچی (Lightman, et al., 2010) 32
شکل ‏3‑1- طرح شماتیک پمپ ضربه‌قوچی 35
شکل ‏3‑2- چگونگی چیدمان عناصر مورد بهره گیری در HAMMER V8i برای مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی 37
شکل ‏3‑3- نمونهای از الگوی بسته شدن شیر در HAMMER V8i برای مدلسازی پمپ ضربه قوچی 40
شکل ‏3‑4- مشخصات مورد نیاز در نوار ابزار Wave Speed Calculator برای تعیین سرعت موج 42
شکل ‏3‑5-مشخصات مایع درون لوله جهت محاسبه سرعت موج در در نرمافزار HAMMER V8i 42
شکل ‏3‑6-مشخصات خط لوله جهت محاسبه سرعت موج در در نرمافزار HAMMER V8i 43
شکل ‏3‑7- نمونه‌ای از تغییرات فشار در خط پمپاژ بعد از ایجاد ضربه با بهره گیری از HAMMER V8i 46
شکل ‏3‑8- الگوریتم مورد بهره گیری در تعیین حجم پمپاژ ناشی از هر بار بسته شدن ناگهانی شیر 47
شکل ‏3‑9- پلان کلی منطقه طرح و خطوط انتقال 49
شکل ‏3‑10- پلان طرح پمپاژ به روستای گاودول (روش متعارف) 50
شکل ‏3‑11- پلان طرح پمپاژ به روستای گاودول (روش پمپ ضربه‌قوچی) 51
شکل ‏3‑12- پروفیل خط انتقال از مخزن ایلوانق تا مخزن آناویز به طول 5600 متر 52
شکل ‏3‑13- پروفیل خط انتقال از مخزن آناویز تا مخزن گاودول به طول 4600 متر 52
شکل ‏4‑1- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 15 میلیمتر) 57
شکل ‏4‑2- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 20 میلیمتر) 58
شکل ‏4‑3- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 25 میلیمتر) 59
شکل ‏4‑4- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 32 میلیمتر) 60
شکل ‏4‑5- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 40 میلیمتر) 61
شکل ‏4‑6- نمودار تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای حالت بهینه پمپاژ (قطر خط 32 میلیمتر – حجم هوای 5 لیتر) 61
شکل ‏4‑7- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 15 میلیمتر)- اردبیل 62
شکل ‏4‑8- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 20 میلیمتر) – اردبیل 63
شکل ‏4‑9- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 25 میلیمتر) – اردبیل 64
شکل ‏4‑10- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 32 میلیمتر) – اردبیل 65
شکل ‏4‑11- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 40 میلیمتر) – اردبیل 66
شکل ‏4‑12- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 50 میلیمتر) – اردبیل 67
شکل ‏4‑13- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 65 میلیمتر) – اردبیل 68
شکل ‏4‑14- نمودار تغییرات حجم آب پمپاژ شده پیش روی حجم هواهای مختلف محفظه هوا (قطر 80 میلیمتر) – اردبیل 69
شکل ‏4‑15- نمودار فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای قطر 100 میلیمتر 70
شکل ‏4‑16- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 80 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 72
شکل ‏4‑17- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 65 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 72
شکل ‏4‑18- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 50 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 73
شکل ‏4‑19- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 40 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 73
شکل ‏4‑20- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 32 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 74
شکل ‏4‑21- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 25 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 74
شکل ‏4‑22- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 20 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 75
شکل ‏4‑23- نمودار حجم آب پمپاژ شده برای قطر 15 میلیمتر در حجم هواهای مختلف 75
شکل ‏4‑24- نمودار تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای حجم هواهای مختلف (قطر بهینه 80 میلیمتر) 79
شکل ‏7‑1- نمودار تغییرات فشار برای قطر 15 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 87
شکل ‏7‑2- نمودار تغییرات فشار برای قطر 20 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 87
شکل ‏7‑3- نمودار تغییرات فشار برای قطر 25 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 88
شکل ‏7‑4- نمودار تغییرات فشار برای قطر 32 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 88
شکل ‏7‑5- نمودار تغییرات فشار برای قطر 40 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 89
شکل ‏7‑6- نمودار تغییرات فشار برای قطر 50 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 89
شکل ‏7‑7- نمودار تغییرات فشار برای قطر 65 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 90
شکل ‏7‑8- نمودار تغییرات فشار برای قطر 80 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 90
شکل ‏7‑9- نمودار تغییرات فشار برای قطر 100 میلیمتر (در حجم بهینه هوا) 91
 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1- پارامترهای مورد نیاز ورودی مخزن تغذیه (Drive Tank) در نرم‌افزار HAMMER V8i 38
جدول ‏3‑2- پارامترهای مورد نیاز ورودی سرج تانک (Surge Tank) در نرم‌افزار HAMMER V8i 39
جدول ‏3‑3- پارامترهای مورد نیاز ورودی محفظه هوا (Air Chamber) در نرم‌افزار HAMMER V8i 39
جدول ‏3‑4- پارامترهای مورد نیاز ورودی شیر قطع و وصل (Butterfly Valve) در نرمافزار HAMMER V8i 40
جدول ‏3‑5- پارامترهای مورد نیاز ورودی گره (Junction) در نرمافزار HAMMER V8i 41
جدول ‏3‑6- پارامترهای مورد نیاز ورودی لوله (Pipe) در نرمافزار HAMMER V8i 41
جدول ‏3‑7- مشخصات لوله اصلی انتقال آب (لوله P1) 43
جدول ‏3‑8- مقادیر پارامترهای مورد نیاز طرح 44
جدول ‏3‑9- قطرهای قابل بهره گیری جهت خط پمپاژ آب (لوله P2در شکل 3-1) 45
جدول ‏3‑10- مشخصات لوله اصلی انتقال آب 53
جدول ‏3‑11- مشخصات قطرهای مورد بهره گیری جهت خط پمپاژ آب 54
جدول ‏4‑1- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 15 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 56
جدول ‏4‑2- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 20 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 57
جدول ‏4‑3- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 25 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 58
جدول ‏4‑4- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 32 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 59
جدول ‏4‑5- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 40 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف 60
جدول ‏4‑6- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 15 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 62
جدول ‏4‑7- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 20 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 63
جدول ‏4‑8- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 25 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 64
جدول ‏4‑9- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 32 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 65
جدول ‏4‑10- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 40 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 66
جدول ‏4‑11- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 50 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 67
جدول ‏4‑12- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 65 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 68
جدول ‏4‑13- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 80 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 69
جدول ‏4‑14- حجم پمپاژ محاسبه شده برای خط پمپاژ 100 میلیمتر به ازای حجم هواهای مختلف – اردبیل 70
 
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی نرم افزار Auto Desk Civil 3D و مقایسه آن با نرم افزار های موجود

چکیده:

در این مطالعه، مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی توسط نرم‌افزاری که تهیه گردیده انجام شده می باشد. این نرم‌افزار خروجی‌های نرم‌افزار HAMMER را به عنوان ورودی در پیدا نمود نموده و با کسب اطلاعاتی دیگر (شامل ارتفاع پمپاژ و …) اندازه آب پمپاژ شده را در هر بار قطع و وصل ناگهانی شیر محاسبه می‌نماید.
در این پژوهش مدلسازی نمونه‌ای از پمپ فوق در مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان اردبیل انجام گرفته می باشد. بر اساس تحلیل فنی و اقتصادی انجام شده مدلسازی فوق نشان می‌دهد که در مورد هایی که دبی پمپاژ کم باشد می‌توان به جای پمپاژ متعارف از پمپ ضربه‌قوچی بهره گیری نمود.
عوامل مؤثر در مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی شامل قطر خط پمپاژ، زمان قطع و وصل شیر، حجم هوای موجود در محفظه هوا و … می‌باشد. این پارامترها در طراحی این نوع پمپ مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.
از مهمترین مزایای پمپ مذکور عدم نیاز به بهره گیری از انرژی‌های گران قیمت از قبیل انرژی فسیلی یا انرژی الکتریکی می‌باشد. در مورد هایی که امکان بهره گیری از انرژی‌های مذکور با سختی و هزینه زیادانجام می‌گیرد، بهره گیری از پمپ ضربه‌قوچی می‌تواند کارگشا باشد.
 
کلمات کلیدی:
پمپ ضربه­قوچی، نرم‌افزار HAMMER ، آبرسانی روستایی، مدلسازی هیدرولیکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- معرفی پژوهش

پمپ­ها (تلمبه­ها) [1] از اصلی­ترین اجزای صنعت آبرسانی می­باشند. این واحد مانند تأسیسات استراتژیک محسوب شده و یکی از آیتم­های اصلی مصرف انرژی در سیستم آبرسانی می باشد. به مقصود تعریف کاملتر و دقیقتر این پایان­نامه، آغاز بحث مختصری راجع به انواع پمپ­ها و گروه­بندی آنها از نظر بهره گیری از انرژی (بهره گیری مستقیم یا بهره گیری غیرمستقیم) لازم به نظر می­رسد.
بر مبنای چگونگی انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ­ها را به سه دسته کلی تقسیم می­کنند (نوربخش, 1385):

 • پمپ­های دینامیکی[2]
 • پمپ­های جابجایی مثبت[3]
 • پمپ­های ویژه[4]

پمپ‌های دینامیکی پمپ‌هایی هستند که انرژی جنبشی آب را افزایش می‌دهند. در این نوع پمپ‌ها انتقال انرژی از پمپ به سیال به صورت پیوسته انجام می‌گیرد و مقدار سیال عبوری از واحد زمان (آبدهی) و فشار خروجی سیال از پمپ به هم وابسته می‌باشند. این دسته از پمپ‌ها شامل زیرمجموعه کاملاً متنوعی بوده که پمپ‌های چرخی[5] از مهمترین آنهاست که خود بر اساس مسیر حرکت سیال در چرخ به سه دسته پمپ‌های شعاعی[6] (برای ایجاد فشار بالا و آبدهی بالنسبه کمتر)، پمپ‌های محوری[7] (برای ایجاد آبدهی بالا و فشار کمتر) و پمپ‌های مختلط[8] (برای ایجاد فشار و آبدهی متوسط) تقسیم می شوند (نوربخش, 1385).
در پمپ‌های جابجایی مثبت، انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب صورت می‌گیرد. این پمپ‌ها خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند که از مهمترین آنها پمپ‌های رفت و برگشتی (پیستونی)[9]، گردشی[10] و لوله‌ای[11] را می‌توان نام برد. این نوع پمپ‌ها معمولاً برای دبی‌ها و لزجت‌های نامتعارف مورد بهره گیری قرار می‌گیرند و اغلب کاربرد صنعتی دارند (نوربخش, 1385).
سایر پمپ‌ها که مکانیزمی متفاوت از دو رده پمپ ذکر گردیده دارند در رده پمپ‌های ویژه قرار می‌گیرند. از این نوع پمپ‌ها می‌توان به پمپ‌های هوا[12] ، پمپ‌های اجکتور[13] و همچنین پمپ‌های قوچ­آبی (ضربه قوچی)[14] تصریح نمود. در این پمپ‌ها چگونگی انتقال انرژی به سیال برای انجام حرکت خاصی اندکی متفاوت از دو نوع اول می‌باشد. لیکن باز هم به گونه‌ای می‌توان آنها را در دو دسته اول نیز جا داد.
پمپ‌های ضربه‌قوچی که موضوع این پایان‌نامه هستند، در زمره پمپ‌های ویژه بوده لیکن به عنوان پمپ جابجایی مثبت نیز قابل دسته‌بندی هستند. در این پمپ‌ها از انرژی جریان ناپایدار ضربه‌قوچ[15] در یک خط آبرسانی برای انتقال آب به ارتفاع بالا اما در دبی‌های محدود بهره گیری می گردد. امکان‌سنجی بهره گیری از این نوع پمپاژ در پروژه‌های آبرسانی مناطق دوردست و با اختلاف ارتفاع بالا، موضوع پژوهش در این پایان‌نامه می‌باشد.
 

1-1- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن

با در نظر داشتن هزینه بالای تأمین انرژی متعارف (شامل انرژی الکتریکی یا انرژی فسیلی) در بهره گیری از پمپ­های رایج در صنعت آب، بهره گیری از پمپ­هایی که دارای مکانیزم ساده‌تر و مصرف انرژی کمتری باشند می‌تواند از جذابیت مناسبی برخوردار باشد. پمپ‌های قوچ‌آبی (ضربه­قوچی) فقط با بهره گیری از انرژی هیدرولیکی ناشی از جریان ناپایدار[16] در خطوط لوله، اقدام پمپاژ آب را انجام می‌دهند و نیازی به بهره گیری از انرژی‌های الکتریکی یا فسیلی ندارند. همچنین در بعضی از مناطق روستایی بعلت شرایط توپوگرافی ویژه تأمین آب روستاهای هم‌جوار از طریق یک ایستگاه پمپاژ (مجتمع­های آبرسانی) با سختی و هزینه زیاد انجام می­گردد. بهره گیری از پمپ‌های ضربه‌قوچی می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های حل معضلات فوق مطرح گردد.

1-1-1- اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پایان‌نامه، امکان‌سنجی اجرای چنین ایستگاههای پمپاژی در سیستم‌های آبرسانی، بویژه در مناطق روستایی می‌باشد.
 

1-1-2- اهداف فرعی

مانند اهداف دیگر پروژه می‌توان به موردها زیر تصریح نمود:

 • تهیه برنامه نرم‌افزاری برای تسهیل و بهینه کردن طراحی ایستگاه‌های پمپاژ ضربه‌قوچی
 • تعیین محدوده‌های فنی و اقتصادی بهره گیری از این نوع پمپاژ
 • حفاظت خط اصلی انتقال آب در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌قوچ (علاوه بر اقدام پمپاژ آب)

 

1-2- فرضیه اصلی

فرض اصلی پژوهش عبارت می باشد از اینکه در صورت بهره گیری از پمپ‌های ضربه‌قوچی (قوچ‌آبی) در روستاهایی که امکان اجرای این پروژه هست، می‌توان بدون بهره گیری از انرژی گران‌قیمت الکتریکی یا فسیلی اقدام انتقال آب را با راندمان بالا و نسبت سود به هزینه قابل قبول به روستاهای مذکور انجام داد. در این پروژه با مقایسه فنی و اقتصادی اجرای یک طرح در دو حالت ایستگاه‌های پمپاژ متعارف و یا بهره گیری از پمپ‌های قوچ‌آبی در جهت اثبات فرضیه فوق اقدام می گردد.
 

1-3- برنامه پژوهش

به مقصود مطالعه بهره گیری از پمپ­های ضربه‌قوچی در سیستم­های آبرسانی روستایی مراحل پژوهش زیر در نظر گرفته شده می باشد:

 1. مطالعات کتابخانه‌ای و تدوین ادبیات موضوع (تئوری، تاریخچه و مکانیزم‌های مؤثر)
 2. مطالعه وضعیت موجود سیستم‌های آبرسانی روستایی استان اردبیل و امکان‌سنجی بهره گیری از پمپ ضربه­قوچی در آنها
 3. انتخاب یکی از طرح‌های موجود به عنوان طرح پایلوت
 4. مدل‌سازی طرح انتخاب شده با بهره گیری از نرم‌افزارهای موجود
 5. طراحی سیستم پمپاژ به روش ضربه‌قوچی در ایستگاه مورد نظر
 6. مدل‌سازی طرح تهیه شده و تعیین ضرایب مقاومت و قطر لوله‌ها و طراحی تجهیزات مورد نیاز
 7. جمع‌بندی نتایج و مقایسه آن با روش‌های متعارف ایستگاه‌های پمپاژ از نظر فنی و اقتصادی
 8. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
 9. تدوین پایان نامه

 

1-4- ساختار این گزارش

این گزارش مشتمل بر 5 فصل ذیل می‌باشد:
 

 • فصل اول : کلیات، اهداف و ضرورت انجام پژوهش
 • فصل دوم: پمپ ضربه‌قوچی
 • فصل سوم: مواد و روش پژوهش
 • فصل چهارم: نتایج پژوهش و تحلیل نتایج
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

[1] -Pumps
[2] -Kinetic Pumps
[3] -Positive Displacement Pumps
[4] -Special Pumps
[5] -Turbo-Pumps
[6] -Radial Flow Pumps
[7] -Axial Flow Pumps
[8] -Mixed Flow Pumps
[9] -Piston Pumps
[10] -Rotary Pumps
[11] -Tubular Pumps
[12] -Air Lifting Pumps
[13] -Ejector Pumps
[14] -Hi-Ram Pumps
[15] -Water Hammer
[16] -Unsteady Flow
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: عمران