دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد (مهندسی عمران – مهندسی آب)

مدلسازی حل مناقشات در بهره­برداری تلفیقی آب­های سطحی و زیرزمینی

بهمن 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات.
1-1- مقدمه.. 2
1-2- ضرورت انجام پژوهش.. 3
1-3- اهداف و دامنه­ی پژوهش……….. 3
1-4- روش­شناسی (متدلوژی) نیل به اهداف پژوهش.. 3
1-5- مشارکت علمی (نوآوری پژوهش).. 4
1-6- ساختارتحقیق…………….. 4
فصل دوم: مطالعه سوابق مطالعاتی
2-1- مقدمه.. 6
2-2- مطالعات انجام گرفته در زمینه­ حل اختلاف.. 6
2-2-1- حل اختلاف در بهره­برداری از آب­های سطحی.. 6
2-2-2- حل اختلاف در بهره­برداری از آب­های زیرزمینی.. 11
2-2-3- حل اختلاف در بهره­برداری تلفیقی از آب­های سطحی و زیرزمینی   12
2-3- جمع­بندی.. 13
فصل سوم: مواد و روش­های به کار رفته در پژوهش.
3-1- مقدمه.. 15
3-2- مدل­های بهینه­سازی.. 15
3-2-1- مدل­های بهینه­سازی تک­هدفه.. 15
3-2-2- مدل­های بهینه­سازی چندهدفه.. 17
3-3- مدل­های حل اختلاف.. 18
3-4- مدل شبیه­سازی سیستم.. 21
3-4-1- روش ماتریس پاسخ واحد.. 21
3-5- جمع­بندی.. 26
 
فصل چهارم: ساختار مدل­های شبیه­سازی سیستم و بهینه­سازی حل اختلاف
4-1- مقدمه.. 28
4-2- محاسبه­ی ماتریس پاسخ آبخوان.. 30
4-3- شبیه­سازی شرایط موجود.. 32
4-4- مدل بهینه­سازی.. 39
4-5- مقایسه­ی مقادیر کمبود در دو حالت شبیه­سازی- بهینه­سازی و بهینه­سازی   43
4-6- مدل حل اختلاف.. 44
4-6-1- معرفی توابع مطلوبیت.. 44
4-6-2- فرمول­بندی مدل حل اختلاف Nash. 47
4-6-3- فرمول­بندی مدل CR(I). 53
4-6-4- فرمول­بندی مدل CR(II). 56
4-6-5- مقادیر مطلوبیت­های تأمین نیاز حاصل از مدل­های حل اختلاف   59
4-6-6- مقایسه­ی نتایج مدل­های مختلف حل اختلاف.. 59
4-7- تخصیص آب با بهره گیری از رویکرد همکارانه.. 61
4-8- جمع­بندی.. 65
فصل پنجم: مطالعه­ی موردی
5-1- مقدمه.. 67
5-2- داده­های پایه.. 68
5-3- مدل بهینه­سازی سیستم.. 72
5-3-1- معرفی توابع مطلوبیت…….. 72
5-3-2- وزن نسبی شرکت­کنندگان.. 73
5-4- متدولوژی و ابزار حل مدل.. 74
5-4-1- نتایج حاصل.. 75
5-4-1-1- نتایج سال آبی 51-1350.. 75
5-4-1-2- نتایج سال آبی 67-1366.. 83
5-4-1-3- نتایج سال آبی 78-1377.. 89
5-4-2- مقایسه­ی نتایج مدل حل اختلاف Nash و مدل CR(II)….. 95
5-4-3- مسئله­ی تخصیص آب با رویکرد همکارانه در مورد سال آبی 51-1350   96
5-5- جمع­بندی.. 97
فصل ششم: نتایج و پیشنهادات
6-1- مقدمه.. 100
6-2- نتایج حاصل.. 100
6-3- پیشنهادات برای مطالعات آتی.. 102
فصل هفتم: مراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست پیوست­ها
پیوست شماره یک- ضرایب پاسخ
پیوست شماره دو- آشنایی با نرم­افزار LINGO
پیوست شماره سه- آشنایی با نرم­افزار MODFLOW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ‏2‑1: منابع آب­های سطحی و منطقه کشاورزی آبخوان تهران.. 13
شکل ‏3‑1: فرم کلی تابع مطلوبیت ذوزنقه­ای [4].. 21
شکل ‏3‑2: مفهوم ضریب پاسخ برای منابع تحریک­کننده و تحریک شونده نقطه­ای[2].. 24
شکل ‏3‑3: پارامترهای یک سیستم آبخوان که می­تواند توسط MODFLOW شبیه­سازی گردد [2].. 26
شکل ‏4‑1: بهره­برداری دو مصرف­کننده به صورت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی.. 29
شکل ‏4‑2: نمای شماتیک سیستم فرضی در محیط نرم­افزار Visual MODFLOW… 31
شکل ‏4‑3: مقایسه­ی نتایج افت چاه 1 در LINGO و Visual MODFLOW… 31
شکل ‏4‑4: مقایسه­ی نتایج افت چاه 2 در LINGO و Visual MODFLOW… 32
شکل ‏4‑5: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از شبیه­سازی وضع موجود برای مصرف­کننده­ی بالادست.. 37
شکل ‏4‑6: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از شبیه­سازی وضع موجود برای مصرف­کننده­ی پایین­دست.. 37
شکل ‏4‑7: نتایج حاصل از شبیه­سازی وضع موجود.. 38
شکل ‏4‑8: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل بهینه­سازی برای مصرف­کننده­ی بالادست.. 41
شکل ‏4‑9: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل بهینه­سازی برای مصرف­کننده­ی پایین­دست.. 41
شکل ‏4‑10: نتایج حاصل از مدل بهینه­سازی.. 42
شکل ‏4‑11: مقایسه­ی مقادیر کمبود در دو مدل برای مصرف­کننده­ی بالادست   43
شکل ‏4‑12: مقایسه­ی مقادیر کمبود در دو مدل برای مصرف­کننده­ی پایین­دست   43
شکل ‏4‑13: نمودار تابع مطلوبیت تأمین نیاز آبی مصرف­کنندگان.. 45
شکل ‏4‑14: نمودار تابع مطلوبیت افت تراز آبخوان در محل چاه­ها   45
شکل ‏4‑15: نمودار تابع مطلوبیت تأمین نیاز زیست­محیطی.. 46
شکل ‏4‑16: نمودار تابع مطلوبیت مرتبط با هزینه­ی برداشت آب مصرف­کنندگان   46
شکل ‏4‑17: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل بهینه­سازی Nash برای مصرف­کننده­ی بالادست.. 51
شکل ‏4‑18: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل بهینه­سازی Nash برای مصرف­کننده­ی پایین­دست.. 51
شکل ‏4‑19: نتایج حاصل از مدل بهینه­سازی Nash. 52
شکل ‏4‑20:مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل CR(I) برای مصرف­کننده­ی بالادست.. 54
شکل ‏4‑21:مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل CR(I) برای مصرف­کننده­ی پایین­دست.. 54
شکل ‏4‑22: نتایج حاصل از مدل CR(I). 55
شکل ‏4‑23:مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل CR(II) برای مصرف­کننده­ی بالادست.. 57
شکل ‏4‑24: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از مدل CR(II) برای مصرف­کننده­ی پایین­دست.. 57
شکل ‏4‑25: نتایج حاصل از مدل CR(II). 58
شکل ‏4‑26: نتایج کمبودهای آبی مدلهای مختلف حل اختلاف برای بالادست رودخانه.. 60
شکل ‏4‑27: نتایج کمبودهای آبی مدل­های مختلف حل اختلاف برای پایین­دست رودخانه.. 60
شکل ‏4‑28: مقایسه­ی مقادیر کمبود آبی مصرف­کننده­ی بالادست قبل و بعد از همکاری.. 64
شکل ‏4‑29 : مقایسه­ی مقادیر کمبود آبی مصرف­کننده­ی پایین­دست قبل و بعد از همکاری.. 64
شکل ‏5‑1:موقعیت کلی منطقه­ی طرح و محدوده­ی مدل (آبخوان) در حوضه­ی آبریز ابهر [5].. 67
شکل ‏5‑2: نمودار جریان رودخانه­ی ابهر در سال­های آبی مختلف.. 68
شکل ‏5‑3: مقادیر مختلف نیازهای صنعت، شهری، کشاورزی.. 69
شکل ‏5‑4: موقعیت چاه­های موجود در منطقه.. 70
شکل ‏5‑5 : نمودار تابع مطلوبیت تأمین نیاز آبی مصرف­کنندگان.. 72
شکل ‏5‑6: نمودار تابع مطلوبیت افت تراز آبخوان در محل چاه­ها.. 72
شکل ‏5‑7 : نمودار تابع مطلوبیت تأمین نیاز زیست­محیطی رودخانه   73
شکل ‏5‑8: نمودارتابع مطلوبیت مرتبط با هزینه­ی برداشت آب مصرف­کنندگان   73
شکل ‏5‑9: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف شرب بالادست سال آبی 51-1350.. 76
شکل ‏5‑10: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف شرب پایین­دست سال آبی 51-1350.. 76
شکل ‏5‑11: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف صنعت بالادست سال آبی 51-1350.. 78
شکل ‏5‑12: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف صنعت پایین­دست سال آبی 51-1350.. 78
شکل ‏5‑13: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی بالادست سال آبی 51-1350.. 80
شکل ‏5‑14: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی پایین­دست سال آبی 51-1350.. 80
شکل ‏5‑15: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف شرب بالادست سال آبی 67-1366.. 84
شکل ‏5‑16: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف شرب پایین­دست سال آبی 67-1366.. 84
شکل ‏5‑17: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف صنعت بالادست سال آبی 67-1366.. 86
شکل ‏5‑18: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف صنعت پایین­دست سال آبی 67-1366.. 86
شکل ‏5‑19: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی بالادست سال آبی 67-1366.. 88
شکل ‏5‑20: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی پایین­دست سال آبی 67-1366.. 88
شکل ‏5‑21: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف شرب بالادست سال آبی 78-1377.. 90
شکل ‏5‑22: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف شرب پایین­دست سال آبی 78-1377.. 90
شکل ‏5‑23: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف صنعت بالادست سال آبی 78-1377.. 92
شکل ‏5‑24: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف صنعت پایین­دست سال آبی 78-1377.. 92
شکل ‏5‑25: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی بالادست سال آبی 78-1377.. 94
شکل ‏5‑26: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی پایین­دست سال آبی 78-1377.. 94
شکل ‏5‑27: مقایسه­ی نتایج برداشت از آب سطحی در دو مدل Nash و CR(II)  95
شکل ‏5‑28: مقایسه­ی نتایج برداشت از آب زیرزمینی در دو مدل Nash و CR(II)  96
فهرست جداول
جدول ‏4‑1: اطلاعات ورودی مسئله (مقادیر به میلیون متر مکعب).. 29
جدول ‏4‑2: ماتریس­های پاسخ چاه 1 و چاه 2.. 30
جدول ‏4‑3: مقادیر برداشت آب سطحی بالادست حاصل از شبیه­سازی در محیط Excel 33
جدول ‏4‑4: مقایسه­ی مقادیر برداشت و مقادیر کمبود دو مصرف­کننده (مقادیر به میلیون متر مکعب).. 36
جدول ‏4‑5: مقایسه­ی مقادیر برداشت و مقادیر کمبود دو مصرف­کننده (mcm)  40
جدول ‏4‑6: مقایسه­ی مقادیر برداشت و مقادیر کمبود دو مصرف­کننده (mcm)  50
جدول ‏4‑7: مقایسه­ی مقادیر برداشت و مقادیر کمبود دو مصرف­کننده (mcm)  53
جدول ‏4‑8: مقایسه­ی مقادیر تخصیص و مقادیر کمبود دو مصرف­کننده(mcm)  56
جدول ‏4‑9: مجموع مقادیر هزینه در مدل­های مختلف برای دو مصرف­کننده­ی بالادست و پایین­دست (تومان).. 58
جدول ‏4‑10: مقایسه­ی مقادیر مطلوبیت­های تأمین نیاز مصرف­کنندگان   59
جدول ‏4‑11: مقادیر رهاسازی آب در ماه­های مختلف.. 63
جدول ‏5‑1: جریان رودخانه ابهر در سال­های آبی مختلف (mcm).. 68
جدول ‏5‑2: مقادیر نیاز شهری، صنعت،کشاورزی و حقابه­های زیست­محیطی طرح (mcm). 69
جدول ‏5‑3: ماتریس پاسخ چاه 1.. 71
جدول ‏5‑4: مقادیر ضرایب برگشتی به آب سطحی و آب زیرزمینی.. 71
جدول ‏5‑5: مقادیر ضرایب برگشتی از مصارف مختلف.. 71
جدول ‏5‑6: مقادیر وزن نسبی شرکت­کنندگان در مطالعه­ی موردنظر.. 74
جدول ‏5‑7: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف شرب سال آبی 51-1350 (mcm). 75
جدول ‏5‑8: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف صنعت سال آبی 51-1350 (mcm). 77
جدول ‏5‑9: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف کشاورزی سال آبی 51-1350 (mcm). 79
جدول ‏5‑10: مقادیر جریان زیست­محیطی مربوط به بالادست و پایین­دست رودخانه سال آبی 51-1350.. 81
جدول ‏5‑11: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف شرب سال آبی 67-1366 (mcm). 83
جدول ‏5‑12: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف صنعت سال آبی 67-1366 (mcm). 85
جدول ‏5‑13: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف کشاورزی سال آبی 67-1366 (mcm). 87
جدول ‏5‑14: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف شرب سال آبی 78-1377 (mcm). 89
جدول ‏5‑15: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف صنعت سال آبی 78-1377 (mcm). 91
جدول ‏5‑16: مقادیر نیاز، تخصیص و کمبودهای آبی مربوط به مصرف کشاورزی سال آبی 78-1377 (mcm). 93
جدول ‏5‑17: مقادیر رهاسازی آب در ماههای مختلف.. 97
 
چکیده
وجود ذینفعان مختلف در بهره­برداری از سیستم­های منابع آب با اولویت­های متفاوت و معمولاً در تضاد، مناقشاتی را به وجود می­آورد که حل و رفع این مناقشات به خصوص در سالهای اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته می باشد و راهکارهای متفاوتی برای حل این مشکل ارائه شده­ می باشد. یکی از این روش­ها رویکرد حل اختلاف Nash می­باشد. در این پایان­نامه یک سیستم مرکب رودخانه-آبخوان که وظیفه­ی تأمین نیاز آبی دو منطقه­ی بالادست و پایین­دست را بر عهده دارد در نظر گرفته شده و وضعیت مناقشه­ی سیستم شبیه­سازی شده می باشد. با بهره گیری از رویکرد Nash مسئله­ی حل مناقشه بین مصرف­کنندگان آب که از هر دو منبع آب سطحی و زیرزمینی بهره گیری می­کنند تحلیل گردیده و نتایج حاصل از آن با دو روش حل اختلاف دیگر مقایسه شده می باشد. این مسئله با در نظر داشتن محدودیت­های موجود برای برداشت آب زیرزمینی (افت تراز آبخوان) و همچنین محدودیت برداشت آب سطحی (تأمین نیاز زیست­محیطی) حل شده می باشد. از نرم­افزار VisualMODFLOW برای شبیه­سازی سیستم رودخانه-آبخوان و نرم­افزار LINGO برای حل مسئله­ی بهینه­ی حاصل بهره گیری شده می باشد. مطالعه­ی موردی، مناقشه­ی موجود در بین مصرف­کنندگان بخش­های مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی دو منطقه­ی ابهر و خرمدره را که از منابع سطحی و زیرزمینی به صورت تلفیقی بهره گیری می­کنند در نظر دارد و از روبکرد حل اختلاف Nash برای بهبود این مناقشه بهره گیری می­کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدل Nash    می­تواند با رعایت مقادیر وزن­های نسبی و مطلوبیت­های تعیین­شده پاسخی را ارائه دهد که حاصل مشارکت  ذی­نفعان بوده و مطلوبیت کل سیستم را به ماکزیمم مقدار برساند.
 
 
 
 
 
 
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با استفاده از بتن مغناطیسی

1-         فصل اول: کلیات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1-     مقدمه

آب برای حفظ زندگی بشر­ها و محیط زیست ضروری می باشد. تقریباً در هر منطقه­ای از جهان تأمین آب به دلیل افزایش تقاضاهای وابسته به صنعتی شدن، شهری شدن و رشد جمعیت، دشوارتر شده می باشد[35]. بر اساس گزارش جهانی آب جمعیت جهان در قرن اخیر سه برابر شده و به تناسب آن مصرف آب برای اهداف انسانی 6 برابر افزایش داشته می باشد[36]. به علاوه شرایط آب و هوایی مثل گرم­شدن زمین وضعیت را در آینده بدتر خواهد نمود. از آنجایی که آب از نظر مکانی و زمانی به گونه نامنظم توزیع شده می باشد، بارندگی­های منظم در بعضی مناطق با خشکسالی­های بلندمدت در سایر مناطق مغایرت دارد. همچنین منابع آب شیرین جهان بر اساس مرزهای سیاسی تفکیک نشده می باشد، پس توزیع و بهره گیری از منابع آب محدود، می­تواند منجر به ایجاد مناقشات محلی، منطقه­ای و حتی در سطوح بین­المللی گردد. مدیریت پیشرفته­­ی آب، حل مناقشات و همکاری می­تواند چنین مشکلاتی را بهبود بخشد چراکه طریقه حل مناقشات آب با بهره گیری از علوم حقوق، مهندسی، اقتصاد، زمین­شناسی و اقتصاد سیاسی قانونمند شده می باشد[12].
حل موفق مناقشات ملی و بین­المللی آب، نیاز به درک درستی از ذات مناقشه و همچنین مدلسازی و تحلیل مسائل اساسی آن برای رسیدن به یک توافق نهایی در خصوص اینکه چه مقدار از آب مشترک به هر کشور و یا گروهی تخصیص یافته می باشد، دارد. طبیعت و جریان مناقشه و همکاری بین گروه­های درگیر بر پایه­ی تکنولوژی­ها و روش­های جدید می­تواند به مدیریت موثر منابع آب کمک کند و بدین وسیله کشمکش میان گروه­های درگیر در مسئله­ی آب را کاهش دهد[35].
از آنجایی که منابع آب سطحی پاسخگوی نیازهای کشاورزی، شرب و صنعتی نبوده و بهره گیری­ی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی نیز سفره­های آب زیرزمینی کشور را با معضلات متعددی مواجه ساخته می باشد، پس بهره­برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، به عنوان راه­حلی مناسب در این زمینه مورد توجه قرار گرفته می باشد[3]. امروزه مدیریت جامع منابع آب، با تأکید بر بهره­برداری مشترک یا تلفیقی از منابع آب­های سطحی و زیرزمینی، در دستور کار کلیه­ی سازمان­های بهره­برداری قرار گرفته می باشد. توسعه­ی بهره­برداری از آب­های زیرزمینی در مقایسه با سدسازی دارای مزایای متعددی بوده و معضلات به مراتب کمتری دارد. از این میان می­توان به هزینه­ی کمتر، عدم وجود مشکل رسوب و تبخیر، معضلات کیفی کمتر، و عدم وجود معضلات اجتماعی و فرهنگی تصریح نمود[10].
بهره­برداری تلفیقی منابع آب بالطبع اختلافات بین کاربران را بیشتر می­کند چراکه همواره تعاملاتی بین    آب­های سطحی و زیرزمینی هست و همچنین در بهره­برداری از آب­های زیرزمینی که به صورت پمپاژ از چاه­ها می­باشد، نیز مسائلی همچون اندرکنش چاه­ها و تأثیر پمپاژ در افت آبخوان نیز مورد توجه هستند، مسئله­ی دیگری که به خصوص در بهره­برداری تلفیقی اهمیت بیشتری پیدا می­کند بحث کیفیت می­باشد که طریقه حل مناقشه را با پیچیدگی­های بیشتری روبرو می­سازد. در این پژوهش از بحث کیفیت صرفنظر شده می باشد.
با در نظر داشتن مطالبی که در بخش مقدمه ذکر گردید نیاز به یک مدل حل مناقشه برای رفع اختلافات بین ذینفعان امری ضروری به نظر می­رسد. این پژوهش کوشش دارد با ارائه­ی یک مدل مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرف­کنندگان در برداشت از منابع آبی، مسائل دیگری همچون آبخوان­ها را که با در نظر داشتن برداشت بی­رویه و غیراصولی از چاه­ها با افت قابل­توجهی روبرو شده­اند و همچنین نیاز زیست­محیطی رودخانه که برای حفظ اکوسیستم امری ضروری می­باشد مورد توجه قرار دهد.
 

1-2-     ضرورت انجام پژوهش

امروزه بهره­برداری تلفیقی از منابع آب­های سطحی و زیرزمینی به دلایلی که در بخش قبلی ذکر گردید بیشتر در دستور کار سازمان­ها قرار گرفته می باشد. از طرفی مسائلی همچون افزایش جمعیت، گرم شدن زمین و کاهش شدید منابع آب باعث تشدید اختلافات در میان کاربران شده می باشد، پس ارائه­ی راه­حلی مناسب امری ضروری به نظر می­رسد. از آنجایی که در زمینه­ بهره­برداری تلفیقی از منابع آب­های سطحی و زیرزمینی با رویکرد حل اختلاف مطالعات بسیار کمی صورت گرفته می باشد (در فصل دوم پیشینه­ی مطالعات مطالعه شده می باشد)، پس این مطالعه می­تواند مفید واقع گردد.

 

1-3-     اهداف و دامنه­ی پژوهش

این پژوهش کوشش دارد با ارائه یک مدل مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرف­کنندگان در برداشت از منابع آبی، مسائل دیگری همچون آبخوان­ها را که با در نظر داشتن برداشت بی­رویه و غیراصولی از چاه­ها با افت قابل­توجهی روبرو شده­اند و همچنین نیاز زیست­محیطی رودخانه که برای حفظ اکوسیستم امری ضروری می­باشد مورد توجه قرار دهد. در نظر داشتن این موضوع که برداشت آب از آبخوان با تأخیر زمانی همراه می باشد به این معنی که اگر برداشت از آب زیرزمینی در یک ماه به خصوصی انجام گردد این مسئله در ماه­های بعدی بروز پیدا خواهد نمود نیز بر پیچیدگی طریقه حل مناقشه می­افزاید. پس اهداف این پژوهش را به گونه کلی می­توان به 3 دسته تقسیم­بندی نمود:

  • تأمین حداکثر نیاز مصرف­کنندگان
  • در نظر داشتن مسائل زیست­محیطی
  • به حداقل رساندن افت آبخوان­ها

 

1-4-     روش­شناسی (متدلوژی) نیل به اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهدافی که در فوق ذکر گردید، در این پژوهش ، آغاز یک سیستم فرضی که شامل دو مصرف­کننده­ی بالادست و پایین­دست می­باشد و از منابع آبی موجود به صورت تلفیقی بهره گرفته می­گردد در نظر گرفته گردید، مدل شبیه­سازی وضعیت موجود (به مقصود مشخص شدن علل بروز اختلاف) و مدل بهینه­سازی کلاسیک (به مقصود درک بهتر وضعیت سیستم) اجرا گردید. سپس از سه روش مختلف حل اختلاف برای حل مسئله­ی مناقشه بهره گرفته گردید و نتایج این سه مدل و مدل بهینه­سازی کلاسیک با یکدیگر مقایسه گردید. در انتها روش حل اختلاف Nash در حل مناقشه­ی دشت ابهر به کار رفت. خاطر نشان می گردد از روش ماتریس پاسخ واحد در به دست آوردن ضرایب پاسخ سیستم بهره گرفته شده می باشد، همچنین استخراج ضرایب پاسخ با بهره گیری از نرم­افزار Visual MODFLOW انجام شده می باشد. نهایتاً برای اجرای مدل­های بهینه­سازی حل اختلاف از مدل LINGO بهره گیری شده می باشد.
 

1-5-     مشارکت علمی (نوآوری پژوهش)

این پژوهش در نظر دارد با در نظر گرفتن یک سیستم مرکب رودخانه- آبخوان که در آن بهره­برداری از منابع آب به صورت تلفیقی انجام می­پذیرد، مناقشه­ی میان مصرف­کنندگان در بخش­های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت را که در دو منطقه­­ی بالادست و پایین­دست دشت ابهر می­باشند را با بهره گیری از مدل حل اختلاف Nash حل کند. همانطور که قبلاً ذکر گردید بحث حل اختلاف در برنامه­ریزی منابع آب سابقه­ی چندان زیادی ندارد و به خصوص در زمینه­ بهره­برداری تلفیقی از منابع آب تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته می باشد، بدین مقصود بهره گیری از روش Nash در حل مناقشه­ی این سیستم تلفیقی می­تواند نوآوری این پژوهش به حساب آید.
 

1-6-     ساختارتحقیق

مطالعه­ی حاضر در قالب 6 فصل تنظیم گردیده می باشد. در فصل دوم مروری بر سوابق مطالعاتی مرتبط با موضوع این پژوهش خواهد گردید. تشریح مواد و روش­های به کار رفته در پژوهش در فصل سوم گنجانده شده می باشد که شامل شبیه­سازی سیستم و رویکرد حل اختلاف می­باشد. در فصل چهارم رویکردهای موجود در فصل 3 در قالب یک مثال ساده تشریح خواهند گردید و نتایج حاصل از هر کدام با یکدیگر مقایسه می­شوند، در انتهای فصل چهارم نیز با فرض رویکرد همکارانه در تخصیص آب، مقادیر آب رها شده توسط بالادست محاسبه خواهند گردید. در فصل پنجم به تبیین مختصری از منطقه مورد مطالعه، داده­ها و اطلاعات مورد نیاز تصریح می­گردد و مدل حل اختلاف Nash در تخصیص آب بین دو منطقه در سه سال آبی مختلف به کار خواهد رفت. در فصل ششم نتیجه­گیری و پیشنهادات حاصل از پژوهش ارائه شده و در انتها مراجع مورد بهره گیری معرفی می­گردند.
 
 
 
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :142

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: عمران