عمران

پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران محیط زیست

 

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گیری از نرم‌افزار GMS

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا رخشنده‌‌رو

 

 

 

 

 

زمستان 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
 
شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گیری از نرم‌افزار GMS
 
به‌ کوشش
 
محمدمهدی یقطین
 
کنترل و نظارت بر اندازه استخراج منابع آب زیرزمینی، بخصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی جزء مناطق کم باران به حساب می‌آیند، یک اصل مهم و اساسی در بهره گیری پایدار از این منابع می باشد. هدف از انجام این پایان نامه، شبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گیری از نرم افزار GMS بود. همچنین نواحی گیرش بعضی چاه‌های مهم منطقه توسط کد MODPATH و شبیه‌سازی کیفی طریقه حرکت آلودگی در آب‌های زیرزمینی این دشت ناشی از وجود لندفیل فرضی با بهره گیری از کد MT3DMS در شرایط مختلف انجام گرفت. در نهایت در قسمت کمی مدلی به دست آمد که قادر می باشد با دریافت ورودی‌ها به صورت میانگین سالانه، وضعیت سطح آب زیرزمینی دشت، به همراه جهت جریان و سرعت آن را تا حد قابل قبولی پیش بینی کند. در قسمت کیفی نیز جهت حرکت و غلظت آلودگی برای مکان و زمان‌های مختلف به دست آمد. نتایج نشان داد که برای دو سلول مشخص، با دو برابر شدن نرخ نفوذ آلودگی به آب زیرزمینی، غلظت آلودگی در سلول شماره یک دو برابر و در سلول شماره دو بیش از دو برابر می گردد. همچنین اگر غلظت اولیه ماده آلاینده در لندفیل دو برابر گردد غلظت در سلول شماره یک و دو نیز دو برابر می شوند.
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                       صفحه
 
فصل اول: مقدمه
1-1- پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………….                                2
1-2- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………                                             3
1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..                                           4
1-4- نوآوری پایان نامه………………………………………………………………………………………………………. 5      1-5- ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………. 5
 
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مدل‌های شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی
2-1- تعریف مدل آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………….   7
2-2- انواع مدل‌‌ها…………………………………………………………………………………………………………………                                       8
2-2-1- مدل­‌های فیزیکی……………………………………………………………………………………………… 9
2-2-2- مدل‌‌های آنالوگ………………………………………………………………………………………………..   9
2-2-3- مدل­‌های ریاضی……………………………………………………………………………………………… 10
2-2-3-1- مدل­‌های تجربی…………………………………………………………………………………          11
2-2-3-2- مدل­‌های احتمالاتی…………………………………………………………………………..               12
2-2-3-3- مدل‌‌های علت ومعلولی……………………………………………………………………..                      12
2-3- نرم افزارهای مدل‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی…..                           15
عنوان                                       صفحه
 
2-3-1- MODFLOW……………………………………………………………………………………… 15
2-3-2- Visual MODFLOW………………………………………………………………………..                  16
2-3-3- MIKE SHE…………………………………………………………………………………………   17
2-3-4- FEFLOW…………………………………………………………………………………………….  17
2-3-5- CTRAN/W………………………………………………………………………………………… 18
2-3-6- MT3D………………………………………………………………………………………………….   18
2-3-7- MODPATH………………………………………………………………………………………. 19
2-3-8- Groundwater Modeling System; GMS……………………………………….   20
2-3-8-1- Map Module………………………………………………………………………..                     22
2-3-8-2- TIN Module…………………
………………………………………………………                    23
2-3-8-3- 2D Scatter Point Module………………………………………………….                                              24
2-3-8-4- Solid Module………………………………………………………………………                       25
2-3-8-5- 3D Scatter Point Module ………………………………………………..    25
2-3-8-6- Modflow……………………………………………………………………………….           26
2-4- مبانی فیزیکی و معادلات حاکم بر جریان آب زیرزمینی……………………………………….  27
2-4-1- قانون دارسی………………………………………………………………………………………………….. 27
2-4-2- معادله پیوستگی……………………………………………………………………………………………. 29
2-4-3- حل معادلات حاکم بر جریان در آب‌های زیرزمینی……………………………………..    33
2-4-3-1- روش عناصر محدود…………………………………………………………………………                    34
2-4-3-2- روش تفاضلات محدود……………………………………………………………………..                        34
2-5- آلودگی آب‌های زیرزمینی……………………………………………………………………………………… 41
2-5-1- منابع آلودگی آب‌های زیرزمینی……………………………………………………………………                       41
 
عنوان                                       صفحه
 
2-5-2- حرکت آلودگی در آبهای زیرزمینی……………………………………………………………….                            43
2-5-2-1- حرکت همراه با جریان……………………………………………………………………..                        44
2-5-2-2- انتشار هیدرودینامیکی……………………………………………………………………..                44
2-5-2-3- تأخیر…………………………………………………………………………………………………   46
2-5-2-4- واکنش شیمیایی……………………………………………………………………………….          47
 
فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
3-1- مروری بر مطالعات گذشته‌‌……………………………………………………………………………………..     49
 
فصل چهارم: روش پژوهش
4-1- محدوده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………… 61
4-1-1- هواشناسی……………………………………………………………………………………………………….                                              62
4-1-2- ایستگاه‌های هواشناسی…………………………………………………………………………………..     63
4-1-3- دما……………………………………………………………………………………………………………………                                     66
4-1-4- باران…………………………………………………………………………………………………………………                                      68
4-1-5- تبخیر……………………………………………………………………………………………………………….                                        69
4-2- زمین‌شناسی منطقه…………………………………………………………………………………………………   71
4-3- مراحل ساخت و آماده سازی مدل منطقه مورد مطالعه…………………………………………. 74
4-3-1- مدل مورد بهره گیری در این مطالعه…………………………………………………………………..                          74
4-3-2- تهیه مدل مفهومی………………………………………………………………………………………….. 76
4-3-3- شبکه بندی مدل……………………………………………………………………………………………. 77
4-3-4- اعمال توپوگرافی سطح و کف آبخوان به محدوده مدل………………………………….  78
4-3-5- اعمال شرایط مرزی به محدوده مدل……………………………………………………………..                                   80
عنوان                                    &
nbsp;  صفحه

 
4-3-6- اعمال سطح آب نظاره­ای…………………………………………………………………………….                   82
4-3-7- هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه آبخوان………………………………………………………                                        84
4-3-8- برآورد اندازه تغذیه سطحی…………………………………………………………………………….                 87
4-3-9- ایجاد لایه اطلاعاتی مربوط به پیزومترها………………………………………………………..                                   87
4-4- اجرا و واسنجی مدل……………………………………………………………………………………………….. 87
4-5- واکاوی حساسیت………………………………………………………………………………………………………..                                              92
4-6- مدل کیفی……………………………………………………………………………………………………………….                                         92
4-6-1- تعیین ناحیه گیرش چاه‌های با اهمیت…………………………………………………………..                                    93
4-6-2- اثر احداث یک لندفیل فرضی…………………………………………………………………………                     94
 
فصل پنجم: نتایج وبحث
5-1- نتایج واسنجی مدل در شرایط پایدار………………………………………………………………………                      98
5-1-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………………  98
5-1-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی ……………………………………………..   99
5-1-3- توزیع سطح ایستابی و جهت جریان…………………………………………………………….                                 100
5-1-4- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی……………………………………. 101
5-2- نتایج واسنجی مدل در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………                         103
5-2-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………….. 103
5-2-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر آبدهی ویژه………………………………………………  104
5-2-3- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی…………………………………..  105
5-2-4- مقادیر خطا در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………….                     108
5-2-5- بیلان……………………………………………………………………………………………………………                                            108
5-3- واکاوی حساسیت…………………………………………………………………………………………………….. 110
عنوان                                       صفحه
 
5-3-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی…………………..           110
5-3-2- حساسیت مدل نسبت به پارامتر آبدهی ویژه……………………………………………..   110
5-3-3- حساسیت مدل نسبت به پارامتر تغذیه سطحی…………………………………………    111
5-4- صحت سنجی………………………………………………………………………………………………………..                                            112
5-5- نتایج مدل‌سازی کیفی…………………………………………………………………………………………. 115
5-5-1- تعیین ناحیه‌ گیرش چاه‌های مهم………………………………………………….                                            115
5-5-1-1- نتایج مطالعه چند چاه……………………………………………………………………                           116
5-5-2- نتایج شبیه‌سازی لندفیل فرضی………………………………………………………………….                            119
5-5-2-1- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی………………………….     119
5-5-2-2- طریقه پخش و انتقال آلودگی ………………………………………………………….       &nb
sp;                                 120
 
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
6-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..                                              139
6-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….                                      140

  • فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 141
  • چکیده به زبان انگلیسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول‌ها
 
 
عنوان و شماره                                                                                             صفحه
 
جدول 4-1: موقعیت ایستگاه‌های هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………….63
جدول 4-2: معادلات گرادیان‌های ما‌هانه حرارتی محدوده……………………………………………………..67
جدول 4-3: متوسط دمای ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده ایج                 (درجه سانتیگراد)………………………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-4: متوسط بارش ما‌هانه و سالانه در ایستگاه معرف، دشت و ارتفاعات محدوده ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
جدول 4-5: متوسط تبخیر ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده مطالعاتی ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-6: مقدار هدایت هیدرولیکی تشکیلات مختلف………………………………………………………. 85
جدول 4-7: مقدار آبدهی ویژه تشکیلات مختلف…………………………………………………………………….86
جدول 5-1: مقادیر بیلان جریان آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388)………………………………………………………………………. 109
جدول 5-2: طول کمینه، متوسط و بیشینه محدوده‌ی گیرش مهمترین چاه آب شرب شهر ایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
جدول 5-3: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده‌ی گیرش چاه شماره یک…….118
جدول 5-4: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده‌ی گیرش چاه شماره دو………118
 
 
فهرست شکل‌ها
 
 
عنوان                                       صفحه
 
شکل 2-1- تقسیم بندی مدل‌های آب زیرزمینی …………………………………………………………………… 8
شکل 2-2- چگونگی تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی ……………………………………….. 28
شکل 2-3- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی …………………………………………………………. 30
شکل 2-4- هیدروگراف برای سلول i, j, k …………………………………………………………………………… 39
شکل 4-1- موقعیت دشت ایج فارس …………………………………………………………………………………… 62
شکل 4-2- موقعیت چاه‌های بهره برداری و مشاهداتی منطقه مورد مطالعه ………………………..77
شکل 4-3- شبکه بندی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 78
شکل 4-4- نقشه DEM توپوگرافی سطح زمین منطقه مورد مطالعه ………………………………… 79
شکل 4-5- نقشه DEM رقوم ارتفاعی سنگ بستر منطقه مورد مطالعه ……………………………. 80
شکل 4-6- هیدروگراف واحد دشت ایج طی سال‌های 1375-1391 ……………………………….. 83
شکل 4-7- نقشه سطح آب (متر) مهرماه 1388 دشت مورد مطالعه ………………………………… 83
شکل 4-8- میله رنگی نمایانگر خطای واسنجی …………………………………………………………………. 90
شکل 4-9- محل دفن زباله فرضی برای منطقه مورد مطالعه …………………………………………… 94
شکل 5-1- نقشه زون‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر هدایت هیدرولیکی (متر بر روز) طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه 1388) …………………………………………….. 98
شکل 5-2- نقشه زون ‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر تغذیه سطحی (متر بر ماه) طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………… 99
شکل 5-3- نقشه توزیع سطح ایستابی به دست آمده طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………………………………. 100
شکل 5-4- جهت حرکت جریان آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه …………………………… 101
شکل 5-5- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه‌های مشاهداتی مختلف محدوده مطالعاتی در دوره واسنجی شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………. 102
شکل 5-6- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در دوره واسنجی شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………… 102
شکل 5-7- مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی پیش روی مقادیر باقی‌مانده (تفاوت مقادیر محاسباتی و مشاهداتی) در دوره واسنجی شرایط پایدار (مهرماه 1388) …………………………. 103
شکل 5-8- نقشه زون‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر هدایت هیدرولیکی (متر بر روز) طی کالیبراسیون مدل در شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………………. 104
شکل 5-9- نقشه زون ‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر آبدهی ویژه طی کالیبراسیون مدل در شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………………………………….
……………….. 105
شکل 5-10- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره یک در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………….. 106
شکل 5-11- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره دو در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) ………………. 106
شکل 5-12- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره سه در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………….. 107
شکل 5-13- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره چهار در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) ………….. 107
شکل 5-14- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی …………………… 110
شکل 5-15- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر آبدهی ویژه ……………………………… 111
شکل 5-16- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی …………………………… 112
شکل 5-17- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره یک در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) …………………………………. 113
شکل 5-18- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره دو در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) ……………………………………. 113
شکل 5-19- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره سه در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) …………………………………… 114
شکل 5-20- مقادیر محاسباتی پیش روی مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه نظاره‌ای شماره چهار در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) …………………………………. 114
شکل 5-21- محدوده گیرش چاه‌های با اهمیت منطقه مورد مطالعه پس از گذشت بیست سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
شکل 5-22- ناحیه گیرش چاه آب شرب شهر ایج پس از گذشت ده سال ………………………. 117
شکل 5-23- ناحیه گیرش دو چاه نمونه در دشت ایج ……………………………………………………… 118
شکل 5-24- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی ناشی از وجود لندفیل ……… 119
شکل 5-25- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
شکل 5-26- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
شکل 5-27- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
شکل 5-28- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ……………………………………………………………………………………………………………. 123
شکل 5-29- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 123
شکل ‏05-30- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124
شکل 5-31- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124
شکل 5-32- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 125
شکل 5-33- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
شکل 5-34- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
شکل 5-35- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرا
یط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
شکل 5-36- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) …………………………………………………………………………………………………………… 127
شکل 5-37- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………… 127
شکل 5-38- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………….. 128
شکل 5-39- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 128
شکل 5-40- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 129
شکل 5-41- توزیع ابر آلودگی پس از گذشت بیست و هشت سال در شرایط نرخ نفوذ زیاد و مکانیسم انتقال پخش و انتشار به همراه موقعیت چاه شماره شش ……………………………………. 130
شکل شماره 5-42- موقعیت سلول‌های دلخواه مورد نظر جهت مطالعه جزئی تر نتایج تغییر غلظت شیرابه در طول زمان ………………………………………………………………………………………………… 131
شکل 5-43- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 132
شکل 5-44- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 133
شکل 5-45- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134
شکل 5-46- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134
شکل 5-47- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 135
شکل 5-48- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 136
شکل 5-49- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی …………………………………………………………………. 136
شکل 5-50- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
مقدمه

 

 

 

 

 

1-1-پیشگفتار

 
آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، می‌باشد. بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده می باشد (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع)؛ با وجود این حجم عظیم آب، تنها 2% از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب می باشد و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل بهره گیری می باشد. از همین 2% آب شیرین، بیش از ۹۰% به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌ می باشد (Davie, 2002). به علاوه، منابع آب شیرین به گونه یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده‌اند. در حال حاضر، 60% کل منابع آب شیرین در 9 کشور جهان هست؛ پیش روی حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه‌اند که بعضی از آن‌ها تقریباً به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8#cite_note-autogenerated4-9). طبق آمار برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال 2006:

  • 1/1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛
  • 6/2 میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارند؛
  • 700 میلیون نفر در 43 کشور با مشکل کمبود پیوسته‌ی آب مواجه‌اند؛

پس، چگونگی و چگونگی بهره گیری از منابع آب موجود در اکوسیستم طبیعی در سال‌های اخیر موضوع بحث و مطالعه علوم مختلف بوده می باشد. امروزه مدیریت منابع آب[1] با در نظر گرفتن واکاوی همزمان سیستم‌های آبی، اعم از سطحی و زیرزمینی و مطالعه اثرات متقابل این منابع بر یکدیگر که از آن با نام مدیریت تلفیقی[2] منابع یاد می گردد، به عنوان روش مناسب کارآمد مدیریتی در زمینه شناخت و برنامه ریزی هیدروسیستم‌ها مطرح می گردد.
 
[1] Water Resource Management
[2] Conjunctive Management
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :190

قیمت : 14700 تومان

***

—-