عمران

پایان نامه ارشد: مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش مهندسی مکانیک خاک و پی

عنوان:

مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای

استاد راهنما:

دکترسید محمد فرید آستانه

استاد مشاور:

دکترمهران اصفهانی زاده سخی

تابستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست
عنوان                                                                                                                                            صفحه
فصل اول  : معرفی ریزشمع ها

 • ریزشمع ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 • مطالعه مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • موردها بهره گیری از ریز شمع در مهندسی ژئوتکنیک…………………………………………………………………………………………… 4
 • معرفی ریز شمع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • سیستم های طبقه بندی ریز شمع ها…………………………………………………………………………………………………………….. 8
  • طبقه بندی ریز شمع ها بر اساس فلسفه طراحی و عملکرد………………………………………………………………………………. 9
  • طبقه بندی ریز شمع ها بر اساس روشهای اجرایی ساخت و تزریق…………………………………………………………………… 13
 • روش اجرای متداول در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-6-1    حفاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-6-2    لوله‌کوبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
1-6-3    تزریق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  17

 • مشخصات تزریق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-6-4   تسلیح و نصب فلنج …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
1=7      آزمایشات بارگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1=7-1  آزمایش بارگذاری فشاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1=7-2  آزمایش بارگذاری کششی……………………………………………………………………………………………………………………………… 21
1=7=3  آزمایش بارگذاری جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
1=8     ماشین آلات و تجهیزات………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
1-8-1  ماشین حفاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
1-8-2  لوله کوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
1-8-3 لوله مشبک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
 
 
 
 
 
الف
 
عنوان                                                                                                                                             صفحه
 
فصل دوم : مبانی طراحی
 

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  23
 • طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  25
 • مقاومت اسمی پیوند دوغاب و خاک………………………………………………………………………………………………………………..  29
 • طراحی ریز شمع………………………………………………………………………………………………………………………………………….  30
  • طراحی ژئوتکنیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
   • ظرفیت ژئوتکنیکی پیوند……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-5     بار مجاز محوری فشاری و کششی ژئوتکنیکی طول پیوند، (روش SLD )…………………………………………………………..  32
2-6     مقاومت طراحی ژئوتکنیکی محوری طول پیوند در کشش و فشار،(روش LFD) …………………………………………………  32
2-7     طراحی سازه ای ریز شمع……………………………………………………………………………………………………………………………..  33
2-8     ظرفیت سازه ای طول غلاف شده ریز شمع…………………………………………………………………………………………………….  36
2-8-1 طول غلاف شده ریز شمع (طراحی با بار سرویسSLD) ………………………………………………………………………………….  37
2-8-2 طول غلاف شده ریز شمع( (LFD ) طراحی با بار ضریب دار ) ………………………………………………………………………..  37
2-9     طول غلاف نشده ریز شمع…………………………………………………………………………………………………………………………..  38
2-9-1 طول غلاف نشده ریز شمع(بار طراحی یا بار سرویسSLD)………………………………………………………………………………  40
2-9-2 طول غلاف نشده ریز شمع (طراحی با بار ضریب دار LFD) ……………………………………………………………………………  41
2-10   ظرفیت باربری ژئوتکنیکی کف ……………………………………………………………………………………………………………………  42
2-11  تاثیر گروه بر ریز شمع های تحت بار محوری………………………………………………………………………………………………….  42
2-12  ضرایب اطمینان …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  43
2-12-1 ژئوتکنیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  43
2-13  طول غلاف شده ریز شمع………………………………………………………………………………………………………………………………  49
2-14  طول غلاف نشده ریز شمع…………………………………………………………………………………………………………………………….  50
2-15  بار مجاز کششی مربوط به آزمایش در محل……………………………………………………………………………………………………..  50
2-16  ظرفیت پیوند دوغاب به فلز……………………………………………………………………………………………………………………………  50
2-17  طراحی طول نفوذ غلاف در دوغاب (طول پلانج) ……………………………………………………………………………………………  51
2-18  سازگاری کرنش ها ما بین اعضای سازه ای …………………………………………………………………………………………………….  52
 
 
ب
 
 
 
فصل سوم : مدلسازی با نرم افزار PLAXIS
3-1    مدل سازی با بهره گیری از نرم افزار اجزای محدودی PLAXIS………………………………………………………………………………  57
3-1-1 معرفی نرم افزار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  57
3-2   المان ها و مدل های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………….  66
3-2-1 معرفی المان های شبکه اجزای محدود…………………………………………………………………………………………………………….  66
3-2-2 نوع مدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  67
3-2-3 معرفی انواع مدل های رفتاری در نرم افزار PLAXIS………………………………………………………………………………………..  68
3-3     مدل سازی ریز شمع ها توسط نرم افزار Plaxis……………………………………………………………………………………………..  71
 
فصل چهارم : مطالعه موردی
4-1    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  81
4-2   مسئله ی 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  81
4-2-1 طراحی به صورت دستی با بهره گیری از روابط آیین نامه FHWA………………………………………………………………………….  83
4-2-1-1 بارگذاری سازه…………………………………………………………………………………………………………………………………………  83
4-2-1-2 طراحی سازه ای میکروپایل………………………………………………………………………………………………………………………..  84
4-2-1-3 طراحی ژئوتکنیکی میکروپایل…………………………………………………………………………………………………………………….  85
4-2-1-4 طراحی میکروپایل بر مبنای کنترل لاغری (  ) …………………………………………………………………………………..  87
4-2-2 مدلسازی با بهره گیری از نرم افزار اجزای محدودی PLAXIS…………………………………………………………………………………  88
4-3     مسئله 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  91
4-3-1 طراحی به صورت دستی با بهره گیری از روابط آیین نامه FHWA………………………………………………………………………….  92
4-3-1-1 بارگذاری سازه………………………………………………………………………………………………………………………………………..  92
4-3-1-2 طراحی سازه ای میکروپایل……………………………………………………………………………………………………………………….  93
4-3-1-3 طراحی ژئوتکنیکی میکروپایل……………………………………………………………………………………………………………………  94
4-3-1-4  طراحی میکروپایل بر مبنای کنترل لاغری (  )…………
……………………………………………………………………….  95
4-3-2 مدلسازی با بهره گیری از نرم افزار اجزای محدودی PLAXIS……………………………………………………………………………….  97
4-4 نشست شالوده بر اساس محاسبات تئوریک ……………………………………………………………………………………………………….  100
4-5 آزمایشهای کنترلی ریز شمع……………………………………………………………………………………………………………………………..  103
4-5-1 چگونگی بار گذاری ریز شمع…………………………………………………………………………………………………………………………….  104
4-5-2 روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………….  104
4-5-2-1 آزمایشهای تخریبی………………………………………………………………………………………………………………………………….  104
4-5-2-2 آزمایشهای غیر تخریبی……………………………………………………………………………………………………………………………  105
پ
 
 
 
 
4-5-3 ابزار آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………………  105
4-5-4 نتایج حاصل از تست های تخریبی و غیر تخریبی……………………………………………………………………………………………  106
4-6 مطالعه پارامتریک مولفه های مهم موجود در ریز شمع…………………………………………………………………………………………  109
4-6-1 مطالعه اثر طول ریز شمع بر نشست فونداسیون………………………………………………………………………………………………  109
4-6-2 مطالعه اثر تعداد ریز شمع بر نشست فونداسیون……………………………………………………………………………………………..  110
4-6-3 مطالعه اثر زاویه ی ریز شمع بر نشست فونداسیون…………………………………………………………………………………………  111
 
 
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
5-1    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  115
5-2   نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  115
5-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  116
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                       صفحه
فصل اول معرفی ریزشمع ها
1-1 آرایش پیشنهادی ریزشمع برای تقویت سازه موجود…………………………………………………………………………………………..3
1-2 بهره گیری از شبکه ریز شمع های قائم و مایل جهت تقویت سازه موجود…………………………………………………………………3
1-3 نمونه ای از کاربردهای ریز شمع………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4 مراحل نصب ریز شمع با بهره گیری از لوله جدار محافظ…………………………………………………………………………………………7
1-5 ریز شمع های نوع 1 (بارگذاری مستقیم)…………………………………………………………………………………………………………10
1-6 ریز شمع های نوع 2  (المان مسلح کننده خاک)……………………………………………………………………………………………….11
1-7 نمونه ای از کاربرد ریز شمع‌های نوع 1…………………………………………………………………………………………………………..11
1-8 نمونه ای از کاربرد ریز شمعهای نوع 2…………………………………………………………………………………………………………..12
1-9 طبقه بندی ریز شمعها بر اساس روش تزریق……………………………………………………………………………………………………14
1-10 نمونه ای از دستگاه های حفاری میکروپایل……………………………………………………………………………………………………15
1-11 نمونه ای از لوله و دستگاه لوله کوب…………………………………………………………………………………………………………….17
1-12 دستگاه تزریق شامل سه بخش میکسر اولیه، میکسر ثانویه و پمپ تزریق………………………………………………………….18
1-13 تسلیح و نصب فلنج در میکروپایل………………………………………………………………………………………………………………..20
 
      
 
            ت
      فصل دوم مبانی طراحی
2-1 طول چسبندگی در ریز شمع……………………………………………………………………………………………………………….26
2-2 جزئیات اجزای تسلیح ریز شمع……………………………………………………………………………………………………………………..34
2-3 مقایسه ای از ماکزیمم بار های آزمایشهای مربوط به ریز شمع و میخ کوبی، و انکر……………………………………………….46
2-4 جزئیات مربوط به انتقال بار از طریق طول نفوذ غلاف در لایه باربر…………………………………………………………………….53
2-5 تغییرات انتقال بار از طریق طول نفوذ در لایه باربر پیوند با افزایش بار وارده……………………………………………………….54
 
                                                 فصل سوم مدلسازی با نرم افزار PLAXIS
3-1 ورودی نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2 محاسبات نرم افزار……………………
………………………………………………………………………………………………………62

3-3 خروجی نرم افزار…………………………………………………………………………………………………………………………….65.
3-4 نمودار نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………………….66
                
 
 
 
 
    ح

3-5 نمایی از المان های موجود در نرم افزار Plaxis……………………………………………………………………………………67
3-6 نمایی از تنش های نرمال و برشی………………………………………………………………………………………………………..70
3-7 پلان فونداسیون میکروپایل………………………………………………………………………………………………………………….73
3-8 نمونه ی مدل ساخته شده در نرم افزار………………………………………………………………………………………………….73
3-9 نمای مش بندی شده مدل…………………………………………………………………………………………………………………..75
3-10 محاسبه ی تنش های اولیه در فاز Initial………………………………………………………………………………………….76
3-11 فاز اول مدل سازی میکرو پایل………………………………………………………………………………………………………….77
3-12 فاز دوم از مدل سازی میکرو پایل……………………………………………………………………………………………………..78
3-13 فاز سوم از مدل سازی میکرو پایل…………………………………………………………………………………………………….79
                                                 فصل چهارم مطالعه موردی
4-1 پلان فونداسیون میکروپایل…………………………………………………………………………………………………………………81
4-2 مراحل اجرای میکروپایل…………………………………………………………………………………………………………………….82
4-3 جزییات میکروپایل……………………………………………………………………………………………………………………………82
4-4 شمای کلی از مدل فونداسیون به همراه میکروپایل ها……………………………………………………………………………..88
4-5 نمای مش بندی شده مدل…………………………………………………………………………………………………………………..89
4-6 تنش های اولیه قیل از احداث فونداسیون………………………………………………………………………………………………89
4-7 مش تغییر یافته ی مدل بعد ار بارگذاری……………………………………………………………………………………………….90
4-8 پلان فونداسیون میکروپایل………………………………………………………………………………………………………………….91
4-9 شمای کلی از مدل فونداسیون به همراه میکروپایل ها……………………………………………………………………………..97
4-10 نمای مش بندی شده مدل…………………………………………………………………………………………………………………97
4-11 تنش های اولیه قیل از احداث فونداسیون……………………………………………………………………………………………98
4-12 مش تغییر یافته ی مدل بعد ار بارگذاری……………………………………………………………………………………………..98
4-13 تغییر مکان قائم مدل………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-14 نشست الاستیک گروه شمع……………………………………………………………………………………………………………..101
4-15 نشست فونداسیون به ازای طول های مختلف ریز شمع………………………………………………………………………..110
4-16 نشست فونداسیون به ازای تعداد مختلف ریز شمع………………………………………………………………………………111
4-17 نمایی از زوایای مورد مطالعه قرار گرفته ی ریز شمع…………………………………………………………………………112.
4-18 نشست فونداسیون به ازای زوایای مختلف ریز شمع……………………………………………………………………………113
 
 
 
 
 
چ
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                               صفحه
2-1 ضرایب اطمینان طراحی در حالتهای کششی و فشاری…………………………………………………………………………………………………27
2-2 اطلاعات لازم جهت تعیین ضریب a…………………………………………………………………………………………………………………………28
2-3 مقاومت اسمی پیوند به ازای رنج خاکهای مختلف………………………………………………………………………………………………………29
2-4 ماکزیمم بارهای بکار برده شده در آزمایش ریز شمعها، میخ کوبیها و انکرها………………………………………………………………….47
3-1 مشخصات واحدهای بهره گیری شده…………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-2 مشخصات مصالح ژئوتکنیکی مدل…………………………………………………………………………………………….
…………………………….75
3-3 فازبندی مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
4-1 مقدار مقاومت اسمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-2 چگونگی اعمال گام های بارگذاری آزمایش تخریبی……………………………………………………………………………………………………….106
4-3 چگونگی اعمال گام های بارگذاری آزمایش غیر تخریبی…………………………………………………………………………………………………108
4-4 نشست فونداسیون به ازای طول های مختلف ریز شمع…………………………………………………………………………………………….109
4-5 نشست فونداسیون به ازای تعداد مختلف ریز شمع………………………………………………………………………………………………….110
4-6 نشست فونداسیون به ازای زوایای مختلف ریز شمع………………………………………………………………………………………………..112
 
 
 
 
 
فصل اول
معرفی ریزشمع ها
 
 
1-1 ریزشمع ها
بطور کلی در روبرو شدن با خاک های مسئله دار نظیر خاک های سست با قابلیت باربری کم، نشست پذیری زیاد، روانگرا و خاک های دستی ، دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد :
الف : بهره گیری از المانهای باربر در خاک
ب : بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی توده خاک
هر یک از راه حل های فوق دارای روشها و مشخصات مربوط به خود می‌باشند که طی سالیان متمادی توسعه فراوانی یافته اند. بعضی از تکنیک های ابداعی نیز ماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق داشته و مزایای هر دو دسته را تا حدودی بهمراه دارند. از آن دسته میتوان به بهره گیری از ریز شمع ها بهمراه تزریق دوغاب سیمان تصریح نمود.
ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک (کمتر از  mm300 ) اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می باشند. ریز شمع علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست اقدام می ‌کند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکی (مقاومتی و رفتاری) خاک اطراف نیز میگردد. تاریخچه ابداع ریز شمع به اوایل دهه پنجاه میلادی ، زمانیکه اروپا با خیل عظیمی از ساختمان های در معرض خرابی ناشی از صدمات وارده در جنگ جهانی دوم روبرو بوده می باشد،برمیگردد. در این دوره، ابداع یک روش بهسازی بستر که علاوه بر کارایی و قابلیت اجرا در بین ساختمانهای تخریب شده، سریع و اقتصادی نیز باشد، بسیار ضروری بود.در چنین شرایطی ابداع ریز شمع توسط Fondedile پیمانکار معروف ایتالیایی صورت پذیرفت که بدلیل ویژگی های منحصر بفرد ، این روش گسترش فراوانی پیدا نمود. در آغاز بهره گیری از ریز شمع ها تنها در بهسازی بستر ضعیف ساختمانها مورد توجه قرار داشت، لیکن رفته رفته با توسعه و اجرای روش در کشورهای مختلف، دامنه کاربرد آن به دیگر عرصه های مهندسی ژئوتکنیک نظیر پایدار سازی شیبها و مقابله با روانگرایی کشیده گردید.
در شکل 1-1 آرایش پیشنهادی ریز شمع ها برای تقویت سازه موجود، نشان داده شده می باشد. همچنین در شکل 1-2 بهره گیری از شبکه ریز شمع های قائم و مایل جهت تقویت سازه موجود، ارائه گردیده می باشد.
تعداد صفحه : 145
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.