پایان نامه ارشد: کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی ، گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران (M.Sc)

گرایش سازه

عنوان :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

 استاد راهنما:

دکتر یونس باقری

زمستان 93

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1-   مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..صفحه2
1-2-   اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………صفحه2
1-3-   شدت زلزله……………………………………………………………………………………………………صفحه3
1-4-   مطالعه اثرات زلزله در سطح شهر………………………………………………………………………صفحه3
1-5-   وضعیت بحرانهای طبیعی در دنیا………………………………………………………………………..صفحه3
1-6-   امواج زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4
1-7-   اقسام زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4
1-8-   مقیاس ریشتر………………………………………………………………………………………………….صفحه5
1-9-   مقیاس شدت یا مرکالی……………………………………………………………………………………صفحه5
1-10- سنسور تشخیص زلزله……………………………………………………………………………………..صفحه8
1-11- کنترل کننده PID …………………………………………………………………………………………صفحه10
1-12- روش کلی پژوهش………………………………………………………………………………………….صفحه11
 
 
فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش
2-1- مروری بر ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………صفحه12
2-2- سیستمهای فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه13
2-3- تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………………………………………………..صفحه13
2-4- چرا سیستم فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه15
2-5- معضلات عمده سیستم فازی TSK………………………………………………………………………صفحه17
2-6- سیستم های فازی کجا و چگونه بهره گیری می شوند………………………………………………..صفحه17
2-7- ماشین شستشوی فازی……………………………………………………………………………………..صفحه18
2-8- تثبیت کننده تصویر دیجیتال………………………………………………………………………………صفحه18
2-9- کنترل فازی کوره سیمان…………………………………………………………………………………..صفحه19
2-10- کنترل فازی قطار زیرزمینی……………………………………………………………………………..صفحه20
2-11- زمینه های پژوهش عمده در تئوری فازی…………………………………………………………….صفحه20
2-12- مهمترین خصوصیات منطق فازی……………………………………………………………………..صفحه21
2-13- منطق فازی و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………….صفحه21
2-14- تضمین امنیت منابع………………………………………………………………………………………..صفحه22
2-15- روش‌های کد کردن……………………………………………………………………………………….صفحه23
2-16- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………..صفحه23
2-17-  درمورد علم ژنتیک…………………………………………………………………………………………صفحه24
2-18- تکامل طبیعی ……………………………………………………………………………………………….صفحه24
2-19- ارتباط تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی…………………………………………………صفحه26
2-20-  الگوریتم……………………………………………………………………………………………………..صفحه28
2-21-  الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه…………………………………………………………………….صفحه28
2-21-1- جستجوی لیست………………………………………………………………………………………..صفحه28
2-21-2- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه……………………………………………………………………صفحه29
2-22- هیوریستیک…………………………………………………………………………………………………..صفحه31
2-23- انواع الگوریتم‌های هیوریستیک………………………………………………………………………..صفحه32
2-24- پیاده سازی  الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………صفحه33
2-25- مکانیزم الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………….صفحه35
2-26- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………..صفحه37
2-26-1- کدگذاری…………………………………………………………………………………………………صفحه37
2-26-2- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….صفحه38
2-26-3- ترکیب…………………………………………………………………………………………………….صفحه38
2-26-4- جهش………………………………………………………………………………………………………صفحه38
2-26-5-  رمزگشایی……………………………………………………………………………………………….صفحه38
2-26-6- کدینگ باینری…………………………………………………………………………………………..ص
فحه39

2-26-7- کدینگ جایگشتی………………………………………………………………………………………صفحه40
2-26-8- کد گذاری مقدار……………………………………………………………………………………….صفحه41
2-26-9- کدینگ درخت………………………………………………………………………………………….صفحه41
2-27- نمایش رشته‌ها………………………………………………………………………………………………صفحه42
2-28-  انواع روش‌های تشکیل رشته………………………………………………………………………….صفحه44
2-29-  باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغیرها……………………………………………………………صفحه44
2-30- تعداد بیت‌های متناظر با هر متغیر………………………………………………………………………صفحه45
2-31- جمعیت ………………………………………………………………………………………………………صفحه46
2-32- ایجادجمعیت اولیه…………………………………………………………………………………………صفحه46
2-33- اندازه جمعیت……………………………………………………………………………………………….صفحه47
2-34- محاسبه برازندگی (تابع ارزش) ……………………………………………………………………….صفحه47
2-35-  انواع روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………صفحه48
2-36- انتخاب چرخ رولت……………………………………………………………………………………….صفحه49
2-37- انتخاب حالت پایدار………………………………………………………………………………………صفحه50
2-38- انتخاب نخبه گرایی………………………………………………………………………………………..صفحه51
2-39- انتخاب رقابتی………………………………………………………………………………………………صفحه51
2-40- انتخاب قطع سر…………………………………………………………………………………………….صفحه51
2-41- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده………………………………………………………………..صفحه52
2-42- انتخاب مسابقه تصادفی…………………………………………………………………………………..صفحه52
2-43- انواع روش‌های ترکیب…………………………………………………………………………………..صفحه52
2-44- جابه‌جایی دودوئی…………………………………………………………………………………………صفحه53
2-45- جابه‌جایی حقیقی…………………………………………………………………………………………..صفحه55
2-46-  ترکیب تک‌نقطه‌ای………………………………………………………………………………………..صفحه55
2-47- ترکیب دو نقطه‌ای ………………………………………………………………………………………..صفحه55
2-48- ترکیب n نقطه‌ای…………………………………………………………………………………………..صفحه56
2-49- ترکیب یکنواخت…………………………………………………………………………………………..صفحه56
2-50- ترتیب …………………………………………………………………………………………………………صفحه57
2-51- چرخه………………………………………………………………………………………………………….صفحه58
2-52- بخش_نگاشته……………………………………………………………………………………………….صفحه59
2-53- احتمال ترکیب………………………………………………………………………………………………صفحه60
2-54- تحلیل مکانیزم جابجایی………………………………………………………………………………….صفحه60
2-55- جهش………………………………………………………………………………………………………….صفحه61
2-56-  جهش باینری……………………………………………………………………………………………….صفحه62
2-57- جهش حقیقی………………………………………………………………………………………………..صفحه63
2-57-1- وارونه سازی بیت………………………………………………………………………………………صفحه63
2-57-2-  وارون سازی……………………………………………………………………………………………صفحه64
2-57-3- تغییر مقدار……………………………………………………………………………………………….صفحه64
2-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………صفحه65
2-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی………………………………………………………………………………صفحه65
2-59-1- الگوریتم ژنتیکی سری………………………………………………………………………………..صفحه66
2-59-2- الگوریتم ژنتیکی موازی………………………………………………………………………………صفحه67
2-60- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک………………………………………………………………………..صفحه67
2-61- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..صفحه69
2-62- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها …………………………………………………………………….صفحه70
2-62-1-  استراتژی رَدّی………………………………………………………………………………………….صفحه70
2-62-2-  استراتژی اصلاحی……………………………………………………………………………………صفحه70
2-62-3- استراتژی جریمه‌ای …………………………………………………………………………………..صفحه70
2-63- بهبود الگوریتم ژنتیک……………………………………………..
……………………………………..صفحه71

2-64- مدل دینامیکی سازه………………………………………………………………………………………..صفحه72
2-65- معادلات دیفرانسیل پیوسته سیستم…………………………………………………………………….صفحه72
2-66- نمونه برداری زلزله و سیگنال حاصل از سنسور………………………………………………….صفحه73
2-67- نمونه برداری سیگنال زلزله……………………………………………………………………………..صفحه74
2-68- نرخ نمونه برداری………………………………………………………………………………………….صفحه75
2-69- تبدیل C2DT و معادلات گسسته سیستم……………………………………………………………صفحه76
2-70- مدل زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه76
2-71- مدلسازی زلزله……………………………………………………………………………………………..صفحه77
2-72- مدل رفتار سازه بدون کنترل پیش روی زلزله……………………………………………………….صفحه78
2-73- جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………..صفحه82
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
3-1- کنترل سازه ……………………………………………………………………………………………………صفحه83
3-2- کنترل حلقه باز ………………………………………………………………………………………………صفحه83
3-3- حلقه بسته………………………………………………………………………………………………………صفحه84
3-4- مقایسه سیستمهای کنترل حلقه بسته و حلقه باز…………………………………………………….صفحه84
3-5- کنترل سنتی…………………………………………………………………………………………………….صفحه85
3-6- انواع روش های کنترل ……………………………………………………………………………………صفحه85
3-7- تبدیل لاپلاس…………………………………………………………………………………………………صفحه86
3-8- تابع تبدیل سیستم……………………………………………………………………………………………صفحه88
3-9-  حساسیت سیستم های کنترل نسبت به تغییرات پارامترها……………………………………….صفحه90
3-9-1- اغتشاش و نویز در سیستم کنترل حلقه بسته …………………………………………………….صفحه90
3-10- خطای حالت همیشگی……………………………………………………………………………………….صفحه91
3-11- معایب سیستم حلقه بسته…………………………………………………………………………………صفحه92
3-12- مشخصه های عملکرد سیستم کنترل………………………………………………………………….صفحه92
3-13- جبران سازی…………………………………………………………………………………………………صفحه94
3-14- مثال هایی از کنترل در سیستم های بیولوژیکی……………………………………………………صفحه95
3-15- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………صفحه99
 
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- هدف فصل…………………………………………………………………………………………………..صفحه100
4-2- کنترل‌کننده غیرخطی LQR……………………………………………………………………………..صفحه100
4-3- پیاده سازی LQR………………………………………………………………………………………….صفحه101
4-4- نتایج شبیه‌سازی LQR……………………………………………………………………………………صفحه101
4-5- کنترل فازی…………………………………………………………………………………………………..صفحه103
4-6- پاسخ حلقه بسته با بهره گیری از کنترلر فازی………………………………………………………….صفحه105
4-7- کنترل نظارتی ………………………………………………………………………………………………صفحه106
4-8- چارت الگوریتم به همراه شبه کد آن…………………………………………………………………صفحه106
4-9- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………….صفحه108
4-10- کنترل نظارتی سازه با الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………….صفحه109
4-11- پاسخ ها…………………………………………………………………………………………………….صفحه111
4-12- ضریب نظارت…………………………………………………………………………………………….صفحه112
4-13- مطالعه زمان اجرای فازی پیش روی LQR ……………………………………………………….صفحه112
4-14- جکهای کنترلی……………………………………………………………………………………………صفحه112
4-15- جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………….صفحه114
 
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج عملی ………………………………………………………………………………………………….صفحه115
5-2- بیشینه جابحایی و شتاب…………………………………………………………………………………صفحه118
5-3- نتایج عددی………………………………………………………………………………………………….صفحه119
5-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………
……………………………..صفحه120

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………صفحه120
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه121
 

 
 
فهرست جدول ها

جدول 1-1)  آمار زلزله های بزرگ در جهان  ………………………………………………………………صفحه 4
جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی  ………………………صفحه 6
جدول 1-3) مهم ترین زلزله های نیم قرن اخیر در ایران  ……………………………………………….صفحه 7
جدول 2-1) نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی  ………………………………………………………….صفحه 43
جدول2-2) مشخصات سازه  …………………………………………………………………………………..صفحه 77
جدول 5-1) نتایج پارامترهای سیستم برای همه طبقات  ……………………………………………..صفحه 119

 
 
فهرست شکل ها

شکل 1-1) ساختمان سنسور تشخیص زلزله …………………………………………………………………صفحه 8
شکل 1-2) نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه دامنه 23 میلیمتر ………………………………….صفحه 9
شکل 1-3) شمایی از یک نگاشت سه مولفه  ……………………………………………………………..صفحه 10
شکل 2-1) نقاط بهینۀ محلی و بهینۀ کلی  ………………………………………………………………….صفحه 27
شکل 2-2) کدینگ درختی  …………………………………………………………………………………….صفحه 42
شکل 2-3) چرخ رولت  …………………………………………………………………………………………صفحه 50
شکل 2-4) جابجایی چند نقطه با اندازه 3 به 5     ………………………………………………………صفحه 53
شکل 2-5) ترکیب تک ‌نقطه‌ای   ………………………………………………………………………………صفحه 55
شکل 2-6) ترکیب دو نقطه‌ای با اندازه 3 از 7      ………………………………………………………صفحه 56
شکل 2-7) ترکیب یکنواخت  ………………………………………………………………………………….صفحه 57
شکل  2-8)شبیه سازی جهش به کمک نمودار  …………………………………………………………..صفحه 61
شکل  2-9)جهش باینری  ……………………………………………………………………………………….صفحه 63
شکل 2-10) جهش: وارونه سازی بیت  …………………………………………………………………….صفحه 63
شکل 2-11)جهش: تغییر ترتیب قرارگیری  ………………………………………………………………..صفحه 64
شکل 2-12) جهش: وارون سازی  ……………………………………………………………………………صفحه 64
شکل 2-13) جهش: تغییر مقدار  ………………………………………………………………………………صفحه 65
شکل 2-14) کنترل حلقه باز سیستم  …………………………………………………………………………صفحه 73
شکل 2-15)  یک سیگنال پیوسته به همراه سیگنال‏های گسسته و رقمی متناظر …………………صفحه 74
شکل 2-16)نمونه برداری های یکسان از دو سیگنال متفاوت  ……………………………………….صفحه 75
شکل 2-17) مدل‌سازی نیروی زلزله منجیل  ……………………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-18) جابجایی در مقاله مرجع 7 …………………………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-19) جابجایی در مقاله هارلی و همکاران در مرجع 9 ……………………………………….صفحه 79
شکل 2-20) جابجایی در مقاله مرجع 9 …………………………………………………………………….صفحه 79
شکل 2-21) جابجایی در مقاله مرجع 16 …………………………………………………………………..صفحه 80
شکل 2-22) جابجایی در مقاله مرجع 17 بدون کنترل ………………………………………………….صفحه 80
شکل 2-23) جابجایی در مقاله مرجع 17 با کنترل ……………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-24) پاسخ طبقه اول بدون کنترل بعد از اعمال نیروی زلزله  ………………………………صفحه 81
شکل 2-25) پاسخ طبقه هشتم بدون کنترل بعد از اعمال نیروی زلزله  ……………………………صفحه 82
شکل 3-1) سیستم مکانیک جرم- فنر- دمپر  ………………………………………………………………صفحه 85
شکل 3-2) رفتار زمانی خروجی سیستم  ……………………………………………………………………صفحه 88
شکل 3-3) سیستم حلقه باز و حلقه بسته  ………………………………………………………………….صفحه 89
شکل 3-4) مطالعه اثر اغتشاش  ………………………………………………………………………………صفحه 91
شکل3-5) سیستم حلقه بسته نمونه  ………………………………………………………………………….صفحه 93
شکل 3-6) پاسخ سیستم  ………………………………………………………………………………………..صفحه 94
شکل3-7)  جبران کننده متوالی  ……………………………………………………………………………….صفحه 95
شکل 3-8)  شماتیک کنترل فشار خون رگها در شرایط نرمال  ………………………………………صفحه 96
شکل3-9) شماتیک کلی کنترل حرکات بشر  …………………………………………………………..صفحه 97
شکل 3-10)  طریقه کنترل در پمپ انسولین  ……………………………………………………………….صفحه 98
شکل4-1) نتیجه شبیه سازی روش LQR…………………………………………………………………..صفحه 102
شکل4-2) مقایسه کنترل‌کننده‌های مختلف برای خطا…………………………………………………..صفحه 103
شکل 4-3) نمودار حلقه بسته کنترل فازی  ………………………………………………………………صفحه 103
شکل 4-4) فازی سازی جابجایی  ………………………………………………………………………….صفحه 104
شکل 4-5) فازی سازی شتاب  ………………………………………………………………………………صفحه 104
شکل 4-6) فازی سازی نیروی زلزله  ………………………………………………………………………صفحه 105
شکل 4-7) پاسخ طبقه اول با کنترل فازی  ……………………………………………………………….صفحه 105
شکل 4-8) پاسخ طبقه هشتم با کنترل فازی  …………………………………………………………….صفحه 106
شکل 4-9) حلقه بسته کنترل نظارتی  ……………………………………………………………………..صفحه 109
شکل 4-10) فلوچارت کار الگوریتم ژنتیک  ………………………………………………………..
….صفحه 110

شکل 4-11) پاسخ طبقه اول با کنترل نظارتی  ………………………………………………………….صفحه 111
شکل 4-12)  پاسخ بام با کنترل نظارتی  ………………………………………………………………….صفحه 111
شکل 4-13)  فاکتور نظارت  …………………………………………………………………………………صفحه 112
شکل 4-14)  مقایسه زمان اجرای برنامه در سه روش…………………………………………………صفحه 112
شکل 4-15)  اتصال جکهای هیدرولیکی به سازه ………………………………………………………صفحه 113
شکل 4-16)  محل قرارگیری سنسورها در طبقات …………………………………………………….صفحه 114
 
شکل 5-1) نیروی کنترلی بدون نظارت ژنتیک  …………………………………………………………صفحه 117
شکل 5-2) نیروی کنترلی با نظارت ژنتیک  ……………………………………………………………..صفحه 117
شکل 5-3) پاسخ طبقه اول با کنترل نظارتی  …………………………………………………………….صفحه 118
شکل 5-4)  فاکتور نظارت  …………………………………………………………………………………..صفحه 118
شکل 5-5)بیشینه جابجایی طبقات  …………………………………………………………………………صفحه 119
شکل 5-6)بیشینه شتاب طبقات  ……………………………………………………………………………..صفحه 119

 
 


چکیده
امروزه با در نظر داشتن افزایش ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه، از دغدغه‌های بزرگ مهندسین امنیت آن‌ها در برابر حوادث طبیعی نظیر هم فرکانسی با باد یا زلزله می‌باشد. یکی از بهترین روش‌های حفظ امنیت سازه، بهره گیری از کنترل فعال می باشد که از مجموعه فازی با یک پایگاه قوانین خبره برای کنترل بهره گیری می کند. برای حل مشکل وابستگی مجموعه فازی، به هوش خبره، ایده‌ی نظارت یک الگوریتم بهینه‌سازی در این پایان نامه مطرح شده می باشد. به بیانی دیگر ما روی یک کنترل نظارتی برای مجموعه‌های فازی کنترلر کار کردیم که با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک کار نظارت را انجام خواهد داد و نشان دادیم بهترین حالت در کنترل فعال سازه‌ها اولا بهره گیری از روش‌های هوش مصنوعی به جهت کاهش حجم محاسبات می باشد که می‌تواند کنترلر را به شکل خوب توسط پردازنده های ارزان قیمت قابل بهره گیری نماید و ثانیا بهره گیری از کنترل نظارتی توسط الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند الگوریتم ژنتیک که روی کنترلر اصلی فازی نصب می گردد می‌تواند به شکل قابل توجهی در کنترل فعال سازه‌ها، پاسخ سیستم را بهبود بخشد و سازه را مقابل زلزله دچار تخریب کمتری نماید.
کلید واژه ها: کنترل فازی، ژنتیک، کنترل فعال سازه
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 

  • مقدمه

امروزه با در نظر داشتن افزایش ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه، از دغدغه‌های بزرگ مهندسین امنیت آن‌ها در برابر حوادث طبیعی نظیر هم فرکانسی با باد یا زلزله می‌باشد. تاکنون روش‌های گوناگونی جهت حفظ امنیت مطرح گردیده که به سه روش کلی فعال، نیمه‌فعال و غیر‌فعال تقسیم‌بندی می شوند. که هدف نهایی کنترل سازه پیش روی تخریب ناشی از زلزله می باشد. برای این مقصود دو روش کنترل مکانیکی و الکترونیکی موجود می باشد. در روش اول با بهره گیری از دمپرهایی که در سازه جاگذاری می گردد می توان زلزله را مهار نمود که کنترل نیمه فعال نامیده می گردد. در روش کنترل فعال با بهره گیری از سنسور نمونه گیری از زلزله اندازه آن سنجیده می گردد و با بهره گیری از جک های هیدرولیکی و یک سیستم کنترل حلقه بسته می توان سازه را کنترل نمود.
 

  • اظهار مساله

همانطور که گفته گردید در روش کنترل فعال با بهره گیری از سنسور نمونه گیری از زلزله اندازه آن سنجیده می گردد و با بهره گیری از جک های هیدرولیکی و یک سیستم کنترل حلقه بسته می توان سازه را کنترل نمود. زلزله پدیده‌ای می باشد طبیعی، که یکی از عوامل بروز حوادث پیش بینی نشده در سطح جوامع می‌باشد. قرارگیری کشور ایران در مناطق با خطر پذیری بالای زلزله در سطح جهان و وجود نقاط جمعیتی متراکم، ایران را به کشوری شدیدا آسیب پذیر در برابر زلزله تبدیل نموده می باشد. افزایش بی‌رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تا حاشیه شهر‌ها، بدون برنامه‌ریزی مناسب و درنظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع را دو چندان کرده می باشد. در واقع زلزله عبارت می باشد از حرکت و ارتعاش شدید بخشی از پوسته زمین با تمام مواد و سازه‌های روی آن در اثر حرکت‌های چین‌خوردگی، آتشفشان و یا تنشهای موجود در پوسته زمین که با گشل تفاوت دارد.گسل عبارت می باشد از سطح ناپیوسته‌ای که دو مجموعه سنگی را از هم جدا می کند. گسل نتیجه گسیختگی و حرکتی می باشد که در آن، نخست دو مجموعه سنگی متصل به هم، از هم جدا شده و سپس باعث لغزش و دور شدن دو بخش از هم می گردد، که همین عامل باعث بروز زلزله در نواحی گوناگون مانند شهر‌ها می گردد. برای کنترل سازه بایستی شدت زلزله را توسط یک سنسور بسنجیم.
تعداد صفحه : 100
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.