پایان نامه : بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران M.SC

گرایش:سازه های هیدرولیکی

موضوع:

مطالعه و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

استاد راهنما:

دکتر پیمان بدیعی

استاد مشاور:

دکتر صمد حمزه ئی

سال تحصیلی: 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
 
چکیده 1

  1. فصل اول-کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه. 3
1-2- اظهار مسئله پژوهش.. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 4
1-4- اهداف پژوهش.. 4
1-5- روش پژوهش.. 4
1-6- فصول پایان نامه. 5

  1. فصل دوم-معرفی بندر لنگه. 6

2-1-مقدمه. 7
2-2- تاریخچه و سابقه بندرلنگه. 7
2-3-آب و هوا 9
2-4-ارتفاعات.. 10
2-5- انواع بادها در هرمزگان. 11
2-6- طرح توسعه بندر لنگه. 11

  1. فصل سوم-مروری بر تحقیقات انجام شده 13
  2. فصل چهارم-چگونگی مدلسازی.. 18

4-1-روش پژوهش.. 19
4-2-معادلات حاکم در مدل نفوذ امواج. 20
4-3- روش مدل سازی در نرم افزار 22
4-4-معیار آرامش حوضچه. 28

  1. فصل پنجم-نتایج مدلسازی.. 29

5-1-مقدمه. 30
5-2- گلموج مقابل بندر 30
5-3- مطالعه نفوذ امواج به درون حوضچه بندر لنگه پس از طرح توسعه. 31
5-3-1- پلان جانمایی.. 31
5-3-2- جهات مورد مطالعه. 31
5-3-3- طراحی مدل. 32
5-3-4- مشخصات داده‌‌های ورودی به مدل در جهات مختلف.. 34
5-3-5- نتایج شبیه‌سازی.. 34
5-3-5-1- تعیین درصد ایام ناآرام. 34
5-3-5-2-نتیجه گیری وضعیت نفوذ امواج بندر پس از طرح توسعه. 43
5-4- ارائه راه حل جهت تامین آرامش در تمام سطح حوضچه. 45
5-4-1-گزینه های جانمایی جهت مقابله با امواج سهیلی.. 45
5-4-1-1-گزینه اول. 45
5-4-1-2-گزینه دوم. 46
5-4-1-3-گزینه سوم. 48
5-4-2- نتایج نفوذ امواج گزینه های پیشنهادی.. 49
5-4-2-1-گزینه اول. 49
5-4-2-2-گزینه دوم. 50
5-4-2-3-گزینه سوم. 52

  1. فصل ششم-بحث و نتیجه گیری.. 55

6-1- نتیجه گیری.. 56
6-2- پیشنهادات.. 57

  1. منابع. 58

فهرست شکل ها
شکل ‏2‑1-  الف-پس از توسعه بندر لنگه     ب-پیش از توسعه بندر لنگه……………………………………………………………………. 12
شکل ‏4‑1– نمودار ضریب انعکاس در برابر Porosity .. 24
شکل ‏4‑2- طریقه مدل‌سازی نفوذ امواج برای بندر لنگه . 25
شکل ‏4‑3- ضریب تفرق امواج برای جهت 135 درجه برای شرایط مرزی تک‌جهتی (پلان پیشنهادی بندر لنگه)………………… 27
شکل ‏4‑4- تغییرات ضریب ناآرامی در طول خط یک برای کلیه جهات و پریودهای انتخابی (پلان موجود بندر لنگه)………….. 27
شکل ‏5‑1–الف )گلموج حاصل از مدلسازی در محدودۀ طرح بندر لنگه………………………………………………………………………. 30
شکل 5-1-ب )جانمایی موج‌شکن‌های موجود……………………………………………………………………………………………………………. 31
شکل ‏5‑3- لایۀ اسفنجی بهره گیری شده در شبیه‌سازی……………………………………………………………………………………………………. 33
شکل ‏5‑4-نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 90 درجه برای موج شکن موجود…………………………………………………. 35
شکل ‏5‑5-نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 5/112 درجه برای موج شکن موجود…………………………………………… 36
شکل ‏5‑6- نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 135 درجه………………………………………………………………………………… 36
شکل ‏5‑7- نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 5/157 درجه…………………………………………………………………………….. 37
شکل ‏5‑8- نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 180 درجه………………………………………………………………………………… 37
شکل ‏5‑9-نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 5/202 درجه……………………………………………………………………………… 38
شکل ‏5‑10-نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج جهت 225 درجه………………………………………………………………………………. 38
شکل ‏5‑11- موقعیت استخراج نتایج شبیه‌سازی تفرق و نفوذ امواج موج شکن موجود……………………………………………………. 39
شکل ‏5‑12-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 90 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه……………………………………… 39
شکل ‏5‑13-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 5/112 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه……………………………….. 40
شکل ‏5‑14-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 135 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه…………………………………… 40
شکل ‏5‑15-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 5/157 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه……………………………….. 41
شکل ‏5‑16-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 180 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه…………………………………… 41
شکل ‏5‑17-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 5/202 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه……………………………….. 42
شکل ‏5‑18-ضریب توزیع ارتفاع موج منتشره از جهت 225 درجه در موقعیتهای مختلف حوضچه…………………………………… 42
شکل ‏5‑19-درصد ایام ناآرام در موقعیتهای مهم بر اساس معیار 30 سانتی‌متری برای حوضچه جدید……………………. 43
شکل ‏5‑20- گلموج دهانه بندر………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل ‏5‑21- گزینه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
شکل ‏5‑23- گزینه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
شکل ‏5‑24- نفوذ امواج جهت جنوب (180 درجه) گزینه اول…………………………………………………………………………………….. 49
شکل ‏5‑25- نفوذ امواج جهت شرق (90 درجه) گزینه دوم………………………………………………………………………………………… 52
شکل ‏5‑26-نفوذ امواج جهت جنوب (180 درجه) گزینه سوم…………………………………………………………………………………….. 53
شکل ‏5‑27-نفوذ امواج جهت شرق (90 درجه) گزینه سوم…………………………………………………………………………………………. 54
فهرست جدول ها
جدول ‏4‑1- حداکثر ارتفاع موج مجاز در محل پهلوگیری شناورها 28
جدول ‏5‑1- مشخصات امواج دهانه بندر. 44

چکیده

 
بندر لنگه بدلیل موقعیت خاص جغرافیائی از گذشته های دور به عنوان یک ایستگاه ترانزیتی بار و مسافر فعالیت می نموده می باشد. این فعالیت طی سالهای گذشته باعث ارتقای انتظارات از آن گردیده ، بطوریکه برنامه‌ی توسعه‌ی آن به اجرا درآمده می باشد . آینده نگری در توسعه‌ی بندر، مدیریت آن را بر آن داشته تا پذیرش شناورهای بزرگتری را در طرح توسعه مد نظر داشته باشد، بطوریکه با اجرای اطاله موج شکن شرقی، مساحت حوضچه 28 هکتاری حاصله اجازه تردد شناورهای 7 تا 10 هزار تن را نیز در آینده نزدیک ممکن می سازد.در حال حاضر بهره برداری حجم زیاد شناورهای سنتی (لنج ها)  از حوضچه و عدم وجود فضای کافی جهت لنگراندازی آنها منجر به توقف شناور‌ها در تمام سطح حوضچه گردیده می باشد.در طرح توسعه بندر لنگه جانمایی خطوط پهلوگیری بنحوی می باشد که در حوضچه 99 درصد مواقع دارای آرامش(ارتفاع امواج پای اسکله کمتر از 30 سانتی متر) می باشند. اما در 1 درصد مابقی مواقع امواجی مانند امواج سهیلی ( امواج 180 درجه) که درصد وقوع بسیار پایینی دارند، در تمام سطح بندر شرایط آرامش لازم جهت لنگراندازی لنج ها وجود ندارد و پهلوگیری شناورها را مختل می سازند. هدف این پژوهش ارایه راه حل به مقصود ایجاد شرایط بهره برداری مناسب در تمامی مواقع سال می باشد. جهت  مطالعه نفوذ امواج در داخل حوضچه و مطالعه اندازه ارامش آن از مدل BW از بسته نرم افزاری Mike21 بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن آیین نامه ژاپن که برای این بندر درصدمجاز ارتفاع امواج بیش از 3/0 متر را در خطوط پهلوگیری (پای اسکله ها) به 5/2 متر درصد معادل 9 روز در سال محدود می کند، با اندازه نا آرامی حدود 1 درصد حوضچه، شرایط بهره برداری مقصود در برابر امواج‌ سهیلی از جهت 180 درجه وعلی رغم درصد وقوع پائین این امواج، حدود 3 تا 4 بار طوفان در سال تامین شرایط آرامش در تمام سطح حوضچه که لنج با مشکل مواجهه می باشد.در این پژوهش پس از مطالعه شرایط اقلیمی و آب و هوایی بندر لنگه،گزینه های مختلف جهت ایجاد آرامش در طول سال با شبیه سازی ارائه و با انجام مطالعه های فنی و اجرایی گزینه مناسب پیشنهاد گردیده می باشد.
کلمات کلیدی: موج شکن دور از ساحل، آرامش حوضچه،امواج سهیلی، شبیه سازی عددی (مدل سازی)

1-مقدمه

استان هرمزگان با وسعت حدود  شصت و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج  کیلومتر مربع، این استان از شمال و شمال شرقی با استان  کرمان ، از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان ، از جنوب شرقی با سیستان و بلوچستان و از غرب با استان‌های فارس و بوشهر همسایه می باشد.
شهرستان بندر لنگه واقع در استان هرمزگان یکی از قدیمی ترین بنادر ایران بوده   که مرکز آن واقع در 54 درجه و 54 دقیقه طول شرقی و26درجه و 23 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. از سمت جنوبی با بستر نیلگون خلیج  فارس هم مرز می باشد.
خاطر نشان می گردد این شهر در تبادل تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمانهای قدیم مشغول تجارت بوده و تأثیر به سزایی در اقتصاد منطقه دارد.
از آنجایی که اداره بنادر و دریانوردی با قدمت طولانی بعنوان یکی از مراکز اقتصادی شهر مورد توجه  میباشد پس لازم می باشد طرحهای توسعه ای آن مورد توجه  قرار گیرد.

1-2- اظهار مسئله پژوهش

طرح توسعه بندر لنگه اخیرا توسط سازمان بنادر و دریانوردی در دست اجرا می باشد، بنحوی که دو حوضچه مجزا ، یکپارچه گردیده و معضلات نفوذ امواج قدیم حوضچه حتی المکان برطرف گردیده می باشد. اما از آنجایی که بدلیل وجود دهانه ورودی بندر  نمی توان حوضچه را برای تمام جهات  محفوظ نگه داشت این حوضچه در برابر امواج ناشی از باد سهیلی (امواجی که در مجاورت بندر از سمت جنوب به شمال انتشار دارند) با مشکلاتی مواجه می باشد. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا اندازه اهمیت این مشکل و راهکارهای مقابله با آن مورد ارزیابی قرار  گیرد.
 
تعداد صفحه : 74
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com