رشته عمران گرایش سازه
 
 
موضوع:
مطالعه مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی
 
 
 
استاد راهنما:
دکتر جواد جلالی مسلم
 
 
زمستان 1393
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
مقاومت اتصال خوب بین سطح قدیمی و جدید بتن یک فاکتور کلیدی در عملکرد تعمیرات بتنی می باشد. هدف این پایان‌نامه مطالعه و ارزیابی مقاومت اتصال بین سطح بتن قدیمی و بتن اضافه شده می باشد. در این پایان‌نامه یک پژوهش آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مقاومت برشی سطوح اتصال بتنی که در زمان‌های متفاوتی بتن‌ریزی شده‌اند انجام گردید. این سطوح با روش‌های سندبلاست، خراش با برس فلزی، سوراخ‌شدگی توسط مته و حالت صاف آماده‌سازی شدند. برای اتصال این سطوح از چسب‌های Latex ‌ ‌,‌Epoxy IV و    Epoxy V موجود در بازار داخلی کشور از شرکت‌های طراحان بتن، نامیکاران، آبادگران و بتن شیمی خاتم تهیه و بهره گیری گردید.
همچنین برای مقایسه با حالت نرمال آزمایشی بدون بهره گیری از چسب و تنها با ریختن بتن تازه به گونه مستقیم به روی سطوح قدیمی انجام گردید. علاوه بر آن برای مطالعه تأثیر مقاومت بتن در مقاومت اتصال از بتن با مقاومت‌های 20 ، 30 و40 مگاپاسکال بهره گیری گردید.
برای انجام آزمایش از آیین‌نامه‌ی ASTM C 882 و ASTM C 1042 بهره گیری گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش مقاومت بتن در صورت وجود عامل اتصال، موجب افزایش مقاومت اتصال با شیب ملایمی می گردد در حالی که در صورت اتصال مستقیم، تاثیر چشمگیری در مقاومت اتصال خواهد گذاشت. همچنین افزایش زبری سطح در صورت وجود عامل اتصال تغییر محسوسی در مقاومت اتصال ایجاد نکرد اما در صورت نبود عامل اتصال، سند بلاست می‌تواند بهترین شرایط را برای آماده سازی سطح مهیا کند. به گونه کلی بهره گیری از عوامل چسبنده ی مناسب اقتصادی ترند و نتایج بهتری نسبت به آماده‌سازی‌های گران و پر دردسر دارند.
 
کلمات کلیدی: برش اصطکاکی، Slant shear،تعمیر بتن، زبری سطح بتنی
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                       صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه …………………………………….. 2
1-2- عوامل چسبنده ………………………………. 2
1-2-1- اپوکسی …………………………………. 2
1-2-1-1- انواع اپوکسی ………………………… 3
1-2-1-2- درجه ……………………………….. 4
1-2-1-3- کلاس‌های اپوکسی ……………………….. 4
1-2-2- لاتکس …………………………………… 5
1-2-2-1- انواع لاتکس ………………………….. 6
1-3- تعمیر سازه های بتنی ………………………… 6
1-3-1- انواع تعمیر بتنی ……………………….. 6
1-3-1-1- تعمیر ترک …………………………… 6
1-3-1-2- تعمیرات اساسی بتن ……………………. 7
1-3-2- اهمیت اتصال در تعمیر بتن…………………. 8
1-3-3- توصیف مقاومت اتصال ……………………… 8
1-3-4- فاکتورهای مهم تاثیر گذار در اتصال ………… 8
1-3-5- فاکتورهای ثانویه تاثیر گذار در اتصال …….. 13
1-3-6- فاکتورهای دیگری که در مقاومت اتصال موثرند … 12
1-4- شیوه‌های آزمایش برای ارزیابی مقاومت اتصال …….. 11
1-4-1- آزمایش برش مایل ………………………… 14
1-4-2- معضلات شیوه‌ی برش مایل ……………………. 14
1-5- اهداف پژوهش ……………………………….. 17
1-6- ساختار پایان‌نامه …………………………… 18
 
فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین
2-1- تحقیقات گذشته ……………………………… 20
2-2- آزمایشات و نتایج آنها ………………………. 22
2-2-1- آزمایش انجام شده توسط silva، brano و Julio و نتایج بدست آمده 22
2-2-2- تاثیر زبری سطح بتن در اتصال ملات اصلاح شده‌ی پلیمری, bachrian lubis ……………………………………………….. 25
2-2-3- آیشا، رامسوندار و هارون ………………… 27
2-2-4- آزمایش به فر نیا، جان نثاری و مشرف ………. 28
 
فصل سوم: مصالح مصرفی، چگونگی‌ی آماده‌سازی و روش انجام آزمایش
3-1- مقدمه …………………………………….. 30
3-2- مصالح مصرفی ……………………………….. 30
3-3- آزمایش‌های انجام شده ………………………… 29
3-3-1- آزمایش طرح اختلاط بتن ……………………. 29
3-3-1-1- مدول نرمی ماسه ………………………. 31
3-3-1-2- آزمایش چگالی انبوهی شن ………………. 32
3-3-2- آزمایش برش مایل ………………………… 33
3-3-2-1- نکات انجام آزمایش برش مایل در ASTM ……. 33
3-3-2-1-1- لاتکس …………………………….. 35
3-3-2-1-2- اپوکسی …………………………… 37
3-3-2-2- نکات کارگاهی ACI …………………….. 39
3-3-2-2-1- ACI 5031-92 …………………………. 39
3-3-2-2-2- ACI 5032-92 …………………………. 41
3-3-2-2-3- ACI 5032R-92 ………………………… 42
3-3-2-2-3-1- شرایط اعمال چسب ………………… 42
3-3-2-2-3-2- ضوابط انتخاب چسب ……………….. 43
3-3-2-3- چگونگی انجام آزمایش ………………….. 43
3-3-2-3-1- تعداد نمونه‌های مورد نیاز ………….. 43
3-3-2-3-2- مراحل ساخت مقطع دست‌ساز ……………. 45
3-3-2-3-3- مراحل ساخت نمونه‌های آزمایش ………… 47
3-3-2-3-4- روش آماده سازی سطح ………………… 50
3-3-2-3-4-1- سوراخ شده با مته ……………….. 50
3-3-2-3-4-2- خش دار با برس فلزی ……………… 51
3-3-2-3-4-3-صاف ……………………………. 52
3-3-2-3-4-4- سند پلاست ………………………. 53
3-3-2-3-5- ساخت قالب تست برش مایل ……………. 53
3-3-2-3-6- اعمال چسب ………………………… 54
3-3-2-3-7- اقدام‌آوری ………………………….. 57
3-3-2-3-8- دستگاه مقاومت فشاری ………………. 60
 
 
فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و بحث در مورد آنها
4-1- مقدمه …………………………………….. 63
4-2- روش محاسبه‌ی مقاومت برشی از نتایج آزمایش ……… 64
4-3- شروع آزمایش ……………………………….. 64
4-3-1- تنظیمات دستگاه مقاومت فشاری ……………… 64
4-3-1-1- سرعت اعمال بار ………………………. 64
4-3-1-2- تنظیم نوع قالب ………………………. 64
4-3-2- مقاومت فشاری 28 روزه‌ی نمونه‌های بتنی برای بتن های سخت شده (بتن قدیم ) ………………………………………… 64
4-3-2-1- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 20 MPa . 64
4-3-2-2- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 30 MPa 65
4-3-2-3- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 40 MPa 65
4-4- نتایج …………………………………….. 65
4-4-1- نتایج آزمایش چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 شرکت طراحان بتن پایدار ………………………………. 65
4-4-1-1- Epoxy EA-222 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده 66
4-4-1-2- اپوکسی نوع 5 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده 68
4-4-1-3- لاتکس ……………………………….. 68
4-4-2- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 نامیکاران ……………………………………… 72
4-4-2-1- Epoxy GE-2 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده   72
4-4-2-2- Epoxy Dur 32 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده     75
4-4-2-3- لاتکس ……………………………….. 78
4-4-3- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 شرکت آبادگران ………………………………………. 81
4-4-3-1- EM Epoxy Bond عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده     81
4-4-3-2- Epoxy ABADUR P1 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده 85
4-4-3-3- Latex، EM Bond ………………………….. 88
4-4-4- نتایج آزمایش‌های چسب لاتکس شرکت بتن شیمی خاتم . 91
4-4-4-1- لاتکس ……………………………….. 91
4-4-5- نتایج آزمایش بتن تازه به بتن سخت شده بدون بهره گیری از عوامل چسبنده ………………………………………… 95
4-5- نمودارها ………………………………….. 98
4-5-1- نتایج آزمایشات بدون چسب با مقاومت‌های مختلف بتن      98
4-5-2- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با لاتکس …. 99
4-5-3- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع 4    100
4-5-4- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع 5    101
4-5-5- مطالعه تاثیر افزایش مقاومت بتن در مقاومت اتصال 102
4-6- چگونگی‌ی شکست ……………………………….. 103
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده
5-1- مقدمه …………………………………….. 110
5-2- نتایج مطالعات آزمایشگاهی …………………… 110
5-3- ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……….. 112
منابع …………………………………………. 113
 
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                       صفحه
شکل 1-1- سرنگ اپوکسی ……………………………. 2
شکل 1-2- رزین لاتکس ……………………………… 5
شکل 1-3- لاتکس تازه از برش………………………… 5
شکل 1-4- شیوه های مختلف آزمایش مقاومت اتصال ………. 13
شکل 1-5- پیکر بندی Slant Shear (Austin) ………………….. 14
شکل 1-6- تغییر مود برش از صفحه‌ی اتصال به صفحات بالاتر . 15
شکل 1-7- دایره‌ی مور آزمایش Slant Shear (Austin) …………… 16
شکل 1-8- ارتباط زاویه‌ی صفحه‌ی اتصال و زبری در تنش شکست (Austin et al 1999) ……………………………………………….. 17
شکل 3-1- چسب‌های تهیه شده ………………………… 30
شکل 3-2- ابعاد مقطع برش مایل …………………….. 34
شکل 3-3- مقطع دست ساز …………………………… 35
شکل 3-4- بهره گیری از دستگاه تراز کننده برای صاف کردن سطح قالب     45
شکل 3-5- بهره گیری از دستگاه برای تراز انتهای قالب ….. 45
شکل 3-6- شکل نهایی قالب …………………………. 46
شکل 3-7- نمونه‌ی Slant shear ………………………….. 46
شکل 3-8- لوله‌ی پلیکا پر شده از بتن ………………. 47
شکل 3-9- قالب سیلندری برای مقاومت فشاری ………….. 48
شکل 3-10- جدایی لوله از بتن به کمک اره …………… 49
شکل 3-11- بهره گیری از دستگاه سنگ بر برای برش مقطعی بتن 49
شکل 3-12- نمونه‌ی بریده شده ………………………. 50
شکل 3-13- سوراخ شده با مته ………………………. 51
شکل 3-14- خش دار با برس فلزی …………………….. 51
شکل 3-15- صاف ………………………………….. 52
شکل 3-16- سند پلاست ……………………………… 53
شکل 3-17- قالب Slant Shear ………………………….. 53
شکل 3-18- مخلوط چسب بتن، آب و سیمان …………….. 54
شکل 3-19- اعمال چسب …………………………….. 55
شکل 3-20- مخلوط کردن گروت اپوکسی ………………… 55
شکل 3-21-کوبیدن بتن …………………………….. 56
شکل 3-22- آماده برای اقدام‌آوری …………………….. 56
شکل 3-23- نمونه‌های اپوکسی نوع 4 آماده برای اقدام‌آوری … 57
شکل 3-24- باز کردن قالب نمونه برای اقدام‌آوری ……….. 58
شکل 3-25- نمونه‌ی آماده‌ی تست اپوکسی نوع 4 …………. 59
شکل 3-26- نمونه‌های آماده‌ی تست چسب بتن و اپوکسی ……. 59
شکل 3-27- اندازه گیری قطر نمونه …………………. 60
شکل 3-28- دستگاه مقاومت فشاری ……………………. 61
شکل 3-29- قرار گیری نمونه در دستگاه و تست ………… 61
شکل 4-1- نمایش نیروی برش ………………………… 63
شکل 4-2- محاسبه‌ی قطر هر نمونه ……………………. 64
شکل 4-3- Epoxy EA-222 طراحان بتن ……………………. 65
شکل 4-4- Latex BA 310 طراحان بتن …………………….. 69
شکل 4-5- Epoxy GE 2 نامیکاران ………………………. 72
شکل 4-6- Epoxy Dur – 32 نامیکاران …………………….. 75
شکل 4-7- لاتکس نامیکاران …………………………. 78
شکل 4-8- EMEpoxy Bond آبادگران …………………….. 82
شکل 4-9- Epoxy ABADUR P1 آبادگران …………………… 85
شکل 4-10- EMBOND آبادگران ……………………….. 88
شکل 4-11- چسب بتن از شرکت بتن شیمی خاتم ………….. 92
شکل 4-12- اتصال بدون چسب و شکست در سطح روش آماده سازی سطح، نرمال ………………………………………………. 103
شکل 4-13- اتصال بدون چسب و شکست در سطح روش آماده سازی سطح، سند بلاست ………………………………………………. 104
شکل 4-14- اتصال با لاتکس و شکست در سطح، روش آماده سازی سطح، صاف ………………………………………………. 104
شکل 4-15- اتصال با اپوکسی و شکست در سطح، روش آماده سازی سطح، سند بلاست ………………………………………….. 105
شکل 4-16- اتصال با اپوکسی نوع 5، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، سند بلاست ………………………………………. 107
شکل 4-17- اتصال با اپوکسی نوع4، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، سوراخ شده با مته ………………………………. 107
شکل 4-18- اتصال با اپوکسی نوع4، شکت در بتن، روش آماده سازی سطح، خراش با برس فلزی ………………………………. 108
 
 
 
فهرست جدول‌‌ها
 
عنوان                                                          صفحه
جدول 1-1- روش‌های حذف بتن (Couvard 2006, Silfwerbereand, 1990) …… 10
جدول 2-1- طرح اختلاط بتن آزمایش سیلوا و همکارانش …… 23
جدول 2-2- نتایج آزمایشات D Silva (etal 2005) و همکارانش …… 24
جدول 2-3- نتایج آزمایشات bachrian lubis و همکارانش ……… 26
جدول 2-4- نتایج آزمایش آیشا و همکارانش …………… 27
جدول 2-5- نتایج آزمایشات به فر نیا,جان نثاری و مشرف .. 28
جدول 3-1- نتایج آزمایش مدول نرمی ماسه ……………. 32
جدول 3-2- طرح اختلاط برای بتن‌های بهره گیری شده ………. 33
جدول 3-3- محاسبه‌ی تعداد نمونه‌های مورد نیاز ……….. 44
جدول 4-1- نتایج آزمایش برش مایل خش دار شده با برس فلزی Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار …………………………………….. 66
جدول 4-2- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار ………………………………………… 67
جدول 4-3- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار ……………………………………………….. 67
جدول 4-4- نتایج آزمایش برش مایل صاف Epoxy EA-222 طراحان بتن پایدار 68
جدول 4-5- نتایج آزمایش برش مایل خش دار شده با برس فلزی Latex BA-310 طراحان بتن پایدار ………………………………. 70
جدول 4-6- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Latex BA-310 طراحان بتن پایدار ………………………………………… 70
جدول 4-7- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Latex BA-310 طراحان بتن پایدار ……………………………………………….. 71
جدول 4-8- نتایج آزمایش برش مایل صاف Latex BA-310 طراحان بتن پایدار 71
جدول 4-9- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزیEpoxy GE-2 نامیکاران ……………………………………………….. 73
جدول 4-10- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با متهEpoxy GE-2 نامیکاران ……………………………………………….. 73
جدول 4-11- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاستEpoxy GE-2 نامیکاران 74
جدول 4-12- نتایج آزمایش برش مایل صافEpoxy GE-2 نامیکاران 74
جدول 4-13- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی Epoxy Dur-32 نامیکاران ……………………………………… 76
جدول 4-14- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy Dur-32 نامیکاران ……………………………………………….. 76
جدول 4-15- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Epoxy Dur-32 نامیکاران    77
جدول 4-16- نتایج آزمایش برش مایل صاف Epoxy Dur-32 نامیکاران    77
جدول 4-17- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی Latex نامیکاران ……………………………………………….. 79
جدول 4-18- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Latex نامیکاران ……………………………………………….. 80
جدول 4-19- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Latex نامیکاران    80
جدول 4-20- نتایج آزمایش برش مایل صاف Latex نامیکاران .. 81
جدول 4-21- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی EM Epoxy Bond آبادگران ………………………………………. 83
جدول 4-22- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته EM Epoxy Bond آبادگران ……………………………………………….. 83
جدول 4-23- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست EM Epoxy Bond آبادگران   84
جدول 4-24- نتایج آزمایش برش مایل صاف EM Epoxy Bond آبادگران   84
جدول 4-25- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی Epoxy ABADUR-P1 آبادگران ………………………………………. 86
جدول 4-26- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته Epoxy ABADUR-P1 آبادگران ………………………………………. 86
جدول 4-27- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست Epoxy ABADUR-P1 آبادگران ……………………………………………….. 87
جدول 4-28- نتایج آزمایش برش مایل صاف Epoxy ABADUR-P1 آبادگران 87
جدول 4-29- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی EM Bond آبادگران ……………………………………………….. 89
جدول 4-30- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی EM Bond آبادگران ……………………………………………….. 90
جدول 4-31- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست EM Bond آبادگران   90
جدول 4-32- نتایج آزمایش برش مایل صاف EM Bond آبادگران . 91
جدول 4-33- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی چسب بتن، بتن شیمی خاتم …………………………………………… 93
جدول 4-34- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته چسب بتن، بتن شیمی خاتم …………………………………………… 93
جدول 4-35- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست چسب بتن، بتن شیمی خاتم 94
جدول 4-36- نتایج آزمایش برش مایل صاف چسب بتن، بتن شیمی خاتم 94
جدول 4-37- نتایج آزمایش برش مایل خش دار با برس فلزی بدون چسب     95
جدول 4-38- نتایج آزمایش برش مایل سوراخ شده با مته بدون چسب   96
جدول 4-39- نتایج آزمایش برش مایل سند پلاست بدون چسب …. 96
جدول 4-40- نتایج آزمایش برش مایل صاف بدون چسب …….. 97
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                          صفحه
نمودار 4-1- اتصال بدون چسب انجام شده می باشد …………. 98
نمودار 4-2- اتصال توسط لاتکس ……………………… 99
نمودار 4-3- اتصال با اپوکسی نوع 4 ……………….. 100
نمودار 4-4-اتصال با اپوکسی نوع 5 ………………… 101
نمودار 4-5- جهت مطالعه تاثیر افزایش مقاومت بتن در آزمایش     102
 
 
 


 
 
 
 
 
 
فصل اول:
 
کلیات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست: روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2
 

 
1-1- مقدمه
اضافه کردن بتن تازه به روی لایه‌ی بتن قدیمی یک روش معمولی برای تعمیر یا تقویت سازه می باشد. تعمیر بتن شامل حذف بتن ضعیف و جایگزینی آن با بتن جدید می باشد، و یکی از اساسی ترین فاکتورهای این اقدام وجود مقاومت اتصال خوب بین بتن اضافه شده و سطح قدیمی در طول عمر مفید سازه می باشد. وقتی اقدام تعمیر انجام می گردد فاکتور های زیادی مانند زبری سطح ،وجود ترک های ریز، تراکم بتن و اقدام‌آوری آن و همچنین تفاوت در مشخصات مصالح مانند مدول الاستیسیته، حرکات گرمایی و خزش در مقاومت و توزیع تنش موثرند. این سیستم را می‌توان شامل سه فاز سطح اولیه بتن،بتن اضافه شده ومحیط اتصال در نظر گرفت. مقصود از محیط اتصال صفحه‌ی اتصال و اطراف آن می باشد. این محیط بایستی توانایی مقابله در برابر تنش های وارده را داشته باشد . این محیط معمولا با اضافه کردن یک عامل چسبنده یا افزایش زبری و گاهی هر دوی ان ها خواهند بود. هر چند این روش ها تجربی اند و کارایی عامل چسبنده هنوز اثبات نشده می باشد. از نتیجه‌ی این مطالعه طراحان می‌توانند مقاومت بتن مورد بهره گیری برای اتصال ،نوع زبری ایجاد شده و مقاومت طراحی را برای یک طراحی اقتصادی انتخاب کنند.
 
1-2- عوامل چسبنده:
1-2-1- اپوکسی1
 
 
[1]

شکل1-1- سرنگ اپوکسی

                                               
یکی از عوامل چسبنده‌ی مورد نظر در این پایان نامه اپوکسی می باشد. رزین‌های اپوکسی با ایجاد حرارت داخلی اقدام‌آوری می شوند. این سیستم‌ها شامل دو بخش رزین و سخت‌کننده هستند که پس از اختلاط با یکدیگر فعال شده و سخت می شوند.
رزین‌های اپوکسی در سطوحی مانند استایروفوم، چوب قرمز، چوب‌های سخت، بعضی سطوح پلاستیکی و سطوح فلزی و بتنی می‌توانند بهره گیری شوند. رزین‌های اپوکسی مقاومت خمشی، برشی و کششی مناسبی دارند، از جذب آب بسیار پایین و سختی بسیار زیادی برخوردارند و زمان گیرش بین 5 تا 7 روز دارند.
رزین‌های اپوکسی، پریپلیمرهای با وزن مولکولی کم یا پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که معمولاً حداقل دارای 2 بخش مجزا (شکل1-1) که بایستی ابیدا ترکیب و سپس بهره گیری شوند، هستند. این دو بخش معمولاً از گروه گلیسیدیل[2] یا اکسایرن[3] هستند. بخش وسیعی از اپوکسی‌ها در صنایع تولید می شوند و مواد خام آن‌ها از مشتقات نفت بدست می‌آید. مانند دیگر مواد پلیمری که با حرارت اقدام‌آوری می شوند, ترکیب درجه[4] های مختلف رزین‌های اپوکسی یا اضافه کردن افزودنی، مواد پلاستیکی یا فیلرها برای رسیدن به پروسه یا نتیجه‌ی نهایی مطلوب و یا برای کاهش هزینه‌ی تولید یک امر معمولی می باشد. به این عملیات دست‌کاری در فرمول نیز می‌گویند که به گونه رایج در کارخانجات تولید اپوکسی در ایران انجام می گردد.
1-2-1-1- انواع اپوکسی ]12[
نوع 1) برای موردها غیر باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر
نوع 2) برای موردها غیر باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده
نوع 3) برای اتصال مصالح ضدلغزش به بتن سخت شده و به عنوان اتصال‌دهنده در بتن اپوکسی[5] که در                    سطوح تحت بار ترافیکی (گرما یا حرکات مکانیکی) مورد بهره گیری قرار می‌گیرند.
نوع 4) برای موردها باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر
نوع 5) برای موردها باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده
نوع 6) برای اتصال و پوشش مقاطع پیش‌ساخته یا پیش‌تنیده و برای اتصال قطعه قطعه وقتی پیش کشیدگی موقتی انجام می‌گیرد.
نوع 7) برای پوشش غیرباربر قطعات المان پیش ساخته وقتی پس‌کشیدگی موقتی در اتصال قطعه به قطعه اعمال نشده می باشد.
 
1-2-1-2- درجه[6]
سه گرید متفاوت با در نظر داشتن مشخصات جاری شدن اپوکسی ها داریم:
ویسکوزیته کم (1 درجه
ویسکوز متوسط (2 درجه
غیر قابل جاری شدن [7] (3 درجه
1-2-1-3- کلاس های اپوکسی
کلاس‌های اپوکسی مشخص‌کننده‌ی دمای مناسب برای اقدام گیرش چسب هستند.
کلاس A) برای بهره گیری در دمای زیر 4 درجه (کمترین دمای ممکن برای عملکرد اپوکسی)*
A: T < 4
کلاس B) برای بهره گیری بین دمای 4 تا 15 درجه                                   B: 4 < T < 15
کلاس C) برای بهره گیری در دمای بیش از 15 درجه                                        C: T > 15
کلاس D) برای دمای بین 4 تا 18 درجه                                            D: 4 < T < 18
کلاس E) برای دمای بین 15 تا 30 درجه                                         E: 15 < T < 30
کلاس F) برای دمای بین 25 تا 30 درجه                                           F: 25 < T < 30
*دمای تصریح شده مربوط به دمای سطح بتنی مورد نظر می باشد نه دمای محیط. برای مثال چسب کلاس A در دمای اتاق به خوبی گیرش می کند.
1-2-2- لاتکس[8]
لاتکس هم می‌تواند طبیعی و هم مصنوعی باشد. لاتکس طبیعی یک سیال شیری می باشد (شکل 1-2 و 2-2) که در 10٪ همه‌ی گیاهان گل‌دار هست مرکبی از امولسیون پروتئین، شبه قلیا، نشاسته، شکر، روغن، رزین، جوهر مازد و صمغ که در معرض هوا سفت می گردد و معمولاً با تخریب پوسته‌ی گیاه ترشح می کند. لاتکس مصنوعی با پلیمریزه کردن یک مونومر مانند استایرن که با مواد فعال در سطح[9] امولسیونه شده باشد, به وجود می آید.

شکل 1-2- رزین لاتکس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل1-3-لاتکس تازه از برش

1-2-2-1- انواع لاتکس ]15[
نوع 1 ) متفرق شدنی[10]– محدود برای بهره گیری‌ی داخلی و غیرقابل بهره گیری در شرایط مرطوب
نوع 2 ) متفرق نشدنی[11]– قابل بهره گیری در شرایط مرطوب
 
1-2-2-2- ضوابط انتخاب چسب
1) شرایط هنگام اعمال چسب
آلودگی سطح – دمای سطح تماس – رطوبت سطح – دسترسی به سطح
2) نوع و بزرگی بار
جهت (فشار، کشش برش، تغییر عکس)، مدت زمان، نرخ (استاتیک، دینامیک) – فرکانس بار
1 Epoxy
[2] Glycidyle
[3] Oxirane
[4] Grade
[5] Epoxy concrete
[6] Grade
[7] Non Sagging Viscosity
[8] Latex
[9] Surfactant
[10] Redispersible
[11] Non Redispersible
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه :141

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: عمران