پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

0 Comments

رشته :عمران سازه

 

عنوان/موضوع : ا تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

استاد راهنما : دکتر سیروس غلامپور دهکی

استاد مشاور : دکتر مرتضی اسکندری قادی

1392

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فصل1: کلیات و ساختار زمین. 16
-1-1 عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین : 16
-1-1-1ویژگیهای چشمه های لرزه زا :. 17
-2-1-1ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین :. 19
1-2- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه. 20
1-2-1- تکتونیک صفحات. 20
1-2-2- ایالتهای لرزه زمینساختی ایران. 20
1-2-3- ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان. 22
1-2-4- ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ. 24
1-2-5- ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس. 25
1-2-6- ایالت لرزه زمینساختی ایران مرکزی شرق ایران. 26
-7-2-1 ایالت لرزه زمین ساختی مکران. 26
. 28
فصل2: مبانی تحلیل خطر زلزله. 29
2-1- مقدمه. 29
-2-2 زلزله. 30
2-3- هدف گزارش. 30
2-4- محاسبه قدرت زمین لرزه. 30
-5-2 تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard. 31
2-6- مدل های چشمه های لرزه ای. 32
-7-2 گسل ها. 33
-8-2 تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis ) 35
-1-8-2 تعریف تحلیل خطر لرزه ای: 35
-2-8-2 سطوح خطر زلزله. 35
-3-8-2 مطالعات لرزه زمین ساخت :. 36
-4-8-2 برآورد پارامترهای لرزه خیزی :. 37
-5-8-2برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین :. 37
-6-8-2 خطرزائی. 39
فصل3: پهنه بندی لرزه ای. 41
3-1- پهنه بندی لرزه ای :. 41
3-2- مطالعه عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها. 43
3-3- اولویت بندی عوامل موثر. 43
3-4- تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها. 43
3-5- تهیه نقشه های عوامل موثر. 44
-6-3 روش های پهنه بندی لرزه ای. 44
-7-3 پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی (Deterministic Approach):  45
-1-7-3 داده های قرن بیستم. 45
-2-7-3 داده های تاریخی. 46
-3-7-3 محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد.. 46
-4-7-3 شناسائی چشمه های لرزه زا. 48
3-7-5- تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین. 49
-6-7-2 انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین. 51
3-7-7- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین. 63
3-8- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach):  64
3-8-1- شناسایی منابع لرزه ای و مطالعه لرزه خیزی منطقه. 64
3-8-2- محاسبه ارتباط بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط اندازه رخ داد زمین لرزه ها)، محاسبه چگالی و توزیع احتمال. 65
3-8-3- انتخاب ارتباط کاهندگی (تخمین حرکت زمین ). 65
3-8-4- محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر. 66
3-8-5- فرضیات در روش PSHA.. 66
-6-8-3 نقشه های خطر زلزله. 68
-3-9 برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. 69
3-10- تعیین سرچشمه های لرزه زا. 71
3-10-1- عدم قطعیت فاصله ای. 71
3-10-2- عدم قطعیت در اندازه. 73
3-11- تعیین پارامترهای لرزهخیزی. 74
3-11-1- انواع مختلف بزرگاهای زلزله. 74
3-11-2- یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها. 76
3-12- ضریب لرزه خیزی. 77
3-12-1- خط برازش گوتنبرگ – ریشتر. 77
-2-12-3 روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) 77
-3-12-3 روش Kijko . 78
3-12-4- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خیزی). 79
3-12-5- تخمین (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی). 81
-6-12-3 تخمین )حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظرآماری)  82
3-13- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه. 82
3-13-1- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه. 83
-2-13-3 تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها. 83
-3-13-3 محاسبه پارامتر لرزه خیزی v یا اندازه متوسط رخ داد زمین لرزه  84
-4-13-3 دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 85
-5-13-3 مفهوم ریسک وقوع زلزله. 85
3-14- تابع توزیع فضایی. 86
3-14-1- عوامل کنترل کننده موثر. 87
-2-14-3 اندازه اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده. 87
-3-14-3 جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه. 87
-4-14-3 عناصر ساختاری. 87
-5-14-3 خصوصیات فعالیت لرزه ای. 88
فصل4: تحلیل خطر
منطقه قم. 90

4-1- چکیده. 90
-2-4 مقدمه. 91
-3-4 هدف از اجراء :. 93
-4-4 توجیه ضرورت انجام طرح. 93
4-5- زمین ‌ریخت ‌شناختی. 94
4-6- چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه. 96
4-7- وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم. 97
4-8- ساختارهای منطقه مورد مطالعه. 97
-9-4 گسلهای فعال اصلی منطقه. 98
4-10- مشخصات گسل های فعال منطقه:. 114
4-10-1- مطالعه بزرگای زلزله. 116
4-10-2- تخمین ماکزیمم شتاب زمین. 118
4-11- پارامترهای اندازه گیری Parameters Scaling. 120
4-11-1- گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده. 120
4-11-2- زمینلرزههای دستگاهی. 121
4-11-3- توزیع سطحی رومرکز زلزله. 121
4-11-4- چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها. 122
4-11-5- توزیع بزرگای زمینلرزهها. 123
-6-11-4محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر. 124
4-11-7- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو – سلول. 125
-8-11-4 برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو. 126
-9-11-4 محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله  127
4-11-10- محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه. 127
4-11-11- محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان. 129
4-12- تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA) 130
-1-12-4 نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 130
-13-4 بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. 132
4-13-1- مشخصات گسل های فعال منطقه. 132
4-13-2- مطالعه بزرگای زلزله. 134
4-13-3- تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماکزیمم شتاب زمین  135
-4-13-4 نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 137
4-14- مقایسه نتایج. 138
4-15- احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان. 140
-16-4 سرعت موج برشی. 141
-17-4 طبقه بندی زمین. 141
4-18- پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی. 150
-1-18-14 چکیده. 150
4-18-2- مقدمه. 150
-3-18-4خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش  150
-4-18-4روش انجام مطالعات. 152
-5-18-4 روش تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش. 153
-19-4 تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه. 157
4-19-1- چکیده. 157
4-19-2- طیف پاسخ. 157
-3-19-4 طیف پاسخ شتاب جنبش زمین به روش احتمالاتی. 157
فصل5: نتیجه گیری. 160
5-1- مقدمه. 160
5-2- نتیجه گیری. 160
5-3- پیشنهادات. 162
منابع و مآخذ. 1623
پیوست. 1626
چکیده انگلیسی. 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 1: نمای جانبی زمین. 17
شکل 2: نوع حرکت گسل ها. 18
شکل 3: ایالتهای لرزه زمینساختی ایران. 21
شکل 4: الف: حل صفحه گسل زمینلرزه های شرق ترکیه، قفقاز و شمال ایران   22
شکل 5: سازوکار کانونی زمینلرزه های شمال ایران. 23
شکل 6: نقشه گسلهای فعال سازوکار کانونی زمینلرزه ها و نواحی بیشینه تخریب زمینلرز ههای مخرب زاگرس. 25
شکل 7: گسلها و ساختارهای عمده زون فرورانش مکران. 27
شکل 8: مدل های چشمه های لرزه ای در یک ایالت لرزه زمین ساخت. 32
شکل 9: ارتباط گسل فعال و ناشناخته. 34
شکل 10: تقسیم بندی گسل به قطعات کوچکتر. 35
شکل 11: توصیف منحنی خطر زلزله. 39
شکل 12: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش تعینی. 47
شکل 13: انواع فاصله های چشمه لرزه زا تا سایت مورد نظر. 48
شکل 14: مقایسه چندین ارتباط تجربی برای بدست آوردن زمین لرزه کنترلی   50
شکل 15: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی مرسوم   67
شکل 16: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی اصلاح شده   70
شکل 17: مثالهایی از هندسه های زون منابع مختلف. 72
شکل 18: تغییرات فاصله منبع تا محل برای هندسه های مختلف زون منبع   73
شکل 19: اثر سرعت لغزش گسل و اندازه زلزله بر پریود تکرار. 74
شکل20: محدوده محل سکونت شهر قم
. 92

شکل 21: نقشه زمین شناسی شهر قم. 95
شکل 22: نقشه زمین شناسی جنوب قم. 96
شکل 23: نقشه پهنه رومرکزی زلزله. 98
شکل 24: تصویر ماهواره‌ای گسل خضر. 101
شکل 25: نقشه گسلهای بومی استان به فاصله 30 کیلومتری مرکز شهر   103
شکل 26: نقشه گسل قم – زفره. 105
شکل 27: تصویر ماهواره ای گسل رباط کریم. 108
شکل 28: گسل های فعال منطقه در محدوده ی شعاع مورد مطالعه به طول 150 کیلومتر.. 114
شکل 29:اهمیت فاصله ی گسل ها از ساختگاه را نشان می دهد. 118
شکل 30: پراکندگی زلزله های اتفاق افتاده در محدوده 150 کیلومتری استان قم.. 122
شکل 31: موقعیت چشمه های تعیین شده در منطقه قم. 133
شکل 32: عمق سنگ بستر لرزه ای شهر قم.. 143
شکل 33: نوع شرایط خاک در سراسر شهر قم.. 144
شکل 34: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت50 سال برای کل ناحیه.. 145
شکل 35: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 475 سال برای کل ناحیه.. 145
شکل 36: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 50 سال برای شهر قم. 147
شکل 37: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 475 سال برای شهر قم. 148
شکل 38: نقشه پهنه بندی شتاب افقی استان برای دوره بازگشت 475 سال   149
شکل 39: نقشه استعداد زمین لغزش منطقه مورد مطالعه. 154
شکل 40: نقشه همباران منطقه مطالعاتی. 155
شکل 41: نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه مورد مطالعه. 156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 1: پارامتر های ایالت های لرزه زمینساختی ایران.. 21
جدول 2: تخمین شدت زلزله بر اساس طول گسل.. 50
جدول 3: تعیین ضرائب GC و GB با در نظر داشتن نوع خاک.. 54
جدول 4: ضرائب ارتباط کاهندگی بور برای محاسبه بزرگترین مؤلفه شتاب افقی.. 54
جدول 5: ضرایب مدل های کاهندگی.. 58
جدول 6: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه البرز.. 59
جدول 7: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه زاگرس.. 60
جدول 8: ضرایب ارتباط زارع.. 62
جدول 9: ضرایب ارتباط نوروزی.. 63
جدول 10: ارتباط تجربی بین و Ms بدست آمده برای گستره های البرز، ایران مرکزی و زاگرس. 76
جدول 11: برآورد پارامترهای زلزله خیزی براساس زمینلرزه های ثبت شده در ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی1997. 82
جدول 12: مشخصات گسل ها در محدوده ی 150 کیلومتری قم.. 115
جدول 13: مقدار بزرگای گسل ها.. 117
جدول 14: ماکزیمم شتاب افقی گسل ها.. 119
جدول 15: زمینلرزه های مهم رخ داده تاریخی تا شعاع 150 کیلومتری منطقه مورد مطالعه. 121
جدول 16: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت و همچنین تعداد رویداد زمین لرزه در یک دوره 113 ساله. 125
جدول 17: برآورد دوره بازگشت بر اساس بزرگا.. 126
جدول 18: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت.. 126
جدول 19: دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه.. 128
جدول 20: آهنگ رویداد سالیانه بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه.. 128
جدول 21: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی.. 131
جدول 22: هندسه چشمه های بالقوه زمینلرزه تعین شده در گستره قم.. 134
جدول 23: مقدار طولی از چشمه های مورد نظر که در محدوده ی 150 کیلومتری قرار دارد و مساحت چشمه و همچنین نزدیک ترین فاصله ی چشمه از شهر قم. 135
جدول 24: مقدار بزرگای گسل ها.. 136
جدول 25: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی.. 137
جدول 26: نتایج احتمال های محاسبه شده برای شتابهای مورد نظر.. 139
جدول 27: احتمال وقوع زلزله بر مبنای دوره بازگشت و بزرگا.. 140
 
 

 
 
 
فصل اول :
 
کلیات و ساختار زمین
 
          q          عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین
 
q          ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل1: کلیات و ساختار زمین

 
 
 
 
 

1-1- عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین :

بصورت کلی عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین در اثر رویداد زمین لرزه را می توان در دو بخش مورد مطالعه قرار داد، این دو بخش شامل ویژگی های چشمه لرزه زا، و شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه سازه ها می باشد. پس هریک از بخش ها و تأثیر آنها در جنبش نیرومند زمین بایستی مورد مطالعه قرار گیرد تا ویژگی های جنبش نیرومند زمین در شالوده سازه ها و بهینه کردن معیارهای طراحی سازه ها در برابر زمین لرزه تخمین و در محاسبات مورد بهره گیری قرار گیرد .{1}
 
 
 
 

1-1-1- ویژگیهای چشمه های لرزه زا :

رویداد زمین لرزه ها در بخش پوسته زمین ناشی از نیروهای زمین ساختی می باشد که برپایه تئوری زمین ساخت ورقه ای از سال ١٩۶٠ مطرح گردید در این تئوری اظهار می گردد که سنگ کره از تعداد زیادی بلوکها بصورت ورقه تشکیل شده می باشد که این ورقه ها نسبت به یکدیگر در حال حرکت می باشند. مرز این بلوکها همواره با رویداد زمین لرزه های بزرگ روبرو می باشد. معتبرترین تشریح برای علت ایجاد حرکت ورقه ها برپایه تعادل ترمودینامیک مواد تشکیل دهنده زمین استوار می باشد. بخش فوقانی گوشته در تماس با پوسته سرد می باشد، درحالیکه بخش تحتانی در تماس با هسته داغ زمین می باشد. بدیهی می باشد که بایستی یک گرادیان دما در گوشته مستقر باشد.
شکل 1: نمای جانبی زمین
تئوری زمین ساخت ورقه ای حرکت نسبی ورقه ها را با در نظر داشتن سه نوع مرز (ورق های فرورانشی، گسترش جانبی و گسترش انتقالی)، به سادگی توصیف و تعیین می نماید. در دیگر موردها نیز ممکن می باشد در اثر گسترش، لبه ورقه ها شکسته و سبب تشکیل ورقه کوچک تر یا خرد ورقه محصور بین ورقه های بزرگتر گردد. حرکت بین دو بخش از پوسته سبب انقطاع جدید یا پیشروی خطوط شکست موجود در ساختار زمین شناسی پوسته می گردد که به آن گسل می گویند. گسل ها بسته به نوع حرکتشان به سه گروه اصلی دسته بندی می شوند که عبارتند از: گسلهای شیب لغز، امتداد لغز و یا ترکیبی از آنها می باشد.
شکل 2: نوع حرکت گسل ها
تئوری بازگشت الاستیک اظهار می کند که وقوع زمین لرزه ها موجب آزادی تنش در امتداد بخشی از گسل می گردد و تا زمانی که تنش ها فرصت کافی برای ذخیره شدن مجدد را داشته باشند گسیختگی بعدی و یا به بیانی دیگر زمین لرزه بعدی اتفاق خواهد افتاد. از آنجائیکه زمین لرزه ها موجب رهاسازی انرژی جمع شده برروی گسل می شوند، وقوع آنها در محدوده ای که فعالیت لرزه ای برای مدتی کم و یا اصلا اتفاق نیفتاده می باشد محتمل تر می باشد . با شناسایی حرکات گسل در طی لرز ه خیزی گذشته و در امتداد آن می توان به نبود فعالیت لرزه ای در پاره ای از مکانهای آن پی برد.
با مطالعات لرزه زمین ساخت می توان از شکستگی ساختارهای زمین شناسی و هندسه آنها پیرامون ساختگاه سازه ها مطلع گردید و نهایتا می توان مدل لرزه زمین ساختی یا درعمق برش لرزه زمین ساختی از آنها تهیه نمود و مخاطرات احتمالی گسلش زمین و یا رویداد احتمالی زمین لرزه برروی آنها را برای تخمین رویداد زمین لرزه های آتی و چگونگی ویژگیهای آنها پیش بینی نمود.
هندسه گسلها، زون خرد شده، نوع و سازوکار آنها می تواند در برآورد پتانسیل حداکثر زمین لرزه محتمل برروی آنها ما را کمک نماید و این امر در مطالعات زمین ساخت و لرزه زمین ساخت صورت می پذیرد. سن گسلها از عوامل مهم در رویداد زمین لرزه برروی آنهاست بطوریکه گسل های جوان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و مطالعات نو زمین ساخت می تواند کمک زیادی در کلاس بندی گسل ها از دیدگاه فعالیت لرزه ای داشته باشند.
معمولا روابط تجربی در پیوند با هندسه گسل، حداکثر توان لرزه زایی و اندازه بیشینه جابجایی برروی آن هست که تا حدودی در تخمین رویدادهای زمین لرزه ای آتی منطقه می تواند موثر واقع گردد . بزرگای ز مینلرزه ارتباط مستقیم با انرژی آزاد شده توسط زمین لرزه دارد.
یکی از ویژگیهای چشمه لرزه زا ژرفای کانونی زمین لرزه ها می باشد. تحقیقات و پژوهشهای زیادی برروی ژرفای کانونی زمین لرزه ها انجام شده می باشد. بصورت کلی ژرفای زمین لرزه ایی که در پیوند با حرکت فرورانش ایجاد می گردد نسبتا عمیق و ژرف می باشد که تا عمق ٨٠٠ کیلومتری سطح زمین نیز گزارش شده می باشد، اما ژرفای کانونی زمین لرزه ایی که در پیوند با گسترش جانبی اقیانوسی نظاره شده کم عمق بوده و ژرفای آنها کمتر از ٢٠ کیلومتر می باشد و ژرفای کانونی زمین لرزه هایی که با گسترش انتقالی در پوسته قاره ای نظاره شده اند دارای ژرفای کمتر از پوسته زمین می باشند یعنی کمتر از ۶٠ کیلومتر . رویداد زمین لرزه های ایران بسیار سطحی بوده می باشد و به غیر از منطقه مکران، تقریبا در تمام ایران کمتر از ٢٠ کیلومتر برآورد شده می باشد و به همین دلیل لایه لرزه زا درفلات ایران را می توان بین ژرفای ١٠ تا ٢٠ کیلومتر درنظر گرفت.

1-1-2- ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین :

شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برکلیه پارامترهای مهم جنبش نیرومند زمین نظیر دامنه، محتوی فرکانسی و مدت دوام لرزش اثر قابل ملاحظه ای می گذارد. اندازه تاثیر، تابع هندسه، خواص مصالح لایه های زیر سطحی، توپوگرافی ساختگاه و ویژگیهای امواج لرزه ای که از چشمه لرزه زا تولید و از لایه های سنگی مختلف عبور نموده تا به پی سنگ ساختگاه وارد گردد، میباشد.
طبیعت اثرات ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی بر تقویت جنبش نیرومند زمین را می توان با بهره گیری از روشهای مختلف مانند تحلیل ساده تئوری پاسخ زمین، اندازه گیریهای جنبش واقعی سطحی و زیرسطحی در همان ساختگاه و اندازه گیری جنبش نیرومند سطح زمین در ساختگاه هایی با شرایط متفاوت از ساختگاه موردنظر تشریح نمود.
اثرات هندسی سنگ بستر برروی جنبش نیرومند زمین تاثیر پذیر می باشد. گرچه بی قاعدگیهای توپوگرافی سنگ بستر موجب پراکنده ساختن امواج زمینلرزه شده و الگوهای پیچیده ای از تقویت یا کاهیدگی جنبش نیرومند زمین را ایجاد می کنند لیکن به هرحال جنبش نیرومند زمین در بالای ارتفاعات معمولا تقویت و تشدید می شوند.

1-2- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه

1-2-1- تکتونیک صفحات

اساس تئوری تکتونیک صفحات این می باشد که تقریبا 12 صفحه اصلی سازنده لایه 70 تا 150 کیلومتری خارجی زمین هستند که به عنوان پوسته یا لیتو سفر شناخته می شوند. به علاوه می دانیم که این صفحات حرکت آرامی دارند و نیروی محرک آنها به گونه کامل شناخته نمی گردد. فرض می گردد که موادی که زیر پوسته واقع شده اند و به عنوان آستنوسفر شناخته شده اند بدلیل اختلاف دمایی که در عمقشان هست حرکت می کنند. حرکت نسبی لایه های مجاور منجر به تغییر شکل و کرنش سنگ ها می گردد، سنگ تغییر شکل یافته در نهایت شکسته و جایجا می گردد که منجر به ایجاد زمین لرزه می گردد. این گونه لرزه ها، لرزه های تکنونیکی هستند که می تواند در مرز صفحات یا داخل صفحات اتفاق افتد. {5}

1-2-2- ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

ایالت لرزه زمینساختی، پهنه ای می باشد که تحت رژیمهای ژئودینامیکی کن ونی، دارای جایگاه تکتونیکی همانند و الگوی لرز هخیزی یکسان باشد (یی ١و همکاران، ١٩٩۵ ). با در نظر داشتن این مفهوم، میرزایی و همکاران (١٩٩٨) ایران را به پنج ایالت لرزه زمینساختی عمده : ١- البرز – آذربایجان ٢- کپه داغ ٣- زاگرس ۴- ایران مرکزی و شرق ایران و ۵- مکران، تقسیم کرده اند که خصوصیات عمده آنها به اختصار به صورت زیر می باشد. {5}
شکل 3: ایالتهای لرزه زمینساختی ایران(میرزایی 1977) {5}
 
جدول 1: پارامتر های ایالت های لرزه زمینساختی ایران{5}

β λ ایالت
1.97 ± 0.07 37.86 ± 4.24 البرز – آذربایجان
1.56 ± 0.12 6.13 ± 1.47 کپه داغ
1.99 ± 0.09 27.93 ± 4.0 ایران مرکزی

 
 
 
 
 

1-2-3- ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان

این ایالت پهنه ای لرزه خیز می باشد که بخشهای شمال و شمال غربی ایران را در بر میگیرد رشته کوه البرز از شمال به فرونشست دریای خزر و از جنوب به فلات ایران مرکزی منتهی می گردد. البرز، بخش مرکزی منطقه کوهزایی گسترده تری را تشکیل می دهد که حدود آن از نظر محققین مختلف، متفاوت می باشد.
در تعیین ایالت لرزه زمینساختی البرز آذربایجان، حد شمالی البرز در امتداد بلوک جنوبی دریای خزر قرار می گیرد. بلوک جنوبی دریای خزر در حال حاضر دارای نرخ کرنش پایین و چگونگی رفتار آن در برابر عوامل تغییر شکل دهنده، با بقیه ایران متفاوت می باشد (جکسون ۵ و همکاران، ١٩٩۵). بسیاری از محققین خصوصیات بلوک جنوبی دریای خزر را همانند ویژگیهای پوسته اقیانوسی می دانند. از دیدگاه زمین شناسی، حد جنوبی ایالت لرزه زمینساختی البرز-آذربایجان بخوبی مشخص نیست، اما بر اساس مطالعات نوزمینساخت(نئوتکتونیک) مرز جنوبی این ایالت لرزه زمینساختی بر روی گسل های فعال قرار می گیرد. مهمتر ین این گسل ها عبارتند از: گسل شمال تبریز، گسل ایپک و گسل ترود. مرز شرقی ایالت لرزه زمینساختی البرز-آذربایجان با ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ واضح نیست و مرز بین این دو ایالت عمدا بر اساس اطلاعات مربوط به فعالیت لرزه ای و تغییر طریقه ساختاری ساختهای زمین شناسی تعیین شده می باشد. کوتاه شدگی قاره ای ناشی از همگرایی صفحه های اوراسیا و عربستان که با نرخ همگرایی ٣٠ میلی متر در سال (جکسون، ١٩٩٢ ) انجام می شود. با ضخیم شدن پوسته قاره ای و رانده شدن جانبی پوسته در منطقه برخورد تکمیل و تعدیل می گردد. سازوکار زمینلرزه ها در شرق ترکیه و ناحیه قفقاز نشان دهنده گسلش تراستی و امتدادلغز می باشند. {5}
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه :225

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد