پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گیری از سیستم استنتاج فازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول:کلیات پژوهش. 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 اظهار مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :. 4
1-4 سوال پژوهش :. 4
1-5 اهداف پژوهش :. 4
1-6 فرضیات پژوهش:. 5
1-6 ساختار پایان نامه:. 6
فصل دوم: پیشینه پژوهش. 8
2-1مقدمه. 9
2-2تاریخچه مختصری از سیستم فازی . 9
2-3 مروری بر تاریخچه بهره گیری از سیستم استنتاج فازی (FIS) در ادبیات فنی   10
2-4 مروری بر تاریخچه بهره گیری از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در ادبیات فنی 15.
فصل سوم : روش شناسی پژوهش. 17
3-1 مقدمه. 18
3-2 معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی. 18
3-2-1 نمایه شدت خشکسالی پالمر PDSI .. 18
3-2-2 نمایه درصدی از نرمال PN. 19
3-2-3 نمایه دهکها Deciles 19
3-2-4 نمایه استاندارد شده بارش SPI 19
3-2-5 نمایه رطوبت محصول CMI 19
3-2-6 شاخص خشکسالی احیایی RDI 20
3-2-7 نمایه بارش موثر ERI 20
3-3 نمایه استاندارد شده بارش. 20
3-4 مطالعه ارتباط آماری تغییرات متغییرهای جوی و SPI 28
3-5 تئوری فازی . 30
3-5-1 مقایسه مجموعه های کلاسیک و فازی . 31
3-5-2 مبانی کلی و ریاضیات منطق فازی. 31
3-5-2-1 تابع عضویت. 31
3-5-2-2 انواع تابع عضویت. 32
3-5-2-3 عملیات ریاضی در مجموعه های فازی. 34
3-5-3 روابط فازی. 35
3-5-4 قواعد فازی IF THEN. 35
3-5-5 روشهای غیر فازی ساز . 36
3-5-5-1 روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک. 36
3-6 سیستم استنتاج فازی. 38
3-6-1 روش استلزام ممدانی. 38
3-6-2 مراحل ساخت FIS. 39
 
فصل چهارم : مطالعه موردی. 40
4-1 مقدمه. 41
4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد بهره گیری. 41
4-2-1 منطقه مورد مطالعه. 41
4-2-2 اطلاعات مورد بهره گیری . 47
4-3 انتخاب پارامترهای موثر هواشناسی در پیش بینی شاخص SPI 49
4-4 ساختار سیستم FIS و مدلهای ایجاد شده.. 58
4-4-1 تعریف ساختار کلی FIS. 59
4-4-2 مدلهای ساخته شده به تفکیک حوضه های آبریز. 60
4-5 نتایج پیش بینی خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه. 65
فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات. 76
5-1 جمع بندی. 77
5-2 پیشنهادات. 78
منابع و مآخذ. 80
منابع فارسی:. 80
منابع لاتین:. 80
پیوست الف . 83
پیوست ب . 90
پیوست ج . 106
 
فهرست جداول
(جدول 3-1) : مقادیر SPI مختلف و احتمالات تجمعی مرتبط با آن.. 27
(جدول 3-2) : مقادیر SPI و وضعیت اقلیمی متناظر با آن . 27
(جدول 3-3) : (جدول 3-3) نمونه ای از یک سیستم قاعده – بنیاد فازی   36
(جدول 4-1) : تعداد سالهای قرار گیری حوضه های آبریز استان تهران در دسته بندی های SPI از سال
1355 تا 1385.
50
(جدول 4-2) : ارتباط آماری مقادیر SPI حوضه های آبریز با یکدیگر در فاصله زمانی سالهای 1355 تا 1385 به تفکیک سناریو بر اساس ضریب همبستگی  51
(جدول 4-3) : حدود جغرافیایی هر یک از زون های مورد بهره گیری در پژوهش  54
(جدول 4-4) : َشماره زون های جغرافیایی و ماه هایی که متغیرهای هواشناسی آنها ارتباط آماری قوی تری را با نمایه بارش استاندارد شده نشان داده اند  56
(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه به تفکیک حوضه آبریز…………………………………………… 58
(جدول4-6)- علایم اختصاری بکار رفته شده در خروجی مدلها. 61
(جدول 4-7) مشخصات مدلهای ساخته شده به تفکیک هر حوضه آبریز. 61
(جدول4-8) مشخصات قوانین فازی مورد بهره گیری در حوضه های مورد مطالعه  64
(جدول 4-9) اختصار نتایج اماری مدل پیش بینی SPI به تفکیک حوضه آبریز   66
(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه حوضه آبریز کرج و لتیان……………………………………… 71
(جدول 4-11) نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد کرج بر اساس سه کلاس اقلیمی ……………………………………….. 67
(جدول 4-12)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد طالقان بر اساس سه کلاس اقلیمی…………………………………….. 67
(جدول 4-13)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد ماملو بر اساس سه کلاس اقلیمی………………………………………… 67
(جدول 4-14)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد لتیان بر اساس سه کلاس اقلیمی………………………………………… 67
(جدول 4-15)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه سد لار بر اساس سه کلاس اقلیمی……………………………………………… 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
(شکل3-1): توزیع گاما با مقادیر پارامتری 2= و 1=….. 22
(شکل 3-2): مقایسه احتمال تجمعی و شاخص SPI در فورت کالینز کلورادو 23
(شکل 3-3): توزیع نرمال SPI با میانگین صفر و واریانس صفر.. 25
(شکل 3-4): سری زمانی مقادیر SPI براساس مجموع بارش سه ماهه (اکتبر، نوامبر و دسامبر) از سال 1922 تا 1998……………………. 26
(شکل 3-5): سری زمانی مقادیر SPI براساس مجموع بارش دوازده ماهه از سال 1922 تا 1998…………………………………… 26
(شکل 3-6 ) مقایسه دقت و معنا در دنیا واقعی………….. 30
(شکل 3-7 ) الف- مجموعه کلاسیک ، ب- مجموعه فازی ……… 31
(شکل 3-8) (a) تابع عضویت مثلثی ، (b) تابع عضویت ذوزنقه ای 32
(شکل 3-9) (a) تابع گوسی ساده ، (b) تابع عضویت گوسی ترکیبی 32
(شکل 3-10 ) تابع عضویت زنگوله ای…………………. 33
(شکل 3-11) (a) تابع عضویت نامتقارن ، (b) تابع عضویت تفاضل دو تابع حلقوی، (c) تابع عضویت ضرب دو تابع حلقوی ………………….. 33
(شکل 3-12) (a) تابع عضویتZ، (b) تابع عضویت Pi، (c) تابع عضویت S 34
(شکل 3-13) توابع عضویت اجتماع، اشتراک و متمم فازی…… 35
(شکل 3-14 ) نمایش گرافیکی استلزام ممدانی برای ورودی غیر فازی     39
(شکل 4-1)، موقعیت سدهای استان تهران (سایت اینترنتی شرکت سها می‌آب منطقه ای تهران)……………………………………… 43
(شکل 4-2): منابع رطوبت بارندگی‌های ایران در فصل پاییز (اقتباس از علیجانی،1381)   ………………………………… 45
(شکل 4-3): منابع رطوبت بارندگی‌های ایران در فصل زمستان (اقتباس از علیجانی،1381)…………………………………… 46
(شکل4-4): منابع رطوبت بارندگی‌های ایران در فصل بهار (اقتباس از علیجانی،1381)…………………………………… 46
(شکل 4-5): منابع رطوبت بارندگی‌های ایران در فصل تابستان (اقتباس از علیجانی،1381)…………………………………… 47
(شکل 4-6): موقعیت ایستگاه های باران سنجی مورد بهره گیری نسبت به چهار حوضه مورد مطالعه…………………………………….. 48
(شکل 4-7): برازش تابع توزیع گاما بر روی داده ای بارش فصل بهار حوضه آبریز کرج…………………………………………… 49
(شکل 4-8): برازش تابع توزیع گاما بر روی داده ای بارش فصل بهار حوضه آبریز لتیان…………………………………………. 49
شکل (4-9): گستره محدوده 45 گانه جغرافیایی که اطلاعات جوی در 34 زون آن در تحلیلهای آماری بهره گیری شده می باشد……………………. 55
(شکل 4-10) مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز لتیان برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون    56
(شکل4-11) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز ماملو برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون   56
(شکل 4-12) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز لار برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون 57
(شکل 4-13) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 850 میلی بار و SPI حوضه آبریزکرج برای سناریو زمستان+بهار به تفکیک هر زون……………………………………………… 57
(شکل 4-14) – مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 850 میلی بار و SPI حوضه آبریز طالقان برای سناریو زمستان+بهار به تفکیک هر زون…………………………………………… 57
(شکل4-15)، نمودار گردشی فرآیند استنتاج فازی مورد بهره گیری 62
(شکل 4-16) توابع عضویت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد لار ………………………………………… 63
(شکل 4-17) توابع عضویت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد لتیان………………………………….. 63
(شکل 4-18) توابع عضویت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد ماملو………………………………….. 63
(شکل 4-19) توابع عضویت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد طالقان ………………………………… 64
(شکل 4-20) توابع عضویت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد کرج……………………………………. 64
(شکل 4-21) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز لار برای21 سال………………….. 66
(شکل 4-22) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز لار برای10 سال……………….. 66
(شکل 4-23) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز کرج برای21 سال…………………. 67
(شکل 4-24) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز کرج برای10 سال………………. 67
(شکل 4-25) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز طالقان برای21 سال………………. 67
(شکل 4-26) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز طالقان برای10 سال……………. 68
(شکل 4-27) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز ماملو برای21 سال……………….. 68
(شکل 4-28) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز ماملو برای10 سال…………….. 68
(شکل 4-29) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز لتیان برای21 سال……………….. 69
(شکل 4-30) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز لتیان برای10 سال…………….. 69
(شکل 4-31) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد کرج، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 69
(شکل 4-32) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد طالقان، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 70
(شکل 4-33) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد ماملو، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 70
(شکل 4-34) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لتیان، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 70
(شکل 4-35) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لار، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………………….. 71
(شکل 4-36) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لتیان با MI کمتر الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………… 71
(شکل 4-37) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد کرج با MI کمتر الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی……………… 71
(شکل 4-38)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز لار (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 73
(شکل 4-39)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز لتیان (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 73
(شکل 4-40)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز ماملو (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 73
(شکل 4-41)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز طالقان (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)    73
(شکل 4-42)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز کرج (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی) 74
 


 
 
چکیده
تشخیص الگوی وقوع خشکسالی و پایش آن در تعیین رویکرد بهینه به‌ مدیریت منابع آب بویژه در خصوص منابع تامین کننده آب کلان شهرهایی که از منظر اقلیمی در معرض وقوع حوادث خشکسالی واقعند، اهمیت دارد. در این بین، شهر تهران با بهره‌گیری از پنج حوضه آبریز و سدهای مربوطه (امیرکبیر، لار، لتیان، طالقان و ماملو) در معرض خشکسالی و لطمات آن واقع می باشد. در این مقاله با بهره گیری از اطلاعات جوی در محدوده جغرافیایی [˚0، ˚60] شمالی و [˚0، ˚90] شرقی (با دقت 10×10 درجه) و شامل اطلاعات ماهانه دما و ارتفاع معادل فشار از سال 1948 تا 2008 میلادی در سطوح 1000، 850، 700، 500 و 300 میلی بار به پیش‌بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی (با زمان پیش‌دید 5/2 و 5/4 ماه) با بهره گیری از نمایه بارش استاندارد شده (SPI) در بارش فصول زمستان، بهار، پاییز و مجموع فصول زمستان و بهار، پاییز و زمستان، پاییزو زمستان و بهار پرداخته شده می باشد. در این پژوهش پس از شناسایی نقطه-پارامترهای جوی موثر بر الگوی بارش در مناطق مورد نظر و با بهره گیری از معیار آماری مناسب، به توسعه یک سیستم استنتاج فازی به مقصود پیش‌بینی شاخص (SPI) پرداخته شده می باشد. پارامترهای منتخب در این پژوهش، ارتفاع معادل فشار ثبت شده جو در دو سطح 850 و 300 میلی بار می باشد. نتایج گویای کارایی مناسب این تخمینگر در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی با دقت مناسب مکانی بوده و در نهایت با بهره گیری از شاخص‌های آماری مناسب کارایی این رویکرد کمی شده می باشد.
 
کلمات کلیدی:
پیش‌بینی خشکسالی، نمایه استاندارد شده بارش، سیستم استنتاج فازی، خشکسالی هواشناسی


 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه
تغییر در الگوی بارش و تغییرات زمانی وتوزیع فصلی بارش تاثیرات اقتصادی واجتماعی زیادی بر کشور ما که اکثرا دارای اقلیم خشک ونیمه خشک می باشد, دارد. مطالعه و مطالعه تغییرات آب و هوایی و شناخت رفتار متغیرهای مختلف هواشناسی مثل بارش، دمای هوا و فشار بخصوص در مناطقی که با تنوع آب و هوایی گوناگون و وقوع دوره های خشک و تر شدید مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. بحث پیش بینی متغیرهای مختلف هواشناسی بویژه در کشورهایی که تاحدی با خشکسالی مواجه هستند و یا در آستانه خشکسالی قرار دارند بسیار مهم و مهم می باشد. از طرف دیگر در مناطقی که دارای ترسالی های متعدد و شرایط سیلابی نیز هستند این پیش بینی ها مفید و دارای ارزش خاصی خواهد بود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی، شناخت رفتار متغیرهای آب و هوایی جهت پیش بینی کوتاه مدت یا دراز مدت متغیرهای هیدرولوژیکی می باشد. در بعضی موردها این
پیش بینی ها در باز ه های زمانی کوتاه مدت انجام می شود که به نوبه خود برای تصمیم گیری های کوتاه مدت مورد بهره گیری قرار می گیرند. اما گاهی این پیش بینی ها در بازه های زمانی دراز مدت مانند ماهانه و یا فصلی صورت می گیرند که اهمیت زیادی برای برنامه ریزی های فصلی و سالانه مدیریت منابع آب در بسیاری از حوزه های آبریز کشور که متکی به منابع آب سطحی هستند، دارد.
1-2 اظهار مسأله اساسی پژوهش :
یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیشرو در دهه اخیر در دسترس بودن منابع آب و تأثیرات اقلیمی بر طریقه بارش و خشکسالی می باشد. از عمده موانع در تخصیص و اولویت بندی منابع آبی، عدم اطلاع و پیش‌بینی معتبر در زمان مناسب می‌باشد. یکی از پارامترهای معتبر در خصوص تعیین رژیم بارش اندیس استاندارد شده (SPI[1]) بارندگی می‌باشد. مک‌کی[2] و همکاران (1995و 1993) این پارامتر را به مقصود تعریف و پایش هواشناختی بارش ارائه دادند.. امروزه مرکز اقلیم کلرادو، مرکز اقلیم منطقه ای غرب ایالات متحده و مرکز ملی مبارزه با خشکسالی ایالات متحده از این اندکس برای پایش شرایط فعلی خشکسالی در ایالات متحده سود می‌برند. این اندکس به تحلیلگر امکان مشخص کردن بی سابقه بودن یک خشکسالی یا یک تر سالی را در مقیاس زمانی مشخص برای هر منطقه ای از زمین که دارای سابقه آمار تاریخی باشد را میدهد. در این پژوهش با بهره گیری از سیستم های استنتاج فازی، مدل پیش بینی SPI توسعه داده خواهد گردید
.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در زمینه پیش بینی شاخص SPI با بهره گیری از روشهای مختلف آماری و هوش مصنوعی، تحقیقاتی بسیار کمی در سطح بین المللی انجام شده می باشد. در این زمینه، تاکنون تحقیقی برای بهره گیری از سیستم استنتاج فازی )FIS[3]( صورت نگرفته می باشد و انتظار می رود نتایج این پژوهش به توسعه مدلی منجر گردد که با بهره گیری از اطلاعات هواشناسی ماهواره ای پیش بینی دوره های کم بارش و پربارش را با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی فراهم نماید.
 
1-4 سوال پژوهش
آیا امکان بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در محدوده های موثر بر سیستم های باران زای محدوده مورد مطالعه به مقصود پیش بینی دوره های کم بارش و پربارش در مقیاس فصلی هست؟
 
1- 5 اهداف پژوهش:
یکی از مهم ترین چالش‌هایی که سیستم مدیریت منابع آب کشور در دهه اخیر با آن مواجه بوده می باشد، تعدد و شدت قابل ملاحظه خشکسالی های بوقوع پیوسته بوده می باشد. عدم وجود یک سامانه پیش بینی و هشداررسانی دوره های پربارش و کم بارش، معضلات روبرو شدن با این شرایط حدی هیدرولوژیکی را دوچندان نموده می باشد.
افزایش فراوانی و شدت خشکسالی‌ها ناشی از تغییر الگوی بارش وتبخیر وتعرق می‌تواند یکی از پیامد های تغییر آب وهوا بر چرخه سالانه هیدرولوژیکی باشد بطوریکه افزایش دما در زمستان باعث جلو افتادن پدیده ذوب برف و در نتیجه تغییر زمان وقوع رواناب بیشینه در فصل بهار و کاهش رواناب در تابستان گردد. بر اساس تحقیقات انجام شده, گرمایش پیش‌آمده، طریقه افزایشی دارد و بنظر می‌رسد که همراه با تغییرات در وضعیت‌های حدی جوی باشد. از طرف دیگر وقوع خشکسالی‌های شدید در بسیاری از استانهای کشور در سالهای اخیر طریقه افزایشی داشته می باشد بطوریکه در سالهای اخیر وقوع خشکسالی در مقایسه با گذشته خسارات بیشتری را به تاسیسات زیر بنایی وارد آورده می باشد. افزایش یا کاهش بارش و یا تغییر قابل ملاحظه در رخداد موردها حدی که منجر به بروز سیل یا خشکسالی می گردد مسلماً می‌تواند تاثیر بسزایی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشورها داشته باشد.
این پژوهش گامی می باشد به مقصود پیش‌بینی وضعیت کمی بارش در فصول مختلف سال آبی با بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در دامنه مکانی و زمانی محتمل می‌باشد. برای این مقصود, امکان بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در محدوده های موثر بر سیستم های باران زای محدوده مورد مطالعه(حوضه های آبریز سدهای استان تهران) به مقصود پیش بینی دوره های کم بارش و پربارش در مقیاس فصلی مورد مطالعه
قرار می گیرد
 
1-6 فرضیه‏های پژوهش:

  1. شاخص SPI شاخص مناسبی برای دسته بندی دوره های پربارش و کم بارش منطقه مورد مطالعه می باشد.
  2. اطلاعات ماهواره ای پارامترهای هواشناسی در منطقه مورد مطالعه با تغییرات SPI ارتباط آماری دارند.
  3. مقادیر بارش ایستا فرض شده می باشد
  4. شاخص متقابل اطلاعات )MI [4](، ابزار مناسبی برای انتخاب ورودی های مدل پیش بینی ارزیابی می گردد.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش راه و ترابری: بررسی خرابی های روسازهای بتنی

 
 
1- 7 ساختار پایان نامه :

  • فصل اول: (هدف و ساختار پایان نامه)

در این فصل به ذکر مقدمه ای از موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه پرداخته شده می باشد و هدف کلی از طرح موضوع مشخص گردیده می باشد.

  • فصل دوم: ( سابقه پژوهش)

در این فصل از پژوهش کوشش می گردد سابقه مطالعات انجام شده در زمینه خشکسالی و بهره گیری از شاخص SPI و بکارگیری سیستم استنتاج فازی در علوم مرتبط با مهندسی آب ارائه گردد.

  • فصل سوم: (روش شناسی)

در این فصل معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی ارائه شده می باشد. معیارهای کمی خشکسالی اکثراً براساس پردازش حجم وسیعی از اطلاعات بارش، برف، جریانهای سطحی و غیره تهیه می شوند و به ارائه یک تصویر کلی از فرآیند دینامیک آب در منطقه ای خاص منجر می شوند. این اطلاعات معمولا به صورت گسسته و عددی و در مقیاس های مختلفی ارائه می شوند. بعلاوه اینکه موضوع هر یک از این نمایه ها محدوده خاصی از اطلاعات و چرخه آب را در بر دارد. در ادامه به مطالعه ارتباط آماری تغییرات متغیرهای جوی و SPI در محدوده مورد مطالعه و چگونگی انتخاب مولفه های مناسب جوی به مقصود پیش بینی اندازه شاخص استاندارد شده بارش در هر حوضه پرداخته می گردد. در ادامه پس از مطالعه سابقه پژوهش و ارائه مبانی این روش، به نتایج انتخاب پارامترهای مهم جوی برای هر سناریو تصریح خواهد گردید. در انتهای این فصل, تبیین مختصری از مبانی روش فازی شامل توابع عضویت، عملگرها، قواعد اگر – آنگاه ، فازی سازی و غیرفازی و روشهای آن ارائه گردید
[1]– Standardized Precipitation Index (SPI)
[2]– McKee
[3]– Fuzzy Inference System (FIS)
[4]– Mutual Information Index (MI)
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :63

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: عمران