عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

گرایش : مدیریت ساخت

شناسایی و مطالعه علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهای کاهش آن

سال تحصیلی 1394-1393

 
 
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- اظهار مسئله 2
1-3- ضرورت انجام پژوهش 3
1-4- فرضیات پژوهش 3
1-5- اهداف پژوهش 4
1-6- روش پژوهش 5
1-7- اختصار فصل 5
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته
2-1- مقدمه 7
2-2- روش های متداول و سنتی اجرای پروژه در کشور 8
2-3- شناسایی و مطالعه قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 9
2-4- ویژگی های بارز قراردادهای EPC 11
2-5- اجرای پروژه های متناسب با روش EPC 12
2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC 14
2-6-1- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما 14
2-6-2- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 15
2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما 16
2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 16
2-7- شیوه های مختلف سازمان پروژه های EPC 16
2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC 17
2-9- تحلیل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC 21
2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC 24
2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه 24
2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات 24
2-10-3- تاخیرات و جایگاه آن در مدیریت پروژه 24
2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات 27
2-10-5- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه 29
2-10-6- مزیت های واکاوی تاخیرات پروژه ها 29
2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 30
2-12- اختصار فصل 54
فصل سوم :   روش انجام پژوهش
3-1- مقدمه 59
3-2- روش انجام پژوهش 59
3-3- ویژگی های پژوهش پیمایشی 60
3-4- روش مورد بهره گیری در انجام پژوهش حاضر 61
3-5- ابزار اندازه گیری در پژوهش پیمایشی و چگونگی طراحی پرسشنامه در پژوهش حاضر 61
3-6- اجزای اصلی پرسش نامه 63
3-7- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی 64
3-8- چگونگی گردآوری داده ها 65
3-9- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه 65
3-10- اختصار فصل 73
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- مقدمه 75
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 75
4-2- 1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت 75
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 76
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیلات 76
4-3- آمار توصیفی عوامل های پژوهش 77
4-4- آزمون پایایی داده ها 78
4-5- اندازه احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test) 79
4-6- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل 82
4-7- مطالعه اثر انواع عوامل براهداف پروژه 84
4-8- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع 85
4-9- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 87
4-10- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت 89
4-11- تحلیل نموداری میانگین عوامل 91
4-11- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با بهره گیری از روش AHP-Topsis 92
فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه 97
5-2- جمع بندی و نتیجه گیری 97
5-3- پیشنهادات ارائه شده بر اساس پژوهش حاضر 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول ها
عنوان                                                              
                                                                                         صفحه
جدول 2-1- موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای EPC صنایع نفت وگاز[5] 31
جدول 2-2- موثرترین عوامل هر فاز از نظر کارفرما و پیمانکار 33
جدول 2-3- چگونگی برآورده شدن هر کدام از سه اصل ذکر گردیده در هر یک از تکنیک های تحلیل تأخیر 50
جدول 2-4- دسته بندی تاخیرات توسط • نیکجو ، کیانی و نورنگ (1388) 51
جدول 2-6- علل تاخیر در فاز تدارکات 52
جدول 2-7- بعضی علل تاخیر در فاز ساخت و اجرا 53
جدول 3-1- اوزان عددی پاسخ ها برای احتمال و اثر وقوع هر عامل 63
جدول 3-2- اثرات عوامل تاخیر بر فاکتورهای پروژه 64
جدول 3-3- پرسشنامه جهت شناسایی عوامل تایثرگذار بر ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC 66
جدول 3-4- نتایج تحلیل پرسشنامه اولیه 69
جدول 3-5- عوامل ذکر گردیده توسط پاسخ دهندگان به سوالات باز پرسشنامه 71
جدول 3-6- عوامل مورد مطالعه در پرسشنامه نهایی جهت شناسایی مطالعه ایجاد تاخیر تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC بر 3 فاکتور هزینه، زمان و کیفیت 71
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت 76
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 76
جدول4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 77
جدول4-4- آمارتوصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده بر اساس نوع فاز 77
جدول4-5 – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی 78
جدول4-6 – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی 78
جدول4-7 – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی 79
جدول 4-8- طبقه بندی و اختصاص نماد Y جهت شناسایی بهتر عوامل ایجاد تاخیر در فازهای مختلف 80
جدول 4-9- عواملی که بیشترین اثر را بر زمان پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر 85
جدول 4-10- عواملی که بیشترین اثر را بر هزینه پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر 86
جدول 4-11- عواملی که بیشترین اثر را بر کیفیت پروژه دارند : 10 عامل با اهمیت تر 86
جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 87
جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز تدارکات 88
جدول 4-13- تحلیل عددی مربوط به فاز ساخت و اجرا: 88
جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی بر اساس سطوح اهمیت 89
جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز تدارکات بر اساس سطوح اهمیت 90
جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا بر اساس سطوح اهمیت 90
جدول 4-15- ضریب تناسب هر یک از فاکتورهای رتبه بندی 93
جدول 4-16- رتبه بندی انواع عوامل به ترتیب اولویت به روش Topsis 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                                     صفحه
شکل 2-1- وزن های به دست آمده فاز طراحی و مهندسی (ترکیب تمامی نظرات) 32
شکل 2-2- وزن های به دست آمده فاز تهیه و تدارکات کالا (ترکیب تمامی نظرات) 32
شکل 2-3- وزن های به دست آمده فاز ساخت و اجرا (ترکیب تمامی نظرات) 32
شکل 4-1- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 82
شکل 4-2- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز تدارکات 83
شکل 4-3-احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا 83
شکل 4-3- اثر عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 84
شکل 4-4- اثر عوامل مربوط به فاز تدارکات 84
شکل 4-5- اثر عوامل مربوط به فراز ساخت و اجرا: 85
شکل 4-6- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی 91
شکل 4-7-احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز تدارکات: 92
شکل 4-8- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-          مقدمه

در سالهای اخیر، حکومت ها در سطوح مختلف کوشش می کنند که هزینه ها را محدود کنند بدون اینکه خدمات را کاهش دهند. در سطح کشورها، ابتکارات مختلفی برای تغییر در تأثیر حکومت در مدیریت دارایی ها و املاکشان مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن نیازهای مالی، وزارتخانه های کشورها به گونه فزاینده ای به مدیریت تاسیسات زیربنایی در یک روش شبه تجاری سوق پیدا کرده اند و به دنبال کشف راههای جدید از مشارکتهای بین حکومت و بخش خصوصی هستند. در نتیجه این ابتکارات، حالت های مشارکت بسیار مختلفی به وجود آمده که بسیاری از آنها دارای همپوشانی با یکدیگرهستند اما در معنا و روش دارای اختلاف ظریفی می باشند ..با در نظر داشتن برگزاری مناقصه های رقابتی در بخشهای نفتی ، صنعت برق و احداث بنادر که توسط ارگانهای دولتی جهت سرمایه گزاری ها انجام شده می باشد، لازم می باشد که کوشش فزاینده ای جهت هر چه بهتر شدن این روش ها، به خصوص فرایند مناقصه و انتخاب پیشنهاد دهندگان که هم از نظر مالی وهم از نظر فنی، مشکلتر و پرهزینه تر از استاندارد معمول می باشد صورت پذیرد. دو مشخصه تعیین کننده برای هر یک از روش های اجرای پروژه، چگونگی پیوستگی مراحل انجام پروژه و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز توسط بخش های دولتی یا خصوصی می باشد. هر یک از این شیوه های گوناگون اجرا دارای نقاط قوت و اشکال متفاوت می باشند که با انتخاب استراتژی مورد نیاز انجام پروژه، پروژه بطور موفقیت آمیزی اجرا خواهد گردید.

1-2- اظهار مسئله

در قراردادهای طرح و ساخت زمان اصل اساسی و بنیادین می باشد که به جهت یک سری اقدامات پیمانکار یا کارفرما، یا هردو، سبب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان توافق شده در قرارداد می­گردد، تأخیر به وقوع می­پیوندد. در رویکرد زمان ، وقوع هر تأخیر به عنوان یک مشکل و خطر جدی در راه حصول نتیجه­ی پروژه به حساب می­آید. از دیدگاه پیمانکار تأخیر، سبب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد و مصالح ناشی از نرخ تورّم و افزایش هزینه های نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و به گونه کلی افزایش هزینه های بالا سری می­گردد.
هزینه های بالا سری دفتری شامل هزینه های مدیریت و سازماندهی پروژه بسته به موضوع قرارداد و گستردگی شرکت به دلیل ارائه خدمات اداری و پشتیبانی از عملیات اجرایی و کارگاهی به پیمانکار تحمیل می­گردد. هزینه های کارگاهی، هزینه دیگری می باشد تحت عنوان هزینه های نظارت و هزینه های برپایی کارگاه، تسهیلات، ابزارآلات، تجهیزات، ماشین آلات و حمل ونقل و … که از سوی دیگر پیمانکار متحمل می­گردد. پس اتمام به موقع پروژه بیانگر بازدهی توان فنی و تخصصی بالای پیمانکار می­باشد. [6]
بر اساس تجربیات و مطالعه های به اقدام آمده عواملی از قبیل اشکال در مطالعات اولیه و پایه، عدم قطعیت های حاکم بر مسائل مهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر در محدوده و گستره کاری پروژه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بی تجربگی عوامل کارفرمایی و پیمانکاری، نداشتن توان علمی و فنی کارفرما و پیمانکار، در اختیار نداشتن امکانات، تسهیلات، تجهیزات و ماشین آلات و نیروی فنی و اجرایی لازم و کافی توسط پیمانکار و …، اشکال در طراحی تفصیلی و تغییرات احتمالی در طراحی ها، برگزاری مناقصه بر مبنای قیمت پایین تر، تأثیر پیشنهاد مالی بر پیشنهاد فنی، بکار گماری ارکان ضعیف مهندسی و فنی و اجرایی در پروژه، اشکال نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه ها، اثر کم رنگ کنترل پروژه در فرایند کنترل پروژه در فرایند کنترل و برنامه ریزی، معضلات در فرایند پرداخت های مالی و بوروکراسی چرخشی صورت وضعیت های پیمانکار و مشاور، عدم نظارت و بازرسی علمی کارفرما بر عوامل اجرایی و عملیات اجرایی، مدیریت سنتی عوامل کارفرما، معضلات و معضلات خریدهای داخلی، بالاخص خریدهای خارجی و ترخیص و تشریفات گمرکی و … سبب طولانی شدن پروژه ها در بخش طرح و ساخت گردیده می باشد که این موضوع کارفرما را به سوی علت یابی تأخیرات جهت تسویه حساب خسارت های پیمانکاران و جبران هزینه های اضافی تحمیل شده توسط پیمانکار سوق داده و پیمانکاران نیز به دنبال یافتن تحلیل ها و علت های کافی برای انجام ادعای خسارت، تأخیر و دیرکرد خود برآیند. [6]

1-3-          ضرورت انجام پژوهش

معمولاً بسیاری از پروژه هایی که در حوزه های مختلف به اجرا درمی­آیند با تأخیر روبرو می­شوند. بروز تأخیر اثرات متعددی را به همراه دارد. افزایش زمان تکمیل پروژه، افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، عدم دستیابی پروژه به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد هزینه­ی فرصت از دست رفته مانند عواقب بروز تأخیر می باشد. این معضلات می­تواند موجب ایجاد اختلاف نظر بین ذی نفعان پروژه و بروز دعاوی شده و در پاره ای موردها نیز ممکن می باشد کار به محاکم حقوقی کشیده گردد که همگی مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی می­باشند. پس ضروری می باشد برای شناسایی و تحلیل تأخیر، علل و عوامل بروز تأخیر و چگونگی مدیریت آن، تحقیقات لازم بر اینگونه فرایندها انجام و رویه های مناسبی ارائه گردد.

1-4-          فرضیات پژوهش

فرضیات پژوهش حاضر به صورت کلی با عوامل زیر مرتبط می باشند و عبارتند از :

  • ایجاد تاخیر یک اصل اجتناب ناپذیر در اکثر پروژه های عمرانی می باشد.
  • بکارگیری ارکان اجرایی ضعیف در پروژه ها بدلیل برگزاری مناقصات بر مبنای قیمت پایین تر و تحت تأثیر قرار گرفتن پیشنهاد فنی از پیشنهاد مالی سبب ایجاد تاخیر می گردد.
  • کاهش علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (EPC)  می تواند باعث کاهش هزینه های پروژه گردد.
  • کاهش تاخیرات در 3 فاز طراحی، تدارکات و اجرا موجب بهبود اجرای اینگونه پروژه ها به روش (EPC) می باشد .
  • ضرورت پذیرش خصوصی سازی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های EPC که مورد پژوهش قرار می گیرد.
  • شناسایی عوامل موثر در ایجاد تاخیرات و ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت معضلات ناشی از تاخیرات ایجاد شده در پروژه های مهندسی به روش EPC می تواند به مدیریت صحیح پروژه ها کمک کند.

1-5-          اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و مطالعه علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این تاخیرات ایجاد شده می باشد. پس در خلال این پژوهش به اهداف دیگری شامل شناسایی علل و عوامل ایجاد تاخیرات در اینگونه پروژه ها با بهره گیری از تهیه پرسشنامه خواهیم رسید. همچنین در نهایت به مطالعه اندازه تاثیر این عوامل بر 3 هدف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت انجام پروژه نیز با بهره گیری از روش پیمایشی پرداخته خواهد گردید.

1-6-          روش پژوهش

در این پژوهش با در نظر داشتن ادبیات موجود در گرایش های مدیریت پروژه و ساخت به شناخت و مطالعه تاخیر ، انواع آن و روش های تحلیل آن ها در پروژه های EPC با بهره گیری از ابزار پژوهش پیمایشی پرداخته خواهد گردید و پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تحلیل آن ها توسط نرم افزار آماری قدرتمند Spss پرداخته می گردد تا با بهره گیری از نتایج ارائه شده، بتوان با کاهش عوامل فوق در اینگونه پروژه ها، اختلاف نظرها و دعاوی ذی نفعان پروژه های EPC کاهش یابد .

1-7- اختصار فصل

در این فصل ضمن اظهار مقدمه ای بر قراردادهای EPC ، به اظهار کلیات مربوط به ایجاد تاخیرات در اینگونه پروژه ها و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در مورد علل و عوامل ایجاد تاخیرات در پروژه های EPC ، به اظهار چگونگی انجام پژوهش حاضر پرداخته شده می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم :

   مروری بر ادبیات موضوع و

             مطالعات گذشته

 
 
 
 
 
 

                                                             فصل دوم

                                       مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه

از عمده معضلات بارز در اجرای پروژ ه ها، تأخیرات پروژه می باشد، به گونه کلی تأخیر ، هرگونه عدول از توافقات زمانبندی شده متأثر از عوامل درونی و بیرونی سیستم می باشد که بعضاً باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحب قرارداد (کارفرما) و مجری (پیمانکار) می گردد. در این پژوهش با در نظر داشتن اصل اجتناب ناپذیر تاخیرات و تأثیرات آن بر پروژه، با تمرکز بر تأخیرات رخ داده در پروژه های انجام شده به روش EPC ، به تجزیه و تحلیل علل ایجاد تأخیرات و منشأ بروزآنها پرداخته خواهد گردید، این موردها شامل عواملی زیرا عدم قطعیت های حاکم بر مسایل مهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر در محدوده و دامنه کاری پروژه، اشکال در مطالعات اولیه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بی تجربگی مجریان پروژه ها، نبود امکانات لازم و کافی و غیره می باشد. [6]
در این زمینه در سطح بین المللی کوشش های بسیار زیادی صورت گرفته می باشد که بیشتر آنها بر صنعت ساخت و ساز متمرکز بوده اند. ویلیامز[1] به مطالعه روش های موجود اثر تأخیرات در افزایش زمان پروژه های بزرگ پرداخته و نکاتی را در مورد نارسایی های روش های موجود تحلیل تأخیر در پروژه های بزرگ خاطر نشان کرده می باشد [25] . در پژوهش دیگری به ریشه یابی علل بروز تأخیر در صنعت ساخت و ساز کشور مالزی پرداخته شده می باشد و اهمیت اندازه و تأثیر هر یک از علل نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در نهایت ارتباط علت و معلولی بین آنها شناسایی شده می باشد [23]. کاسترو[2] و همکارانش روشی را برای تقسیم معضلات مالی تأخیرات پروژه در شبکه های ارزیابی برنامه و بازبینی روش ها[3] توسعه داده اند [19].
در داخل کشور تحقیقاتی در حوزه­ی تحلیل تأخیر انجام شده می باشد. نجابت یک مدل فرایندگرا برای شناخت، مطالعه، تحلیل تأخیر در زمان وقوع آن ارائه داده می باشد [8]. در تحقیقی که امامی زاده و همکارانش اجرا نموده اند، پس از معرفی اجمالی بعضی روش های تحلیل تأخیر، روشی برای تسهیم اثر تأخیرات پروژه بین گروه های مختلف درگیر ارائه شده می باشد [3].
در پژوهش دیگری با بهره گیری از تصمیم گیری پویا مدلی برای پیشگیری از تأخیرات چند پروژه ارائه شده می باشد [9]. در پژوهش دیگری ادعاهای پیمانکاران در پروژه های عمرانی مطالعه شده و علل آن در قالب دو دسته اصلی تأخیر و تغییر مورد کنکاش قرار گرفته می باشد [3]. آرانی و همکارانش نیز روشی مبتنی بر CPM را برای تعیین اندازه تأخیرات پروژه و هر یک از فعالیت های آن ارائه داده اند [15].
1- Williams (2003 )
2 – Castro
3-Pert
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومان

***

—-