پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان پایان نامه :

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گیری از المان­های قائم فولادی

 

 

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
 
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده :
خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده می باشد، اما به سبب اشکال مقاومت برشی و عدم توان باربری لازم در برابر نیروهای وارده، پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری و بهبود خواص آن بوده­اند. تکنیک­های متعددی جهت افزایش توان باربری خاک­ها هست. سال­های اخیر محققین تحقیقات گسترده­ای در مورد بهره گیری از المان­های افقی و غیرافقی به عنوان تسلیح خاک به کار گرفتند. در نتایج به دست آمده از پژوهش­های صورت گرفته مشخص گردید که علاوه بر المان­های افقی، بهره گیری از المان­های تقویتی غیرافقی نیز در بهبود ظرفیت باربری خاک، برای پی­های سطحی کاربردی و سودمند می­باشد. در این پژوهش، تکنیک بهره گیری از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک ماسه­ای سست، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین مقصود مجموعه تحلیل­هایی براساس روش عددی با بهره گیری از یک نرم­افزار المان محدود، بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح شده با المان­های قائم فولادی با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک انجام گردید. از طرف دیگر جهت تدقیق نتایج تحلیل عددی، آزمون­های بارگذاری در مقیاس آزمایشگاهی بر روی پی واقع بر خاک ماسه­ای مسلح صورت گرفت. هم­چنین جهت اعتبار­سنجی، نتایج تحلیل نرم­افزاری با نتایج به دست آمده از فرمول­های تئوری و نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. ملاحظه گردید تطابق خوب و قابل قبولی بین نتایج مستقر می باشد. پس از کالیبره و اطمینان از صحت عملکرد نرم­افزار، واکاوی حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر(D)، طول(L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، اندازه فاصله المان­های کوبیده شده از بر پی (R) انجام و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه گردید که افزایش پارامترهای طول، قطر، کاهش فاصله بین المان­ها و تغییر اندازه فاصله المان ها از بر پی، تا حد مشخصی موجب بهبود قابل ملاحظه در ظرفیت باربری و کاهش نشست می­گردد و از یک حدی به بعد با تشکیل بلوک متراکم در زیر پی، اندازه تأثیر تغییرات این پارامترها کاهش        می یابد. از این جهت در چنین شرایطی، بهره گیری از المان­های با طول و قطر بیشتر و کاهش فاصله بین المان­ها، از جهت ریالی برای طرح غیر اقتصادی می­باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر بهینه برای هر یک از پارامترهای مذکور ارائه گردید.
کلمات کلیدی: اصلاح خاک، مسلح کننده، ظرفیت باربری، المان های قائم

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول : مقدمه  
1-1 کلیات…..…………….………………………………………….…………………………….…. 1
1-2 اظهار مسئله ………………………………….………………………..….………………………… 2
1-3  هدف از پژوهش …………………………………………………….………………………… 2
1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش………………………..……….………………………… 3
1-5  ساختار پایان نامه …………………………………………….……….………………………… 4
فصل دوم : کلیات و مروری بر ادبیات فنی  
2-1 مقدمه….……………………………………………………………………………………………… 7
2-2 فلسفه بهسازی ……..………………….………………………………………………….……… 7
2-2- 1 تعریف بهسازی ……..……………………..….….…………………………… 8
2-2- 2 دامنه کاربرد …………………….…………….…………..……………………… 9
2-2- 3 روش های بهسازی ……………………………………………………….……… 10
2-3 شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک ……………………………………………………………… 13
2-3-1 موردها بهره گیری از شمع …………………………..………………………………… 13
2-3-2 انواع شمع از لحاظ مکانیسم اقدام .………………………………………..…… 15
2-3-3 اثرات بهسازی تراکمی ….……………………………………………………… 16
2-4مروری بر مطالعات گذشتگان …………………………………………..……….…………….. 19
2-4-1 مطالعات انجام شده در خصوص بهره گیری از المان های تقویتی افقی 20
2-4-2 مطالعات انجام شده در خصوص بهره گیری از المان های تقویتی غیر افقی 24
فصل سوم : مدل سازی نرم افزاری و آزمایشگاهی  
  3-1 مقدمه …………….……………………….……………………..………………………………… 34
3-2 تعریف مدل رفتار…………….….………………………………………………………………… 35
3-3 مشخصات یک مدل رفتاری مطلوب …….……………………………………………………… 35
3-4- روش اجزاء محدود …..…..….………………………………………………………………… 36
3-4-1 تاریخچه روش اجزاء محدود…………………………………………….………… 37
3-4-2 روش مدل کردن فضای بینهایت توسط المان محدود…………………….….…. 38
3-4-3   معرفی نرم افزار Geostudio-Sigma و هدف از انتخاب آن ……….…..…… 40
3-4-4-1   معرفی برنامۀ SIGMA/W …………………………….….……… 42
3-4-4-2 کاربرد برنامۀ SIGMA/W ……….………………….……….…… 42
3-4-4-3 امکانات و قابلیت های برنامۀ SIGMA/W .……..……………… 43
3-4-4   طریقه ساخت مدل ….……………………………………………………………… 54
3-4-4-1     انتخاب سیستم واحد …….…………………………….…………… 54
عنوان                                                                                                    صفحه
3-4-4-2     انتخاب المانهای مورد بهره گیری ….….…………………..……..…… 56
3-4-4-3     خواص مواد ……………………………………………..…………… 56
3-4-4-4     مدل سازی هندسی …..………………………………..…….……… 57
3-4-4-5   مش بندی …….……………………………….…………….………… 58
3-4-4-6     اعمال شرایط مرزی و بارگذاری.….………………..………..…… 58
3-4-5   تحلیل مدل اجزاء محدود …….……………………………………….…………… 59
3-5 جزئیات مدل سازی در نرم افزار SIGMA/W ..………………………………………………… 60
3-5-1 انتخاب المان ………………………………………………………………………… 60
3-5-2 مدل سازی هندسی و مش بندی …….……………………………………………… 61
3-5-3 پارامترهای هندسی ……………………………………….……….………………… 62
3-5-4   پارامترهای مقاومتی …………………………………………….…………..……… 63
3-5-5 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری .………………………………..….…….……… 64
3-5-6 نوع تحلیل ..….…………………………………………………….………..……… 64
3-6 پژوهش آزمایشگاهی ………….…………………………………………….………………….…… 65
3-6-1 جزئیات مدل آزمایشگاهی …………………………………………………….…… 65
3-6-2 طریقه کلی انجام آزمایش ………………………………………….………………… 67
3-7 مشخصات مدل مورد بهره گیری جهت اعتبار یابی …..…………….…………………….…………… 68
فصل چهارم : نتایج تحلیل­ها ( نرم­افزاری و آزمایشگاهی)  
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..………………………………… 70
4-2 اعتبار سنجی مدل …………….……………………………………………………………………… 70
4-2-1 بهره گیری از فرمول تئوری جهت اعتبارسنجی نرم افزار .……………………….…… 71
4-2-1-1   مقایسه نشست خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری ………… 71
4-2-1-2 مقایسه تنش در خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری ….…… 75
4-2-2   بهره گیری از نتایج پژوهش آزمایشگاهی جهت اعتبار سنجی….….……………….… 76
4-2-2-1     تبیین آزمایش و نتایج بدست آمده از آن ….………………..…… 77
4-2-2-2     تبیین تحلیل کامپیوتری و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ………….. 78
4-3 مطالعه اثرات بهره گیری از المان های قائم فولادی با بهره گیری از نرم افزار SIGMA/W …..…..… 80
4-3-1 تأثیر فاصلۀ المان های فولادی (S) …..………………………………..…….…… 88
4-3-2 تأثیر اندازه پراکندگی المان ها از بر فونداسیون (R) .….………………………… 95
4-3-3 تأثیر طول المان های فولادی (L) ….…………………………..………………… 101
4-3-4 تأثیر قطر المان ها (D) .…………………………………….……………………… 107
4-4 مطالعه آزمایشگاهی اثر المان های قائم فولادی بر ظرفیت باربری خاک ماسه ای ………..…… 113
4-4-1   تبیین جزئیات انجام آزمایش ……….…………………………………….……… 113
عنوان                                                                                                    صفحه
4-4-2   نتایج انجام آزمایش ها …………………………………….…….………………… 116
فصل پنجم :   نتیجه­گیری و پیشنهادات  
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..………………………………… 120
6-2- نتیجه گیری…………………………………………………..………….…………………………… 120
6-3- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده….……………………………………………..………………… 122
منابع و مآخذ…………………….………………………………………………………………..………. 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها  
شکل 2- 1: تقسیم بندی کاربرد روش­های بهسازی خاک 9
شکل 2- 2: انواع روش های بهسازی خاک 10
شکل 2-3: کاربرد روش های بهسازی بر حسب نوع خاک 12
شکل 2-4: اثر بهسازی تراکمی بر خاک های ریزدانه و درشت دانه 17
شکل 2-5: اثر افزایش تراکم بر چسبندگی 18
شکل 2-6: اثر افزایش تراکم بر زاویه برشی ماسه 18
شکل 2- 7: دایره مور برای خاک های غیر مسلح و مسلح 20
شکل 2-8: (a)-پوش های گسیختگی برای خاک غیر مسلح و مسلح، (b)- دیاگرام نیرو برای   خاک مسلح 21
شکل 2-9: بهره گیری ازعناصر تسلیح عمودی و افقی (a)-نمای سه بعدی، (b)- نمای برش از روبرو 31
شکل 2-10 :تأثیر مسلح کننده ها بر تعادل (a)-مسلح کننده های افقی، (b)- نمای برش روبرو 31
شکل 3-1 :طریقه همگرایی تغییرمکان ها با تکرار تحلیل 43
شکل 3-2 :نمونه ای از نتایج گرافیکی تغییرمکان گره 44
شکل 3-3 :جعبه تنظیمات انواع واکاوی ها (Type Analaysis Setting ) 49
شکل 3-4 : نمودار تنش-کرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی 50
شکل 3-5 : نمودار تنش-کرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی غیر همگن 50
شکل 3-6 : نمودار تنش-کرنش مدل مصالح از نوع الاستیک غیر خطی 51
شکل 3-7 : نمودار تنش-کرنش از مدل مصالح از نوع الاستو پلاستیک 51
شکل 3-8 : نمودار تنش-کرنش از مدل مصالح از نوع نرم شوندگی کرنش 52
شکل 3-9 : نمودار تنش-کرنش از مدل مصالح از نوع Cam Clay, modified Cam Clay 52
شکل 3-10 :جعبه تنظیمات مقیاس(Scale)در نرم افزار Sigma 55
شکل 3-11 : بهره گیری از المان سازه ای Bar Element در طریقه تحلیل 61
شکل 3-12 : جزئیات ترسیم هندسی و تغییر در ابعاد مش بندی مدل اجزاء محدود 62
شکل 3-13 : جزیئات دستگاه بارگذاری بهره گیری شده در پژوهش حاضر 66
شکل 3- 14 : دستگاه بارگذاری در حال انجام آزمایش 66
شکل 4- 1 : شکل شماتیک مدل مورد بهره گیری در اعتبار سنجی نرم افزار 71
شکل 4- 2 : نمودار تعیین مقادیر α با در نظر داشتن نسبت ابعاد پی 72
شکل 4- 3 : نمونه ای از کانتور نشست حاصل از تحلیل کامپیوتری 74
شکل 4- 4 :کانتور تنش حاصل از تحلیل کامپیوتری 76
شکل 4- 5 : دانه بندی خاک ماسه ای مورد بهره گیری در آزمون های آزمایشگاهی 77
شکل 4- 6 : دستگاه در حین انجام آزمون بارگذاری بر روی خاک بکر 78
شکل 4- 7: نمودار های بار- نشست حاصل از نتایج آزمون آزمایشگاهی و تحلیل کامپیوتری 79
فهرست شکل ها  
شکل 4- 8: فلوچارت تحلیل­های کامپیوتری 81
شکل 4- 9: نمایی از آرایش المان های فولادی در سیستم خاک- پی 82
شکل 4- 10: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و L=2B, R=2B. 89
شکل 4- 11: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و L=2B, R=2B. 89
شکل 4- 12: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و L=2B, R=2B. 90
شکل 4- 13: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و L=2B, R=2B. 90
شکل 4- 14 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=1.0m 91
شکل 4- 15 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=1.5m 91
شکل 4- 16 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=2.0m 92
شکل 4- 17 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=3.0m 92
شکل 4- 18 : چگونگی توزیع تنش در خاک و عملکرد بلوک در زیر پی در حضور المان های فولادی نزدیک به هم 94
شکل 4- 19: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و L=2.0B, S=0.2B. 96
شکل 4- 20: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و L=2.0B, S=0.17B. 96
شکل 4- 21: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و L=2.0B, S=0.12B. 97
شکل 4- 22: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و L=2.0B, S=0.08B. 97
شکل 4- 23 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=1.0 m 98
شکل 4- 24 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=1.5 m 98
شکل 4- 25 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=2.0 m 99
شکل 4- 26 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=3.0 m 99
شکل 4-27 : شکل شماتیک چگونگی تأثیر المان های فولادی در عدم فرار دانه های خاک در هنگام تشکیل گوه گسیختگی 101
شکل 4- 28: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B. 102
شکل 4- 29: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و R=1.0B, S=0.17B.
 
102
فهرست شکل ها  
شکل 4- 30: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و R=1.0B, S=0.12B. 103
شکل 4- 31: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و R=1.0B, S=0.08B. 103
شکل 4- 32: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=1.0 m 104
شکل 4- 33: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=1.5 m 104
شکل 4- 34: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=2.0 m 105
شکل 4- 35: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=3.0 m 105
شکل 4- 36 : قرارگیری المان های فولادی در محدوده حباب تنش تأثیر در زیر پی 107
شکل 4- 37: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B و L=2.0B. 108
شکل 4- 38: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m وR=1.0B, S=0.17B وL=2.0B 108
شکل 4- 39: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m وR=1.0B, S=0.12B و L=2.0B 109
شکل 4- 40: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m وR=1.0B, S=0.08B وL=2.0B 109
شکل 4- 41: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=1.0 m 110
شکل 4- 42: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=1.5 m 110
شکل 4- 43: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=2.0 m 111
شکل 4- 44: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=3.0 m 111
شکل 4- 45 : تقسیم بندی 10 سانتیمتری ارتفاع جعبه برش جهت انجام تراکم یکنواخت          خاک ماسه ای 114
شکل 4- 46 : نمایی از خاک مسلح شده با بهره گیری از المان های قائم فولادی 114
شکل 4- 47: تنظیمات اولیه جهت انجام آزمایش- الف: هم تراز کردن سطح المان ها، ب:کنترل تراز بودن 115
شکل 4- 8 4: نمودار بار- نشست برای مدل آزمایشگاهی خاک مسلح شده به وسیله المان های فولادی با قطر های مختلف 116
شکل 4- 49: منحنی تغـییرات BCR در مـقابل قطر نـرمـالایــزه شـده (D/B) برای آزمون های آزمایشگاهی 117
 
 
 
 
فهرست جدول ها  
جدول 3- 1 : نمونه ای از مجموعه واحد هایی که می توان 55
جدول 3- 2 : پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده برای المان فولادی و پی 63
جدول 3- 3 : مشخصات مقاومتی مصالح خاک 63
جدول 3- 4 : مشخصات مقاومتی مصالح المان های قائم 64
جدول 4- 1 : نتایج نشست خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری 73
جدول 4- 2 : نتایج تنش در خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری 75
جدول 4- 3 : مشخصات هندسی و مقاومتی مدل آزمایشگاهی 77
جدول 4- 4 : نشست خاک حاصل از نتایج آزمون آزمایشگاهی و تحلیل نرم افزاری 79
جدول 4- 5 : پارامترهای متغیر در تحلیل کامپیوتری 82
جدول 4- 6 : نتایج واکاوی نرم افزاری برای پی با بعد B=1.0m 84
جدول 4- 7 : نتایج واکاوی نرم افزاری برای پی با بعد B=1.5m 85
جدول 4- 8 : نتایج واکاوی نرم افزاری برای پی با بعد B=2.0m 86
جدول 4- 9 : نتایج واکاوی نرم افزاری برای پی با بعد B=3.0m 87
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 

 

مقدمه
 
1-1 کلیات
خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده می باشد. اما در بعضی موردها به سبب اشکال مقاومت، توان تحمل نیروهای وارده را ندارد. از این­رو پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری، مقاومت و بهبود خواص آن بر­آمدند. بر همین اساس روش­های مختلفی مانند اصلاح مکانیکی مانند تراکم، اصلاح شیمیایی مانند تثبیت با آهک یا سیمان و بهره گیری از ایده خاک مسلح یا به کارگیری عناصر کمکی را در این زمینه به کار گرفته­اند.
بدون تردید یکی از مقدماتی­ترین و مهم­ترین اصول در اجرای طرح­های عمرانی، داشتن زمینی با ظرفیت باربری مناسب می­باشد. در سال­های اخیر با در نظر داشتن رشد روز افزون جمعیت دنیا، مساحت      زمین­های مناسب برای ساخت و ساز و احداث بنا به تدریج در حال کاهش می­باشد. در چنین شرایطی نیاز به دست­یابی به روش­های جدید و اصولی برای بهبود و اصلاح زمین­های نامناسب رقابت شدیدی را بین مهندسین عمران کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده می باشد. روش­های متعددی برای بهبود مشخصات زمین هست که با در نظر داشتن شرایط پروژه و کارآمدی روش بهسازی، مورد بهره گیری قرار می­گیرند. در این بین آن چیز که باعث می گردد یک روش بر روش دیگری برتری داشته باشد، پارامترهای اقتصادی، شرایط و معضلات اجرایی، امکانات موجود، محدودیت­های مکانی و زمانی و … می­­باشد.
 
 
 
 
 
1-2 اظهار مسئله
به­گونه کلی در روبرو شدن با خاک­های مسئله­دار نظیر خاک­های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روان­گرا و … دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد:
الف: بهره گیری از المان­های باربر در خاک
ب: بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی توده خاک
هر یک از راه­حل‌های فوق دارای روش­ها و مشخصات مربوط به خود می‌باشند که طی سالیان متمادی توسعه فراوانی یافته‌‌اند. بعضی از تکنیک­های ابداعی مانند بهره گیری از المان­های قائم فولادی (موضوع پژوهش حاضر) ماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق داشته و مزایای هر دو دسته را تا حدودی به همراه دارند. در بهره گیری از المان­های فائم فولادی، هم تأثیر باربری المان­ها و هم تأثیر تراکمی آن (بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی خاک) مهم می­باشد. چراکه قسمت عمده­ای از روش­های اصلاح درجای خاک­ها بر پایه تراکم خاک و در واقع افزایش چگالی خاک می­باشند ]1[ . بهره گیری از شمع­های تراکمی یکی از راه­های موثر تراکم می­باشد. شمع­های تراکمی که در فواصل نزدیک به هم کوبیده می­شوند می­توانند باعث افزایش وزن مخصوص خاک­ها گردند]2[.
در این پژوهش، تکنیک بهره گیری از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک سست با توان باربری کم، مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت و اثرات ناشی از کوبیدن المان­های قائم فولادی در فضای زیر و اطراف فونداسیون در افزایش ظرفیت باربری، مورد پژوهش واقع گردید.
 
1-3  هدف از پژوهش
هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات بهره گیری از المان­های قائم فولادی در خاک زیر و اطراف    فونداسیون­های سطحی، تحت بارگذاری­های محوری، به عنوان المان تسلیح کننده خاک در بهبود خصوصیات مقاومتی آن از لحاظ افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست و هم­چنین مطالعه تأثیر هر یک از پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، اندازه فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) در به کارگیری تکنیک مذکور در بهسازی خاک می­باشد.
 
1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش
طریقه کلی پژوهش شامل دو قسمت زیر می­باشد:
الف: تحلیل­های عددی
ب: آزمون­های آزمایشگاهی
در تحلیل­های عددی، مجموعه آنالیزهایی با بهره گیری از نرم­افزار GeoStudio-Sigma بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح با المان­های فولادی، تحت بارگذاری قائم با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک صورت گرفت. اساس کلی کار با نرم­افزار در این پژوهش به این ترتیب می باشد که بعد از تعریف المان­های مربوط به خاک، فولاد و پی، محیط هندسی مورد نظر مدل گردید و پس از اختصاص پارامترها به قسمت­های مربوطه، بارگذاری بر روی مدل ساخته شده اعمال گردید. در روش عددی واکاوی حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، اندازه فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) انجام گردید و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد مطالعه قرار گرفت.
طریقه کلی روش بخش آزمایشگاهی به این ترتیب بوده می باشد که میلگردهای فولادی با طول، قطر و مقاومت مشخص در محفظه پر از ماسه (با تراکم مشخص) دستگاه بارگذاری کوبیده گردید. سپس مدل پی بر روی آن قرار گرفت و پس از آن با بهره گیری از جک بارگذاری به پی نیرو وارد کرده و در نهایت نشست­های انجام شده ثبت گردید و مورد ارزیابی و مقایسه با نتایج تحلیل عددی قرار گرفت.
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :152

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: عمران