عمران

پایان نامه رشته عمران گرایش زلزله:تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

در رشته عمران-گرایش زلزله

 

تقویت و مقاوم­سازی سازه­های موجود در برابر خرابی پیشرونده

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا عبدا… زاده

 

 

استاد مشاور:

دکترحمیدرضا توکلی

 


 

بهمن 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده :
خرابی پیشرونده، خرابی تمام و یا قسمت عمده ای از یک سازه تحت بارگذاریهایی از قبیل زلزله، انفجار، آتش‌سوزی و . . . می باشد که با حذف یک ستون در بخشی از سازه شروع شده و با انتشار گسیختگی به اعضای مجاور می تواند پایداری کل سازه را تهدید نماید و بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش های اضافی در ساختمان می­گردد. با مطالعات انجام شده و مطالعه­های بعمل آمده در زمینه ی احتمال آسیب پذیری ساختمان­های امروزی در سطح شهرها در برابر خرابی پیشرونده و اینکه تقریبا تمام ساختمان­های موجود یارای مقابله با چنین پدیده ای را نداشته و در برابر خرابی پیشرونده آسیب­پذیر می باشند، پس هدف از این پایان­نامه این می باشد که با ارائه راهکاری به دنبال بهبود این وضعیت بوده و بتوان به کمک آن دسته از ساختمان­ها شتافت که احداث شده اند اما در طراحی­هایشان بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده لحاظ نشده می باشد.
در این پایان­نامه با بهره­گیری از دستورالعمل­های آیین­نامه [1]GSA مبنی بر کاهش خسارت­های ناشی از خرابی پیشرونده با بهره گیری از روش مسیر باربری جایگزین، به مطالعه تاثیر خرپای کمره­ای در بام ساختمان­های فولادی پنج ، هشت و دوازده طبقه قاب خمشی با کمک نرم­افزار SAP2000 و بصورت سه بعدی پرداخته و این ارزیابی­ها با کمک تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام و نتایج بصورت جداول و نمودارهایی ارائه شده می باشد که شامل چگونگی­ی تشکیل مفاصل پلاستیک اعضا در هر سه سازه، مقایسه­ی تنومندی[2] سازه­ها، مطالعه جابجایی قائم گره بالای محل حذف ستون مورد نظر و مقایسه بین مدلهای مختلف، همچنین مطالعه و کنترل جابجایی نسبی جانبی طبقات می­باشد.
با مطالعه نتایج می­توان ملاحظه نمود که مورد هایی مانند : مکان ستون حذف شده و تعداد طبقات تاثیر بسزایی در نتایج حاصله دارد و افزودن خرپا در انتقال ایمن بار­های مولفه­های آسیب دیده تاثیر بسزایی داشته و باعث موضعی کردن خرابی و جلوگیری از گسترش آن میشود.
کلمات کلیدی: خرابی پیشرونده، تحلیل استاتیکی غیرخطی، خرپای کمره­ای، تنومندی، مفاصل پلاستیک


فهرست مطالب
 
عنوان                                                      صفحه
فصل اول: پیشگفتار
1-1- مقدمه                                       2
1-2- تعریف مساله                                   3
1-3- هدف                                          3
1-4- ساختار پایان­نامه                              5
فصل دوم : مبانی خرابی پیشرونده
2-1- مقدمه                                              7
2-2- مثالهایی از خرابی پیشرونده                         8
2-2-1ساختمان فدرال آلفرد مورا                 8
2-2-2ساختمانی آپارتمانی رونان پوینت           9
2-2-3- برج الکوبار                     10
2-2-4- ساختمان بانکرز تراست                    11
2-2-5- ساختمان تجاری اسکای لاین پلازا                          12
2-2-6- برج های دو قلوی تجارت جهانی آمریکا       13
2- 3- مروری بر خرابی پیشرونده در اسناد و استانداردها        14                                   21
2-3-1- تعاریفی از خرابی پیشرونده/نامتجانس        14              ………………………………………………………………….21
2-4- روش های کلی مطالعه پدیده خرابی پیشرونده                              15
2-5- انواع خرابی پیشرونده                                                                         18
2-6- مقاومت سازه ای در برابر خرابی پیشرونده          20
2-7- عوامل موثر در تن
ومندی سازه ای                                                   21
2-8-روش های ارزیابی شاخص تنومندی                       23
2-9-روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده                                  25
2-10- تحلیل خرابی پیشرونده                                                                     26
2-10-1- ابزارهای تحلیلی                            26
2-11- مروری بر تکنیک های بهسازی ارائه شده برای مقابله با خرابی پیشرونده                                                                                                                              27
2-11-1- نمونه هایی از بهسازی اعضای خمشی        27
2-11-2- نمونه هایی از بهسازی اعضای باربر       28
2-12- مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خرابی پیشرونده      28
 
فصل سوم – مفهوم سطوح عملکرد، مدلسازی و روشهای تحلیل
3-1-تعیین سطح عملکرد بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 34
3-1-1- تعاریف مقدماتی                         34
3-1-2- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای            34
3-1-2-1- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای                                          35
3-1-2-2- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای              37                                        ………………………………………45
3-1-3- سطوح هدف عملکرد ساختمان                                             38
3-1-3-1- سطح عملکرد «خدمت‌رسانی بی‌وقفه                            38
3-1-3-1-1- سطح عملکرد 1 برای اجزای سازه‌ای- قابلیت بهره گیری بی‌قفه         39                                              ……….47
3-1-3-1-2-سطح عملکرد A برای اجزای غیرسازه‌ای- خدمت‌رسانی بی‌وقفه                                  39
3-1-3-2- سطح عملکرد «قابلیت بهره گیری بی‌وقفه                39
3-1-3-3- سطح عملکرد «ایمنی جانی»                                       39                   ……………………….49
3-1-3-3-1- سطح عملکرد 3 برای اجزای سازه‌ای – ایمنی جانی    40
3-1-3-3-2- سطح عملکرد C برای اجزای غیرسازه‌ای- ایمنی جانی  40
3-1-3-4- سطح عملکرد «آستانه فروریزش»            40          ………………………………..49
3-1-3-4-1- سطح عملکرد 5 برای اجزای سازه‌ای- آستانه فروریزش 40
3-1-3-4-2- سطح عملکرد E برای اجزای غیرسازه‌ای- لحاظ‌نشده 41
3-2- مفاصل پلاستیک                                                                                               41
3-2-1- کلیات                                   41
3-2-2-مدل سازی غیر خطی سازه واختصاص مفاصل پلاستیک 41                        ………………………..51
3-2-2-1- گروه اول- مفاصل تغییر شکل کنترل        
           42                                  ……………..52
3-2-2-2- گروه دوم- مفاصل نیرو کنترل            44                                ……………………53
3-3- انواع روشهای تحلیل                         44
3-3-1- تحلیل استاتیکی غیر خطی                 44
3-3-1-1- رسم منحنی ظرفیت (پوش‌آور).              46
3-3-2- تحلیل دینامیکی غیر خطی                                              46
3-4- روش‌های تحلیل خرابی پیش‌رونده در آیین‌نامه GSA                    47
3-4-1-روش غیرمستقیم                         47
3-4-2-روش مستقیم                            47
3-4-2-1- روش مقاومت موضعی                      47
3-4-2-2- روش مسیر جایگزین انتقال بار          47
3-4-2-2-1- تحلیل استاتیکی خطی                   47
3-4-2-2-2- تحلیل استاتیکی غیرخطی                48
3-4-2-2-3- تحلیل دینامیکی خطی                                               48
3-4-2-2-4- تحلیل دینامیکی غیرخطی                48
3-5-فرضیات تحلیل و طراحی                         49
3-6-مقاطع مورد بهره گیری در مدل سازی                 50
3-7-چگونگی­ی مقاوم سازی                           51
3-8-معرفی الگوی بارگذاری وارده                    53
 
4-5-1- بار گذاری ویژه ی خرابی پیشرونده                        53
4-2-2- بارگذاری ثقلی و جانبی                53
3-9- شاخص تنومندی                                                                                              .54
 
فصل چهارم- مطالعه شاخص­هایی از تنومندی و سلامت سازه
4-1- تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه پنج طبقه                                   56                                     56
4-2 – تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه هشت طبقه                               69
4-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه دوازده طبقه           80                   . 83
 
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1       نتیجه گیری                          92
5-2       پیشنهادات                                                                      93
مراجع                                                                                                                        94
 
 
 
فصل اول :
پیشگفتار
 
 
 
 

 

 
1-1- مقدمه
وقوع خرابی پیشرونده در سازه‌ها در هنگام زلزله و حتی در یک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شده می باشد. خرابی پیش‌رونده وضعیتی می باشد که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش‌های اضافی در ساختمان می گردد.
بطور کلی ساختمان‌ها برای شرایط بارگذاری با احتساب انفجارهای گاز، انفجارهای بمب، برخوردهای وسایل نقلیه، طوفان، گردباد و از این قبیل بارها طراحی نمی‌شوند. ازاینرو زمانی که ساختمان‌ها در معرض چنین بارهای غیرمعمولی قرارمی‌گیرند، ممکن می باشد متحمل آسیب‌های بزرگی شوند [1].
مثال ها از سازه هایی که خرابی پیشرونده به صورت جزیی یا کامل در آنها اتفاق افتاده می باشد، اندک و کم سابقه می باشد و درواقع توجه جامعه مهندسی بعد از انهدام بخشی از ساختمان معروف آپارتمانی رونان پوینت[3] در لندن در سال 1968 به این موضوع معطوف گردید و بعد از حادثه ی انهدام ساختمان‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر سال 2001 بود که چندین کمیته استاندارد سازی برای بهبود استانداردهای روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده شروع بکار کردند و توجه ویژه­ای به بحث خرابی پیشرونده در ساختمان های با اهمیت بیشتر، صورت گرفت و از آن تاریخ به بعد بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده در طراحی ها لحاظ گردید و لازم دانسته گردید که ساختمان‌ها بایستی طوری طراحی شوند که بتوانند خرابی موضعی را با یکپارچه‌کردن اعضای سازه‌ای، بهبود بازپخش انرژی و توزیع مجدد بارها (با ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال بار) محدود نموده و در مقابله با بارهای غیرمعمول مقاومت کنند [1].
 
 
 
1-2- تعریف مساله
بطور کلی ساختمانها برای شرایط بارگذاری خاص مانند انفجار، آتش سوزی و . . . طراحی نمیشوند و حتی زمانی که برای بارگذاری باد و یا زلزله طراحی می گردند، تمهیدات درست و کاملی برای حالت گسیختگی های موضعی در نظر گرفته نمی­شوند از اینرو ساختمان ها زمانی که در معرض چنین بارهایی قرار میگیرند، ممکن می باشد دچار آسیب های جدی شوند [1].
خرابی پیشرونده می تواند بخاطر خطراتی زیرا (انفجار، ضربه اتومبیل و آتش سوزی و…..) یا خطراتی طبیعی زیرا زلزله باشد. نیروی زلزله می تواند نیروهای جانبی و تنش های پرقدرتی را ناشی گردد. تاثیر این بار می تواند اعضای سازه ای را بیش از حد بارگذاری نماید که در نهایت به از دست رفتن یک یا چند عضو باربر منجر گردد و امکان دارد که باعث خرابی اعضای سازه‌ای بیشتری گردد. نظاره خسارات زلزله در زمین لرزه­های گذشته نشان می دهد که بارهای لرزه‌ای می تواند سبب خساراتی گردد که باعث از دست رفتن تکیه گاهها گردد و خرابی اولیه المان­های سازه­ای می تواند به دیگر اعضای باربر در مسیر های مختلف گسترش یابد.
این پدیده همچنین می‌تواند برای سازه‌های طراحی‌شده بر اساس آئین‌نامه‌های جاری حین رخداد زلزله های شدید نیز مشکلاتی را بوجودآورد و حتی منجر به ویرانی کل سازه گردد. به بیانی دیگر، هر گونه اشکال در طراحی و یا اجرای المان های سازه ای ممکن می باشد باعث به وجودآمدن پدیده خرابی پیشرونده در سازه‌ها حین بارگذاری لرزه ای نیز گردد. پس مطالعه و مطالعه تأثیر این پدیده در سازه­ها ضروری به‌نظر می‌رسد [2].
1-3- هدف
با مطالعات انجام شده و مطالعه های بعمل آمده در زمینه ی احتمال آسیب پذیری ساختمانهای امروزی در سطح شهرها در برابر خرابی پیشرونده ̜و اینکه تقریبا تمام ساختمانهای موجود یارای مقابله با چنین پدیده ای را نداشته و در برابر خرابی پیشرونده آسیب پذیر می باشند ̜پس این مهم نیاز گردید تا با ارائه راهکارهایی به دنبال بهبود این وضعیت بوده و بتوان به کمک ساختمانهایی شتافت که احداث شده اند، اما در طراحی هایشان بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده لحاظ نشده و توانایی مقابله با آن را ندارند ̜پس با ارائه راهکار به تقویت این ساختمانها پرداخت تا به نوعی از عمق فاجعه کاسته گردد.
هدف اصلی این پایان نامه، ارائه­ی راهکاری به مقصود مقابله­ی سازه­ی احداث شده، با پیشرفت خرابی موضعی در سازه و تبدیل شدن آن به خرابی کلی و منهدم شدن آن میباشد یعنی سازه­ی مورد نظر در صورت از دست دادن یکی از ستون­های بحرانی­اش، قادر به تحمل وزن خود و بارهای ثقلی­اش بوده و بتواند تعادل خود را حفظ کند.همچنین در این پایان­نامه کوشش شده می باشد تا حد امکان در معماری سازه تغییری ایجاد نشده و ساختمان کلیت خود را حفظ کرده و در برابر خرابی پیشرونده تنومندی آن کاهش نیابد.بدین مقصود روش تحلیل استاتیکی غیر خطی مورد بهره گیری قرار گرفت.
طبیعتا همه روش ها بر اساس چندین فرض و سطوحی از ایده آل سازی هستند. پس غیبت روش های محاسباتی در استانداردها جهت مطالعه خرابی پیشرونده، تمرکز بر روش مسیر باربری جایگزین تحت سناریوی حذف یک ستون بحرانی را ناگزیر می سازد.
بدین مقصود با بهره­گیری از دستورالعمل­های آیین­نامه [4]GSA[31] مبنی بر کاهش خسارت­های ناشی از خرابی پیشرونده با بهره گیری از روش مسیر باربری جایگزین، به مطالعه تاثیر خرپای کمره­ای در بام ساختمان­های فولادی پنج طبقه، هشت طبقه و دوازده طبقه قاب خمشی با کمک نرم­افزار SAP2000 [27]و بصورت سه بعدی پرداخته و این ارزیابی­ها با کمک تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام و نتایج بصورت جداول و ن
مودارهایی ارائه شده می باشد که شامل چگونگی­ی تشکیل مفاصل پلاستیک اعضا در هر سه سازه، مقایسه­ی تنومندی[5] سازه­ها و ارزیابی جابجایی قائم گره بالای محل حذف ستون مورد نظر و همچنین مطالعه تغییر مکان جانبی نسبی طبقات سازه­ها می­باشد.
 
 
 
 
 
 
 
1-4- ساختار پایان نامه
این پایان نامه در 5 فصل تهیه و تنظیم شده می باشد که به تبیین زیر می باشد :
فصل اول شامل تعریف مسئله، اهداف دنبال شده در این پایان نامه و همینطور شیوه و طریقه پژوهش انجام شده می باشد.
در فصل دوم به مقایسه ای کوتاه از مقررات و تعاریف مربوط به خرابی پیشرونده در آئین نامه های معتبر بین المللی ساختمانی پرداخته می گردد. همچنین ملا حظات مربوط به بهسازی ساختمان ها در برابر خرابی پیشرونده و اختصار ای از مطالعات انجام شده ارائه شده می باشد.
فصل سوم به اظهار مدل ها و فرضیات، مدل سازی غیر خطی سازه می پردازد.
در فصل چهارم به چگونگی اعمال بارگذاری در تحلیل استاتیکی غیر خطی وبررسی نتایج حاصل از این تحلیل پرداخته می گردد.
فصل پنجم نیز به نتیجه گیری و بحث پیرامون نتایج و در نهایت ارائه پیشنهادات جهت تحقیقات آتی می­پردازد.
در انتهای این مجموعه نیز مراجع ارائه شده می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم :
مبانی خرابی پیشرونده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2-1- مقدمه
خرابی پیشرونده را به صورت گسترش خرابی موضعی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می انجامد تعریف می کنند. خطرات احتمالی و بارهای غیرعادی که می تواند موجب خرابی پیشرونده گردد، شامل این موردها می باشند: خطای طراحی یا ساخت، آتش سوزی، انفجار گازها، اضافه بار تصادفی، تصادف وسایل نقلیه، انفجار بمب ها و غیره. زیرا احتمال وقوع این خطرات کم می باشد، در طراحی سازه ای آنها را در نظر نمی گیرند یا با اندازه گیری های غیر مستقیم به آنها می‌پردازند. اکثر آنها ویژگی کنش طی مدت زمان نسبتاً کوتاه را دارند و به پاسخ های دینامیکی می‌انجامند.خرابی پیشرونده در آغاز توجه محققین را در دهه 70 میلادی، پس از گسیختگی جزئی برجی در رونان پوینت[6] انگلستان به خود جلب نمود. پس از حملات تروریستی مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001، علاقه مجدد به مطالعه گسیختگی پیشرونده ایجاد گردید.
در آیین نامه های موجود ساختمانی، طراحی سازه ها برای بارهای قابل قبولیست که ممکن می باشد در طول عمر سازه بر آن وارد گردد. سازه ها را معمولاً برای حوادث غیر طبیعی که می توانند موجب خرابی های فراگیر شوند طراحی نمی کنند. اکثر آیین نامه های رایج فقط دارای توصیه های کلی برای تعدیل تأثیرگسیختگی پیشرونده در سازه هایی هستند که فراتر از بارهای طراحی شان بارگذاری می شوند.
در این فصل، به مقایسه جامعی از مقررات مربوط به خرابی پیشرونده در آئین نامه های معتبر بین المللی ساختمانی پرداخته شده و ملاحظات مربوط به بهسازی ساختمان ها در برابر خرابی پیشرونده ارائه میشود برای ادامه دادن به این بخش چندین تعریف برای واژه خرابی پیشرونده/نامتجانس[7] مرور شده می باشد که با بعضی مثالها همراه می باشد سپس انواع خرابی پیشرونده و نگاهی کوتاه بر آیین نامه های معتبر به همراه مروری بر ادبیات فنی و طبقه بندی روش های کاهش خرابی پیشرونده اظهار شده می باشد [4].
 
 
 
2-2- مثال­هایی از خرابی پیشرونده
نمونه هایی از سازه هایی که بصورت کلی یا جزئی دچار خرابی پیشرونده شده اند در واقع خیلی کم و دارای فاصله زمانی هستند. خرابی پیشرونده پدیده ایست که تدریجا در استانداردهای طراحی در نظر گرفته می گردد و تمایل به سمت آن بعد از حادثه انهدام ساختمانهای تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001 افزایش شدیدی پیدا نمود. در اینجا مختصرا به چند نمونه از خرابی پیشرونده تصریح شده می باشد که در صفحه­های بعد ملاحظه می­گردد [1].
2-2-1- ساختمان فدرال آلفرد مورا[8]
این ساختمان بین سال های 1970 تا 1976 در شهر اوکلاهاما طراحی و ساخته گردید، که یک ساختمان اداری دولتی ایالات متحده بود. در 19 آوریل 1995 هدف حمله یک کامیون با مواد منفجره در ضلع شمالی قرار گرفت.سیستم سازه ای شامل قاب بتن آرمه در نه طبقه بود. ویژگی خاص آن وجود شاهتیر انتقالی[9] در طبقه سوم در سمت شمالی بود طوریکه فاصله بین ستونهای طبقه همکف دو برابر دیگر طبقات بالاتر از خود بود.
سه ستون بطور ناگهانی بر اثر انفجار تخریب شدند و همه سقف بالای سر خود را به سمت انهدام پیش بردند، همانطور که در شکل 2-1 نشان داده شده می باشد. این حادثه بعنوان مثالی در خرابی پیشرونده بخاطر عدم ظرفیت سیستم قاب و شاهتیر انتقالی برای مقابله با لنگرها و برش های افزایش یافته کنار سه ستون حذف شده در طبقه همکف نگریسته می گردد [1].
شکل 2-1 خرابی پیشرونده در ساختمان آلفرد مورا
2-2-2- ساختمانی آپارتمانی رونان پوینت[10]
رونان پوینت ساختمانی آپارتمانی بود که بین سال های 1966 تا 1968 ساخته گردید. در 16 می سال 1968، انفجار گاز زیر پانل دیوار خارجی در طبقه هجدهم، که در گوشه ساختمان 22 طبقه بود اتفاق افتاد، سیستم سازه ای دیوار و سقف پیش ساخته بتن آرمه بود که دیوارها و سقف ها به هم پیچ می شدند و اتصالات با ملات پر می شدند. این به آن معنی می باشد که اگر دیوار نگهدارنده پایینی حذف گردد، سقف ها پتانسیل زیادی برای ایستادگی در برابر خمش نخواهند داشت. پس زمانی که پانل دیوار در طبقه هجدهم بوسیله انفجار به بیرون رانده گردید، طبقات بالاتر منهدم شدند و سقوط نخاله های ریخته شده شروع به خرابی طبقات پایین تر تا طبقه همکف نمودند. همانطور که در شکل 2-2 دیده می گردد انهدام این ساختمان بدلیل بی بهره بودن ساختمان از نامعینی لازم و ایستادگی اتصال سقف در برابر خمش ناشی از باز توزیع بصورت پیشرونده صورت گرفت. این یک نمونه از خرابی پیشرونده می باشد که از دست دادن عضو باربر منجر به خرابی کلی سازه گردید [3].
شکل 2- 2 خرابی پیشرونده در ساختمان رونان پوینت
2-2-3- برج الکوبار[11]
کوبار تاورز یکی از چندین ساختمان آپارتمانی در الکوبار نزدیک دهران عربستان سعودی بود. در 25 ژوئن سال 1996 یکی از ساختمان های آپارتمانی به شدت خسارت دید، زمانی که یک بمب سنگین در خیابان روبروی ساختمان منفجر گردید. ساختمان، هشت طبقه و پل
انی تی شکل داشت. این ساختمان با سیستم دیوارها و سقف پیش ساخته بتن آرمه، ساخته گردید. کلیه بارهای قائم و جانبی بوسیله سیستم دیوار پیش ساخته تحمل می گردید. انهدام محدود به سمت روبرو و دهانه بیرونی ساختمان گردید. اگر چه دیوارهای برشی بوسیله انفجار از بین رفتند اما انهدام غیر از در محدوده خسارت اولیه پیشرفت نکرد. مطالعه ها نشان داد که سیستم بتن آرمه پیش ساخته شکل پذیری کافی برای مقابله با اتفاقات فوق العاده را داشته می باشد. اتصالات داخل هم سقف و دیوار نیز در اکثر قسمت ها سالم ماندند و دربرابر انهدام مقابله کردند [2].
شکل2-3 برج الکوبار
2-2-4- ساختمان بانکرز تراست[12]
این ساختمان مثالی از یک سازه می باشد که از خرابی پیشرونده سالم ماند. این سازه 40 طبقه اوائل سال 1970 در نیویورک ساخته گردید درست جایی که برج تجارت جهانی جنوبی ایستاده بود. سیستم سازه ای شامل قاب فولادی معمولی بود با تیرهایی که در دو جهت با اتصال خمشی به ستون ها متصل بودند. این سازه ضربات نخاله های برج منهدم شده تجارت جهانی جنوبی را تحمل نمود. بخشی از دیوار های خارجی برج جنوبی در طبقه 23 به این ساختمان برخورد نمود که خسارت شامل خراب شدن سیستم های سقف، تیر های محیطی، بین طبقات 9 تا 23 و خراب شدن ستون های خارجی بین طبقات 9 تا 18 بود. که در شکل 2-4 دیده می گردد.
علیرغم از بین رفتن عضو باربر قائم، خرابی بیشتری جزآنچه مستقیما بدلیل نخاله های برج منهدم شده تجارت جهانی جنوبی به وجودآورد ایجاد نشد. بطور واضح قابهای خمشی نامعینی و شکل پذیری کافی برای مقابله با تنش های باز توزیع شده بعد از حذف ستون دارند و انرژی جنبشی ناشی از حذف ناگهانی ستون و افتادن نخاله ها را جذب می کنند [1].
 
 
 
 
 
 
 
شکل 2-4 ساختمان بانکرز تراست
2-2-5- ساختمان تجاری اسکای لاین پلازا[13]
سال 1973، که به هنگام بتن ریزی در طبقه 24، یک خرابی پیشرونده در کل ارتفاع برج رخ می دهد و هم چنین در اثرضربه های مخروبه ها، خرابی پیشرونده افقی در کل گاراژ پارکینگ کنار برج اتفاق می‌افتد[3].
شکل 2-5 ساختمان تجاری اسکای لاین پلازا
 
2-2-6- برج های دو قلوی تجارت جهانی آمریکا
برج های دو قلوی تجاری آمریکا ، 11 سپتامبر2001، برخورد دو هواپیما به این برج ها باعث خرابی آنهاو هم چنین خرابی کلی و جزئی 10 ساختمان مجاور آنها گردید که اشکال این سازه ها را در هنگام رویارویی با بارگذاری غیر عادی و پیش بینی نشده نشان می دهد [4] .

  • General Service Administration
  • Robustness

3- Ronan Point
10– General Service Administration
11– Robustness
[6] -Ronan point
[7] Progressive /Disproportionate Collapse
[8] Alfred Murrah
[9] Transfer girder
[10] Ronan Point
7- Kobar Towers
[12] Bunkers Trust
[13] Sky line plaza
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه :113

 
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد