0 Comments

پایان نامه ارشد: مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

عنوان : مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد: ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌ صلب به روش تئوری و عملی

عنوان : ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

0 Comments

پایان نامه ارشد: جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیت های آن و مقایسه با جاذبهای متداول

عنوان : جداسازی  فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گیری از پلی‌پیرول و کامپوزیت های آن و مقایسه با جاذبهای متداول

0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر برای شهر ایلام

عنوان : تحلیل خطر برای شهر ایلام

0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

عنوان : مطالعه ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

0 Comments

پایان نامه ارشد: بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

عنوان : مطالعه رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

0 Comments

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن

عنوان : مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه

0 Comments

پایان نامه ارشد:توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

0 Comments

پایان نامه ارشد:ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران