پایان نامه تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه

0 Comments

پایان‌نامه کارشناسی ارشد سازه‌های آبی

 

استاد راهنما

دکتر حسین افضلی‌مهر

1393


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
 
عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت
فهرست اشکال ده
فهرست جداول دوازده

چکیده 1
فصل اول: مقدمه و مطالعه منابع   2
1-1    مقدمه. 2
1-2    رودخانه. 4
1-2-1     شکل‌های پلان رودخانه. 5
1-2-2     شکل‌های بستر رودخانه. 7
1-3    محاسبه ابعاد شکل‌های بستر. 11
1-3-1     ارتباط فردسو 1975. 12
1-3-2     ارتباط یالین و کاراهان 1979. 13
1-3-3     ارتباط یالین و شیرلین 1988. 13
1-3-4     ارتباط یالین 1992. 14
1-3-5     ارتباط آدامز 1990. 15
1-3-6     ارتباط ون‌راین 1984. 15
1-4    لایه مرزی.. 20
1-5    ساختار جریان بر روی شکل‌های بستر. 22
1-6    میانگین‌گیری دوگانه. 24
1-7    اهداف پژوهش.. 25
فصل دوم: مواد و روش‌ها 27
2-1    مقدمه. 27
2-2    منطقه مورد مطالعه. 27
2-3    وسایل مورد بهره گیری 32
2-3-1     مولینه. 32
2-3-2     دستگاه ADV . 33
2-3-3     دماسنج… 34
2-3-4     کولیس…. 34
2-3-5     دوربین نقشه‌برداری و وسایل مربوطه. 35
2-3-6     طناب، اسپری رنگ و سایر وسایل مورد نیاز. 35
2-4    داده‌های برداشت شده 35
2-4-1     داده‌های نقشه‌برداری… 36
2-4-2     داده‌های سرعت…. 38
2-4-3     داده‌های دانه‌بندی… 40
2-5    پارامترها و روش‌های بهره گیری شده 41
2-5-1     برآورد دبی و دیگر مشخصات مقاطع.. 41
2-5-2     برآورد سرعت متوسط هر پروفیل سرعت…. 43
2-5-3     برآورد اعداد بی‌بعد (فرود، رینولدز و …). 43
2-5-4     تعیین سرعت برشی… 44
2-5-5     تعیین سرعت برشی بحرانی… 49
2-5-6     میانگین‌گیری دوگانه. 50
2-5-7     روابط ون‌راین.. 51
فصل سوم: نتایج و بحث    53
3-1    مقدمه. 53
3-2    مطالعه مشخصات هندسی بازه‌ها و مقاطع انتخابی.. 53
3-2-1     نقشه‌ها و پروفیل‌های تراز بستر در امتداد طولی بازه‌ها 54
3-2-2     مطالعه مشخصات هیدرولیکی و هندسی مقاطع عرضی بازه‌ها 61
3-2-3     مطالعه دانه‌بندی بازه‌های مورد مطالعه. 64
3-2-4     توزیع سرعت در بازه‌های مختلف…. 68
3-3    سرعت برشی.. 70
3-3-1     دامنه اعتبار قانون لگاریتمی… 70
3-3-2     دامنه اعتبار قانون سهمی… 72
3-3-3     محاسبه سرعت برشی به روش‌های مختلف…. 72
3-3-4     مقایسه روش‌های مختلف در تعیین سرعت برشی… 73
3-4    سرعت برشی بحرانی.. 76
3-5    میانگین‌گیری دوگانه. 76
3-6    محاسبه ابعاد شکل‌های بستر. 79
3-6-1     شکل‌های بستر رودخانه بابلرود. 82
3-6-2     شکل‌های بستر رودخانه بهشت‌آباد. 85
3-6-3     شکل‌های بستر رودخانه کاج.. 86
3-7    مطالعه طریقه تغییرات ابعاد شکل بستر پیش روی پارامترهای فیزیکی و هیدرولیکی.. 88
3-8    مطالعه داده‌های برداشت شده با بهره گیری از دستگاه ADV در رودخانه. 92
3-8-1     مطالعه پروفیل‌های سرعت…. 92
3-8-2     تحلیل جریان آشفته بر روی شکل بستر رودخانه‌ها 94
فصل چهارم: نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادات   97
4-1    اختصار نتایج.. 97
4-2    پیشنهادات… 100

نه

مراجع  102
فهرست اشکال
 
 
شکل ‏1‑1: 1) رودخانه انشعابی و 2) رودخانه شریانی.. 6
شکل ‏1‑2: نمایی از قسمتی از رودخانه پیچانرود تنگوئیه سیرجان و چگونگی محاسبه ضریب سینوسی آن. 7
شکل ‏1‑3: نمایی از بعضی شکل‌های بستر[2] 8
شکل ‏1‑4: نمایی از شکل بستر و ابعاد آن. 11
شکل ‏1‑5: نمودار دسته‌بندی شکل‌های بستر ارائه شده توسط ون‌راین[68] 17
شکل ‏1‑6: نمودارهای محاسبه ابعاد شکل توسط ارائه شده توسط ون‌راین[68] 18
شکل ‏1‑7: پروفیل سرعت جریان سیال واقعی و محل لایه مرزی.. 21
شکل ‏1‑8: ساختار لایه مرزی بر روی شکل بستر[15] 22
شکل ‏1‑9: ساختار لایه مرزی بر روی شکل بستر. 23
شکل ‏2‑1: عکس هوایی رودخانه بابلرود و بازه‌های انتخابی تهیه‌ شده توسط نرم‌افزارهای Arc GIS و SAS Planet 29
شکل ‏2‑2: تصویری از بازه‌های رودخانه بابلرود. 30
شکل ‏2‑3: عکس هوایی رودخانه‌های کاج و بهشت آباد و بازه‌های انتخابی تهیه‌ شده توسط نرم‌افزارهای Arc GIS  و SAS Planet 31
شکل ‏2‑4: تصویری از بازه‌های رودخانه‌های کاج و بهشت آباد. 32
شکل ‏2‑5: چگونگی استقرار دستگاه ADV در رودخانه. 34
شکل ‏2‑6: چگونگی شبکه بندی و برداشت بستر رودخانه. 37
شکل ‏2‑7: نمایی از بازه درونکلا 1 و نقاط برداشت شده بر اساس دو شبکه‌بندی مختلف…. 38
شکل ‏2‑8: برداشت سرعت توسط مولینه و دستگاه ADV.. 39
شکل ‏2‑9: منحنی دانه‌بندی.. 40
شکل ‏2‑10: روش‌های محاسبه دبی مقطع[54] 42
شکل ‏2‑11: چگونگی محاسبه شیب به دو روش رگرسیونی (0019/0) و کلی (0013/0) 43
شکل ‏2‑12: عوامل موثر بر تنش برشی و مقاومت بستر. 48
شکل ‏2‑13: نمودار ارائه‌شده توسط شیلدز. 49
شکل ‏3‑1: نقشه توپوگرافی بازه‌های انارستان و درونکلا 1. 55
شکل ‏3‑2: نقشه توپوگرافی بازه‌های درون‌کلا 2 و کلاریکلا.. 56
شکل ‏3‑3: نقشه توپوگرافی بازه‌های کاج و بهشت آباد. 57
شکل ‏3‑4: نیمرخ تغییرات تراز بستر در محور وسط رودخانه بابلرود. 58

ده

شکل ‏3‑5: نیمرخ تغییرات تراز بستر در محور وسط رودخانه‌های کاج و بهشت آباد. 59
شکل ‏3‑6: مقایسه نیمرخ تغییرات بستر در راستای محور مرکزی و خط‌القعر بازه انارستان.. 59
شکل ‏3‑7: تفاوت تعداد خطوط هم‌تراز بستر در دو شبکه‌بندی 5/0*5/0 و 1*2 متر مربع. 61
شکل ‏3‑8: مقاطع عرضی بازه‌های مختلف…. 62
شکل ‏3‑9: تغییرات اندازه و یکنواختی ذرات در طول شکل بستر. 65
شکل ‏3‑10: تغییرات اندازه و یکنواختی ذرات در عرض رودخانه (عدد 0 اظهار‌گر ساحل چپ می باشد) 65
شکل ‏3‑11: حرکت ذرات رسوب در بالادست و پایین‌دست شکل بستر زمان بروز جدایی جریان[24] 67
شکل ‏3‑12: پروفیل‌های سرعت در مقطع 1 از بازه درونکلا 2. 68
شکل ‏3‑13: پروفیل‌های سرعت بازه انارستان. 68
شکل ‏3‑14: مطالعه اعتبار قانون لگاریتمی و انحراف ناحیه خارجی از این قانون. 70
شکل ‏3‑15: مطالعه اعتبار قانون سهمی و انحراف ناحیه خارجی از این قانون. 72
شکل ‏3‑16: مقایسه روش‌های مختلف تعیین سرعت برشی با یکدیگر. 74
شکل ‏3‑17: مقایسه دو روش نمودار شیلدز و سولزبای در تعیین سرعت برشی بحرانی بر روی شکل‌های بستر انتخابی.. 76
شکل ‏3‑18: پروفیل‌های سرعت روی شکل بستر شماره 3 و میانگین‌گیری دوگانه از آن‌ها 77
شکل ‏3‑19: برازش قانون لگاریتمی بر پروفیل حاصل از میانگین‌گیری دوگانه. 78
شکل ‏3‑20: ارتباط بین ارتفاع و طول شکل‌های بستر در رودخانه‌های درشت‌دانه بابلرود، بهشت‌آباد و کاج در ایران (نمودار سمت راست) و رودخانه ریزدانه Yellow River در چین (نمودار سمت چپ[24]) 80
شکل ‏3‑21: نیمرخ تغییرات بستر در محور مرکزی بازه درونکلا 1، برداشت شده در دو بازه زمانی اسفند و تیر ماه. 84
شکل ‏3‑22: وجود پوشش گیاهی متراکم در رودخانه بهشت‌آباد. 86
شکل ‏3‑23: تصویر بازه رستم آباد در فصول مختلف: بالا) اردیبهشت 93، پایین) مهر 91. 87
شکل ‏3‑24: پروفیل طولی حاصل از ته‌نشینی ذرات شن ریز و سیلت بعد از جریان‌های سیلابی[24] 88
شکل ‏3‑25: تغییرات ارتفاع شکل بستر پیش روی عمق جریان در رودخانه یانگ تسه (نمودار سمت راست[24]) و در رودخانه‌های بابلرود، بهشت‌آباد و کاج (نمودار سمت چپ) 89
شکل ‏3‑26: تغییرات شیب شکل بستر پیش روی تغییرات شیب بستر و اندازه قطر ذرات بستر. 90
شکل ‏3‑27: تغییرات شیب شکل بستر پیش روی تغییرات عدد فرود و تنش برشی بی‌بعد.. 91
شکل ‏3‑28: تغییرات طول شکل بستر نسبت به عمق جریان پیش روی تغییرات عدد فرود. 92
شکل ‏3‑29: ارتباط بین طول ناحیه جدایی جریان و عدد فرود[39] 93
شکل ‏3‑30: پروفیل‌های سرعت اندازه‌گیری شده بر روی شکل بستر. 94
شکل ‏3‑31: نتایج حاصل از واکاوی کوادرانت بر روی شکل بستر رودخانه‌های درشت‌دانه. 95

یازده

فهرست جداول
 
 
جدول ‏1‑1: توصیف شکل‌های بستر برگرفته از انجمن مهندسان عمران ایالات متحده آمریکا 1996. 9
جدول ‏2‑1: مشخصات بازه‌های انتخاب شده رودخانه بابلرود. 28
جدول ‏2‑2: مشخصات بازه‌های انتخاب شده رودخانه‌های کاج و بهشت آباد. 31
جدول ‏3‑1: تراکم و تعداد نقاط نقشه‌برداری شده در هر بازه. 60
جدول ‏3‑2: مشخصات هیدرولیکی مقاطع انتخاب شده در رودخانه بابلرود. 63
جدول ‏3‑3: مقادیر قطرهای مشخصه ذرات و انحراف معیار هندسی مقاطع در رودخانه بابلرود. 64
جدول ‏3‑4: دامنه اعتبار قانون لگاریتمی بر حسب درصد در محور مرکزی بازه‌های انتخاب شده در رودخانه بابلرود. 71
جدول ‏3‑5: محاسبه سرعت برشی در مقاطع رودخانه بابلرود با بهره گیری از روش‌های مختلف (تمامی مقادیر بر حسب متر بر ثانیه می باشد) 73
جدول ‏3‑6: مقادیر سرعت و سرعت برشی بدست آمده از پروفیل میانگین‌گیری دوگانه برای هر شکل بستر. 78
جدول ‏3‑7: مقادیر ابعاد شکل‌های بستر انتخاب شده در بازه‌های مختلف…. 79
جدول ‏3‑8: ابعاد شکل‌های بستر اندازه‌گیری شده و مقادیر پارامتر انتقالی مربوط به هر شکل بستر. 81
جدول ‏3‑9: مقادیر پارامتر انتقالی و سرعت برشی محاسبه شده با فرض یکسان بودن مکانیزم تشکیل شکل‌های بستر در رودخانه‌های درشت‌دانه و ریزدانه. 83
جدول ‏3‑10: مقادیر پارامتر انتقالی و سرعت برشی محاسبه شده با فرض یکسان بودن مکانیزم تشکیل شکل‌های بستر در رودخانه کاج و رودخانه‌های ریزدانه. 88

دوازده

 
 
 
 
 
چکیده
بستر رودخانه به ندرت دارای سطحی مسطح می باشد و ساختار آن معمولاً به صورت عوارضی با مشخصات هندسی می باشد که به آن ها شکل‌های بستر می‌گویند. اگرچه ابعاد این شکل‌های بستر به عنوان تابع پیچیده‌ای از پارامترهای رسوبی و هیدرولیکی در نظر گرفته می شوند، با این حال مطالعات زیادی انجام شده که ارتباط‌ای بین ابعاد شکل‌های بستر و مشخصات جریان ارائه می کند. از میان روش‌های پیش‌بینی ابعاد شکل‌های بستر، روش ون‌راین به گونه گسترده‌ای برای تعیین ارتفاع و طول شکل‌های بستر مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. روش ون‌راین بر اساس داده‌های آزمایشگاهی و صحرایی با اندازه ذرات بستر بین 19/0 تا 6/3 میلی‌متر ارائه شده می باشد. هدف انجام این مطالعه تعمیم روش ون‌راین در سه رودخانه درشت‌دانه (بابلرود در شمال و بهشت‌آباد و کاج در مرکز ایران) با اندازه ذرات بستر بین 21 تا 38 میلی‌متر می باشد. شش بازه مستقیم با مجموع طول 463 متر، عرض متوسط 23 متر و 22 مقطع عرضی برای اندازه‌گیری پارامترهای هیدرولیکی انتخاب شده. همچنین 128 پروفیل سرعت با بهره گیری از دستگاه مولینه و 5 پروفیل با دستگاه ADV برداشت شده‌اند. از روش میانگین‌گیری دوگانه نیز برای محاسبه مقداری واحد برای پارامترهای هیدرولیکی هر شکل بستر بهره گیری شده می باشد. برای تشریح بیشتر تفاوت مطالعه حاضر با مطالعه ون‌راین، از دستگاه ADV و واکاوی کوادرانت نیز برای بازه برداشت شده در رودخانه کاج بهره گیری شده می باشد. همچنین برای اندازه‌گیری پارامتر انتقالی در روش ون‌راین، از روش مشخصات لایه مرزی برای تعیین تنش برشی بهره گیری شده. به مقصود تعیین ابعاد شکل‌های بستر، 15266 نقطه با تراکم 2/1 نقطه در هر متر مربع از بستر رودخانه با شبکه‌بندی با اندازه‌های 5/0*5/0 متر مربع، 1*1 متر مربع و 2*1 متر مربع نقشه‌بردای گردید. ون‌راین برای بستر مسطح مقادیر مثبت و کم پارامتر انتقالی را در نظر گرفته می باشد در حالی که برای سه رودخانه انتخاب شده این پارامتر دارای مقدار منفی می باشد که نشان می‌دهد شکل های بستر در شرایط بیشتر جریان نسبت به شرایط ون‌راین تشکیل شده‌اند. پیش‌بینی پارامترهای جریان با بهره گیری از روش ون‌راین نشان می‌دهد که برای رودخانه بابلرود، عمق جریان بایستی در محدوده 2 متر تا 7 متر تغییر کند، اگرچه سواحل این رودخانه این موضوع را تأیید نمی‌کنند. با در نظر داشتن داده‌های صحرایی برداشت‌شده از رودخانه بابلرود، تراز بستر این رودخانه در یک بازه زمانی 80 روزه دارای نوسان می باشد که این امر نشان می‌دهد مشخصات هندسی شکل‌های بستر در فصول مختلف سال تشکیل شده‌اند. برای رودخانه بهشت‌آباد، وجود پوشش گیاهی و مکانیزم متفاوت تشکیل شکل‌های بستر باعث می گردد نتوان از روش ون‌راین در این رودخانه بهره گیری نمود. بهره گیری از داده‌های برداشت‌شده از رودخانه‌های بابلرود و بهشت‌آباد برای محاسبه پارامتر انتقالی نشان می‌دهد پیش‌بینی مسطح بودن یا وجود شکل‌های بستر با بهره گیری از روش ون‌راین امکان‌پذیر نبوده و این روش ابعاد شکل‌های بستر را به درستی پیش‌بینی نمی‌کند که این امر نشان می‌دهد برای تعمیم روش ون‌راین در این دو نوع رودخانه‌های درشت‌دانه مطالعات بیشتری بایستی انجام گردد. هرچند برای رودخانه کاج مکانیزم تشکیل شکل‌های بستر مانند رودخانه‌های شنی می باشد، پس روش رون‌راین می‌تواند به خوبی ابعاد شکل‌های بستر این رودخانه را پیش‌بینی کند.
 
کلمات کلیدی: ADV، شکل‌های بستر، مشخصات لایه مرزی، رودخانه‌های درشت‌دانه، روش میانگین‌گیری دوگانه، واکاوی کوادرانت، روش ون‌راین.
 

1-  فصل اول

فصل اول: مقدمه و مطالعه منابع

1-1     مقدمه

نیاز بشر به آب منجر به شکل‌گیری بیشتر تمدن‌های بشری در کنار رودخانه‌ها شده‌می باشد. به دلیل ایجاد این تمدن‌ها در کنار یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب شیرین جهان، یعنی رودخانه‌ها، حفاظت از ساکنین آن‌ها پیش روی پدیده‌هایی نظیر سیل و خشک‌سالی و همچنین بهره گیری بهینه از آب رودخانه‌ها برای اهداف گوناگون، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به این مقصود یکی از شاخه‌های علم مهندسی، به نام مهندسی رودخانه ایجاد گردید و طی سالیان بعد و به خصوص طی یک قرن اخیر توسعه پیدا نمود. از اهداف این علم یافتن راه کارهایی مفید برای به حداقل رساندن تأثیرات منفی رودخانه نظیر فرسایش و سیل، بر مناطق پرجمعیت می باشد[60].
به گونه کلی مهندسی رودخانه علمی می باشد که در مورد پدیده‌های حاکم بر رودخانه، همچنین پروژه‌های مختلف بهره‌برداری، حفاظت، اصلاح و تغییر مسیر رودخانه برای بهره گیری بهتر از آن و اجتناب از خسارت‌های احتمالی وارده از رودخانه بحث می کند و مبتنی بر اصول تئوریک و تجربیات بشری می باشد[4].
یکی از پدیده‌هایی که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم از همان آغاز تا کنون مورد توجه مهندسین این علم بوده‌می باشد، پدیده‌های فرسایش و رسوب‌گذاری می باشد. این دو پدیده سبب برهم زدن تعادل پایدار رودخانه‌ها شده و به موجب آن سایر عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این پدیده‌ها به وجودمی‌آیند، به همین دلیل تحقیقات مختلفی بر روی این پدیده‌ها و انتقال رسوب انجام شده می باشد. مانند اولین پژوهشگرانی که در این موردها فعالیت کرده‌اند می‌توان به ژیلبرت[1] (1914)، انیشتین[2] (1942)، وانونی[3] (1946)، لیو[4] (1957)، بروکس[5] (1962) و دوبویز[6] (1987) تصریح نمود[36]. این محققین عامل اصلی ایجاد پدیده‌های فرسایش و رسوب‌گذاری را برهم کنش نیروهای وارد بر ذرات بستر می‌دانند. یکی از مهم‌ترین این نیروها، نیروی اصطکاک می باشد که در اثر حرکت سیال بر روی بستر رودخانه در خلاف جهت جریان به وجودمی‌آید و به عنوان عامل مقاومت پیش روی جریان مطرح می گردد. مقاومت در برابر جریان نه تنها ناشی از شکل و اندازه ذرات تشکیل‌دهنده بستر می باشد، بلکه پستی و بلندی‌های بستر رودخانه یعنی شکل‌های بستر[7] نیز تأثیر زیادی روی آن دارد[13 و 26]. به عنوان مثال در رودخانه‌های کوهستانی حدود 80% مقاوت جریان ناشی از شکل بستر رودخانه و مابقی مربوط به ذرات بستر می باشد[6 و 13]. به همین دلیل تعیین مقاوت جریان ناشی از شکل‌های بستر یکی از مهم‌ترین وظایف مهندسی رودخانه می باشد[22]. با در نظر داشتن تأثیر مهمی که شکل‌های بستر رودخانه‌ها در مقاومت جریان دارند، مطالعه و مطالعه طریقه ایجاد آن‌ها، مشخصات آن‌ها و تأثیر متقابلی که شکل‌های بستر و مشخصات جریان بر روی یکدیگر می‌گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به این مقصود شاخه‌ای از علم مهندسی رودخانه ایجاد گردید که تأثیر مهمی در پیش‌بینی رفتار رودخانه دارد. این شاخه از علم مهندسی رودخانه، مورفولوژی رودخانه می باشد که به پژوهش و مطالعه بر روی ویژگی‌های هندسی، خصوصیات فیزیکی رودخانه نظیر توپوگرافی و برهم کنش آن‌ها با خصوصیات جریان مثل سرعت و مقاومت جریان می‌پردازد[5]. مورفولوژی رودخانه به دلیل وجود تعداد زیاد متغیرهای وابسته و محدوده وسیع تغییرات از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار می باشد[32]. با این حال در این شاخه از علم تحقیقات فراوانی انجام شده و مطالعاتی نیز در حال انجام می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به مطالعات میلان[8] (2012)، کبیری و همکاران (2013)، براون و پاسترناک[9] (2014)، فضل‌اللهی و همکاران (2014) و مفتیان و همکاران (2014) تصریح نمود[47، 38، 19، 26 و 48]. شروع این تحقیقات توسط محققینی نظیر سایمونز و ریچاردسون[10] (1963)، چابرت و چاو[11] (1963)، گای[12] و همکاران (1966)، انگلاند و هانسن[13] (1967)، آلام و کندی[14] (1969) و ژولیان و راسلان[15] (1998) بوده که در مورد طبقه‌بندی شکل‌های بستر بر اساس مشخصات آن‌ها و تأثیرشان بر مقاومت جریان می باشد، همچنین نوردین و آلژرت[16] (1972)، شن و چیانگ[17] (1977)، مول[18] و همکاران (1987)، و لای[19] (1998) نیز که ویژگی شکل‌های بستر مثل ارتفاع و طول آن‌ها را مورد مطالعه قرار دادند[36]. در میان تحقیقات موجود، اکثر آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی بوده‌می باشد که دلیل این امر سختی و هزینه زیاد برداشت اطلاعات از رودخانه‌ها می‌باشد. با این حال محققینی نیز اقدام به انجام مطالعات صحرایی در مورد شکل‌های بستر و ویژگی‌های رودخانه‌های رسوبی بزرگ کرده‌اند که مانند اولین این محققین می‌توان به تیلور[20] (1971)، شن و همکاران (1978)، پیترز[21] (1978)، کلاسن[22] و همکاران (1988)، راسلان (1991) و ژولیان و وارگادالام[23] (1995) تصریح نمود[36].
1 Gilbert
2 Einstein
3 Vanoni
4 Liu
5 Brooks
6 Duboys< br />7 Bed Forms
8 Milan
9 Brown & Pasternack
10 Simons & Richardson
11 Chabert & Chau
1 Guy
2 Engelund & Hans
3 Alam & Kennedy
4 Julien & Raslan
5 Nordin & Algert
6 Shen & Cheong
7 Moll
8 Lai
9 Taylor
10 Peters
11 Klaassen
12 Wargadalam
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد ارائه می گردد )
تعداد صفحه : 134
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.